Koncesje zezwolenia i licencje w polskim administracyjnym prawie gospodarczym

Koncesje zezwolenia i licencje w polskim administracyjnym prawie gospodarczym

1 ocena

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

57,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Książka prezentuje zagadnienia z zakresu administracyjnoprawnej reglamentacji działalności gospodarczej, wskazując podstawowej jej formy. Książka składa się z czterech działów, w których przedstawiono koncesje (I), zezwolenia (II) i licencje (III), ukazując ich uwarunkowania historyczne oraz ich regulację w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej i w przepisach odrębnych. Dział IV ustala charakter prawny uprawnień do podejmowania działalności gospodarczej. Wiele miejsca poświęca zagadnieniom mającym duże znaczenie praktyczne oraz materii o złożonym charakterze prawnym, mogącym służyć interpretacji.


Liczba stron884
WydawcaWydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ISBN-13978-83-232-2408-2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Słowo wstępne     21
  CZĘŚĆ I. KONCESJE NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ     25
  ROZDZIAŁ PIERWSZY, Geneza i ewolucja koncesji     27
  1. Koncesje w systemie prawa francuskiego     27
  Literatura     30
  2. Koncesje w systemie prawa niemieckiego     30
  Literatura     33
  3. Amerykański system koncesyjny     34
  Literatura     35
  4. Koncesje na gruncie międzywojennego prawa polskiego     35
  Literatura     39
  5. Koncesje w gospodarce socjalistycznej     39
  Literatura     42
  6. Koncesje w przepisach ustawy z 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej (Dz. U.,nr 41, poz. 324 z późn. zm. – dalej: u.d.g.)     43
  Literatura     49
  7. Koncesje w przepisach ustawy z 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej (Dz. U., nr 101, poz. 1178 z późn. zm. - dalej: p.d.g.)     50
  Literatura     53
  ROZDZIAŁ DRUGI, Koncesje w przepisach ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r., nr 220, poz. 1447 z późn. zm. - dalej: u.s.d.g.)    55
  1. Uwagi wstępne     55
  2. Zakres koncesjonowania     56
  3. Ważny interes publiczny jako przesłanka koncesjonowania działalności gospodarczej     57
  4. Organy koncesyjne     59
  5. Wniosek o udzielenie koncesji     61
  6. Kontrola prewencyjna wnioskodawcy     61
  7. Przetarg na udzielenie koncesji     62
  8. Odmowa udzielenia koncesji     64
  9. Czasowe zawieszenie udzielania koncesji     65
  10. Elementy akcesoryjne koncesji     65
  11. Kontrola przedsiębiorcy przez organ koncesyjny     67
  12. Cofanie koncesji     70
  13. Promesa koncesji     71
  14. Opłata koncesyjna     73
  Literatura     73
  ROZDZIAŁ TRZECI Koncesje w przepisach ustaw szczególnych     75
  1. Koncesje na poszukiwanie, rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz kopalin stałych objętych własnością górniczą, wydobywanie kopalin ze złóż, podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz podziemnego składowania odpadów w przepisach ustawy z 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U., nr 163, poz. 981 – dalej: u.p.g.g.)     75
  1.1. Uwagi wstępne     75
  1.2. Użytkowanie górnicze     76
  1.3. Zasady udzielania koncesji     78
  1.4. Treść koncesji     81
  1.5. Wykonywanie koncesji     82
  1.6. Zabezpieczenie roszczeń osób trzecich     88
  1.7. Fundusz likwidacji zakładu górniczego     89
  1.8. Odmowa udzielenia koncesji     90
  1.9. Udzielanie koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złóż     91
  1.10. Zmiana, cofanie i wygasanie koncesji     93
  1.11. Przeniesienie koncesji     94
  1.12. Opłaty koncesyjne     96
  1.13. Odpowiedzialność prawna     96
  1.14. Charakter prawny koncesji górniczych i geologicznych     97
  Literatura     98
  2. Koncesje na wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym w przepisach ustawy z 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U., nr 67, poz. 679 z późn. zm. – dalej: u.m.w.)     99
  2.1. Uwagi wstępne     99
  2.2. Przedmiot koncesjonowania     101
  2.3. Udzielanie koncesji     103
  2.4. Treść koncesji     106
  2.5. Wykonywanie koncesji     106
  2.6. Odmowa udzielenia koncesji     107
  2.7. Cofanie koncesji     108
  2.8. Nabywanie i sprzedaż broni palnej, materiałów wybuchowych i strategicznych     109
  2.9. Przemieszczanie przez przedsiębiorców materiałów wybuchowych oraz broni palnej     113
  2.10. Przewóz przez terytorium Polski, przywóz z zagranicy i wywóz za granicę broni i amunicji przez cudzoziemców     116
  2.11. Nadzór i kontrola wykonywania koncesji     120
  2.12. Odpowiedzialność prawna     121
  Literatura     123
  3. Koncesje na wytwarzanie, przetwarzanie, magazynowanie, przesyłanie, dystrybucję i obrót paliwami i energią w przepisach ustawy z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (tekst jedn.: Dz. U z 2006 r., nr 89, poz. 625 z późn. zm. – dalej: u.p.e.)     123
  3.1. Uwagi wstępne     123
  3.2. Promesa koncesji     126
  3.3. Tryb koncesjonowania     127
  3.4. Odmowa udzielenia koncesji     132
  3.5. Treść koncesji     133
  3.6. Wygasanie koncesji     134
  3.7. Cofanie koncesji     137
  3.8. Nadzór i kontrola wykonywania koncesji     139
  3.9. Odpowiedzialność prawna     140
  3.10. Ocena koncesji energetycznych     140
  Literatura     141
  4. Koncesje na ochronę osób i mienia w przepisach ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r., nr 145, poz. 1221 z późn. zm. – dalej: u.o.m.)     143
  4.1. Uwagi wstępne     143
  4.2. Zakres koncesjonowania     144
  4.3. Tryb koncesjonowania     145
  4.4. Licencje kwalifikacyjne     146
  4.5. Odmowa udzielenia koncesji     146
  4.6. Treść koncesji     147
  4.7. Cofanie koncesji     147
  4.8. Obowiązkowa ochrona     148
  4.9. Wewnętrzne służby ochrony     150
  4.10. Nadzór i kontrola wykonywania koncesji     151
  4.11. Odpowiedzialność prawna     153
  Literatura     153
  5. Koncesje na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych w przepisach ustawy z 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r., nr 43, poz. 226 z późn. zm. – dalej: u.r.t.)     154
  5.1. Uwagi wstępne     154
  5.2. Tryb udzielania koncesji     155
  5.3. Treść koncesji     165
  5.4. Cofanie koncesji     167
  5.5. Cesja koncesji     168
  5.6. Nadawca społeczny     168
  5.7. Kontrola wykonywania koncesji     169
  5.8. Odpowiedzialność prawna     170
  Literatura     170
  6. Koncesje na przewozy lotnicze w przepisach ustawy z 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r., nr 100, poz. 696 z późn. zm. – dalej: u.p.l.)     171
  6.1. Uwagi wstępne     171
  6.2. Warunki przyznania koncesji     172
  6.3. Tryb koncesjonowania     175
  6.4. Zatwierdzanie koncesji     179
  6.5. Okres ważności koncesji     180
  6.6. Zawieszanie i cofanie koncesji     180
  6.7. Nadzór nad wykonywaniem koncesji     181
  6.8. Upoważnienie do wykonywania przewozów lotniczych     184
  Literatura     188
  7. Koncesje na prowadzenie kasyna gry w przepisach ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U., nr 201, poz. 1540 z późn. zm. – dalej: u.g.h.)     189
  7.1. Uwagi wstępne     189
  7.2. Warunki urządzania gier hazardowych     190
  7.3. Koncesje na urządzanie gier hazardowych     199
  7.4. Nadzorowanie gier hazardowych     206
  7.5. Odpowiedzialność prawna     211
  Literatura     214
  ROZDZIAŁ CZWARTY, Ocena prawna koncesjonowania w Polsce     215
  1. Uwagi wstępne     215
  2. Koncesje jako uprawniające akty administracyjne     215
  3. Koncesje w prawie UE     218
  4. Koncesje na roboty budowlane i usługi w prawie zamówień publicznych     220
  5. Model klasyczny umowy koncesji     223
  6. Model obligacyjny umowy koncesji     224
  7. Model normatywny umowy koncesji     224
  8. Model publicznoprawny umowy koncesji     227
  Literatura     229
  CZĘŚĆ II ZEZWOLENIA I LICENCJE NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ    235
  ROZDZIAŁ PIERWSZY, Geneza i ewolucja zezwoleń na działalność gospodarczą     237
  1. Pozwolenia w systemie prawa niemieckiego     237
  Literatura     239
  2. Pozwolenia i licencje na gruncie międzywojennego prawa polskiego     239
  Literatura     243
  3. Zezwolenia w gospodarce socjalistycznej     243
  3.1. Uwagi wstępne     243
  3.2. Zezwolenia na prowadzenie przedsiębiorstw handlowych i zawodowe zarobkowe wykonywanie czynności handlowych     244
  3.3. Zezwolenia na wykonywanie przemysłu, rzemiosła, handlu i niektórych usług przez jednostki gospodarki nieuspołecznionej     246
  3.4. Zezwolenia na wykonywanie rzemiosła     248
  3.5. Zezwolenia na prowadzenie działalności handlowej i usługowej     250
  3.6. Zezwolenia na działalność gospodarczą w przepisach szczególnych     253
  3.6.1. Zarobkowy transport drogowy     253
  3.6.2. Spółki z udziałem zagranicznym     255
  3.6.3. Przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych     257
  3.6.4. Przedsiębiorstwa zagraniczne drobnej wytwórczości     259
  Literatura     261
  4. Zezwolenia po wejściu w życie ustawy z 23 grudnia 1998 r. o działalności gospodarczej (Dz. U., nr 41, poz. 324 z późn. zm. - dalej: u.d.g.)     262
  Literatura     266
  5. Zezwolenia i licencje w przepisach ustawy z 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej (Dz. U., nr 101, poz. 1178 z późn. zm. - dalej: p.d.g.)     267
  Literatura     270
  6. Zezwolenia i licencje w przepisach ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r., nr 220, poz. 1447 z późn. zm. - dalej: u.s.d.g.)     271
  Literatura     274
  ROZDZIAŁ DRUGI, Zezwolenia i licencje na działalność gospodarczą w przepisach ustaw szczególnych     276
  I. ZEZWOLENIA NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W PRZEPISACH USTAW SZCZEGÓLNYCH     276
  1. Wytwarzanie i import produktów leczniczych, prowadzenie aptek i hurtowni farmaceutycznych oraz badania kliniczne produktów leczniczych i dopuszczanie ich do obrotu w przepisach ustawy z 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r., nr 45, poz. 271 z późn. zm. – dalej: u.p.f.)     276
  1.1. Uwagi wstępne     276
  1.2. Zezwolenia na wytwarzanie i import produktów leczniczych     278
  1.3. Zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej     282
  1.4. Zezwolenia na prowadzenie aptek     285
  1.5. Pozwolenie na badania kliniczne produktów leczniczych     290
  1.6. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych     296
  1.7. Odpowiedzialność prawna     306
  Literatura     307
  2. Wytwarzanie, przetwarzanie, przywóz i wywóz, obrót hurtowy środkami odurzającymi lub substancjami psychotropowymi oraz uprawa maku i konopi w przepisach ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 124 – dalej: u.p.n.)     308
  2.1. Uwagi wstępne     308
  2.2. Zezwolenia na wytwarzanie i przetwarzanie środków odurzających i substancji psychotropowych     309
  2.3. Pozwolenia na przywóz i wywóz oraz wewnąrzwspólnotowe nabycie lub dostawę środków odurzających lub substancji psychotropowych     313
  2.4. Zezwolenia na obrót hurtowy środkami odurzającymi i lekami psychotropowymi     316
  2.5. Nadzór nad wytwarzaniem, przetwarzaniem, przerobem, przechowywaniem, obrotem i niszczeniem środków odurzających, substancji psychotropowych oraz prekursorów     319
  2.6. Zezwolenia na uprawę maku i konopi     319
  2.7. Odpowiedzialność prawna     323
  Literatura     324
  3. Obrót hurtowy i detaliczny napojami alkoholowymi w przepisach ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r., nr 70, poz. 473 z późn. zm. – dalej: u.w.t.)     324
  3.1. Uwagi wstępne     324
  3.2. Zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi     325
  3.3. Zezwolenia na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych     327
  3.4. Odpowiedzialność prawna     331
  Literatura     332
  4. Prowadzenie laboratorium referencyjnego w przepisach ustawy z 22 czerwca 2001 r. o organizmach genetycznie zmodyfikowanych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r., nr 36, poz. 233 z późn. zm. – dalej u.o.g.z.)     332
  4.1. Uwagi wstępne     332
  4.2. Zakres przedmiotowy badań laboratorium referencyjnego     333
  4.3. Zezwolenie na prowadzenie laboratorium referencyjnego     335
  4.4. Odpowiedzialność prawna     336
  4.4.1. Odpowiedzialność ogólna     336
  4.4.2. Odpowiedzialność karna     337
  Literatura     338
  5. Zezwolenia w zakresie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w przepisach ustawy z 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 264 – dalej: u.p.a.)     339
  5.1. Uwagi wstępne     339
  5.2. Zakres działalności wymagającej zezwolenia     339
  5.3. Zezwolenia na transport materiałów jądrowych, źródeł promieniowania jonizującego,odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego     345
  5.4. Nadzór i kontrola w zakresie bezpieczeństwa jądrowego oraz ochrony radiologicznej     350
  5.5. Odpowiedzialność prawna     356
  Literatura     357
  6. Hodowla zwierząt laboratoryjnych oraz dostarczanie zwierząt doświadczalnych w przepisach ustawy z 21stycznia 2005 r. o doświadczeniach na zwierzętach (Dz. U., nr 33, poz. 289 z późn. zm. - dalej: u.d.z.)     357
  6.1. Uwagi wstępne     357
  6.2. Zezwolenie na hodowlę zwierząt laboratoryjnych     359
  6.3. Opieka nad zwierzętami doświadczalnymi     360
  6.4. Nadzór i kontrola nad zwierzętami laboratoryjnymi     361
  6.5. Odpowiedzialność prawna     362
  Literatura     364
  7. Prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków w przepisach ustawy z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r., nr 123, poz. 858 z późn. zm. – dalej u.z.w.)     364
  7.1. Uwagi wstępne     364
  7.2. Umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków     366
  7.3. Zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków     368
  7.4. Kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego     371
  7.5. Odpowiedzialność prawna     372
  Literatura     372
  8. Wytwarzanie odpadów, ich zbieranie, transport, odzysk lub unieszkodliwianie w przepisach ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r., nr 185, poz. 1243 z późn. zm. – dalej: u.o.o.)     373
  8.1. Uwagi wstępne     373
  8.2. Pozwolenie na wytwarzanie odpadów     375
  8.3. Zezwolenia na zbieranie, transport, odzysk oraz unieszkodliwianie odpadów     379
  8.4. Odpowiedzialność prawna     389
  Literatura     390
  9. Świadczenie usług w zakresie utrzymywania czystości i porządku w gminach w przepisach ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. – dalej u.c.p.)     391
  9.1. Uwagi wstępne     391
  9.2. Zadania gminy w zakresie utrzymania porządku i czystości na swoim terenie     391
  9.3. Zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych     394
  9.4. Zezwolenia na ochronę przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części     398
  9.5. Kontrola utrzymywania porządku i czystości w gminie     401
  9.6. Odpowiedzialność prawna     402
  Literatura     402
  10. Zezwolenia na rybołówstwo morskie w przepisach ustawy z 19 lutego 2004 r. o rybołówstwie (Dz. U., nr 62, poz. 574 z późn. zm. – dalej u.o.r.)     403
  10.1. Uwagi wstępne     403
  10.2. Rejestr statków rybackich     403
  10.3. Licencje połowowe i zakazy połowowe     405
  10.4. Specjalne zezwolenie połowowe     405
  10.5. Pozwolenie na połów organizmów morskich w celach naukowo-badawczych albo szkoleniowych     407
  10.6. Zezwolenie na prowadzenia chowu lub hodowli ryb i innych organizmów morskich albo zarybianie     408
  10.7. Sportowe zezwolenia połowowe     409
  10.8. Nadzór i kontrola rybołówstwa morskiego     410
  10.9. Odpowiedzialność prawna     412
  Literatura     413
  11. Zezwolenia na transport drogowy w przepisach ustawy z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r., nr 125, poz. 874 – dalej: u.t.d.)     413
  11.1. Uwagi wstępne     413
  11.2. Zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych     415
  11.3. Zezwolenia na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego     420
  11.4. Zezwolenia na wykonywanie przewozów wahadłowych i okazjonalnych w międzynarodowym transporcie drogowym     422
  11.5. Zezwolenia na międzynarodowy transport drogowy rzeczy na terytorium Polski przez zagranicznego przewoźnika drogowego oraz na przewóz kabotażowy     423
  11.6. Wykonywanie międzynarodowego transportu kombinowanego     424
  11.7. Nadzór i kontrola wykonywania transportu drogowego     424
  11.8. Odpowiedzialność prawna     428
  Literatura     430
  12. Zezwolenia na obrót z zagranicą wyrobami strategicznymi w ustawie z 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r., nr 229, poz. 2315 z późn. zm. – dalej: u.z.t.s.)     430
  12.1. Uwagi wstępne     430
  12.2. Tryb udzielania zezwoleń     431
  12.3. Kontrola obrotu     433
  12.4. Cofanie zezwoleń     434
  12.5. Odpowiedzialność prawna     435
  Literatura     436
  13. Zezwolenia na lotniczą działalność gospodarczą w przepisach ustawy z 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r., nr 100, poz. 696 z późn. zm. – dalej: u.p.l.)     436
  13.1. Uwagi wstępne     436
  13.2. Zezwolenia na założenie lotniska     438
  13.3. Zezwolenia na zarządzanie lotniskiem użytku publicznego     443
  13.4. Zezwolenia na wykonywanie na rzecz przewoźników lotniczych i innych użytkowników statków powietrznych obsługi naziemnej statków powietrznych, załóg, pasażerów i ładunku     450
  13.5. Upoważnienia na wykonywanie przewozów lotniczych przez polskich przewoźników     458
  13.6. Zezwolenia na wykonywanie przewozów lotniczych przez obcych przewoźników     460
  13.7. Zezwolenie na prowadzenie sprzedaży przewozów lotniczych przez obcego przewoźnika     467
  13.8. Certyfikacja przewozów lotniczych     468
  13.9. Nadzór i kontrola w zakresie lotniczej działalności gospodarczej     473
  13.10. Odpowiedzialność prawna     478
  Literatura     479
  14. Używanie urządzeń radiowych w przepisach ustawy z 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U., nr 171, poz. 1800 z późn. zm. – dalej: u.p.t.)     480
  14.1. Uwagi wstępne     480
  14.2. Pozwolenie radiowe     486
  14.3. Nadzór i kontrola nad pozwoleniami radiowymi     493
  14.4. Odpowiedzialność prawna     498
  Literatura     498
  15. Działalność pocztowa w przepisach ustawy z 12 czerwca 2003 r. – Prawo pocztowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r., nr 189, poz. 1159 z późn. zm. – dalej u.p.p.)     498
  15.1. Uwagi wstępne     498
  15.2. Zezwolenia pocztowe     501
  15.3. Kontrola działalności pocztowej     505
  15.4. Odpowiedzialność prawna     506
  Literatura     507
  16. Instalacja, naprawa i weryfikacja urządzeń (przyrządów) pomiarowych w przepisach ustawy z 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r., nr 243, poz. 2441 z późn. zm. – dalej: u.p.m.)     507
  16.1. Uwagi wstępne     507
  16.2. Legalizacja przyrządów pomiarowych     507
  16.3. Zezwolenia na instalację, naprawy i weryfikację urządzeń (przyrządów) pomiarowych     511
  16.4. Punkty legalizacyjne     516
  16.5. Nadzór i kontrola nad wykonywaniem zezwoleń     518
  16.6. Odpowiedzialność prawna     523
  Literatura     523
  17. Instalacja, naprawa i sprawdzanie prawidłowości działania tachografów cyfrowych w przepisach ustawy z 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych (Dz. U., nr 180, poz. 1494 z późn. zm.– dalej u.t.c.)     524
  17.1. Uwagi wstępne     524
  17.2. Udzielanie zezwoleń na użytkowanie tachografów     524
  17.3. Sprawowanie nadzoru w zakresie instalacji, naprawy i sprawdzania tachografów cyfrowych oraz ich użytkowania     527
  17.4. Kontrola użytkowania tachografów, kart kierowcy i karty przedsiębiorstwa     530
  17.5. Odpowiedzialność prawna     531
  Literatura     532
  18. Działalność gospodarcza na terenie specjalnej strefy ekonomicznej w przepisach ustawy z 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r., nr 42, poz. 274 z późn. zm. – dalej: u.s.e.)     532
  18.1. Uwagi wstępne     532
  18.2. Ustanawianie i znoszenie SSE     532
  18.3. Kategorie działalności gospodarczej prowadzonej na obszarze SSE     535
  18.4. Zarządzanie SSE     536
  18.5. Przetarg na zezwolenia na działalność gospodarczą w SSE     541
  18.6. Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w SSE     544
  18.7. Pomoc publiczna dla przedsiębiorców działających w SSE     549
  18.8. Odpowiedzialność prawna     553
  Literatura     554
  19. Zezwolenia na gry hazardowe w przepisach ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U., nr 201, poz. 1540 z późn. zm. – dalej: u.g.h.)     555
  19.1. Uwagi wstępne     555
  19.2. Warunki urządzania gier hazardowych     557
  19.3. Zezwolenia i zgłoszenia dotyczące urządzania gier hazardowych     567
  19.4. Odpowiedzialność prawna     576
  Literatura     576
  20. Zezwolenia na działalność bankową w przepisach ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r., nr 72, poz. 665 z późn. zm. – dalej: u.p.b.)     576
  20.1. Uwagi wstępne     576
  20.2. Zakres zezwoleń Komisji Nadzoru Finansowego     577
  20.3. Udzielanie zezwoleń na utworzenie banku     578
  20.4. Inne zezwolenia bankowe KNF     582
  20.5. Zezwolenia na tworzenie banków za granicą     584
  20.6. Zezwolenia na utworzenie oddziału banku zagranicznego w Polsce     585
  20.7. Zezwolenia na otwieranie w Polsce przedstawicielstw banków zagranicznych     586
  20.8. Zezwolenia na utworzenie banku krajowego przez instytucję kredytową     587
  20.9. Uchylenie zezwolenia na utworzenie banku     590
  20.10. Nadzór bankowy     592
  20.11. System kontroli wewnętrznej banku     593
  20.12. Odpowiedzialność prawna     594
  Literatura     595
  21. Zezwolenia na prowadzenie giełdy towarowej, giełdowej izby rozrachunkowej i towarowego domu maklerskiego w przepisach ustawy z 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r., nr 48, poz. 284 z późn. zm. - dalej: u.g.t.)     595
  21.1. Uwagi wstępne     595
  21.2. Zezwolenie na prowadzenie giełdy towarowej     598
  21.3. Zezwolenie na prowadzenie giełdowej izby rozrachunkowej     600
  21.4. Zezwolenie na prowadzenie towarowego domu maklerskiego     601
  21.5. Zezwolenie na prowadzenie rachunków lub rejestrów towarów giełdowych przez spółki handlowe     606
  21.6. Maklerzy giełd towarowych     608
  21.7. Odpowiedzialność prawna     610
  Literatura     610
  22. Zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej w przepisach ustawy z 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U., nr 124, poz. 1154 z późn. zm. – dalej: u.p.u.)     611
  22.1. Uwagi wstępne     611
  22.2. Udzielanie zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej     612
  22.3. Rejestr brokerów ubezpieczeniowych     614
  22.4. Prawa i obowiązki brokera ubezpieczeniowego     617
  22.5. Nadzór i kontrola działalności brokerów ubezpieczeniowych     619
  22.6. Odpowiedzialność prawna     621
  Literatura     622
  23. Zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej przez zakłady ubezpieczeń oraz działalności reasekuracyjnej przez zakłady reasekuracji w przepisach ustawy z 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r., nr 11, poz. 66 z późn. zm. – dalej: u.d.u.)     622
  23.1. Uwagi wstępne     622
  23.2. Zakład ubezpieczeń     624
  23.2.1. Prawa i obowiązki zakładu ubezpieczeń     624
  23.2.2. Formy organizacyjne zakładów ubezpieczeń     625
  23.2.3. Zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej     627
  23.2.4. Zezwolenie na podjęcie w Polsce działalności ubezpieczeniowej przez zagraniczny zakład ubezpieczeń     632
  23.2.5. Nadzór nad zakładami ubezpieczeń     637
  23.3. Zakłady reasekuracji     641
  23.3.1. Formy organizacyjne wykonywania działalności reasekuracyjnej     641
  23.3.2. Udzielanie zezwoleń na wykonywanie działalności reasekuracyjnej przez krajowe zakłady reasekuracji     642
  23.3.3. Udzielanie zezwoleń na wykonywanie działalności reasekuracyjnej na terytorium Polski przez zagraniczne zakłady reasekuracji mające siedzibę w państwach niebędących państwami członkowskimi UE     644
  23.3.4. Nadzór nad zakładami reasekuracji     646
  23.4. Odpowiedzialność prawna     647
  Literatura     648
  24. Pozwolenia na obrót usługami objętymi rejestracją usług w przepisach ustawy z 10 marca 2006 r. o administrowaniu obrotem usługowym z zagranicą (Dz. U., nr 79, poz. 546 – dalej: u.a.o.z.)     648
  24.1. Uwagi wstępne     648
  24.2. Tryb udzielania pozwoleń     649
  24.3. Odpowiedzialność prawna     651
  Literatura     652
  II. LICENCJE NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W PRZEPISACH USTAW SZCZEGÓLNYCH     652
  1. Licencjonowanie transportu drogowego w przepisach ustawy z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r., nr 204, poz. 2088 z późn. zm. - dalej: u.t.d.)     652
  1.1. Uwagi wstępne     652
  1.2. Udzielanie licencji transportowych     653
  1.3. Zakres uprawnień licencji transportowych     657
  1.4. Cofanie i wygasanie licencji transportowych     659
  1.5. Nadzór nad wykonywaniem licencji transportowych     661
  1.6. Odpowiedzialność prawna     662
  1.7. Istota licencji transportowych     663
  Literatura     664
  2. Licencjonowanie transportu kolejowego w przepisach ustawy z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r., nr 16, poz. 94 z późn. zm. - dalej: u.t.k.)     664
  2.1. Uwagi wstępne     664
  2.2. Udzielanie licencji kolejowych     666
  2.3. Odmowa udzielenia licencji, zmiana jej zakresu oraz cofanie licencji kolejowych     669
  2.4. Nadzór i kontrola wykonywania licencji kolejowych     670
  2.5. Odpowiedzialność prawna     672
  Literatura     673
  3. Licencja maszynisty kolejowego w przepisach ustawy z 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r., nr 16, poz. 94 z późn. zm. - dalej: u.t.k.)     674
  3.1. Uwagi wstępne     674
  3.2. Udzielanie licencji maszynisty     674
  3.3. Odmowa udzielenia licencji, zawieszanie oraz cofanie licencji maszynisty     676
  3.4. Rejestr licencji maszynistów     677
  3.5. Świadectwo maszynisty kolejowego     678
  3.6. Ocena systemu uzyskiwania licencji maszynisty i świadectwa maszynisty     679
  3.7. Odpowiedzialność prawna     679
  Literatura     680
  4. Licencja połowowa w przepisach ustawy z 19 lutego 2004 r. o rybołówstwie (Dz. U., nr 62, poz. 574 z późn. zm. - dalej: u.o.r.)     680
  4.1. Uwagi wstępne     680
  4.2. Udzielanie licencji połowowej     680
  4.3. Odmowa wydania i cofanie licencji połowowej     681
  4.4. Odpowiedzialność prawna     681
  Literatura     682
  5. Licencjonowanie ochrony osób i mienia w przepisach ustawy z 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r., nr 145, poz. 1221 z późn. zm. - dalej: u.o.m.)     683
  5.1. Uwagi wstępne     683
  5.2. Udzielanie licencji na ochronę osób i mienia     684
  5.3. Cofanie i wygasanie licencji     687
  5.4. Odpowiedzialność prawna     687
  Literatura     688
  6. Licencja detektywa w przepisach ustawy z 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (Dz. U. z 2002 r., nr 12, poz. 110 z późn. zm. - dalej: u.u.d.)     689
  6.1. Uwagi wstępne     689
  6.2. Rejestr działalności detektywistycznej     690
  6.3. Udzielanie licencji detektywa     691
  6.4. Zasady wykonywania usług detektywistycznych     693
  6.5. Kontrola działalności detektywa     696
  6.6. Odpowiedzialność prawna     696
  Literatura     697
  7. Licencja syndyka w ustawie z 15 czerwca 2007 r. o licencji syndyka (Dz. U., nr 123, poz. 850 z późn. zm. – dalej: u.l.s.)     697
  7.1. Uwagi wstępne     697
  7.2. Udzielanie, zawieszanie i cofanie licencji syndyka     698
  7.3. Treść licencji syndyka     700
  7.4. Lista syndyków     701
  7.5. Odpowiedzialność prawna     701
  Literatura     702
  8. Licencje zawodowa pośrednika w obrocie nieruchomościami, zarządcy nieruchomości oraz uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego w ustawie z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2010, nr 102, poz. 651 z późn. zm. – dalej: u.g.n.)     702
  8.1. Uwagi wstępne     702
  8.2. Licencja zawodowa pośrednika w obrocie nieruchomościami     703
  8.2.1. Nadawanie licencji     703
  8.2.2. Zakres pośrednictwa w obrocie nieruchomościami     705
  8.2.3. Prawa i obowiązki pośrednika w obrocie nieruchomościami     706
  8.2.4. Utrata licencji zawodowej pośrednika w obrocie nieruchomościami     707
  8.3. Licencja zawodowa zarządcy nieruchomości     708
  8.3.1. Nadawanie licencji zarządcy nieruchomości     708
  8.3.2. Zakres licencjonowania zarządzania nieruchomościami     710
  8.3.3. Prawa i obowiązki zarządcy nieruchomości     711
  8.3.4. Utrata licencji zawodowej zarządcy nieruchomości     712
  8.4. Uprawnienia zawodowe rzeczoznawcy majątkowego     712
  8.4.1. Nadawanie uprawnień zawodowych rzeczoznawcy majątkowego     712
  8.4.2. Zakres uprawnień zawodowych rzeczoznawcy majątkowego     715
  8.4.3. Prawa i obowiązki rzeczoznawcy majątkowego     716
  8.4.4. Utrata uprawnień zawodowych rzeczoznawcy majątkowego     717
  8.5. Odpowiedzialność prawna pośrednika w obrocie nieruchomościami, zarządcy nieruchomości oraz rzeczoznawcy majątkowego     718
  Literatura     721
  9. Licencja zawodowa pośrednika pracy oraz licencja zawodowa doradcy zawodowego w przepisach ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r., nr 69, poz. 415 z późn. zm. - dalej: u.p.z.)     721
  9.1. Uwagi wstępne     721
  9.2. Tryb nadawania licencji zawodowej     721
  9.3. Kategoryzacja pośredników pracy i doradców zawodowych     722
  9.4. Doradcy i asystenci EURES     723
  9.5. Odpowiedzialność prawna     724
  Literatura     725
  10. Licencje personelu lotniczego w przepisach ustawy z 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r., nr 100, poz. 696 z późn. zm. – dalej: u.p.l.)     725
  10.1. Uwagi wstępne     725
  10.2. Wydawanie i wznawianie licencji     726
  10.3. Wykonywanie licencji     731
  10.4. Zawieszanie i cofanie licencji     731
  10.5. Świadectwa kwalifikacji     733
  10.6. Rejestr personelu lotniczego     734
  10.7. Odpowiedzialność prawna     735
  Literatura     736
  11. Licencje na dosiadanie (powożenie) koni w przepisach ustawy z 18 stycznia 2001 r. o wyścigach konnych (Dz. U., nr 11, poz. 86 z późn. zm. – dalej: u.w.k.)     736
  11.1. Uwagi wstępne     736
  11.2. Organizowanie wyścigów konnych     738
  11.3. Pozwolenie na kierowanie stajnią wyścigową     739
  11.4. Nadawanie licencji na trenowanie koni oraz na dosiadanie (powożenie) koni     740
  11.5. Zakres licencjonowania trenerów, koni oraz jeźdźców (powożących)     741
  11.6. Licencja sędziego wyścigowego     743
  11.7. Rozgrywanie gonitw     744
  11.8. Odpowiedzialność prawna     745
  Literatura     748
  ROZDZIAŁ TRZECI, Ocena prawna zezwoleń i licencji na działalność gospodarczą     749
  1. Ocena prawna zezwoleń na działalność gospodarczą     749
  2. Ocena prawna licencji na działalność gospodarczą     751
  2.1. Uwagi wstępne     751
  2.2. Licencje zawodowe jako akty kwalifikujące administracji publicznej     752
  2.3. Licencje jako autonomiczne akty reglamentujące działalność gospodarczą     755
  2.4. Licencje zawodowe jako akty związane z formami reglamentacji administracyjnej     756
  2.5. Licencje zawodowe jako dokumenty urzędowe     756
  3. Analiza porównawcza zezwoleń i licencji     757
  Literatura     760
  CZĘŚĆ III ISTOTA AKTÓW ADMINISTRACYJNYCH UPRAWNIAJĄCYCH DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ     763
  1. Uwagi wstępne     765
  2. Uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej jako publiczne prawo podmiotowe     766
  3. Przesłanki ustawowe nabywania uprawnień     781
  4. Promesa uprawnień     787
  5. Treść uprawnień     790
  6. Właściwość organów     791
  7. Udział mieszkańców gminy w procesie udzielania uprawnień     794
  8. Współdziałanie przy udzielaniu uprawnień     795
  9. Zabezpieczanie majątkowe udzielanych uprawnień     799
  10. Zmiany podmiotowe     801
  10.1. Nabycie uprawnień w drodze następstwa prawnego     801
  10.2. Nabycie uprawnień w drodze dziedziczenia     809
  11. Postanowienia akcesoryjne zawarte w aktach administracyjnych     810
  11.1. Termin     810
  11.2. Warunek jako kategoria prawna     817
  11.2.1. Cywilnoprawne pojęcie warunku     818
  11.2.2. Warunek jako przesłanka prawna decyzji uprawniającej     823
  11.2.3. Podstawowe warunki wykonywania działalności gospodarczej jako normy wskazujące     825
  11.3. Instytucja zlecenia administracyjnego     827
  12. Kontrola przedsiębiorcy w przepisach ustawy o swobodzie działalności gospodarczej     830
  12.1. Pojęcie nadzoru i kontroli     830
  12.2. Ogólne prawo kontroli przedsiębiorców     831
  12.3. Kontrola przedsiębiorcy w ustawach szczególnych     844
  12.4. Kontrola przedsiębiorcy w sytuacjach szczególnych przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta)     845
  13. Zawieszenie skuteczności uprawnienia     846
  14. Utrata uprawnień do wykonywania działalności gospodarczej     847
  15. Ograniczanie zakresu uprawnień     849
  16. Cofanie uprawnień     850
  16.1. Podstawy prawne cofania uprawnień     850
  16.2. Przyczyny cofania uprawnień     851
  16.3. Skutki cofania uprawnień     856
  17. Wygasanie uprawnień     857
  17.1. Aspekt podmiotowy     858
  17.2. Aspekt przedmiotowy     860
  17.3. Inne sytuacje powodujące wygasanie uprawnień     861
  17.4. Skutki wygasania uprawnień     865
  17.5. Wygasanie a cofanie uprawnień     865
  Literatura     867
  Zakończenie     873
  Wykaz skrótów     877
  Concessions, permits and licenses in Polish public economic law (Summary)     882
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia