Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii

Zarządzanie strategiczne w praktyce i teorii

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

30,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Konferencja organizowana przez Katedrę Zarządzania Strategicznego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu jest kolejną konferencją poświęconą relacjom praktyki i teorii zarządzania strategicznego. Dlatego też referaty mają charakter zarówno teoretyczny, jak i praktyczny. Te ostatnie oparte są na wynikach badań przeprowadzonych
w różnych ośrodkach naukowych w Polsce. Oprócz tego, jak zwykle, w konferencji naszej Katedry biorą udział praktycy zajmujący się problemami zarządzania, zwłaszcza zarządzania strategicznego. Spodziewana wymiana poglądów powinna przysłużyć się zarówno nauce, jak i praktyce gospodarczej. Dlatego konferencja nastawiona jest na szeroką wymianę doświadczeń i poglądów między środowiskiem naukowym i gospodarczym. Nasza Katedra konsekwentnie od wielu lat stara się o stworzenie takiej płaszczyzny wymiany doświadczeń. W tegorocznej konferencji zwracamy szczególną uwagę na problemy zarządzania strategicznego zwłaszcza w kontekście zmiennego otoczenia organizacji. Ostatni kryzys gospodarczy wymaga bowiem nowego spojrzenia na procesy zarządzania strategicznego, szczególnie zaś na problem większej elastyczności przy formułowaniu i wdrażaniu strategii. We wspomnianym kontekście szczególnie ważne są badanie znaczenia zasobów
materialnych i niematerialnych przedsiębiorstwa oraz problemy zarządzania wiedzą. Służą one bowiem kreowaniu kierunków rozwoju przedsiębiorstw, a także wykorzystywania innowacji do budowania przewag konkurencyjnych. W tym kontekście ważny jest też problem współpracy szkół wyższych z przedsiębiorstwami oraz wykorzystanie różnych organizacyjnych form współpracy, np. klastrów. Pragniemy, aby ten wątek był obecny w obradach naszej konferencji. W przedstawionym opracowaniu poruszono też problemy zarządzania strategicznego w regionie oraz zarządzania w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, a także kwestie przedsiębiorczości. W referatach wypowiadają się specjaliści z różnych ośrodków akademickich z Polski. Przekazane w nich wieloaspektowe problemy zarządzania strategicznego, zarówno teoretyczne, jak i praktyczne, mogą stanowić inspirację do dalszych badań w tym zakresie.


Liczba stron617
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
ISBN-13978-83-7695-226-0
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp     11
  
  Grażyna Aniszewska: Wykorzystanie CSR w budowaniu przewagi konkurencyjnej przez zagranicznych inwestorów strategicznych. Perspektywa środkowoeuropejskich filii     13
  Piotr Banaszyk: Kreatywna destrukcja w dynamicznym formułowaniu strategii biznesowej     22
  Bogusław Bembenek: Restrukturyzacja klastra     33
  Rafał Bielawski: Controlling strategiczny i operacyjny w przedsiębiorstwie     46
  Wojciech Czakon, Mariusz Rogalski: Komplementarność kompetencyjna organizacji a koopetycja na rynku obrotu energią elektryczną     58
  Lidia Danik, Joanna Żukowska: Jakość współpracy w innowacjach     69
  Tadeusz Falencikowski: Strategia a model biznesu – podobieństwa i różnice     80
  Grażyna Golik-Górecka: Zwiększenie efektywności marketingu podstawą sukcesów przedsiębiorstwa – ujęcie najlepszych praktyk – Atlas sp. z o.o.     94
  Marzena Hajduk-Stelmachowicz: Znaczenie polityki środowiskowej w kontekście kształtowania ekoinnowacyjności przedsiębiorstw z województwa podkarpackiego     106
  Jarosław Ignacy: Budowanie przewagi konkurencyjnej – studium przypadku firmy Solaris Bus&Coach SA     116
