Problemy regionalizmu

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

25,00

cena referencyjna

cena zawiera podatek VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Niniejsze opracowanie poświęcone jest różnym aspektom regionalizmu. Odzwierciedla ono zainteresowania badawcze Autorów z różnych ośrodków naukowych Polski i z zagranicy i jest kolejnym, należącym do serii wydawniczych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (Akademii Ekonomicznej), redagowanym przez pracowników Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych.


Na opracowanie składają się czterdzieści dwa artykuły, z których aż czternaście dotyczy Unii Europejskiej. Wśród nich najwięcej miejsca zajmują teksty związane z przystąpieniem Polski do strefy euro, a następnie z wykorzystaniem unijnych funduszy pomocowych. Tradycyjnie już zainteresowanie badaczy koncentruje się przede wszystkim na bezpośrednich inwestycjach zagranicznych, handlu międzynarodowym i konkurencyjności. Stosunkowo nowym i bardzo interesującym zjawiskiem jest ekspansja inwestycyjna Chin w Afryce, co znajduje odzwierciedlenie w dwóch artykułach na ten temat. Również dwa artykuły poświęcone są problematyce klastrów w ogóle i tworzenia się ich na Dolnym Śląsku. Wśród różnych problemów podjętych w tym opracowaniu na uwagę zasługują także te dotyczące innowacji, w tym bardzo dla nas ważnych kwestii związanych z realizacją Agendy 2020.


Rok wydania2010
Liczba stron434
KategoriaUnia Europejska
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
ISBN-13978-83-7695-095-2
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    11
  Franciszek Adamczuk, Poprawa konkurencyjności regionu na przykładzie Macau    13
  Justyna Bandzarewicz, Finansowanie rozwoju MSP w Polsce z wykorzystaniem funduszy Unii Europejskiej    23
  Henryk Bąk, Polityka kursowa przed wejściem do mechanizmu ERM II    32
  Zbigniew Binek, Jednorazowe koszty eurotransformacji dla przedsiębiorstw – poszukiwanie rozwiązań umożliwiających ich wyeliminowanie lub zminimalizowanie    43
  Sebastian Bobowski, Doświadczenia instytucji regionalnych w obszarze pozyskiwania funduszy strukturalnych przez sektor MSP – wyniki badań    52
  Katarzyna Czech, Znaczenie zagranicznych inwestycji bezpośrednich dla wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki na przykładzie branży farmaceutycznej    64
  Małgorzata Dolińska, Współpraca przedsiębiorstw regionu lubelskiego z partnerami oraz klientami w procesach innowacji    73
  Joanna Garlińska-Bielawska, Model integracji europejskiej i jego przydatność dla integracji krajów mniej zaawansowanych w rozwoju    82
  Monika Grottel, Polityka proeksportowa państwa w ocenie polskich eksporterów    94
  Anna H. Jankowiak, Znaczenie klastrów dla rozwoju regionu Dolnego Śląska    102
  Irmina Jeleniewska-Korzela, Dylematy integracji Polski ze strefą euro (na podstawie porównania gospodarki słowackiej i polskiej)    112
  Bogusław Kaczmarek, Stymulowanie rozwoju lokalnego    122
  Jerzy Kociszewski, Robert Krzemień, Wpływ handlu z Niemcami na restrukturyzację polskiego handlu zagranicznego w procesie transformacji i integracji    130
  Dominik Kopiński, Chińskie inwestycje w Afryce: fakty i mity    142
  Sabina Krawczyk, Międzynarodowa pozycja konkurencyjna gospodarki Brazylii    152
  Anetta Kuna-Marszałek, System znakowania ekologicznego na przykładzie „Eko-znaku”    163
  Jarosław Kuśpit, Skutki członkostwa w strefie Schengen dla ruchu granicznego na pograniczu polsko-ukraińskim    172
  Aleksandra Kuźmińska-Haberla, Polska agencja promocji inwestycji zagranicznych w kontekście rozwiązań światowych    180
  Wawrzyniec Michalczyk, Problematyka kryteriów konwergencji nominalnej w dobie kryzysu    189
  Ewa Michalik, Kształtowanie wizerunku województwa śląskiego jako regionu atrakcyjnego inwestycyjnie – studium przypadku    202
  Bartosz Michalski, Regulacje dotyczące konkurencji w regionalnych porozumieniach integracyjnych. Studium porównawcze    212
  Urszula Mrzygłód, Kształtowanie się wskaźników integracji finansowej nowych państw członkowskich Unii Europejskiej w warunkach kryzysu rynkach finansowych 2007-2009    223
  Wanda Nagórny, Polityka handlowa Unii Europejskiej wobec najbiedniejszych krajów świata    233
  Aleksandra Nizielska, Atrakcyjność inwestycyjna Europy Środkowo-Wschodniej – metodyczny aspekt badań    242
  Marcin Nowik, Współpraca na rzecz rozwoju między Unią Europejską a państwami grupy Afryki, Karaibów i Pacyfiku w latach 1957-2009    252
  Iwona Pawlas, Województwo śląskie jako obszar funkcjonowania korporacji transnarodowych. Główne determinanty atrakcyjności inwestycyjnej regionu    262
  Eugeniusz M. Pluciński, Handel globalny i regionalny a innowacyjne wyzwania dla Polski    272
  Andrzej Polus, Społeczno-polityczne uwarunkowania inwestycji chińskich w Zambii    285
  Paweł Raja, Specyfika gospodarczo-społeczna Półwyspu Arabskiego. Ujęcie historyczne    294
  Małgorzata Rozkwitalska, Problemy metodologiczne w badaniu filii zagranicznych korporacji transnarodowych w Polsce    303
  Dorota Simpson, Znaczenie uwarunkowań kulturowych w polsko-szwedzkich kontaktach gospodarczych    317
  Małgorzata Stawicka, Sławomir Stawicki, Znaczenie kapitału zagranicznego na rynku prywatnych świadczeń medycznych w Polsce    325
  Mariusz Szuster, Lokalne skutki globalnej polityki inwestycyjnej    334
  Maciej Szymczak, Rozwój nowoczesnej powierzchni magazynowej w rejonie Poznania    343
  Barbara Szymoniuk, Klastry gospodarcze: od regionalnej podaży do globalnego popytu    353
  Paweł Śliwiński, Napływ kapitału zagranicznego a realna aprecjacja kursu walut krajów CEE-10 w latach 1994-2008    362
  Bogdan Ślusarz, Wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej w latach 2004--2006 na przykładzie województwa lubuskiego    372
  Hanna Treder, Kierunki zmian standardów ostrożnościowych w polskim sektorze ubezpieczeń gospodarczych w ramach wspólnego rynku Unii Europejskiej    381
  Maciej Walkowski, Główne wyzwania rozwojowe Unii Europejskiej w XXI wieku w kontekście założeń i realizacji Programu Europa 2020    390
  Marek Wróblewski, Handel zagraniczny WNP w okresie transformacji systemowej    403
  Waldemar Zadworny, Rola współpracy międzysektorowej w aktywizacji funkcji turystycznej obszarów wiejskich na przykładzie Lokalnej Grupy Działania „Serce Roztocza”    414
  Laura Zedda, La politica commerciale dell’unione europea nell’era della globalizzazione tra competitivita internazionale e principi di concorrenza, coesione, partecipazione interna e sussidiarieta    425
  Summaries    22
    Franciszek Adamczuk, Improvement of competitiveness of the region on the example of Macau    22
    Justyna Bandzarewicz, Financing the development of SMEs in Poland with the use of funds of the European Union    31
    Henryk Bąk, Exchange rate policy before the ERM II mechanism    42
    Zbigniew Binek, Single cost of Eurotransformation for enterprises – searching for solutions enabling their elimination or minimizing    51
    Sebastian Bobowski, The experiences of regional institutions within the absorption of the structural funds by SMEs sector – the results of research    63
    Katarzyna Czech, The importance of foreign direct investments for the growth of innovativeness of the Polish economy on the example of the pharmaceutical industry    72
    Małgorzata Dolińska, Cooperation of Lubelskie region enterprises with partners and clients in innovation processes    81
    Joanna Garlińska-Bielawska, Model of the European integration and its relevance for the integration of less developed countries    93
    Monika Grottel, Government program of export promotion in the opinions of Polish exporters    101
    Anna H. Jankowiak, The significance of clusters for the development of Lower Silesia region    111
    Irmina Jeleniewska-Korzela, Dilemmas of integration of Poland with euro zone (based on comparison between Polish and Slovak economy)    121
    Bogusław Kaczmarek, Stimulation of local development    129
    Jerzy Kociszewski, Robert Krzemień, The impact of trade with Germany on Polish foreign trade restructuring in the processes of transition and integration    141
    Dominik Kopiński, Chinese investments in Africa: myths and realities    151
    Sabina Krawczyk, Brazil’s international competitive position    162
    Anetta Kuna-Marszałek, “Eco-mark” as an example of eco-labelling system    171
    Jarosław Kuśpit, Effects of the Schengen Zone membership for border movements in the borderland between Poland and Ukraine    179
    Aleksandra Kuźmińska-Haberla, Polish foreign investment promotion agency in the context of global solutions    188
    Wawrzyniec Michalczyk, The problem of nominal convergence criteria in time of crisis    201
    Ewa Michalik, Creating of Silesian Voivodeship image as an investment attractive region – case study    211
    Bartosz Michalski, Competition related provisions in the regional tradeagreements. A comparative study    222
    Urszula Mrzygłód, The development of financial integration indicators in the new UE member states under the financial market crisis 2007-2009    232
    Wanda Nagórny, The European Union trade policy towards the poorest coun-tries of the world    241
    Aleksandra Nizielska, Investment attractiveness of Central and East Euro-pean countries – methodological aspect of research    251
    Marcin Nowik, Development cooperation between the European Union andthe members of the group of African, Caribbean and Pacific States in 1957-2009    261
    Iwona Pawlas, Silesian Voivodeship as an area of transnational corporations’ expansion. Region’s main investment attractiveness’ determinants    271
    Eugeniusz M. Pluciński, Global and regional trade: innovation challenge for Poland    284
    Andrzej Polus, Socio-political conditions of Chinese investment in Zambia    293
    Paweł Raja, Socio-economic characteristic of the Arabian Peninsula – a historical overview    302
    Małgorzata Rozkwitalska, Methodological issues in conducting research on foreign subsidiary of transnational corporations in Poland    316
    Dorota Simpson, The importance of cultural differences in Polish-Swedish economic contacts    324
    Małgorzata Stawicka, Sławomir Stawicki, The role of foreign investments on the Polish market of private medical services    333
    Mariusz Szuster, Local consequences of global investment policy    342
    Maciej Szymczak, The development of modern warehouse space in Poznań area    352
    Barbara Szymoniuk, Economic clusters: from regional offer to global demand    361
    Paweł Śliwiński, Foreign capital inflows and the real exchange rates appreciation in CEE-10 countries in 1994-2008    371
    Bogdan Ślusarz, The use of structural funds of the European Union in the years 2004-2006 on the example of Lubuskie Voivodeship    380
    Hanna Treder, Trends of prudential standards in the Polish sector of eco-nomic insurance within the common market of the European Union    389
    Maciej Walkowski, Main social, economic and environmental development chalenges of the EU in the XXI century based on Europe 2020 frame-work    402
    Marek Wróblewski, Foreign trade of the CIS in the era of system transformation    413
    Waldemar Zadworny, The role of cross-sectoral collaboration for activating touristic function of rural areas at the example of local taskforce „Serce Roztocza”    424
    Laura Zedda, Polityka handlowa Unii Europejskiej w erze globalizacji po-między konkurencyjnością międzynarodową a zasadami konkurencji, zbieżności, udziału wewnętrznego i subsydiarności    434
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia