X

  Wstęp 13
  CZĘŚĆ I. MODEL FUNKCJONOWANIA MARKETINGU 19
    Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie 19
      1.1. Koncepcja modelu funkcjonowania marketingu 19
      1.2. Rola produktu w wymianie 23
      1.3. Znaczenie marketingu w wymianie produktów 24
      1.4. Marketing jako wytwór gospodarki kapitalistycznej 26
      1.5. Koncepcja tworzenia przedsiębiorstwa 28
      1.6. Marketing mix 33
      1.7. Orientacja marketingowa przedsiębiorstwa 36
      1.8. Misja i cele przedsiębiorstwa 39
      1.9. Przegląd głównych teorii zarządzania przedsiębiorstwem 41
      1.10. Planowanie działalności gospodarczej 43
      1.11. Organizowanie, kierowanie i kontrola działalności gospodarczej 44
      1.12. Podejmowanie decyzji w przedsiębiorstwie 47
      1.13. Tematy do dyskusji 49
      1.14. Problemy 50
    Rozdział 2. Wpływ środowiska na funkcjonowanie marketingu 52
      2.1. System gospodarki narodowej 52
      2.2. Rozwój i konkurencyjność gospodarki narodowej 54
      2.3. Finanse gospodarki narodowej 56
      2.4. Normy i przepisy prawne 58
      2.5. Modele konkurencji 59
      2.6. Postęp techniczny 62
      2.7. Kultura 65
      2.8. Dostawcy i nabywcy 68
      2.9. Związki zawodowe 70
      2.10. Odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstwa 71
      2.11. Środowisko naturalne 73
      2.12. Tematy do dyskusji 75
      2.13. Problemy 76
    Rozdział 3. Rynek docelowy 77
      3.1. Koncepcja rynku docelowego 77
      3.2. Wybór rynku docelowego na podstawie segmentacji rynku 81
      3.3. Rodzaje segmentów rynku 83
      3.4. Kryteria ogólne segmentacji rynku 87
      3.5. Kryteria segmentacji rynku produktów konsumpcyjnych 88
      3.6. Kryteria segmentacji rynku produktów przemysłowych 91
      3.7. Tematy do dyskusji 94
      3.8. Problemy 94
  CZĘŚĆ II. BADANIA MARKETINGOWE 99
    Rozdział 4. System informacji marketingowej 99
      4.1. System informacyjny zarzšdzania przedsiębiorstwem i jego projektowanie 99
      4.2. Projektowanie informacji marketingowej 101
      4.3. Źródła danych 104
      4.4. Wspomaganie decyzji 106
      4.5. Wpływ SIM na podejmowanie decyzji 108
      4.6. Rozwój systemu informacji marketingowej 111
      4.7. Tematy do dyskusji 112
      4.8. Problemy 113
    Rozdział 5. Organizowanie i metody badań marketingowych 114
      5.1. Koncepcja badań marketingowych 114
      5.2. Organizowanie badań 116
      5.3. Definiowanie problemu, stawianie hipotez i analiza sytuacji 117
      5.4. Metody badań marketingowych 119
      5.5. Cele i formy wywiadów 122
      5.6. Sondaże 123
      5.7. Cele i metody obserwacji nabywców 127
      5.8. Eksperymenty w warunkach sztucznych i naturalnych 129
      5.9. Badania reprezentacyjne 130
      5.10. Analiza danych i interpretacja wyników 132
      5.11. Sporządzanie raportu i rozwiązanie problemu 133
      5.12. Tematy do dyskusji 135
      5.13. Problemy 135
    Rozdział 6. Studia nad postępowaniem konsumentów 137
      6.1. Podstawy oceny postępowania konsumentów 137
      6.2. Motywy postępowania konsumentów 140
      6.3. Hierarchia potrzeb 141
      6.4. Badania motywów postępowania 144
      6.5. Postrzeganie informacji 145
      6.6. Poznanie produktu jako proces 146
      6.7. Postawy konsumentów 148
      6.8. Cechy osobowe konsumentów 152
      6.9. Proces podejmowania decyzji o zakupie 154
      6.10. Rodzaj decyzji konsumentów 158
      6.11. Proces adaptacji 159
      6.12. Tematy do dyskusji 161
      6.13. Problemy 162
  CZĘŚĆ III. ZARZĄDZANIE PRODUKTEM 167
    Rozdział 7. Planowanie marketingowe produktu 167
      7.1. Charakterystyka produktu 167
      7.2. Podział produktów 169
      7.3. Produkty powszechnego użytku 171
      7.4. Produkty wybieralne i specjalne 173
      7.5. Produkty nieposzukiwane 174
      7.6. Produkt wielu kategorii i różnej trwałości 175
      7.7. Produkty przemysłowe 176
      7.8. Marka produktu 180
      7.9. Rodzaje marek produktów 183
      7.10. Funkcje i rodzaje opakowań 187
      7.11. Rękojmia i gwarancja 190
      7.12. Tematy do dyskusji 190
      7.13. Problemy 191
    Rozdział 8. Kierowanie rozwojem produktu 193
      8.1. Cykl życia produktu na rynku 193
      8.2. Wprowadzanie nowego produktu na rynek 194
      8.3. Wzrost sprzedaży produktu 197
      8.4. Dojrzałość produktu 198
      8.5. Schyłek życia produktu 200
      8.6. Wycofywanie produktu przestarzałego 201
   8.7. Czas trwania cyklu życia produktu 203
   8.8. Cykle mody na produkty 204
   8.9. Proces rozwoju nowego produktu 205
   8.10. Generowanie pomysłów na nowy produkt 207
   8.11. Selekcja pomysłów i testowanie projektu 208
   8.12. Test marketingowy i komercjalizacja produktu 211
   8.13. Proces akceptacji nowego produktu 213
   8.14. Formy organizacyjne rozwoju produktu 215
   8.15. Konkurencja o cechy, jakość i wizerunek produktu 217
   8.16. Strategia różnicowania produktu 218
   8.17. Tematy do dyskusji 219
   8.18. Problemy 220
  CZĘŚĆ IV. ORGANIZOWANIE DYSTRYBUCJI PRODUKTÓW 225
   Rozdział 9. Kanały dystrybucji i dystrybucja hurtowa 225
   9.1. Koncepcja kanału dystrybucji 225
   9.2. Kanały dystrybucji produktów konsumpcyjnych 226
   9.3. Kanały dystrybucji produktów przemysłowych 229
   9.4. Projektowanie i integracja kanałów dystrybucji 230
   9.5. Eksponowanie produktu 234
   9.6. Kierowanie kanałem dystrybucji 236
   9.7. Rozwišzywanie konfliktów 238
   9.8. Organizowanie działalności hurtownika 241
   9.9. Kupiec hurtowy 244
   9.10. Hurtownicy świadczący usługi specjalne 245
   9.11. Formy wspomagania działalności hurtowników 246
   9.12. Agenci handlowi i brokerzy 248
   9.13. Tendencje rozwoju dystrybucji hurtowej 252
   9.14. Tematy do dyskusji 253
   9.15. Problemy 253
   Rozdział 10. Logistyka w dystrybucji 255
   10.1. Koncepcja logistyki 255
   10.2. Zadania logistyki w dystrybucji 257
   10.3. Składowanie produktów 260
   10.4. Gospodarowanie zapasami 261
   10.5. Magazynowanie 263
   10.6. Transport 265
   10.7. Charakterystyka środków transportu 266
   10.8. Przydatność środków transportu 269
   10.9. Tendencje rozwoju logistyki 271
   10.10. Tematy do dyskusji 272
   10.11. Problemy 272
   Rozdział 11. Dystrybucja detaliczna 274
   11.1. Zadania detalisty 274
   11.2. Zaopatrzenie sklepu w produkty 275
   11.3. Kreowanie wizerunku sklepu 276
   11.4. Podział sklepów według własności, rodzaju produktu i zakresu usług 277
   11.5. Podział sklepów według asortymentu produktów 280
   11.6. Dystrybucja masowa 283
   11.7. Dystrybucja franchisingowa 284
   11.8. Sklepy nietypowe 285
   11.9. Dystrybucja pozasklepowa 286
   11.10. Ośrodki handlowe 289
   11.11. Sieć sklepów 291
   11.12. Kierunki rozwoju dystrybucji detalicznej 292
   11.13. Tematy do dyskusji 294
   11.14. Problemy 295
  CZĘŚĆ V. PROMOCJA PRODUKTÓW 299
   Rozdział 12. Podstawy promocji 299
   12.1. Koncepcja promocji 299
   12.2. Model komunikowania się z nabywcami 302
   12.3. Postrzeganie wiadomości 304
   12.4. Treść przekazu 305
   12.5. Struktura przekazu 306
   12.6. Adaptacja wiadomości o produkcie 309
   12.7. Proces akceptacji nowego produktu 311
   12.8. Strategia ogólna promocji 313
   12.9. Dostosowywanie promocji do adresatów 317
   12.10. Budżet i skuteczność promocji 319
   12.11. Tematy do dyskusji 321
   12.12. Problemy 321
   Rozdział 13. Reklama produktów 323
   13.1. Koncepcja reklamy 323
   13.2. Zadania reklamy 325
   13.3. Rodzaje reklamy 327
   13.4. Organizowanie reklamy 329
   13.5. Kampania reklamowa 330
   13.6. Środki przekazu reklamy 332
   13.7. Tworzenie ogłoszenia reklamowego 334
   13.8. Typy ogłoszeń reklamowych 337
   13.9. Marketing bezpośredni 339
   13.10. Skuteczność reklamy 341
   13.11. Tematy do dyskusji 343
   13.12. Problemy 343
   Rozdział 14. Akwizycja 345
   14.1. Koncepcja akwizycji 345
   14.2. Charakterystyka pracy akwizytora 347
   14.3. Akwizytorzy nakłaniający do zamówień 349
   14.4. Akwizytorzy przyjmujący zamówienia 350
   14.5. Personel wspierający akwizytorów 351
   14.6. Rekrutacja i szkolenie akwizytorów 352
   14.7. Proces akwizycji 355
   14.8. Prezentacja produktu 358
   14.9. Przezwyciężanie trudności podczas prezentacji 360
   14.10. Negocjowanie i zamknięcie prezentacji 361
   14.11. Organizowanie pracy akwizytorów 365
   14.12. Tematy do dyskusji 368
   14.13. Problemy 369
   Rozdział 15. Public relations i środki popierania sprzedaży 370
   15.1. Koncepcja public relations 370
   15.2. Rozpowszechnianie wiadomo?ci 373
   15.3. Organizowanie imprez 375
   15.4. Przełamywanie niekorzystnego wizerunku 376
   15.5. Skuteczność public relations 377
   15.6. Charakterystyka środków popierania sprzedaży 377
   15.7. Adresaci środków popierania sprzedaży 379
   15.8. Środki popierania sprzedaży stosowane przez detalistę 381
   15.9. Środki popierania sprzedaży adresowane do po?redników 385
   15.10. Tematy do dyskusji 388
   15.11. Problemy 389
  CZĘŚĆ VI. PROGRAMOWANIE CEN PRODUKTÓW 393
   Rozdział 16. Polityka cen 393
   16.1. Koncepcja ceny 393
   16.2. Przesłanki polityki cen 395
   16.3. Wpływ ceny produktów na wyniki przedsiębiorstwa 398
   16.4. Czynniki wpływajšce na decyzje cenowe 398
   16.5. Konkurencja cenowa i pozacenowa 401
   16.6. Wpływ warunków konkurencji na ceny 402
   16.7. Nieprawidłowości w polityce cen 404
   16.8. Rabaty 405
   16.9. Zachęty cenowe 408
   16.10. Polityka ceny nowego produktu 411
   16.11. Reakcje nabywców i konkurentów na zmiany cen 414
   16.12. Zasady ustalania cen w umowie 415
   16.13. Tematy do dyskusji 417
   16.14. Problemy 417
   Rozdział 17. Zasady kalkulacji cen 419
   17.1. Procedura kalkulacji cen 419
   17.2. Elastyczność cenowa popytu 420
   17.3. Zależności pomiędzy ceną a kosztami 422
   17.4. Kalkulacja cen na podstawie kosztu jednostkowego 424
   17.5. Kalkulacja cen w formie narzutów na koszty 426
   17.6. Punkt zwrotu kosztów 431
   17.7. Kalkulacja cen w warunkach konkurencji monopolistycznej 433
   17.8. Kalkulacja cen na produkt nowy 438
   17.9. Podstępy cenowe 439
   17.10. Ceny zestawów produktów 441
   17.11. Ceny produktów przemysłowych 442
   17.12. Tematy do dyskusji 443
   17.13. Problemy 443
  CZĘŚĆ VII. ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE 447
   Rozdział 18. Strategie marketingowe 447
   18.1. Koncepcja strategii marketingowej 447
   18.2. Okazje marketingowe 449
   18.3. Proces tworzenia strategii marketingowych 451
   18.4. Strategia rynku ogólnego i docelowego 454
   18.5. Analiza sytuacji przedsiębiorstwa 455
   18.6. Modelowanie rozwoju produkcji 457
   18.7. Strategie wzrostu zysku i sprzedaży 460
   18.8. Strategia konkurencji 462
   18.9. Rola przedsiębiorstwa na rynku 463
   18.10. Ocena strategii marketingowej 464
   18.11. Tematy do dyskusji 465
   18.12. Problemy 466
   Rozdział 19. Planowanie marketingowe 467
   19.1. Zasady planowania marketingowego 467
   19.2. Prognozowanie rynku docelowego 469
   19.3. Model tendencji rozwojowej 471
   19.4. Modele przyczynowo-skutkowe 474
   19.5. Przewidywanie jako metoda prognozowania 476
   19.6. Trafność prognozy 479
   19.7. Funkcje reakcji nabywców 480
   19.8. Programy marketingowe 484
   19.9. Planowanie w organizacjach działających nie dla zysku 486
   19.10. Tematy do dyskusji 488
   19.11. Problemy 488
   Rozdział 20. Organizowanie i kontrola działalności marketingowej 490
   20.1. Organizowanie działalności marketingowej 490
   20.2. Wdrażanie planów marketingowych 493
   20.3. Kontrola działalności marketingowej 494
   20.4. Zakres kontroli 496
   20.5. Analiza sprzedaży 497
   20.6. Analiza udziałów produktu w rynku 499
   20.7. Kontrola kosztów 500
   20.8. Kontrola ogólna działalności marketingowej 503
   20.9. Tematy do dyskusji 505
   20.10. Problemy 506
  CZĘŚĆ VIII. ELEMENTY ZARZĄDZANIA PRODUKTAMI PRZEMYSŁOWYMI I USŁUGAMI 509
   Rozdział 21. Kierowanie rozwojem produktów przemysłowych 509
   21.1. Charakterystyka rynku produktów przemysłowych 509
   21.2. Klasyfikacja działalności przemysłowej 511
   21.3. Podejmowanie decyzji o kupnie produktów przemysłowych 513
   21.4. Organizowanie zakupów 514
   21.5. Realizacja zakupów 515
   21.6. Kupno produktu nowego 517
   21.7. Wybór produktu i kanału dystrybucji 518
   21.8. Promocja i ceny produktów przemysłowych 520
   21.9. Tematy do dyskusji 522
   21.10. Problemy 523
   Rozdział 22. Kierowanie rozwojem usług 524
   22.1. Charakterystyka usług 524
   22.2. Podział usług 527
   22.3. Zasady funkcjonowania rynku usług 529
   22.4. Jakość usług 531
   22.5. Marketing mix w zakresie usług 532
   22.6. Pracownicy zakładu usługowego 537
   22.7. Marketing mix w zakresie usług nie dla zysku 538
   22.8. Rola usług w gospodarce narodowej 540
   22.9. Tematy do dyskusji 543
   22.10. Problemy 544
   Rozdział 23. Podstawy marketingu międzynarodowego 547
   23.1. Model funkcjonowania marketingu międzynarodowego 547
   23.2. Ewolucja teorii wymiany międzynarodowej 549
   23.3. Miejsce Polski w wymianie międzynarodowej 553
   23.4. Zasady podejmowania decyzji eksportowych i importowych 556
   23.5. Czynniki wpływajšce na rozwój wymiany międzynarodowej 559
   23.6. Zakres zaangażowania producenta w wymianę międzynarodowš 560
   23.7. Eksport na rynek światowy 562
   23.8. Przedsiębiorstwo międzynarodowe 563
   23.9. Strategie wymiany międzynarodowej 565
   23.10. Strategie międzynarodowego marketingu mix 566
   23.11. Tematy do dyskusji 569
   23.12. Problemy 570
   Rozdział 24. Analiza środowiska międzynarodowego 571
   24.1. Charakterystyka środowiska międzynarodowego 571
   24.2. Polityka wymiany międzynarodowej 573
   24.3. Polityka importowa 575
   24.4. Polityka eksportowa 580
   24.5. Analiza opłacalności eksportu 582
   24.6. Środowisko społeczno-gospodarcze 584
   24.7. Wpływ kultury na wymianę międzynarodowš 586
   24.8. Środowisko demograficzne i geograficzne 592
   24.9. Międzynarodowe badania marketingowe 593
   24.10. Zbieranie i analiza materiałów wtórnych i pierwotnych 596
   24.11. Międzynarodowa integracja gospodarcza 598
   24.12. Tematy do dyskusji 602
   24.13. Problemy 603
   Rozdział 25. Organizowanie marketingu międzynarodowego 604
   25.1. Wejście na rynek zagraniczny 604
   25.2. Eksport pośredni 605
   25.3. Eksport bezpośredni 607
   25.4. Partnerskie powiązania gospodarcze 608
   25.5. Filie przedsiębiorstwa międzynarodowego 612
   25.6. Logistyka międzynarodowa 614
   25.7. Cykl wymiany międzynarodowej 616
   25.8. Prawa i obowiązki stron 618
   25.9. Ceny w wymianie międzynarodowej 621
   25.10. Dokumentacja transakcji 624
   25.11. Rozliczanie finansowe transakcji 627
   25.12. Ryzyko w transakcjach międzynarodowych 629
   25.13. Tematy do dyskusji 631
   25.14. Problemy 631
  Bibliografia 633
  Indeks rzeczowy 637
  O Autorze 645
Marketing

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron

648

Kategoria

Marketing, reklama

ISBN-13

978-83-01-14051-9

Numer wydania

1

Język publikacji

polski

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

3.9 / 5 (20 głosów)
Wypożyczenie

Dostęp online przez aplikację myIBUK. Formaty plików: ibuk

X Format IBUK - ebook dostępny do wypożyczenia

- format książki elektronicznej
- bez instalowania oprogramowania, wystarczy przeglądarka internetowa oraz dostęp do Internetu,
- książka dostępna na Twojej półce w koncie myIBUK,
- dodatkowe funkcje: dodawanie notatek, tagów, zaznaczania fragmentów i cytatów,
- po pobraniu książka dostępna również bez dostępu do internetu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych IBUK »


od 4,92

Wypożycz teraz

Opis

Książka, którą należy mieć pod ręką na uczelni i w pracy!


Przyjazny podręcznik do nauczania podstaw marketingu w świetle współczesnej wiedzy i praktyki gospodarowania, napisany z myślą o polskich studentach kierunków zarządzania i marketingu, ekonomii i studiów menedżerskich.

Charakteryzuje się wieloma zaletami merytorycznymi i dydaktycznymi. Ukazuje interdyscyplinarność marketingu, poprzez rozpatrywanie jego reguł na tle zagadnień z ekonomii, historii myśli ekonomicznej, ekonomiki konsumpcji, merchandisingu i finansów, jego związki z zarządzaniem oraz tendencje rozwojowe na świecie.

Całokształt problematyki marketingu został logicznie i sekwencyjnie uporządkowany. Przyswojenie treści ułatwia przystępny język, przejrzysta prezentacja zagadnień ogólnych i szczegółowych, przykłady oparte na doświadczeniach polskich przedsiębiorstw, rysunki, tabele oraz indeks rzeczowy. Jednocześnie istnieje możliwość dokonania przez wykładowcę elastycznego wyboru części, rozdziałów, a nawet zagadnień, w zależności od typu uczelni.

Profesor Eugeniusz Michalski został uhonorowany NAGRODĄ INDYWIDUALNĄ MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU w roku 2004 za książkę Marketing. Podręcznik akademicki wraz z towarzyszącym jej aneksem internetowym.
Sprawd? nowy abonament - to si? op?aca!
Ebook dost?pny w abonamencie
Inne ebooki autora Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 20 )
14
0
0
1
5
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!