  Leon Jakubów: Znaczenie wizji i misji w zarządzaniu strategicznym polskich przedsiębiorstw     126
  Marzena Jankowska-Mihułowicz: Metoda oceny racjonalności metodologicznej menedżerów     133
  Mirosław Jarosiński: Przedsiębiorczość międzynarodowa w Polsce     143
  Grzegorz Jokiel: Epoki rozwoju nauki organizacji i zarządzania     153
  Szymon Jopkiewicz: Bariery implementacji strategii marketingowych w usługach zdrowotnych w świetle badań     160
  Andrzej Kaleta: Kontrola w procesie wdrażania strategii     171
  Adam Kałowski: Przyczyny i kierunki restrukturyzacji przedsiębiorstw     187
  Patrycja Klimas: Operacjonalizacja bliskości organizacyjnej     195
  Izabela Konieczna: Sposób tworzenia modelu biznesowego     206
  Joanna Korpus: Strategie rozwoju wybranych przedsiębiorstw branży odzieżowej i obuwniczej w okresie kryzysu     215
  Alina Kozarkiewicz: Kontrola strategiczna w zarządzaniu portfelami projektów – analiza systemów i mechanizmów na przykładzie firmy zorientowanej projektowo     228
  Rafał Krupski: Badanie znaczenia zasobów niematerialnych w strategii przedsiębiorstwa     238
  Krzysztof Kud: Elementy analizy strategicznej w zarządzaniu przestrzenią terenów zalewowych, jako narzędzie realizacji koncepcji rozwoju zrównoważonego     248
  Aleksandra Kuzaj: Przeciwdziałanie mobbingowi jako element zarządzania strategicznego     258
  Lech Miklaszewski: Zmiana kulturowa organizacji na przykładzie Domu Maklerskiego WDM SA     268
  Mirosław Moroz: Przesłanki i przejawy elastyczności przedsiębiorstwa – studium przypadku sklepu internetowego     284
  Krystyna Moszkowicz, Bogusław Bembenek: Strategia rozwoju wiedzy w klastrze     294
  Jerzy Niemczyk, Rafał Trzaska: Przywództwo i zarządzanie w sieciach międzyorganizacyjnych     305
  Przemysław Niewiadomski, Bogdan Nogalski: Kryterium zwinnego zakładu wytwórczego – strategiczny model biznesowy w przedsiębiorstwie wiedzy     314
  Bogdan Nogalski, Jarosław Karpacz: Orientacja na klienta a innowacyjność przedsiębiorstwa produkcyjnego     328
  Jadwiga Nycz-Wróbel: Polityka środowiskowa i aspekty środowiskowe jako podstawa kreowania koncepcji strategicznego zarządzania środowiskiem w organizacjach zarejestrowanych w systemie EMAS     340
  Grażyna Osbert-Pociecha: Ograniczanie złożoności organizacji – nowy imperatyw zarządzania     350
  Paweł Paluchowski: Finansowanie rozwoju małych i średnich firm z sektora telekomunikacyjnego w Polsce na przykładzie Korbank SA     361
  Żanna Popławska, Andrzej Limański, Oksana Goszowska: Ocena korzyści efektu synergii w działaniach organizacji     375
  Krystyna Poznańska: Współpraca przedsiębiorstw ze szkołami wyższymi w zakresie innowacji     385
  Joanna Radomska: Pułapki i zagrożenia związane z wdrażaniem koncepcji partycypacji pracowników w procesie zarządzania strategicznego na przykładzie PWC „Odra” SA     397
  Agnieszka Rak: Kreowanie wizerunku marki w mediach społecznościowych     407
  Robert Seliga: Rola marketingu społecznego w koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu     417
  Letycja Sołoducho-Pelc: Zarządzanie strategiczne przez wizję i misję     430
  Adam Stabryła: Koncepcja kwantyfikacji bezpieczeństwa strategicznego przedsiębiorstwa     442
  Monika Stelmaszczyk: Repozytorium wiedzy narzędziem zarządzania kapitałem społecznym przedsiębiorstwa (na podstawie Intrasoft-TSI sp. z o     454
  Łukasz Sułkowski: Strategie sukcesji w przedsiębiorstwach rodzinnych MŚP w Polsce     463
  Marika Szymańska: Strategia odpowiedzialnego biznesu w japońskim koncernie Canon. Uwarunkowania kulturowe     474
  Ewelina Trubisz: Znaczenie reputacji w odniesieniu do interesariuszy strategicznych na przykładzie przedsiębiorstw deweloperskich     482
  Elżbieta Urbanowska-Sojkin: Kongruencja cech otoczenia i kultury organizacyjnej przedsiębiorstw     491
  Anna Witek-Crabb: Wybory strategiczne kobiet i mężczyzn na najwyższych stanowiskach kierowniczych     504
  Przemysław Wołczek: Przyczyny upadku Kodaka     515
  Leszek Woźniak, Sylwia Dziedzic: Kluczowi interesariusze w kontekście strategicznych wyzwań dla polskiej gospodarki żywnościowej     527
  Marian Woźniak: Czynniki sukcesu rynkowego podmiotów agroturystycznych w opinii właścicieli gospodarstw oraz turystów z Podkarpacia     536
  Marian Woźniak, Grzegorz Woźniak: Zarządzanie obszarami wiejskimi jako wyraz konkurencyjności gmin wiejskich na przykładzie gmin województwa podkarpackiego     548
  Anna Wójcik-Karpacz: Narzędzia pomiaru sukcesu relacji z kluczowymi odbiorcami w aspekcie wzrostu efektywności współdziałania     561
  Sławomir Wyciślak: Efekt zarażania w działaniu przedsiębiorstwa     575
  Czesław Zając: Budowa strategii personalnych w grupach kapitałowych     586
  Aneta Zelek, Grażyna Maniak: Wrażliwość i reaktywność młodych firm na kryzys – studium dekoniunktury 2007-2010     597
  Bożydar Ziółkowski: Kierunki ewolucji w obszarze ekoinnowacji     607
  
  
  Grażyna Aniszewska: Use of CSR by foreign strategic investor for building competitive advantage. Central-Eastern European subsidiaries’ perspective     21
  Piotr Banaszyk: Conditions of business strategy forming in a hypercompetition situation     32
  Bogusław Bembenek: Restructuring of cluster     45
  Rafał Bielawski: Strategic and operating controlling in the company     57
  Wojciech Czakon, Mariusz Rogalski: Complementarity of competencies of the organizations vs. coopetition on the electricity market     68
  Lidia Danik, Joanna Żukowska: Quality of cooperation for innovation     79
  Tadeusz Falencikowski: Business strategy and business model - similarities and differences     93
  Grażyna Golik-Górecka: Increase of marketing effectiveness as a base of enterprise success – approach to the best practice – Atlas Ltd     105
  Marzena Hajduk-Stelmachowicz: The importance of environmental policy in the context of creation of eco-innovation enterprises from Podkarpackie Voivodeship     115
  Jarosław Ignacy: Building a competitive advantage – a case study of Solaris Bus & Coach company     125
  Leon Jakubów: Importance of visions and missions in strategic management of Polish companies     132
  Marzena Jankowska-Mihułowicz: The method of evaluation of methodological rationality of managers     142
  Mirosław Jarosiński: International entrepreneurship in Poland     152
  Grzegorz Jokiel: Periods in the development of organizational management sciences     159
  Szymon Jopkiewicz: Barriers to the implementation of marketing strategies in healthcare services in the light of research     170
  Andrzej Kaleta: Control in the process of strategy implementation     186
  Adam Kałowski: Reasons and directions of corporate restructuring     194
  Patrycja Klimas: Operationalization of the organizational proximity     205
  Izabela Konieczna: A way to create a business model     214
  Joanna Korpus: Development strategies of selected companies in the clothing and footwear sector during the crisis     227
  Alina Kozarkiewicz: Strategic control in project portfolio management – the analysis of systems and mechanisms based on the example of a projectoriented company     237
  Rafał Krupski: Research on the importance of intangible resources in an enterprise’s strategy     247
  Krzysztof Kud: Elements of strategic analysis in the management of floodplains space as a tool for implementing the concept of sustainable development     257
  Aleksandra Kuzaj: Preventing mobbing as a part of management strategy     267
  Lech Miklaszewski: The change of organizational culture on the example of Brokers House WDM SA     283
  Mirosław Moroz: Premises and measures of enterprise flexibility – a case study of online store     293
  Krystyna Moszkowicz, Bogusław Bembenek: Knowledge development strategy in a cluster     304
  Jerzy Niemczyk, Rafał Trzaska: Leadership and management in interorganizational networks     313
  Przemysław Niewiadomski, Bogdan Nogalski: Agile manufacturing plant criterion – strategic business model in a knowledge enterprise     327
  Bogdan Nogalski, Jarosław Karpacz: Customer orientation and innovativeness of the manufacturing company     339
  Jadwiga Nycz-Wróbel: Environmental policy and environmental aspects as the basis for the concept of strategic environmental management in organizations registered under EMAS     349
  Grażyna Osbert-Pociecha: Limitation of organization complexity as a new imperative of management     360
  Paweł Paluchowski: Financing of small and medium enterprises from the telecommunication sector in Poland on the example of the Korbank S.A. company     374
  Żanna Popławska, Andrzej Limański, Oksana Goszowska: Assessment of benefits of synergy effect in organization activity     384
  Krystyna Poznańska: Cooperation of enterprises with high schools within the scope of innovation     396
  Joanna Radomska: Pitfalls and risks associated with implementing the concept of employee participation in the process of strategic management – the example of PWC Odra SA     406
  Agnieszka Rak: Creating brand image in social media     416
  Robert Seliga: The role of social marketing in the concept of Corporate Social Responsibility     429
  Letycja Sołoducho-Pelc: Strategic management through vision and mission     441
  Adam Stabryła: The concept of quantifying the company’s strategic security     453
  Monika Stelmaszczyk: Knowledge repository as a tool for managing the social capital of a company (on the example of Intrasoft-TSI sp. z o     462
  Łukasz Sułkowski: Succession strategies in family business belonging to SMEs in Poland     473
  Marika Szymańska: Cultural influence on the strategy of Corporate Social Responsibility (CSR) in Canon company     481
  Ewelina Trubisz: The importance of reputation in relation to stakeholders on the example of companies from the real estate sector     490
  Elżbieta Urbanowska-Sojkin: The congruence of environmental factors and organizational culture of companies     503
  Anna Witek-Crabb: Strategic choices of women and men as top managers     514
  Przemysław Wołczek: The reasons for the collapse of Kodak     526
  Leszek Woźniak, Sylwia Dziedzic: Main stakeholders in the strategic challenges context of the Polish food economy     535
  Marian Woźniak: Success factors on the market of agritourism entities in the opinion of farm owners and tourists from Podkarpacie     547
  Marian Woźniak, Grzegorz Woźniak: Management in rural areas as an example of competitiveness of rural communities in Podkarpacie Voivodeship     560
  Anna Wójcik-Karpacz: Tools for measuring the success of relationships with key customers in terms of increased efficiency of cooperation     574
  Sławomir Wyciślak: Contagion effect within the company activities     585
  Czesław Zając: Personal strategies of international capital groups (holdings)     596
  Aneta Zelek, Grażyna Maniak: The sensitivity and reactivity of start-up companies in crisis - study of the 2007-2010 recession     606
  Bożydar Ziółkowski: Directions of eco-innovations evolution     616
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia