Koncesje zezwolenia i licencje w polskim administracyjnym prawie gospodarczym

Koncesje zezwolenia i licencje w polskim administracyjnym prawie gospodarczym

1 ocena

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

57,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Książka prezentuje zagadnienia z zakresu administracyjnoprawnej reglamentacji działalności gospodarczej, wskazując podstawowej jej formy. Książka składa się z czterech działów, w których przedstawiono koncesje (I), zezwolenia (II) i licencje (III), ukazując ich uwarunkowania historyczne oraz ich regulację w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej i w przepisach odrębnych. Dział IV ustala charakter prawny uprawnień do podejmowania działalności gospodarczej. Wiele miejsca poświęca zagadnieniom mającym duże znaczenie praktyczne oraz materii o złożonym charakterze prawnym, mogącym służyć interpretacji.


Liczba stron884
WydawcaWydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ISBN-13978-83-232-2408-2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Słowo wstępne    21
  CZĘŚĆ I. KONCESJE NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ    25
  ROZDZIAŁ PIERWSZY, Geneza i ewolucja koncesji    27
  1. Koncesje w systemie prawa francuskiego    27
  Literatura    30
  2. Koncesje w systemie prawa niemieckiego    30
  Literatura    33
  3. Amerykański system koncesyjny    34
  Literatura    35
  4. Koncesje na gruncie międzywojennego prawa polskiego    35
  Literatura    39
  5. Koncesje w gospodarce socjalistycznej    39
  Literatura    42
  6. Koncesje w przepisach ustawy z 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej (Dz. U.,nr 41, poz. 324 z późn. zm. – dalej: u.d.g.)    43
  Literatura    49
  7. Koncesje w przepisach ustawy z 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej (Dz. U., nr 101, poz. 1178 z późn. zm. - dalej: p.d.g.)    50
  Literatura    53
  ROZDZIAŁ DRUGI, Koncesje w przepisach ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r., nr 220, poz. 1447 z późn. zm. - dalej: u.s.d.g.)    55
  1. Uwagi wstępne    55
  2. Zakres koncesjonowania    56
  3. Ważny interes publiczny jako przesłanka koncesjonowania działalności gospodarczej    57
  4. Organy koncesyjne    59
  5. Wniosek o udzielenie koncesji    61
  6. Kontrola prewencyjna wnioskodawcy    61
  7. Przetarg na udzielenie koncesji    62
  8. Odmowa udzielenia koncesji    64
  9. Czasowe zawieszenie udzielania koncesji    65
  10. Elementy akcesoryjne koncesji    65
  11. Kontrola przedsiębiorcy przez organ koncesyjny    67
  12. Cofanie koncesji    70
  13. Promesa koncesji    71
  14. Opłata koncesyjna    73
  Literatura    73
  ROZDZIAŁ TRZECI Koncesje w przepisach ustaw szczególnych    75
  1. Koncesje na poszukiwanie, rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz kopalin stałych objętych własnością górniczą, wydobywanie kopalin ze złóż, podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz podziemnego składowania odpadów w przepisach ustawy z 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U., nr 163, poz. 981 – dalej: u.p.g.g.)    75
  1.1. Uwagi wstępne    75
  1.2. Użytkowanie górnicze    76
  1.3. Zasady udzielania koncesji    78
  1.4. Treść koncesji    81
  1.5. Wykonywanie koncesji    82
  1.6. Zabezpieczenie roszczeń osób trzecich    88
  1.7. Fundusz likwidacji zakładu górniczego    89
  1.8. Odmowa udzielenia koncesji    90
  1.9. Udzielanie koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż    91
  1.10. Zmiana, cofanie i wygasanie koncesji    93
  1.11. Przeniesienie koncesji    94
  1.12. Opłaty koncesyjne    96
  1.13. Odpowiedzialność prawna    96
  1.14. Charakter prawny koncesji górniczych i geologicznych    97
  Literatura    98
  2. Koncesje na wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym w przepisach ustawy z 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U., nr 67, poz. 679 z późn. zm. – dalej: u.m.w.)    99
  2.1. Uwagi wstępne    99
  2.2. Przedmiot koncesjonowania    101
  2.3. Udzielanie koncesji    103
  2.4. Treść koncesji    106
  2.5. Wykonywanie koncesji    106
  2.6. Odmowa udzielenia koncesji    107
  2.7. Cofanie koncesji    108
  2.8. Nabywanie i sprzedaż broni palnej, materiałów wybuchowych i strategicznych    109
  2.9. Przemieszczanie przez przedsiębiorców materiałów wybuchowych oraz broni palnej    113
  2.10. Przewóz przez terytorium Polski, przywóz z zagranicy i wywóz za granicę broni i amunicji przez cudzoziemców    116
  2.11. Nadzór i kontrola wykonywania koncesji    120
  2.12. Odpowiedzialność prawna    121
  Literatura    123
  3. Koncesje na wytwarzanie, przetwarzanie, magazynowanie, przesyłanie, dystrybucję i obrót paliwami i energią w przepisach ustawy z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (tekst jedn.: Dz. U z 2006 r., nr 89, poz. 625 z późn. zm. – dalej: u.p.e.)    123
  3.1. Uwagi wstępne    123
  3.2. Promesa koncesji    126
  3.3. Tryb koncesjonowania    127
  3.4. Odmowa udzielenia koncesji    132
  3.5. Treść koncesji    133
  3.6. Wygasanie koncesji    134
  3.7. Cofanie koncesji    137
  3.8. Nadzór i kontrola wykonywania koncesji    139
  3.9. Odpowiedzialność prawna    140
  3.10. Ocena koncesji energetycznych    140
  Literatura    141
  4. Koncesje na ochronę osób i mienia w przepisach ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r., nr 145, poz. 1221 z późn. zm. – dalej: u.o.m.)    143
  4.1. Uwagi wstępne    143
  4.2. Zakres koncesjonowania    144
  4.3. Tryb koncesjonowania    145
  4.4. Licencje kwalifikacyjne    146
  4.5. Odmowa udzielenia koncesji    146
  4.6. Treść koncesji    147
  4.7. Cofanie koncesji    147
  4.8. Obowiązkowa ochrona    148
  4.9. Wewnętrzne służby ochrony    150
  4.10. Nadzór i kontrola wykonywania koncesji    151
  4.11. Odpowiedzialność prawna    153
  Literatura    153
  5. Koncesje na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych w przepisach ustawy z 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r., nr 43, poz. 226 z późn. zm. – dalej: u.r.t.)    154
  5.1. Uwagi wstępne    154
  5.2. Tryb udzielania koncesji    155
  5.3. Treść koncesji    165
  5.4. Cofanie koncesji    167
  5.5. Cesja koncesji    168
  5.6. Nadawca społeczny    168
  5.7. Kontrola wykonywania koncesji    169
  5.8. Odpowiedzialność prawna    170
  Literatura    170
  6. Koncesje na przewozy lotnicze w przepisach ustawy z 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r., nr 100, poz. 696 z późn. zm. – dalej: u.p.l.)    171
  6.1. Uwagi wstępne    171
  6.2. Warunki przyznania koncesji    172
  6.3. Tryb koncesjonowania    175
  6.4. Zatwierdzanie koncesji    179
  6.5. Okres ważności koncesji    180
  6.6. Zawieszanie i cofanie koncesji    180
  6.7. Nadzór nad wykonywaniem koncesji    181
  6.8. Upoważnienie do wykonywania przewozów lotniczych    184
  Literatura    188
  7. Koncesje na prowadzenie kasyna gry w przepisach ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U., nr 201, poz. 1540 z późn. zm. – dalej: u.g.h.)    189
  7.1. Uwagi wstępne    189
  7.2. Warunki urządzania gier hazardowych    190
  7.3. Koncesje na urządzanie gier hazardowych    199
  7.4. Nadzorowanie gier hazardowych    206
  7.5. Odpowiedzialność prawna    211
  Literatura    214
  ROZDZIAŁ CZWARTY, Ocena prawna koncesjonowania w Polsce    215
  1. Uwagi wstępne    215
  2. Koncesje jako uprawniające akty administracyjne    215
  3. Koncesje w prawie UE    218
  4. Koncesje na roboty budowlane i usługi w prawie zamówień publicznych    220
  5. Model klasyczny umowy koncesji    223
  6. Model obligacyjny umowy koncesji    224
  7. Model normatywny umowy koncesji    224
  8. Model publicznoprawny umowy koncesji    227
  Literatura    229
  CZĘŚĆ II ZEZWOLENIA I LICENCJE NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ    235
  ROZDZIAŁ PIERWSZY, Geneza i ewolucja zezwoleń na działalność gospodarczą    237
  1. Pozwolenia w systemie prawa niemieckiego    237
  Literatura    239
  2. Pozwolenia i licencje na gruncie międzywojennego prawa polskiego    239
  Literatura    243
  3. Zezwolenia w gospodarce socjalistycznej    243
  3.1. Uwagi wstępne    243
  3.2. Zezwolenia na prowadzenie przedsiębiorstw handlowych i zawodowe zarobkowe wykonywanie czynności handlowych    244
  3.3. Zezwolenia na wykonywanie przemysłu, rzemiosła, handlu i niektórych usług przez jednostki gospodarki nieuspołecznionej    246
  3.4. Zezwolenia na wykonywanie rzemiosła    248
  3.5. Zezwolenia na prowadzenie działalności handlowej i usługowej    250
  3.6. Zezwolenia na działalność gospodarczą w przepisach szczególnych    253
  3.6.1. Zarobkowy transport drogowy    253
  3.6.2. Spółki z udziałem zagranicznym    255
  3.6.3. Przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych    257
  3.6.4. Przedsiębiorstwa zagraniczne drobnej wytwórczości    259
  Literatura    261
  4. Zezwolenia po wejściu w życie ustawy z 23 grudnia 1998 r. o działalności gospodarczej (Dz. U., nr 41, poz. 324 z późn. zm. - dalej: u.d.g.)    262
  Literatura    266
  5. Zezwolenia i licencje w przepisach ustawy z 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej (Dz. U., nr 101, poz. 1178 z późn. zm. - dalej: p.d.g.)    267
  Literatura    270
  6. Zezwolenia i licencje w przepisach ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r., nr 220, poz. 1447 z późn. zm. - dalej: u.s.d.g.)    271
  Literatura    274
  ROZDZIAŁ DRUGI, Zezwolenia i licencje na działalność gospodarczą w przepisach ustaw szczególnych    276
  I. ZEZWOLENIA NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W PRZEPISACH USTAW SZCZEGÓLNYCH    276
  1. Wytwarzanie i import produktów leczniczych, prowadzenie aptek i hurtowni farmaceutycznych oraz badania kliniczne produktów leczniczych i dopuszczanie ich do obrotu w przepisach ustawy z 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r., nr 45, poz. 271 z późn. zm. – dalej: u.p.f.)    276
  1.1. Uwagi wstępne    276
  1.2. Zezwolenia na wytwarzanie i import produktów leczniczych    278
  1.3. Zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej    282
  1.4. Zezwolenia na prowadzenie aptek    285
  1.5. Pozwolenie na badania kliniczne produktów leczniczych    290
  1.6. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych    296
  1.7. Odpowiedzialność prawna    306
  Literatura    307
  2. Wytwarzanie, przetwarzanie, przywóz i wywóz, obrót hurtowy środkami odurzającymi lub substancjami psychotropowymi oraz uprawa maku i konopi w przepisach ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 124 – dalej: u.p.n.)    308
  2.1. Uwagi wstępne    308
  2.2. Zezwolenia na wytwarzanie i przetwarzanie środków odurzających i substancji psychotropowych    309
  2.3. Pozwolenia na przywóz i wywóz oraz wewnąrzwspólnotowe nabycie lub dostawę środków odurzających lub substancji psychotropowych    313
  2.4. Zezwolenia na obrót hurtowy środkami odurzającymi i lekami psychotropowymi    316
  2.5. Nadzór nad wytwarzaniem, przetwarzaniem, przerobem, przechowywaniem, obrotem i niszczeniem środków odurzających, substancji psychotropowych oraz prekursorów    319
  2.6. Zezwolenia na uprawę maku i konopi    319
  2.7. Odpowiedzialność prawna    323
  Literatura    324
  3. Obrót hurtowy i detaliczny napojami alkoholowymi w przepisach ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r., nr 70, poz. 473 z późn. zm. – dalej: u.w.t.)    324
  3.1. Uwagi wstępne    324
  3.2. Zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi    325
  3.3. Zezwolenia na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych    327
  3.4. Odpowiedzialność prawna    331
  Literatura    332
  4. Prowadzenie laboratorium referencyjnego w przepisach ustawy z 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r., nr 36, poz. 233 z późn. zm. – dalej u.o.g.z.)    332
  4.1. Uwagi wstępne    332
  4.2. Zakres przedmiotowy badań laboratorium referencyjnego    333
  4.3. Zezwolenie na prowadzenie laboratorium referencyjnego    335
  4.4. Odpowiedzialność prawna    336
  4.4.1. Odpowiedzialność ogólna    336
  4.4.2. Odpowiedzialność karna    337
  Literatura    338
  5. Zezwolenia w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w przepisach ustawy z 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 264 – dalej: u.p.a.)    339
  5.1. Uwagi wstępne    339
  5.2. Zakres działalności wymagającej zezwolenia    339
  5.3. Zezwolenia na transport materiałów jądrowych, źródeł promieniowania jonizującego,odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego    345
  5.4. Nadzór i kontrola w zakresie bezpieczeństwa jądrowego oraz ochrony radiologicznej    350
  5.5. Odpowiedzialność prawna    356
  Literatura    357
  6. Hodowla zwierząt laboratoryjnych oraz dostarczanie zwierząt doświadczalnych w przepisach ustawy z 21stycznia 2005 r. o doświadczeniach na zwierzętach (Dz. U., nr 33, poz. 289 z późn. zm. - dalej: u.d.z.)    357
  6.1. Uwagi wstępne    357
  6.2. Zezwolenie na hodowlę zwierząt laboratoryjnych    359
  6.3. Opieka nad zwierzętami doświadczalnymi    360
  6.4. Nadzór i kontrola nad zwierzętami laboratoryjnymi    361
  6.5. Odpowiedzialność prawna    362
  Literatura    364
  7. Prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków w przepisach ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r., nr 123, poz. 858 z późn. zm. – dalej u.z.w.)    364
  7.1. Uwagi wstępne    364
  7.2. Umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków    366
  7.3. Zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków    368
  7.4. Kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego    371
  7.5. Odpowiedzialność prawna    372
  Literatura    372
  8. Wytwarzanie odpadów, ich zbieranie, transport, odzysk lub unieszkodliwianie w przepisach ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r., nr 185, poz. 1243 z późn. zm. – dalej: u.o.o.)    373
  8.1. Uwagi wstępne    373
  8.2. Pozwolenie na wytwarzanie odpadów    375
  8.3. Zezwolenia na zbieranie, transport, odzysk oraz unieszkodliwianie odpadów    379
  8.4. Odpowiedzialność prawna    389
  Literatura    390
  9. Świadczenie usług w zakresie utrzymywania czystości i porządku w gminach w przepisach ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. – dalej u.c.p.)    391
  9.1. Uwagi wstępne    391
  9.2. Zadania gminy w zakresie utrzymania porządku i czystości na swoim terenie    391
  9.3. Zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych    394
  9.4. Zezwolenia na ochronę przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części    398
  9.5. Kontrola utrzymywania porządku i czystości w gminie    401
  9.6. Odpowiedzialność prawna    402
  Literatura    402
  10. Zezwolenia na rybołówstwo morskie w przepisach ustawy z 19 lutego 2004 r. o rybołówstwie (Dz. U., nr 62, poz. 574 z późn. zm. – dalej u.o.r.)    403
  10.1. Uwagi wstępne    403
  10.2. Rejestr statków rybackich    403
  10.3. Licencje połowowe i zakazy połowowe    405
  10.4. Specjalne zezwolenie połowowe    405
  10.5. Pozwolenie na połów organizmów morskich w celach naukowo-badawczych albo szkoleniowych    407
  10.6. Zezwolenie na prowadzenia chowu lub hodowli ryb i innych organizmów morskich albo zarybianie    408
  10.7. Sportowe zezwolenia połowowe    409
  10.8. Nadzór i kontrola rybołówstwa morskiego    410
  10.9. Odpowiedzialność prawna    412
  Literatura    413
  11. Zezwolenia na transport drogowy w przepisach ustawy z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r., nr 125, poz. 874 – dalej: u.t.d.)    413
  11.1. Uwagi wstępne    413
  11.2. Zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych    415
  11.3. Zezwolenia na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego    420
  11.4. Zezwolenia na wykonywanie przewozów wahadłowych i okazjonalnych w międzynarodowym transporcie drogowym    422
  11.5. Zezwolenia na międzynarodowy transport drogowy rzeczy na terytorium Polski przez zagranicznego przewoźnika drogowego oraz na przewóz kabotażowy    423
  11.6. Wykonywanie międzynarodowego transportu kombinowanego    424
  11.7. Nadzór i kontrola wykonywania transportu drogowego    424
  11.8. Odpowiedzialność prawna    428
  Literatura    430
  12. Zezwolenia na obrót z zagranicą wyrobami strategicznymi w ustawie z 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r., nr 229, poz. 2315 z późn. zm. – dalej: u.z.t.s.)    430
  12.1. Uwagi wstępne    430
  12.2. Tryb udzielania zezwoleń    431
  12.3. Kontrola obrotu    433
  12.4. Cofanie zezwoleń    434
  12.5. Odpowiedzialność prawna    435
  Literatura    436
  13. Zezwolenia na lotniczą działalność gospodarczą w przepisach ustawy z 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r., nr 100, poz. 696 z późn. zm. – dalej: u.p.l.)    436
  13.1. Uwagi wstępne    436
  13.2. Zezwolenia na założenie lotniska    438
  13.3. Zezwolenia na zarządzanie lotniskiem użytku publicznego    443
  13.4. Zezwolenia na wykonywanie na rzecz przewoźników lotniczych i innych użytkowników statków powietrznych obsługi naziemnej statków powietrznych, załóg, pasażerów i ładunku    450
  13.5. Upoważnienia na wykonywanie przewozów lotniczych przez polskich przewoźników    458
  13.6. Zezwolenia na wykonywanie przewozów lotniczych przez obcych przewoźników    460
  13.7. Zezwolenie na prowadzenie sprzedaży przewozów lotniczych przez obcego przewoźnika    467
  13.8. Certyfikacja przewozów lotniczych    468
  13.9. Nadzór i kontrola w zakresie lotniczej działalności gospodarczej    473
  13.10. Odpowiedzialność prawna    478
  Literatura    479
  14. Używanie urządzeń radiowych w przepisach ustawy z 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U., nr 171, poz. 1800 z późn. zm. – dalej: u.p.t.)    480
  14.1. Uwagi wstępne    480
  14.2. Pozwolenie radiowe    486
  14.3. Nadzór i kontrola nad pozwoleniami radiowymi    493
  14.4. Odpowiedzialność prawna    498
  Literatura    498
  15. Działalność pocztowa w przepisach ustawy z 12 czerwca 2003 r. – Prawo pocztowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r., nr 189, poz. 1159 z późn. zm. – dalej u.p.p.)    498
  15.1. Uwagi wstępne    498
  15.2. Zezwolenia pocztowe    501
  15.3. Kontrola działalności pocztowej    505
  15.4. Odpowiedzialność prawna    506
  Literatura    507
  16. Instalacja, naprawa i weryfikacja urządzeń (przyrządów) pomiarowych w przepisach ustawy z 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r., nr 243, poz. 2441 z późn. zm. – dalej: u.p.m.)    507
  16.1. Uwagi wstępne    507
  16.2. Legalizacja przyrządów pomiarowych    507
  16.3. Zezwolenia na instalację, naprawy i weryfikację urządzeń (przyrządów) pomiarowych    511
  16.4. Punkty legalizacyjne    516
  16.5. Nadzór i kontrola nad wykonywaniem zezwoleń    518
  16.6. Odpowiedzialność prawna    523
  Literatura    523
  17. Instalacja, naprawa i sprawdzanie prawidłowości działania tachografów cyfrowych w przepisach ustawy z 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych (Dz. U., nr 180, poz. 1494 z późn. zm.– dalej u.t.c.)    524
  17.1. Uwagi wstępne    524
  17.2. Udzielanie zezwoleń na użytkowanie tachografów    524
  17.3. Sprawowanie nadzoru w zakresie instalacji, naprawy i sprawdzania tachografów cyfrowych oraz ich użytkowania    527
  17.4. Kontrola użytkowania tachografów, kart kierowcy i karty przedsiębiorstwa    530
  17.5. Odpowiedzialność prawna    531
  Literatura    532
  18. Działalność gospodarcza na terenie specjalnej strefy ekonomicznej w przepisach ustawy z 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r., nr 42, poz. 274 z późn. zm. – dalej: u.s.e.)    532
  18.1. Uwagi wstępne    532
  18.2. Ustanawianie i znoszenie SSE    532
  18.3. Kategorie działalności gospodarczej prowadzonej na obszarze SSE    535
  18.4. Zarządzanie SSE    536
  18.5. Przetarg na zezwolenia na działalność gospodarczą w SSE    541
  18.6. Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w SSE    544
  18.7. Pomoc publiczna dla przedsiębiorców działających w SSE    549
  18.8. Odpowiedzialność prawna    553
  Literatura    554
  19. Zezwolenia na gry hazardowe w przepisach ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U., nr 201, poz. 1540 z późn. zm. – dalej: u.g.h.)    555
  19.1. Uwagi wstępne    555
  19.2. Warunki urządzania gier hazardowych    557
  19.3. Zezwolenia i zgłoszenia dotyczące urządzania gier hazardowych    567
  19.4. Odpowiedzialność prawna    576
  Literatura    576
  20. Zezwolenia na działalność bankową w przepisach ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r., nr 72, poz. 665 z późn. zm. – dalej: u.p.b.)    576
  20.1. Uwagi wstępne    576
  20.2. Zakres zezwoleń Komisji Nadzoru Finansowego    577
  20.3. Udzielanie zezwoleń na utworzenie banku    578
  20.4. Inne zezwolenia bankowe KNF    582
  20.5. Zezwolenia na tworzenie banków za granicą    584
  20.6. Zezwolenia na utworzenie oddziału banku zagranicznego w Polsce    585
  20.7. Zezwolenia na otwieranie w Polsce przedstawicielstw banków zagranicznych    586
  20.8. Zezwolenia na utworzenie banku krajowego przez instytucję kredytową    587
  20.9. Uchylenie zezwolenia na utworzenie banku    590
  20.10. Nadzór bankowy    592
  20.11. System kontroli wewnętrznej banku    593
  20.12. Odpowiedzialność prawna    594
  Literatura    595
  21. Zezwolenia na prowadzenie giełdy towarowej, giełdowej izby rozrachunkowej i towarowego domu maklerskiego w przepisach ustawy z 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r., nr 48, poz. 284 z późn. zm. - dalej: u.g.t.)    595
  21.1. Uwagi wstępne    595
  21.2. Zezwolenie na prowadzenie giełdy towarowej    598
  21.3. Zezwolenie na prowadzenie giełdowej izby rozrachunkowej    600
  21.4. Zezwolenie na prowadzenie towarowego domu maklerskiego    601
  21.5. Zezwolenie na prowadzenie rachunków lub rejestrów towarów giełdowych przez spółki handlowe    606
  21.6. Maklerzy giełd towarowych    608
  21.7. Odpowiedzialność prawna    610
  Literatura    610
  22. Zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej w przepisach ustawy z 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U., nr 124, poz. 1154 z późn. zm. – dalej: u.p.u.)    611
  22.1. Uwagi wstępne    611
  22.2. Udzielanie zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej    612
  22.3. Rejestr brokerów ubezpieczeniowych    614
  22.4. Prawa i obowiązki brokera ubezpieczeniowego    617
  22.5. Nadzór i kontrola działalności brokerów ubezpieczeniowych    619
  22.6. Odpowiedzialność prawna    621
  Literatura    622
  23. Zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej przez zakłady ubezpieczeń oraz działalności reasekuracyjnej przez zakłady reasekuracji w przepisach ustawy z 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r., nr 11, poz. 66 z późn. zm. – dalej: u.d.u.)    622
  23.1. Uwagi wstępne    622
  23.2. Zakład ubezpieczeń    624
  23.2.1. Prawa i obowiązki zakładu ubezpieczeń    624
  23.2.2. Formy organizacyjne zakładów ubezpieczeń    625
  23.2.3. Zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej    627
  23.2.4. Zezwolenie na podjęcie w Polsce działalności ubezpieczeniowej przez zagraniczny zakład ubezpieczeń    632
  23.2.5. Nadzór nad zakładami ubezpieczeń    637
  23.3. Zakłady reasekuracji    641
  23.3.1. Formy organizacyjne wykonywania działalności reasekuracyjnej    641
  23.3.2. Udzielanie zezwoleń na wykonywanie działalności reasekuracyjnej przez krajowe zakłady reasekuracji    642
  23.3.3. Udzielanie zezwoleń na wykonywanie działalności reasekuracyjnej na terytorium Polski przez zagraniczne zakłady reasekuracji mające siedzibę w państwach niebędących państwami członkowskimi UE    644
  23.3.4. Nadzór nad zakładami reasekuracji    646
  23.4. Odpowiedzialność prawna    647
  Literatura    648
  24. Pozwolenia na obrót usługami objętymi rejestracją usług w przepisach ustawy z 10 marca 2006 r. o administrowaniu obrotem usługowym z zagranicą (Dz. U., nr 79, poz. 546 – dalej: u.a.o.z.)    648
  24.1. Uwagi wstępne    648
  24.2. Tryb udzielania pozwoleń    649
  24.3. Odpowiedzialność prawna    651
  Literatura    652
  II. LICENCJE NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W PRZEPISACH USTAW SZCZEGÓLNYCH    652
  1. Licencjonowanie transportu drogowego w przepisach ustawy z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r., nr 204, poz. 2088 z późn. zm. - dalej: u.t.d.)    652
  1.1. Uwagi wstępne    652
  1.2. Udzielanie licencji transportowych    653
  1.3. Zakres uprawnień licencji transportowych    657
  1.4. Cofanie i wygasanie licencji transportowych    659
  1.5. Nadzór nad wykonywaniem licencji transportowych    661
  1.6. Odpowiedzialność prawna    662
  1.7. Istota licencji transportowych    663
  Literatura    664
  2. Licencjonowanie transportu kolejowego w przepisach ustawy z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r., nr 16, poz. 94 z późn. zm. - dalej: u.t.k.)    664
  2.1. Uwagi wstępne    664
  2.2. Udzielanie licencji kolejowych    666
  2.3. Odmowa udzielenia licencji, zmiana jej zakresu oraz cofanie licencji kolejowych    669
  2.4. Nadzór i kontrola wykonywania licencji kolejowych    670
  2.5. Odpowiedzialność prawna    672
  Literatura    673
  3. Licencja maszynisty kolejowego w przepisach ustawy z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r., nr 16, poz. 94 z późn. zm. - dalej: u.t.k.)    674
  3.1. Uwagi wstępne    674
  3.2. Udzielanie licencji maszynisty    674
  3.3. Odmowa udzielenia licencji, zawieszanie oraz cofanie licencji maszynisty    676
  3.4. Rejestr licencji maszynistów    677
  3.5. Świadectwo maszynisty kolejowego    678
  3.6. Ocena systemu uzyskiwania licencji maszynisty i świadectwa maszynisty    679
  3.7. Odpowiedzialność prawna    679
  Literatura    680
  4. Licencja połowowa w przepisach ustawy z 19 lutego 2004 r. o rybołówstwie (Dz. U., nr 62, poz. 574 z późn. zm. - dalej: u.o.r.)    680
  4.1. Uwagi wstępne    680
  4.2. Udzielanie licencji połowowej    680
  4.3. Odmowa wydania i cofanie licencji połowowej    681
  4.4. Odpowiedzialność prawna    681
  Literatura    682
  5. Licencjonowanie ochrony osób i mienia w przepisach ustawy z 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r., nr 145, poz. 1221 z późn. zm. - dalej: u.o.m.)    683
  5.1. Uwagi wstępne    683
  5.2. Udzielanie licencji na ochronę osób i mienia    684
  5.3. Cofanie i wygasanie licencji    687
  5.4. Odpowiedzialność prawna    687
  Literatura    688
  6. Licencja detektywa w przepisach ustawy z 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (Dz. U. z 2002 r., nr 12, poz. 110 z późn. zm. - dalej: u.u.d.)    689
  6.1. Uwagi wstępne    689
  6.2. Rejestr działalności detektywistycznej    690
  6.3. Udzielanie licencji detektywa    691
  6.4. Zasady wykonywania usług detektywistycznych    693
  6.5. Kontrola działalności detektywa    696
  6.6. Odpowiedzialność prawna    696
  Literatura    697
  7. Licencja syndyka w ustawie z 15 czerwca 2007 r. o licencji syndyka (Dz. U., nr 123, poz. 850 z późn. zm. – dalej: u.l.s.)    697
  7.1. Uwagi wstępne    697
  7.2. Udzielanie, zawieszanie i cofanie licencji syndyka    698
  7.3. Treść licencji syndyka    700
  7.4. Lista syndyków    701
  7.5. Odpowiedzialność prawna    701
  Literatura    702
  8. Licencje zawodowa pośrednika w obrocie nieruchomościami, zarządcy nieruchomości oraz uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego w ustawie z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2010, nr 102, poz. 651 z późn. zm. – dalej: u.g.n.)    702
  8.1. Uwagi wstępne    702
  8.2. Licencja zawodowa pośrednika w obrocie nieruchomościami    703
  8.2.1. Nadawanie licencji    703
  8.2.2. Zakres pośrednictwa w obrocie nieruchomościami    705
  8.2.3. Prawa i obowiązki pośrednika w obrocie nieruchomościami    706
  8.2.4. Utrata licencji zawodowej pośrednika w obrocie nieruchomościami    707
  8.3. Licencja zawodowa zarządcy nieruchomości    708
  8.3.1. Nadawanie licencji zarządcy nieruchomości    708
  8.3.2. Zakres licencjonowania zarządzania nieruchomościami    710
  8.3.3. Prawa i obowiązki zarządcy nieruchomości    711
  8.3.4. Utrata licencji zawodowej zarządcy nieruchomości    712
  8.4. Uprawnienia zawodowe rzeczoznawcy majątkowego    712
  8.4.1. Nadawanie uprawnień zawodowych rzeczoznawcy majątkowego    712
  8.4.2. Zakres uprawnień zawodowych rzeczoznawcy majątkowego    715
  8.4.3. Prawa i obowiązki rzeczoznawcy majątkowego    716
  8.4.4. Utrata uprawnień zawodowych rzeczoznawcy majątkowego    717
  8.5. Odpowiedzialność prawna pośrednika w obrocie nieruchomościami, zarządcy nieruchomości oraz rzeczoznawcy majątkowego    718
  Literatura    721
  9. Licencja zawodowa pośrednika pracy oraz licencja zawodowa doradcy zawodowego w przepisach ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r., nr 69, poz. 415 z późn. zm. - dalej: u.p.z.)    721
  9.1. Uwagi wstępne    721
  9.2. Tryb nadawania licencji zawodowej    721
  9.3. Kategoryzacja pośredników pracy i doradców zawodowych    722
  9.4. Doradcy i asystenci EURES    723
  9.5. Odpowiedzialność prawna    724
  Literatura    725
  10. Licencje personelu lotniczego w przepisach ustawy z 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r., nr 100, poz. 696 z późn. zm. – dalej: u.p.l.)    725
  10.1. Uwagi wstępne    725
  10.2. Wydawanie i wznawianie licencji    726
  10.3. Wykonywanie licencji    731
  10.4. Zawieszanie i cofanie licencji    731
  10.5. Świadectwa kwalifikacji    733
  10.6. Rejestr personelu lotniczego    734
  10.7. Odpowiedzialność prawna    735
  Literatura    736
  11. Licencje na dosiadanie (powożenie) koni w przepisach ustawy z 18 stycznia 2001 r. o wyścigach konnych (Dz. U., nr 11, poz. 86 z późn. zm. – dalej: u.w.k.)    736
  11.1. Uwagi wstępne    736
  11.2. Organizowanie wyścigów konnych    738
  11.3. Pozwolenie na kierowanie stajnią wyścigową    739
  11.4. Nadawanie licencji na trenowanie koni oraz na dosiadanie (powożenie) koni    740
  11.5. Zakres licencjonowania trenerów, koni oraz jeźdźców (powożących)    741
  11.6. Licencja sędziego wyścigowego    743
  11.7. Rozgrywanie gonitw    744
  11.8. Odpowiedzialność prawna    745
  Literatura    748
  ROZDZIAŁ TRZECI, Ocena prawna zezwoleń i licencji na działalność gospodarczą    749
  1. Ocena prawna zezwoleń na działalność gospodarczą    749
  2. Ocena prawna licencji na działalność gospodarczą    751
  2.1. Uwagi wstępne    751
  2.2. Licencje zawodowe jako akty kwalifikujące administracji publicznej    752
  2.3. Licencje jako autonomiczne akty reglamentujące działalność gospodarczą    755
  2.4. Licencje zawodowe jako akty związane z formami reglamentacji administracyjnej    756
  2.5. Licencje zawodowe jako dokumenty urzędowe    756
  3. Analiza porównawcza zezwoleń i licencji    757
  Literatura    760
  CZĘŚĆ III ISTOTA AKTÓW ADMINISTRACYJNYCH UPRAWNIAJĄCYCH DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ    763
  1. Uwagi wstępne    765
  2. Uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej jako publiczne prawo podmiotowe    766
  3. Przesłanki ustawowe nabywania uprawnień    781
  4. Promesa uprawnień    787
  5. Treść uprawnień    790
  6. Właściwość organów    791
  7. Udział mieszkańców gminy w procesie udzielania uprawnień    794
  8. Współdziałanie przy udzielaniu uprawnień    795
  9. Zabezpieczanie majątkowe udzielanych uprawnień    799
  10. Zmiany podmiotowe    801
  10.1. Nabycie uprawnień w drodze następstwa prawnego    801
  10.2. Nabycie uprawnień w drodze dziedziczenia    809
  11. Postanowienia akcesoryjne zawarte w aktach administracyjnych    810
  11.1. Termin    810
  11.2. Warunek jako kategoria prawna    817
  11.2.1. Cywilnoprawne pojęcie warunku    818
  11.2.2. Warunek jako przesłanka prawna decyzji uprawniającej    823
  11.2.3. Podstawowe warunki wykonywania działalności gospodarczej jako normy wskazujące    825
  11.3. Instytucja zlecenia administracyjnego    827
  12. Kontrola przedsiębiorcy w przepisach ustawy o swobodzie działalności gospodarczej    830
  12.1. Pojęcie nadzoru i kontroli    830
  12.2. Ogólne prawo kontroli przedsiębiorców    831
  12.3. Kontrola przedsiębiorcy w ustawach szczególnych    844
  12.4. Kontrola przedsiębiorcy w sytuacjach szczególnych przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta)    845
  13. Zawieszenie skuteczności uprawnienia    846
  14. Utrata uprawnień do wykonywania działalności gospodarczej    847
  15. Ograniczanie zakresu uprawnień    849
  16. Cofanie uprawnień    850
  16.1. Podstawy prawne cofania uprawnień    850
  16.2. Przyczyny cofania uprawnień    851
  16.3. Skutki cofania uprawnień    856
  17. Wygasanie uprawnień    857
  17.1. Aspekt podmiotowy    858
  17.2. Aspekt przedmiotowy    860
  17.3. Inne sytuacje powodujące wygasanie uprawnień    861
  17.4. Skutki wygasania uprawnień    865
  17.5. Wygasanie a cofanie uprawnień    865
  Literatura    867
  Zakończenie    873
  Wykaz skrótów    877
  Concessions, permits and licenses in Polish public economic law (Summary)    882
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia