Z uwagi na tematykę podjętą przez autorów opracowanie zostało podzielone na cztery części tematyczne. Pierwsza część zawiera problematykę uwarunkowań rozwoju społeczno-ekonomicznego regionów, krajów oraz obszarów metropolitalnych.
Autorzy omawiają w niej aktualne problemy atrakcyjności inwestycyjnej regionów Polski, znaczenie struktur klastrowych i powiązań sieciowych, polaryzacji i problemów rozwoju obszarów metropolitalnych południowej Polski, elementy finansowania rozwoju oparte na nowych rozwiązaniach, w tym partnerstwa publiczno-prywatnego. Podjęta tematyka obejmuje także kierunki europejskiej polityki regionalnej i znaczenie obszarów miejskich wobec przyjętych rozwiązań związanych z nową perspektywą budżetowania Unii Europejskiej na lata 2014-2020.


Druga część tematyczna obejmuje problemy mniejszej skali przestrzennej. Poruszane są w niej kwestie znaczenia przestrzeni publicznych w skali lokalnej, gospodarki kreatywnej, marketingu terytorialnego, partycypacji obywateli w zarządzaniu sprawami publicznymi itp.


W kolejnej części poruszane są problemy innowacyjności i przedsiębiorczości w różnej skali przestrzennej. Tematyka oscyluje wokół innowacyjności gospodarki europejskiej, sposobów jej finansowania w Polsce, zarządzania ryzykiem i wiedzą
w przedsiębiorstwach, wspierania przedsiębiorczości przez jednostki samorządu terytorialnego, również w aspekcie transgranicznym, a także wybranych problemów funkcjonowania przedsiębiorstw w Polsce. Publikacja zawiera także wybrane zagadnienia z obszaru gospodarki przestrzennej i teorii ekonomii.
Prezentowania publikacja adresowana jest do pracowników nauki, studentów, pracowników samorządowych i wszystkich zainteresowanych problemami rozwoju przestrzennego. Życzymy czytelnikom interesującej i inspirującej lektury, dziękując jednocześnie tym, którzy przyczynili się do jej powstania.


Rok wydania2011
Liczba stron557
KategoriaPublikacje darmowe
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
ISBN-13978-83-7695-272-7
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp     11
  
  Część 1. Współczesne uwarunkowania rozwoju społeczno-ekonomicznego krajów, regionów i obszarów metropolitalnych     15
  
  Patrycja Brańka: Atrakcyjność inwestycyjna województwa małopolskiego w oczach przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego (w świetle badań ankietowych)     15
  Adam Dąbrowski: Kierunki europejskiej polityki regionalnej – wybrane problemy     30
  Piotr Hajduga: Dolnośląskie specjalne strefy ekonomiczne jako miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w świetle ocen przedsiębiorców – wyniki badania empirycznego     41
  Krystian Heffner, Brygida Klemens: Struktury klastrowe w gospodarce przestrzennej – wybrane korzyści i problemy rozwoju w skali lokalnej i regionalnej     56
  Petr Hlaváček: The classification of analytical and management qualitative frameworks for municipal and regional development     65
  Stanisław Korenik: Nowe zjawiska występujące w rozwoju aktywizujących się regionów     76
  Anna Mempel-Śnieżyk: Uwarunkowania funkcjonowania powiązań sieciowych w województwie dolnośląskim     85
  Katarzyna Miszczak: Partnerstwo publiczno-prywatne w regionach przygranicznych Polski, Czech i Niemiec – szanse i zagrożenia     105
  Monika Musiał-Malago: Polaryzacja strukturalna Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego     120
  Małgorzata Rogowska: Znaczenie miast w polityce regionalnej Unii Europejskiej     133
  Dorota Rynio: Rozwój społeczno-gospodarczy ośrodka wzrostu w okresie kryzysu gospodarki światowej     140
  Miloslav Šašek: Development of population in the Czech Republic after 1989     150
  Piotr Serafin: Stan i zmiany zagospodarowania przestrzeni wsi w strefie podmiejskiej województwa małopolskiego na przykładzie gmin Niepołomice i Wieliczka     162
  Kazimiera Wilk: Sytuacja demograficzna w Federacji Rosyjskiej w latach 1990-2009     180
  Arkadiusz Przybyłka: Narodowy Fundusz Zdrowia jako główny organizator usług zdrowotnych w Polsce     190
  Justyna Anders: Rola władz publicznych w stymulowaniu partycypacji obywateli w procesach governance – doświadczenia międzynarodowe i wnioski dla Polski     200
  Marek Dylewski, Beata Filipiak: Możliwości rozwoju obszarów metropolitalnych w nowych uwarunkowaniach finansowych jednostek samorządu terytorialnego     212
  Andrzej Rączaszek: Procesy rozwojowe największych polskich miast w okresie transformacji     224
  
  Część 2. Społeczne, gospodarcze i środowiskowe problemy rozwoju lokalnego     241
  
  Jacek Chądzyński: Władza lokalna a rynek – pomiędzy współpracą a konkurencją     241
  Eleonora Gonda-Soroczyńska: Uwarunkowania środowiska przyrodniczego w przestrzeni uzdrowiska na przykładzie Czerniawy-Zdroju     252
  Magdalena Kalisiak-Mędelska: Partycypacja społeczna – przymus czy rzeczywista potrzeba?     262
  Magdalena Kalisiak-Mędelska: Zadowolenie z miejsca zamieszkania – ocena mieszkańców i władz lokalnych na przykładzie Głowna     277
  Andrzej Łuczyszyn: Lokalna przestrzeń publiczna w gospodarce kreatywnej     290
  Magdalena Pięta-Kanurska: Związki kultury i ekonomii oraz ich wpływ na rozwój miasta     301
  Joost Platje: Local governance’s capacity to direct its own path of sustainable development     310
  Andrzej Raszkowski: Nowe trendy w marketingu miejsc     319
  Anna Batko: Administracja publiczna jako stymulator zmian w turystyce miasta – na przykładzie Krakowa w latach 1989-2006     328
  Piotr Ruczkowski: Ewidencja ludności – nowe zasady meldunkowe     340
  
  Część 3. Innowacyjność i przedsiębiorczość a rozwój     355
  
  Niki Derlukiewicz: Unia innowacji jako sposób na zwiększenie innowacyjności gospodarki europejskiej     355
  Dariusz Głuszczuk: Finansowanie działalności innowacyjnej – źródła i bariery w przekroju regionów Polski (NTS-2)     366
  Niki Derlukiewicz, Małgorzata Rogowska, Stanisław Korenik, Jarmila Horáková, Jiří Louda: Polsko-czeska współpraca transgraniczna małych i średnich przedsiębiorstw     377
  Anna Korombel: Najczęściej popełniane błędy podczas wdrażania zintegrowanego zarządzania ryzykiem (ERM) w polskich przedsiębiorstwach     388
  Kamil Wiśniewski: Systemowe zarządzanie wiedzą w ujęciu teoretycznym i praktycznym     396
  Paweł Dziekański, Jan Puchała: Wspieranie przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny na przykładzie powiatu limanowskiego     405
  Jerzy Wąchol: Rola państwa i jego interesariuszy we władztwie korporacyjnym w okresie wychodzenia ze spowolnienia gospodarczego i kryzysu     417
  Aleksandra Pisarska, Mieczysław Poborski: Wybrane problemy inwestowania w rzeczowe aktywa trwałe (na przykładzie uczelni publicznych w Polsce)     427
  Agnieszka Izabela Baruk: Specyfika działań motywujących stosowanych wobec polskich pracowników     437
  Monika Stelmaszczyk: Właściciel małego przedsiębiorstwa menedżerem zorientowanym na kulturę – wyzwania i perspektywy     447
  Barbara Batko: Wpływ jakości informacji publicznej na minimalizację ryzyka podejmowania decyzji na rynku pracy     455
  
  Część 4. Wybrane problemy planowania przestrzennego     467
  
  Oguz Özbek: Central planning of development through etatism in Turkey: the state planning organisation     467
  Kinga Wasilewska: Samorząd terytorialny jako nowy podmiot polityki przestrzennej     474
  Aleksandra Koźlak: Modelowe ujęcie transportu w planowaniu przestrzennym     489
  Anna Kamińska: Rola ewaluacji w zarządzaniu procesem rewitalizacji przestrzeni miejskiej     502
  
  Część 5. Zagadnienia różne     513
  
  Hubert Kaczmarczyk: Właściwe zadania państwa w ujęciu F.A. von Hayeka     513
  Małgorzata Gajda-Kantorowska: Transfery fiskalne a przeciwdziałanie szokom asymetrycznym w ramach Unii Gospodarczo-Walutowej w Europie     522
  Adam Peszko: Krytyka liberalnej doktryny lat 90. i nowe nurty w ekonomii pierwszej dekady XXI wieku     532
  Andrzej Adamczyk: Incydentalna kontrola rozporządzeń przez sądy     543
  
  
  Patrycja Brańka: Investment attractiveness of Małopolska voivodeship in opinion of foreign capital enterprises (in the light of survey results)     29
  Adam Dąbrowski: Directions of European Regional Policy – selected problems     40
  Piotr Hajduga: Special economic zones in Lower Silesia as a business place in the light of assessments of entrepreneurs – results of empirical research     55
  Krystian Heffner, Brygida Klemens: Cluster structures in spatial economy – chosen benefits and problems of development on the local and regional scale     64
  Petr Hlaváček: Klasyfikacja analitycznych i zarządczych ram kwalifikacyjnych w rozwoju gmin i regionów     75
  Stanisław Korenik: New phenomena occurring in the development of activating regions     84
  Anna Mempel-Śnieżyk: Conditions of functioning of the network relations in Lower Silesia Voivodeship     104
  Katarzyna Miszczak: Public-Private Partnership in the border regions of Poland, the Czech Republic and Germany – opportunities and threats     119
  Monika Musiał-Malago: Structural polarization of Cracow Metropolitan Area     132
  Małgorzata Rogowska: The importance of cities in the European Union’s regional policy     139
  Dorota Rynio: Social-economic development of growth center in the time of worldwide economy crisis     149
  Miloslav Šašek: Rozwój populacji w Czechach po roku 1989     161
  Piotr Serafin: Spatial planning of rural areas in the suburbs of Małopolska: state and changes - the case of Wieliczka and Niepołomice     179
  Kazimiera Wilk: The demographic situation in the Russian Federation in the years 1990-2009     189
  Arkadiusz Przybyłka: The National Health Fund as the main organizer of health services in Poland     199
  Justyna Anders: The role of public authorities in promoting civic participation in processes of governance – application of international practices in the Polish context     211
  Marek Dylewski, Beata Filipiak: Development opportunities of metropolitan areas in the new financial circumstances of local government units     223
  Andrzej Rączaszek: Development processes in the biggest Polish cities in the transformation period     237
  Jacek Chądzyński: Local government and market – between cooperation and competition     251
  Eleonora Gonda-Soroczyńska: The condition of the natural environment in the development of a spa town – the case of Czerniawa-Zdrój     261
  Magdalena Kalisiak-Mędelska: Social participation - obligation or real need?     276
  Magdalena Kalisiak-Mędelska: Satisfaction with the place of residence – evaluation of place and local authorities as on the example of Głowno     289
  Andrzej Łuczyszyn: Local public space in creative economy     300
  Magdalena Pięta-Kanurska: The relationship between culture and econo- mics and their impact on urban development     309
  Joost Platje: Zdolność samorządu terytorialnego do kierowania własną ścieżką rozwoju zrównoważonego     318
  Andrzej Raszkowski: New trends in place marketing     327
  Anna Batko: Public administration as a stimulator of changes in city tourism – based on Cracow between the years 1989 and 2006     339
  Piotr Ruczkowski: Population registration – the new residence regulations     351
  Niki Derlukiewicz: Innovation Union as a way to increase the innovation in European economy     365
  Dariusz Głuszczuk: Financing innovation activities – sources and barriers with regard to regions in Poland (NTS-2)     376
  Niki Derlukiewicz, Małgorzata Rogowska, Stanisław Korenik, Jarmila Horáková, Jiří Louda: Polish-Czech border cooperation of small and medium-sized enterprises     387
  Anna Korombel: The most common errors during the implementation of Enterprise Risk Management (ERM) in Polish enterprises     395
  Kamil Wiśniewski: System knowledge management from theoretical and practical perspective     404
  Paweł Dziekański, Jan Puchała: Support of the enterprise by the territorial council on the example of Limanowski administrative district     416
  Jerzy Wąchol: The role of the state and its stakeholders in corporate governance while getting out of the economic downturn and crisis     426
  Aleksandra Pisarska, Mieczysław Poborski: Selected problems of investing in tangible fixed assets (as exemplified by public institutions of higher education)     435
  Agnieszka Izabela Baruk: Essence of motivation activities used towards Polish employees     446
  Monika Stelmaszczyk: Owner of small company as a culture-oriented manager – challenges and prospects     454
  Barbara Batko: The impact of public information quality to minimize the decision making risk on the labour market     464
  Oguz Özbek: Centralne planowanie rozwoju przez etatyzm w Turcji: Państwowy Urząd Planowania     473
  Kinga Wasilewska: Local self-goverment as a new subject of spatial policy     488
  Aleksandra Koźlak: Land-use/transport models in spatial planning     501
  Anna Kamińska: The role of evaluation in the management of urban space revitalization process     510
  Hubert Kaczmarczyk: Appropriate tasks of the state in terms of F.A. von Hayek     521
  Małgorzata Gajda-Kantorowska: Fiscal transfers as asymmetric shocks absorption mechanisms in the European Monetary Union     531
  Adam Peszko: Criticism of neoclassic doctrine of the 90s and new currents of economics in the first decade of the XXI century     542
  Andrzej Adamczyk: The right of courts to refuse incidentally to apply regulations     557
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia