Wspólnota i stowarzyszenie

Wspólnota i stowarzyszenie

Rozprawa o komunizmie i socjalizmie jako empirycznych formach kultury

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

27,45

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Znana i szeroko cytowana praca wybitnego klasyka niemieckiej socjologii, założyciela Niemieckiego Towarzystwa Socjologicznego, zajmuje nadal – po 120 latach – ważne miejsce w literaturze socjologicznej, a tytułowy podział na wspólnotę i stowarzyszenie stał się kanonem wiedzy z zakresu teorii społecznej wartym, także dzisiaj, dokładnego przestudiowania.Wspólnota i stowarzyszenie nie należy już dzisiaj do lektur bezwzględnie obowiązkowych [...]. O jej ważności wszakże przesądza i to, że była w swoim czasie książką głośną, na którą bardzo często się powoływano, i to, że [...] otwierała w socjologii niejedną nową drogę, którą można było iść nie uświadamiając sobie nawet długu zaciągniętego wobec Tönniesa. Wydaje się zresztą, iż lektura tego autora pokazuje lepiej niż lektura jakiegokolwiek innego klasyka socjologii rozdroże, na jakim znalazła się ta dyscyplina na przełomie wieków – XIX i XX – w dobie „wielkiej reorientacji myśli europejskiej”. „Eklektyzm” Tönniesa był sprawą nie tylko temperamentu, lecz również sytuacji historycznej, w jakiej znajdował się ten myśliciel – sytuacji na pograniczu epok.(Ze Wstępu do wydania polskiego)


Liczba stron390
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-15398-4
Numer wydania2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp do wydania polskiego (Jerzy Szacki) XIII
  Postscriptum 2008 LIII
  Przedmowa    3
  K s i ę g a p i e r w s z a. OGÓLNY CHARAKTER PRZECIWIEŃSTWA    21
    Przedmiot    21
    I. Teoria wspólnoty    27
      § 1. Zalążkowe postacie wspólnoty    27
      § 2. Ich jednolitość i doskonałość    30
      § 3. Wzajemność korzyści i świadczeń    31
      § 4. Przewaga i kompensacja    32
      § 5. Godność: wieku, siły, mądrości. Tkliwość i cześć    33
      § 6. Wspólnota: krwi, terytorium, ducha. Pokrewieństwo, sąsiedztwo, przyjaźń    34
      § 7. Autorytet: ojca, księcia, mistrza. Funkcje: sędziego, wodza, kapłana    37
      § 8. Godność i służba jako wyraz wspólnoty. Granice nierówności    40
      § 9. Porozumienie jako wola wspólnoty. Prawo naturalne jako kwintesencja obowiązków i uprawnień. Język. Język macierzysty. Zgodność albo duch rodzinny    41
      § 10. Dzielenie się i powstawanie nowych jedności naturalnych. Naród — plemię — klan. Kraj — prowincja — wieś. Miasto — gildia — gmina    44
      § 11. Wzajemna przynależność i wzajemne korzyści. Posiadanie i korzystanie ze wspólnych dóbr. Pole i dom    46
      § 12. Ogólna tendencja wspólnoty. Schemat rozwoju. Głowa i członki. Dom jako jednostka elementarna    48
      § 13. Życie domowe — trzy warstwy — służba w życiu domowym    50
      § 14. Gospodarstwo domowe — ognisko i stół — wymiana jako element obcy    51
      § 15. Dom wolno stojący — zagroda chłopska — dom miejski. Uzupełnianie się miasta i wsi— forma wymiany    53
      § 16. Analogie: własności    55
      § 17. Gmina wiejska i grunty gminne. Gmina jako gospodarstwo — jej samowystarczalność. Świadectwo Maine’a i Gierkego. Ustrój ekonomiczny, czyli komunistyczny    58
      § 18. Miasto jako organiczna wspólnota. Rzemiosło jako sztuka. Sztuka a religia. Rozwój religii. Funkcje religii i sztuki w mieście. Miasto i handel — poglądy Schmollera    62
    II. Teoria stowarzyszenia    67
      § 19. Definicja. Negatywne podłoże. Wymiana. Wspólne dobra — wspólna wola. Równorzędność wartości — wyrok obiektywny    67
      § 20. Wartość jako jakość obiektywna, uznawana przez stowarzyszenie; wyrażalna tylko w ilości niezbędnej pracy — w jednakowym przeciętnym czasie pracy. Znaczenie empiryczne    70
      § 21. Towar jako wartość i wartość jako towar. Pojęcie pieniądza — wymiana w praktyce — pieniądz papierowy. Stowarzyszenie a nauka    73
      § 22. Kontrakt — ofiarowanie czystej woli — przyzwolenie — dług i roszczenie — własność wspólna i dzielona    75
      § 23. Kredyt jako namiastka pieniądza. Pieniądz prywatny. Sprzedaż pieniędzy w zamian za kredyt. Obligacja jako towar absolutny. Paradoks stowarzyszenia    77
      § 24.Wymiana czynności zamiast przedmiotów — przyrzekanie czynności — prawo do ich wymuszania. Związek — jako szczególny podmiot porządku prawnego. Naturalna treść porządku prawnego — możliwe zmiany. Prawo naturalne jako zasada konwencji. Różnica między konwencją a tradycją    80
      § 25. Społeczeństwo burżuazyjne — każdy jest kupcem — urzeczywistnianie się stowarzyszenia — utajona wojna — powszechna konkurencja — konwencjonalne życie towarzyskie. Stowarzyszenie w aspekcie moralnym    82
      § 26. Rozwój stowarzyszenia — zjednoczenie kupców w obrębie narodu — oraz międzynarodowe — rynek światowy — przynależność do klasy kupieckiej — kapitał — sprzedawcy własnej pracy jako kupcy — różnica - wzajemne redukowanie się dążeń kupieckich    85
      § 27. Różnica między sztuką a handlem. Usytuowanie kupca poza wspólnotą — tak samo wierzyciela. Motywy. Kredyt jako przedsięwzięcie pomocnicze dla handlu. Możliwość organicznego ujęcia stanu kupieckiego    88
      § 28. Sprzeczność. Dążenie do uzyskania nadwyżki — w nieskończoność. Nieadekwatność ujmowania w kategoriach wspólnoty. Kupcy i kapitaliści jako władcy stowarzyszenia — niewolnictwo — niewolnicy jako podmioty stowarzyszenia    91
      § 29. Siła robocza. Zbywanie jej za pieniądze. Nabywanie i odsprzedaż siły roboczej    94
      § 30. Lichwa i landlordyzm a handel — możliwość wyzysku siły roboczej. Kupiec i rzemieślnik — zaliczka na materiał, narzędzia itp.    96
      § 31. Zasada przekształcania się warsztatu w przedsiębiorstwo handlowe — podporządkowywanie sobie rzemiosła przez handel. Doskonalenie metody — skupianie w dużych zakładach. Postęp techniki — maszyny. Trzy fazy rozwoju przemysłu — ich odpowiedniki w gospodarce rolnej — uprzemysławianie się rolnictwa    99
      § 32. Metamorfoza kupca — i mistrza. Zarządzanie — dające się wyodrębnić. Przedsiębiorca — gra — ryzyko — stan przejściowy. Produkcja kapitalistyczna jako przeciwieństwo handlu    102
      § 33. Omówienie tego przeciwieństwa. Towary gotowe — towary wytwarzane. Praca i zlecenie pracy. Dowolne rozmiary produkcji    104
      § 34. Zysk w handlu i zysk w produkcji. Różnica między wartością siły roboczej a wartością pracy    106
      § 35. Wartość i cena siły roboczej. Zakup towarów przez chcących je użytkować jako okoliczność korzystna dla sprzedającego    107
      § 36. Zakup towaru przez chcącego go odsprzedać jako okoliczność niekorzystna dla sprzedającego. Prawdopodobna cena siły roboczej i jej granice. Problematyczność jej wartości    109
      § 37. Społecznie niezbędny czas pracy. Walka o ceny toczy się między monopolistami. Pojęciowe znaczenie prawa wartości — jego redukowalność do reguł kalkulacji    111
      § 38. Usługi na rynku towarów. Rynek pracy. Ponieważ praca kryje się za rzeczą, więc kapitalistyczny podmiot wydaje się wytwórcą, rzeczywistą jednak przyczyną dzieła, a więc źródłem wartości, jest praca    114
      § 39. Rynek detaliczny. Przeciwne kierunki ruchu. Pozostałe usługi. Kapitalistyczny charakter usług    116
      § 40. Klasa kapitalistów i klasa robotników — elementy konstytutywne stowarzyszenia. Względność ogólnej konstrukcji pojęcia stowarzyszenia    118
  K s i ę g a d r u g a. WOLA NATURALNA I WOLA ARBITRALNA    123
    I. Formy ludzkiej woli    123
      § 1. Charakterystyka pojęcia    123
      § 2. Wola naturalna obejmuje myślenie, wola arbitralna jest tworem myślenia    123
      § 3. Stosunek między wolą naturalną a działaniem — stosunek między wolą arbitralną a działaniem    124
      § 4. Wola naturalna a życie organiczne — ich rozwój    125
      § 5. Życie wegetatywne i życie animalne. Wola wegetatywna i animalna — wola mentalna    128
      § 6. Pierwsza forma woli naturalnej: upodobanie. Rozwój i wzrost jako czynniki wyjaśniające. Narządy zmysłów    130
      § 7. Druga forma woli naturalnej: przyzwyczajenie. Doświadczenie i ćwiczenie. Różnica między rozwojem a ćwiczeniem. Przyzwyczajenie jako substancjalny pierwiastek umysłu zwierząt i ludzi. Przyzwyczajenie i rozsądek    133
      § 8. Trzecia forma woli naturalnej: pamięć. Ogólne znaczenie pamięci. Nowsze poglądy psychologów. Wyuczona kombinacja. Mowa. Fantazja. Pamięć i rozum. Uwaga o Spinozie    136
      § 9. Dalsze definicje    140
        A. Wywiedzenie świadomych czynności ludzkich z uczuć — uwarunkowania i rodzaje    140
        B. Zadatki i okoliczności — zadatki i ćwiczenia — uczenie się    142
        C. Natura człowieka — druga natura — trzecia natura — afirmacja i negacja — treść natury indywidualnej — jej przejawy    143
        D. Istota człowieka jako namiętność — jako dzielność — jako geniusz. Wola naturalna jako pierwiastek wrodzony — namiętność jako skłonność — dzielność jako usposobienie — geniusz jako sumienie    144
        E. Jakość woli — dobra wola. Cnoty: energia, męstwo, pilność. Odmienność dobroci w sensie moralnym. Ludzka szczerość, dobroć, wierność. Możliwe znaczenie moralne cnót moralnie obojętnych    140
      § 10. Rozważania o woli arbitralnej. Jedność, o której stanowi cel. Panowanie myślenia. Wolność myślenia. Przyczynowość myślenia    148
      § 11. Postacie woli arbitralnej. W odniesieniu do wyboru — namysł. W odniesieniu do określonego pojedynczego działania — postanowienie. W odniesieniu do samego myślenia — pojęcie    150
      § 12. Ogół form woli arbitralnej — aparat. Dążność jako ogólny przejaw woli arbitralnej. Wyrachowanie jako szczególny przejaw woli arbitralnej. Uświadomienie jako najwyższy albo duchowy przejaw woli arbitralnej    153
      § 13. Cel najwyższy jako coś obcego. Dążenie do szczęścia    156
      § 14. Odmienne dążenia do szczęścia — szczęście pospolite i szczęście wyższe. Dążenie do zdobycia środków — władzy — pieniędzy. Rodzaje dążności rzeczywistych — egoizm — próżność — pojęcie żądzy korzyści. Motywy stowarzyszania się. Żądza pieniędzy — żądza zysku — pojęcie żądzy posiadania. Ambicja — żądza wiedzy — pojęcie żądzy panowania    158
      § 15. Pragnienia formułowane w myślach — ich następstwa — woli nie można uznać za dobrą — uznanie dla inteligencji — spryt — oświecenie — konsekwencja woli arbitralnej    161
      § 16. Ocena z perspektywy woli naturalnej — fałszywa ocena egoizmu — obojętność egoistów — czynienie zła a własne usposobienie i sumienie    163
      § 17. Głowa i serce — uczucia i rozsądek—natura myślenia — pamięć i przychylność    166
      § 18. Kojarzenie idei. Własne sprawy. Poczucie obowiązku — dzieło — myślenie i wola — myślenie odrywa się od działania — cel i środek — środek najlepszy    168
    II. Objaśnienie przeciwieństwa    171
      § 19. Przyrównanie postaci woli naturalnej do organów naturalnych — postaci woli arbitralnej do przyrządów sztucznych    171
      § 20. Wolność i możliwość realna jako materia woli naturalnej — wolność i możliwość idealna jako tworzywo woli arbitralnej    173
      § 21. Bliższe przyjrzenie się wolności woli arbitralnej. Zużywanie środków gwoli przyszłej przyjemności. Działanie jako kupno. Wola jako negacja. Przeciwstawność elementów przyjemności i przykrości    174
      § 22. Bliższe przyjrzenie się wolności woli naturalnej. Możność implikuje mus i działanie. Stosunek między dziełem a pracą — przystosowanie. Psychologicznie rzeczywiste organy formowane przez siłę miłości — trwała własność    175
      § 23. Stosunek całości organicznej do jej części — przyjemność i przykrość — consensus. Porównanie z wolą arbitralną    178
      § 24. Formy woli arbitralnej a pojedynczy człowiek — jego dialektyczne przeciwieństwo. Zachowanie ludzi względem siebie odpowiadające formom woli naturalnej    180
      § 25. Doświadczenie odbiega od schematów — dyspozycje: temperament, charakter, sposób myślenia. Antagonizm między wolą arbitralną a wolą naturalną. Naturalny i sztuczny pierwiastek charakteru    181
      § 26. Pobudzanie uczuć przez wolę naturalną i wolę arbitralną. Opozycje: płynny — suchy, miękki — twardy, ciepły — zimny. Zorganizowana materia i martwe tworzywo. Konkretne i pierwotne — abstrakcyjne i sztuczne elementy indywidualności    184
      § 27. Życie jako powołanie — życie jako interes. Metoda. Teoria. Właściwy cel — właściwy osąd — właściwe działanie    185
      § 28. Znaczenie wiedzy. Chcenie jako operacja. Uwarunkowanie myślenia. Myślenie naukowe i kalkulacja. Logika    188
      § 29. Myślenie jako praca mechaniczna. Myślenie jako aktywność organiczna i artystyczna. Nauczanie i uczenie się    190
      § 30. Kunszt wytwarzania przyrządów. Działanie narzędzi i metod. Rola pracy    191
      § 31. Wola naturalna jako duch artystyczny — moc twórcza fantazji. Wola naturalna jako źródło woli arbitralnej — pojęcie — przekazywanie pojęć. Rola nauczyciela i doradcy. Inna, gdy chodzi o wykształcenie kunsztu    192
      § 32. Formy woli naturalnej jako motywy — normy. Formy woli arbitralnej jako motywy i normy. Wolność aktu woli rządzonego wolą naturalną i rządzonego wolą arbitralną    194
    III. Znaczenie empiryczne    197
      § 33. Psychologiczne różnice między płciami. Czujna uwaga myśliwego i rabusia. Dalekowzroczność i trafność sądu przywódcy. Postępowanie naukowe przy wszystkich działaniach i umiejętnościach praktycznych    197
      § 34. Twórcza siła intelektu kobiety. Bierna apercepcja — spontaniczność — smak — geniusz budowy. Natury kobiece. Artysta i człowiek sztuczny. Antynomie temperamentu, charakteru, sposobu myślenia    201
      § 35. Młodość i starość. Niewinność dzieci. Przejście od sumienia do czystej rozumności. Rosnąca i słabnąca namiętność. Doświadczenie jako bogactwo — skupienie się na prostych celach    204
      § 36. Przeciwieństwo w dziedzinie życia mentalnego — lud i ludzie wykształceni — sumienie u ludu — sumienie zniszczone przez myślenie — uświadomienie    207
      § 37. Sumienie jako wstyd — odniesienie do wspólnoty — cześć — idea moralności. Życie w stowarzyszeniu i pozór    209
      § 38. Rynek i salon. Wstyd jako głupota. Sumienie a religia — temat dziejów. Uwarunkowanie tych opozycji    212
      § 39. Wola naturalna a wspólnota. Wola arbitralna a stowarzyszenie. Kobiety a życie we wspólnocie — gospodarstwo domowe — rolnictwo — sztuka    214
      § 40. Prace męskie i handel. Handel a kłamstwo. Kłamstwo jako podstawa stowarzyszenia. Kobieta a praca fabryczna. Kobieta a nauka    217
      § 41. Analogiczne przeciwieństwa. Dzieciństwo i wspólnota. Praca dzieci. Zdobywanie wiedzy. Wiek dojrzały i stowarzyszenie    220
      § 42. Lud i wspólnota. Wykształcenie a handel — zagłada ludu — proletariat a uświadomienie — koniec stowarzyszenia    222
  K s i ę g a t r z e c i a. PRZESŁANKI PRAWA NATURALNEGO    229
    I. Definicje i tezy    229
      § 1. Jaźń jako jedność organiczna. Organizm jako zespół organizmów elementarnych — cel — zdolność do życia. Całość i części. Ludzkość jako konkretna ogólność — człony — typy — zgromadzenie naturalne    229
      § 2. Osoba jako jedność mechaniczna — fikcja — stosunek między wielością a jednością jak między rzeczami a ich pojęciami. Osoba jako człowiek pojedynczy lub jako wielu ludzi. Zdolność pojedynczego człowieka do decyzji — zdolność wielu ludzi do decyzji. Zgromadzenie. Równość osób naturalnych    233
      § 3. Zgromadzenie reprezentujące samo siebie — osoba sztuczna. Uznanie. Personifikacja teoretyczna. Reprezentacja — konstytuowanie osób sztucznych — zaistnienie zjednoczonych środków. Pojęcie osoby jako fikcyjny podmiot woli arbitralnej    236
      § 4. Wspólnota jako jaźń. Stowarzyszenie jako osoba. Prawo i system prawny — prawo rodzinne i prawo obligacyjne — prawo własności jako sfera pośrednia    238
      § 5. Sfera woli naturalnej. Sfera woli arbitralnej. Definicja własności — własność organiczna i mechaniczna — posiadanie i rozporządzanie — własność wewnętrzna i zewnętrzna. Jedność i wielość    240
      § 6. Stosunek do ciała i życia — do możliwych działań innego człowieka. Posiadanie zwierząt — ziemi — rzeczy przez siebie wytworzonych — uwewnętrznienie — zbycie. Towar. Pieniądz. Obligacja    242
      § 7. Grupy i przeciwieństwa. Status i kontrakt. Stanowisko sir H. Maine’a 246. § 8. Panowanie i własność — we wspólnocie — w stowarzyszeniu. Cudza siła robocza jako własność — ludzie jako towar. Pozycja panującego — dwojaki charakter panowania    248
      § 9. Pojęcie i określenie wynagrodzenia. Zasługa i jej następstwa. Akty niejednoczesne i jednoczesne — sprawiedliwość dystrybutywna i sprawiedliwość komutatywna    251
      § 10. Przejście od stosunku służebnego do stosunku czysto umownego. Zdolności ogólnoludzkie. Ogólność idei i ogólność pojęcia. Praca staje się abstrakcyjna i prosta — jej cena. Robotnicy najemni i chlebodawcy    254
      § 11. Wynagrodzenie a danina. Przyzwyczajenie i obowiązek. Prośba i łaska. Wdzięczność. Zniesienie danin — zniesienie wynagrodzenia — przeciwstawianie się stanów wyższych. Jałmużna i napiwek. Podarunek a skłonność. Zachowywanie pozorów. Podarunek pieniężny. Podatek jako pojęcie z dziedziny stowarzyszenia    256
      § 12. Równoległość życia i prawa — materia i forma. Związek ciał. Wymiana rzeczy. Kontrakt szczegółowy i kontrakt ogólny. Osoby prawne. Związek i przymierze    260
      § 13. Rosnąca rola kontraktu. Przystosowywanie się statusu. Typy związków i przymierzy we wspólnocie — małżeństwo. Stosunki, które mogą zmienić się w kontrakty. Kontrakty handlowe — zaufanie — zastępowane przez kalkulację. Kontrakt o pracę — jako dźwignia możliwej nowej organizacji współżycia    262
      § 14. Związki w stowarzyszeniu — cele — rozporządzanie środkami — określony cel i określony środek. Towarzystwa rozporządzające majątkiem. Różnica między jednostką a związkiem jako osobą samodzielną. Towarzystwo akcyjne. Wkład pracy zamiast wkładu kapitału    265
    II. Pierwiastek naturalny w prawie    271
      § 15. Problem starożytnej filozofii prawa — rozwiązania. Dwa znaczenia pierwiastka naturalnego    271
      § 16. Ewolucja kultury starożytnej — prawo powszechne. Ogólność i pierwotność. Fikcja i abstrakcja wywiedzione z doświadczenia    273
      § 17. Powszechna wolność działania. Wyróżnienie prawa powszechnego i prawa naturalnego. Postęp od tego, co ogólne, do tego, co szczególne. Wnioski    275
      § 18. Powszechność małżeństwa jako przykład. Dwojakie znaczenie powszechności. Prawo sumienia. Prawo objawione. Prawo cywilne urasta do prawa światowego. Porządek przypadkowy i porządek konieczny. Człowiek-abstrakcja    277
      § 19. Porządek stowarzyszenia. Prawo handlowe. Wykształcenie się tego prawa i upadek życia w cesarstwie rzymskim    279
      § 20. Kultura chrześcijańska i przyjęcie prawa rzymskiego świata. Dziedziny oddziaływania prawa rzymskiego — rozbicie wspólnot — rodzina i małżeństwo. Prawo naturalne nowożytnych czasów — w prawie publicznym i ustawodawstwie    281
    III. Formy woli połączonej — społeczność i państwo    284
      § 21. Upodobanie i porozumienie. Skłonność i zgodność. Przyzwyczajenie i zwyczaj. Usposobienie i obyczaje. Sens i treść zwyczajów    284
      § 22. Obyczaje. Ojczyzna. Więź z zamieszkaną, uprawianą, posiadaną ziemią. Pamięć przodków. Związek małżeński a obyczaje    286
      § 23. Obyczaje jako prawo zwyczajowe. wspólne    288
      § 24. Odrębność. Zgodność jako prawo naturalne, obyczaje jako prawo pozytywne. Społeczność i jej rodzaje    290
      § 25. Stosunek między społecznością a wspólnotą. Społeczność jako armia — zgromadzenie wojowników i przywódcy — godność książęca albo królewska    293
      § 26. Armia a własność — kasta wojowników — szlachta. Szlachta a pospólstwo    295
      § 27. Tendencje części składowych społeczności. Miasto jako urzeczywistnienie idei społeczności — polis. Majestat społeczności. Dwojakie znaczenie gminy ludowej    296
      § 28. Zespół i zrzeszenie. Uzależnienie od społeczności. Kościół i duchowno-świeckie imperium powszechne. Zrzeszenie a środki przymusu. Regulamin    298
      § 29. Państwo i jego cel. Nadrzędność prawa wobec stowarzyszenia i państwa. Państwo jako interpretator prawa i prawodawca. Władza ustawodawcza. Polityka. Państwo samo jest stowarzyszeniem. Prawo państwowe prawem najwyższym. Administracja. Socjalizm. Państwo światowe. Koniec istnienia państwa    302
      § 30. Ostatnia postać wspólnej woli — wiara i religia — doktryna i opinia publiczna. Związek religii z życiem rodzinnym i obyczajami — ze społecznością. Przysięga. Małżeństwo i przysięga jako kamienie węgielne moralności    306
      § 31. Opinia publiczna a nauka — ocena postępków i przekonań. Przekonania polityczne. Partia i rząd. Prasa — potęga prasy — ku republice światowej. Ogólna uwaga ograniczająca    309
  T y t u ł e m  u z u p e ł n i e n i a. WNIOSKI I PERSPEKTYWY    315
    § 1. Przeciwstawne określenia porządku współżycia, prawa i moralności    315
    § 2. Substancja woli społecznej i wolność woli arbitralnej. Kultura ludowa i państwowość    316
    § 3. Porządek a temperament. Prawo a charakter. Moralność a sposób myślenia. Przemiany    318
    § 4. Stowarzyszenie i wielkie miasto — kraj — świat. Miasto handlowe. Stolica. Miasto światowe    320
    § 5. Życie rodzinne — trwałość i upadek. Upadek obyczajów — przeciwdziałanie ze strony stowarzyszenia i państwa    323
    § 6. Wpływ na masy. Stosunek do państwa i stowarzyszenia. Zagłada kultury i cywilizacji    326
    § 7. Uwagi końcowe. Dwie epoki. Zestawienie form woli i form życia    327
    § 8. Analogie indywidualnych procesów życiowych, życie wegetatywne i animalne. Stosunek życia mentalnego do wegetatywnego i animalnego    329
    § 9. Komunizm. Indywidualizm. Socjalizm. Kultura starożytna i kultura współczesna. Zadania    332
  Indeks nazwisk    334
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia