Ekonomia 7. Regionalizm i globalizacja

Ekonomia 7. Regionalizm i globalizacja

1 opinia

Redakcja:

Jan Rymarczyk

Format:

ibuk

ISSN 1899-3192


Prezentowany zeszyt naukowy jest zbiorem artykułów, których największa część poświęcona jest problemom regionalizmu związanym głównie z Unią Europejską. Kilka artykułów dotyczy globalizacji, a pozostałe różnych problemów lokalnych ujętych w kontekście związków międzynarodowych.


Liczba stron296
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    9
  Bartosz Bartniczak: Zagraniczna pomoc ekologiczna jako przykład międzynarodowej współpracy w dziedzinie ochrony środowiska    11
  Sebastian Bobowski: Polityka Unii Europejskiej wobec sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP)    21
  Jarosław Brach: Zachodnioeuropejscy producenci samochodów ciężarowych a obecny kryzys gospodarczy    30
  Alicja Brodzka: Wpływ unijnego programu TACIS na rozwój Wspólnoty Niepodległych Państw    49
  Mariusz Chrzan: Polityka kursowa w Polsce w kontekście wejścia do strefy euro    59
  Krzysztof Ćwikliński: Globalizacja ekonomiczna państw w XXI wieku. Próba pomiaru    76
  Zbigniew Dokurno: Fenomen wzrostu gospodarczego w warunkach globalizacji w kontekście wybranych współczesnych teorii ekonomii    89
  Tomasz Galewski: Information literacy jako podstawa tworzenia społeczeństwa informacyjnego    105
  Alicja Małgorzata Graczyk: Koszty ekonomiczne i społeczne ogrzewania węglowego piecem kaflowym na przykładzie kamienic miasta Wrocławia    117
  Anna H. Jankowiak: Współczesny wymiar klastrów w globalnej gospodarce    126
  Karol Kociszewski: Przyczyny zacofania krajów rozwijających się oraz propozycje rozwiązania ich problemów gospodarczych w świetle głównych teorii rozwoju    137
  Aleksandra Kuźmińska-Haberla: IDA Ireland jako przykład efektywnej agencji promocji bezpośrednich inwestycji zagranicznych    152
  Jacek Łaskawiec: Strategia globalna firmy McDonald’s i jej społeczne implikacje    161
  Katarzyna Miszczak: Współczesne nurty w teorii lokalizacji a nowa geografia ekonomiczna    170
  Karol Muszkiewicz, Marian Muszkiewicz: Globalny kryzys finansowy 2007-2009 – próba diagnozy    179
  Agnieszka Piasecka-Głuszak: Logistyka i controlling w działalności przedsiębiorstwa międzynarodowego    197
  Sylwia Przytuła: Kadra menedżerów ekspatriantów w przedsiębiorstwach międzynarodowych – ich rola i znaczenie    209
  Michał Ptak: Polityka ochrony środowiska i jej instrumenty a handel międzynarodowy    222
  Magdalena Rudnicka: Tendencje w strukturze międzynarodowego handlu usługami rynkowymi    231
  Jan Rymarczyk: Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw    243
  Jerzy Rymarczyk: Tendencje rozwoju regionalnej i międzyregionalnej wymiany handlowej    253
  Dorota Rynio: Podstawy budowy gospodarki opartej na wiedzy i innowacjach w UE w warunkach gospodarki globalnej    263
  Marta Wincewicz-Bosy: Wybrane elementy logistyki CDI Wrocław    274
  Alicja Zakrzewska-Półtorak: Rozwój regionalny w warunkach globalizacji – ujęcie teoretyczne    289
  Summary    20
    Bartosz Bartniczak: Foreign ecological aid as an example of international co-operation in the field of environmental protection    20
    Sebastian Bobowski: The EU’s policy for small- and medium-sized enterprises’ sector (SMEs)    29
    Jarosław Brach: The Western European heavy truck manufacturers and today’s economic crisis    48
    Alicja Brodzka: The influence of the EU’s TACIS Programme on the development of Commonwealth of Independent States    58
    Mariusz Chrzan: Exchange rate policy in Poland and the accesion to the eurozone    75
    Krzysztof Ćwikliński: Economic globalization in the 21st century. An attempt at measurement    88
    Zbigniew Dokurno: The phenomenon of economic growth in the globalization process from the perspective of selected modern economics theories    104
    Tomasz Galewski: Information literacy as a basis of creating the information society    116
    Alicja Małgorzata Graczyk: The economic and social costs of a coal heating system on the example of tenement houses of the city of Wroclaw    125
    Anna H. Jankowiak: Contemporary dimension of clusters in the global economy    136
    Karol Kociszewski: The reasons of economic backwardness in developing countries and proposals of solutions resolving their problems in the light of leading development theories    151
    Aleksandra Kuźmińska-Haberla: IDA Ireland as an example of an effective investment promotion agency    160
    Jacek Łaskawiec: McDonald’s global strategy and its social implications    169
    Katarzyna Miszczak: Modern trends in the location theory versus the new economic geography    178
    Karol Muszkiewicz, Marian Muszkiewicz: Global financial crisis 2007-2009 – attempt of diagnosis    196
    Agnieszka Piasecka-Głuszak: Logistics and controlling in activity of an international company    208
    Sylwia Przytuła: The role and importance of expatriate managers in international companies    221
    Michał Ptak: Environmental policy and its instruments versus international trade    230
    Magdalena Rudnicka: Trends in the structure of international trade in services    242
    Jan Rymarczyk: Innovative activity of small and medium enterprises    252
    Jerzy Rymarczyk: Tendencies in the development of the regional and interregional commercial exchange    262
    Dorota Rynio: The basis for creating economy based on knowledge and innovations in the EU in global economy conditions    273
    Marta Wincewicz-Bosy: Chosen elements of logistics of CDI Wrocław    288
    Alicja Zakrzewska-Półtorak: Regional development and globalization – a theoretical approach    296
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia