X

  Wstęp 9
  CZĘŚĆ I. Rynkowe i środowiskowe uwarunkowania strategicznego zarządzania zakładami opieki zdrowotnej 13
    ROZDZIAŁ 1. Zakład opieki zdrowotnej jako samodzielny podmiot na wyłaniającym się rynku usług medycznych 13
      1.1. Przesłanki tworzenia rynku usług medycznych 13
      1.2. Miejsce zakładu opieki zdrowotnej w systemie opieki zdrowotnej w Polsce 17
    ROZDZIAŁ 2. Rynek usług medycznych i jego otoczenie 21
      2.1. Wpływ makrootoczenia na funkcjonowanie zakładów opieki zdrowotnej 21
      2.2. Rola samorządów zawodowych 25
      2.3. Samorządy zawodowe w opiece zdrowotnej 31
        2.3.1. Samorząd zawodowy lekarzy 31
        2.3.2. Samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych 34
        2.3.3. Samorząd zawodowy farmaceutów 37
        2.3.4. Samorząd zawodowy diagnostów laboratoryjnych 38
        2.3.5. Samorząd zawodowy lekarzy weterynarii 39
    ROZDZIAŁ 3. Wybrane koncepcje i metody zarządzania strategicznego 41
      3.1. Metody analizy strategicznej zakładu opieki zdrowotnej i jego otoczenia 41
        3.1.1. Analiza makrootoczenia 42
        3.1.2. Analiza otoczenia sektorowego 42
        3.1.3. Analiza potencjału strategicznego 50
        3.1.4. Ocena pozycji strategicznej zakładu 54
      3.2. Planowanie strategiczne w zakładach opieki zdrowotnej 56
        3.2.1. Strategia rozwoju 59
        3.2.2. Strategie konkurencji 61
  CZĘŚĆ II. Ekonomiczne i finansowe podstawy zarządzania w sferze opieki zdrowotnej 67
    ROZDZIAŁ 4. Ekonomiczne aspekty zarządzania opieką zdrowotną 67
      4.1. Ekonomiczna charakterystyka opieki zdrowotnej 67 67
      4.2. Problem asymetrii informacji w opiece zdrowotnej 70
      4.3. Mechanizmy podziału usług opieki zdrowotnej 77
      4.4. Źródła finansowania 82
      4.5. Zasady i metody finansowania 89
      4.6. Mechanizmy ograniczania kosztów świadczenia usług medycznych 101
    ROZDZIAŁ 5. Zarządzanie gospodarką finansową zakładów opieki zdrowotnej 105
      5.1. Zasady i metody podejmowania decyzji inwestycyjnych i finansowych 105
      5.2. Uwarunkowania decyzji inwestycyjnych i finansowych w zakładach o różnej formie organizacyjno-prawnej 113
      5.3. Metody szacowania wielkości i kosztu kapitału 117
      5.4. Zarządzanie płynnością finansową i kapitałem obrotowym netto 122
      5.5. Rachunek kosztów działań i analiza progu rentowności 128
  CZĘŚĆ III. Istota i kierunki restrukturyzacji zakładu opieki zdrowotnej 137
    ROZDZIAŁ 6. Teoria i praktyka restrukturyzacji ochrony zdrowia w Polsce 137
      6.1. Teoretyczne podstawy i czynniki efektywnej restrukturyzacji 137
      6.2. Zasady przeprowadzania restrukturyzacji 147
      6.3. Główne kierunki przekształceń w ochronie zdrowia w Polsce 148
        6.3.1. Najważniejsze cechy sektora ochrony zdrowia 148
        6.3.2. Środki prywatne i publiczne w systemie 149
        6.3.3. Struktura świadczeniodawców 152
        6.3.4. Struktura świadczeń 154
        6.3.5. Struktura świadczeniobiorców 155
        6.3.6. Zmiany w organizacji świadczeń 156
        6.3.7. Infrastruktura techniczna 158
        6.3.8. Technologie diagnostyczne i terapeutyczne 160
      6.4. Rodzaje i przebieg procesów restrukturyzacji 162
        6.4.1. Zmiany finansowe 164
        6.4.2. Zmiany w przebiegu procesów 166
        6.4.3. Zmiany strukturalne 168
        6.4.4. Zmiany pracownicze 170
        6.4.5. Zmiany strategiczne 172
    ROZDZIAŁ 7. Restrukturyzacja opieki zdrowotnej w wymiarze regionalnym i lokalnym 175
      7.1. Główne elementy restrukturyzacji ochrony zdrowia w województwie zachodniopomorskim 176
        7.1.1. Podstawowa opieka zdrowotna 177
        7.1.2. Opieka stomatologiczna 181
        7.1.3. Ambulatoryjna opieka specjalistyczna 182
        7.1.4. Lecznictwo szpitalne 184
      7.2. Główne elementy restrukturyzacji w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie 188
        7.2.1. Zarządzania zasobami ludzkimi 191
        7.2.2. Zarządzanie jakością 196
        7.2.3. Budżetowanie oddziałów 201
  CZĘŚĆ IV. Współczesne koncepcje zintegrowanego zarządzania zakładami opieki zdrowotnej 209
    ROZDZIAŁ 8. Wprowadzenie do marketingowego zarządzania organizacją świadczącą usługi medyczne 209
      8.1. Spotkanie medycyny z marketingiem 209
      8.2. Marketing usług medycznych jako marketing usług profesjonalnych 213
        8.2.1. Integrująca rola marketingu 216
        8.2.2. Zasada antropiczna w relacyjnym marketingu usług 217
        8.2.3. Marketingowy sposób na dostosowanie się do wyzwań otoczenia 220
      8.3. Rodzaje tożsamości i ich implikacje marketingowe 220
        8.3.1. Budowanie tożsamości podmiotowej/jednostkowej 223
        8.3.2. Tworzenie tożsamości organizacji usługowej 225
      8.4. Podstawy marketingu relacyjnego 227
        8.4.1. Znaczenie relacji 227
        8.4.2. Definicja marketingu relacyjnego 228
        8.4.3. Konsekwencje zastosowania relacyjnego marketingu usług 233
      8.5. Marketingowy program współpracy z pacjentem 234
        8.5.1. Cykl aktywności nabywcy 235
        8.5.2. Prowadzenie indywidualnego klienta 240
        8.5.3. Marketingowe programy nagradzania lojalnych usługobiorców 242
      8.6. Medyczny produkt usługowy 243
        8.6.1. Formowanie się koncepcji produktu usługowego 243
        8.6.2. „Anatomia” i projektowanie zawartości produktu medycznego 247
        8.6.3. Oznakowywanie produktu medycznego 250
        8.6.4. Opracowanie oferty 251
      8.7. Wykorzystanie metody medycznej w marketingowym zarządzaniu organizacją usługową 253
        8.7.1. Pułapka marketingowa i sposoby jej przezwyciężania 253
        8.7.2. Struktury czy funkcje marketingowe? 254
        8.7.3. Rola metody medycznej 257
    ROZDZIAŁ 9. Marketingowa interpretacja jakości w usługach medycznych 261
      9.1. Jakość usług medycznych 261
      9.2. Znaczenie TQM w zarządzaniu zakładem opieki zdrowotnej 266
    ROZDZIAŁ 10. Wykorzystanie strategii projakościowej w zarządzaniu zakładem opieki zdrowotnej 277
      10.1. Rozwój koncepcji zarządzania jakością 277
      10.2. Akredytacja 278
      10.3. Certyfikacja zakładów zgodnie z normą ISO 9001:2000 282
        10.3.1. Ewolucja norm ISO 282
        10.3.2. Zasady norm jakościowych ISO 287
        10.3.3. Norma ISO 9001:2000: wymagania dotyczące systemu zarządzania jakością 291
        10.3.4. Dokumentacja w systemie zarządzania jakością 291
        10.3.5. Norma ISO 9004:2000: wytyczne dotyczące doskonalenia systemu zarządzania jakością 293
    ROZDZIAŁ 11. Zarządzanie wiedzą w zakładach opieki zdrowotnej 297
      11.1. Wiedza jako zasób organizacji 297
      11.2. Istota i strategie zarządzania wiedzą 300
      11.3. Strategie zarządzania wiedzą w brytyjskim systemie opieki zdrowotnej 306
        11.3.1. Historyczny zarys brytyjskiego systemu opieki zdrowotnej 306
        11.3.2. Berkshire NHS Healthcare Trust – odpowiedź na lokalne problemy 307
      11.4. Perspektywy zarządzania wiedzą w służbie zdrowia 311
  CZĘŚĆ V. Kluczowa rola personelu w zarządzaniu zakładem opieki zdrowotnej 315
    ROZDZIAŁ 12. Geneza i teoretyczne podstawy zarządzania zasobami ludzkimi 315
      12.1. Zarządzanie personelem medycznym 315
      12.2. Rola kompetencji w zarządzaniu zasobami ludzkimi 321
    ROZDZIAŁ 13. Dobór personelu medycznego 333
      13.1. Podstawy rekrutacji kandydatów do pracy w zawodach medycznych 333
        13.1.1. Istota i zadania rekrutacji w zarządzaniu zakładami opieki zdrowotnej 333
        13.1.2. Czynniki kształtujące podejście do rekrutacji 335
        13.1.3. Wstępne warunki rekrutacji i selekcji 337
        13.1.4. Rodzaje rekrutacji 341
        13.1.5. Derekrutacja 345
      13.2. Podstawy selekcji kandydatów do pracy w zakładach opieki zdrowotnej 346
        13.2.1. Istota i zadania selekcji 346
        13.2.2. Metody selekcji 348
    ROZDZIAŁ 14. Motywowanie personelu i zarządzanie kompetencjami w zakładzie opieki zdrowotnej 367
      14.1. Narzędzia i środki motywowania pracowników 368
        14.1.1. System motywowania płacowego 368
        14.1.2. Pozapłacowe środki motywowania pracowników 378
      14.2. Praca w ochronie zdrowia a poziom wykonywanych zadań 378
        14.2.1. Czynniki oddziałujące na wykonywaną pracę 379
        14.2.2. Motywowanie do pracy w zespole pracowniczym 381
      14.3. Rola zarządzania kompetencjami 386
      14.4. System ocen okresowych 390
    ROZDZIAŁ 15. Podnoszenie kwalifikacji i samorozwój personelu medycznego 397
      15.1. Szkolenie personelu 397
      15.2. Planowanie ścieżek kariery zawodowej 401
  ANEKS. Regulacje prawne dotyczące funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej 407
  Literatura 449
  Spis rysunków 461
  Spis tablic 463
  Indeks 465
Podstawy zarządzania zakładem opieki zdrowotnej

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron  

474

Kategoria

Zarządzanie, organizacja, strategie

ISBN-13

978-83-01-15298-7

Numer wydania

1

Język publikacji

polski

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

Redakcja: Kazimierz Rogoziński, Monika Dobska
5.0 / 5 (2 głosów)
Wypożyczenie

Dostęp online przez aplikację myIBUK. Formaty plików: ibuk

X Format IBUK - ebook dostępny do wypożyczenia

- format książki elektronicznej
- bez instalowania oprogramowania, wystarczy przeglądarka internetowa oraz dostęp do Internetu,
- książka dostępna na Twojej półce w koncie myIBUK,
- dodatkowe funkcje: dodawanie notatek, tagów, zaznaczania fragmentów i cytatów,
- po pobraniu książka dostępna również bez dostępu do internetu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych IBUK »


od 4,92

Wypożycz teraz

Opis

Książka jest nowoczesnym podręcznikiem podstaw zarządzania zakładem opieki zdrowotnej.

Publikacja obejmuje następujące zagadnienia:

- krytyczna analiza zasadniczych mechanizmów finansowania usług medycznych w Polsce,
- tendencje w zakresie finansowania opieki zdrowotnej – wzrost zaangażowania źródeł prywatnych,
- restrukturyzacja zakładów opieki zdrowotnej,
- narzędzia i techniki zarządzania gospodarką finansową publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej,
- zarządzanie zasobami ludzkimi oraz zarządzanie wiedzą w zakładach opieki zdrowotnej,
- zarządzanie jakością w zakładach opieki zdrowotnej (zintegrowane systemy zgodne z normami ISO 9001:2000, ISO 14001:2004),
- marketing usług medycznych,
- planowanie strategiczne w zakładach opieki zdrowotnej,
- omówienie przepisów prawa dotyczącego zarządzania, restrukturyzacji oraz przekształceń ZOZ i SPZOZ.


Podręcznik jest przeznaczony dla:

- studentów na kierunkach związanych z zarządzaniem w opiece zdrowotnej,
- słuchaczy studiów podyplomowych i menedżerskich dla kadry medycznej,
- personelu pielęgniarskiego jako lektura podstawowa w ramach kursów kwalifikacyjnych i specjalizacji w dziedzinie „Organizacja i Zarządzanie”,
- osób zajmujących kierownicze stanowiska w zakładach opieki zdrowotnej.

Sprawd? nowy abonament - to si? op?aca!
Ebook dost?pny w abonamencie
Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 2 )
2
0
0
0
0
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!