X

  Wstęp 15
  
  Część I Model funkcjonowania marketingu 19
  
  1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie 21
    1.1. Koncepcja modelu funkcjonowania marketingu 23
    1.2. Rola produktu w wymianie 28
    1.3. Znaczenie marketingu w wymianie produktów 29
    1.4. Marketing jako wytwór gospodarki kapitalistycznej 31
    1.5. Koncepcja tworzenia przedsiębiorstwa 33
    1.6. Marketing mix 37
    1.7. Orientacja marketingowa przedsiębiorstwa 41
    1.8. Misja i cele przedsiębiorstwa 44
    1.9. Przegląd głównych teorii zarządzania przedsiębiorstwem 46
    1.10. Planowanie działalności gospodarczej 47
    1.11. Organizowanie, przewodzenie i kontrola działalności gospodarczej 48
    1.12. Podejmowanie decyzji w przedsiębiorstwie 51
    1.13. Pytania, polecenia, kwestie dyskusyjne i studium przypadku 53
  
  2. Wpływ środowiska na funkcjonowanie marketingu 57
    2.1. System gospodarki narodowej 59
    2.2. Rozwój i konkurencyjność gospodarki narodowej 61
    2.3. Finanse gospodarki narodowej 63
    2.4. Normy i przepisy prawne 65
    2.5. Modele konkurencji 66
    2.6. Postęp technologiczny 69
    2.7. Kultura 71
    2.8. Dostawcy i nabywcy 75
    2.9. Związki zawodowe 77
    2.10. Odpowiedzialność społeczna przedsiębiorstwa 78
    2.11. Środowisko przyrodnicze 80
    2.12. Pytania, polecenia, kwestie dyskusyjne i studium przypadku 82
  
  3. Rynek docelowy 85
    3.1. Koncepcja rynku docelowego 87
    3.2. Wybór rynku docelowego na podstawie segmentacji rynku 90
    3.3. Rodzaje segmentów rynku 93
    3.4. Kryteria ogólne segmentacji rynku 96
    3.5. Kryteria segmentacji rynku produktów konsumpcyjnych 97
    3.6. Kryteria segmentacji rynku produktów przemysłowych 101
    3.7. Pytania, polecenia, kwestie dyskusyjne i studium przypadku 104
  
  Część II Badania marketingowe 107
  
  4. System informacji marketingowej 109
    4.1. Projektowanie systemu informacyjnego zarządzania przedsiębiorstwem 111
    4.2. Projektowanie systemu informacji marketingowej 113
    4.3. Źródła danych 116
    4.4. Wspomaganie decyzji marketingowych 118
    4.5. Wpływ SIM na podejmowanie decyzji 120
    4.6. Rozwój systemów informacji marketingowej 123
    4.7. Pytania, polecenia, kwestie dyskusyjne i studium przypadku 125
  
  5. Organizowanie i metody badań marketingowych 127
    5.1. Koncepcja badań marketingowych 129
    5.2. Organizowanie badań marketingowych 131
    5.3. Definiowanie problemu, stawianie hipotez i analiza sytuacji 133
    5.4. Metody realizacji badań marketingowych 134
    5.5. Cele i formy wywiadów marketingowych 137
    5.6. Sondaże opinii nabywców 139
    5.7. Cele i metody obserwacji nabywców 143
    5.8. Eksperymenty sprzedaży produktów w warunkach sztucznych i naturalnych 145
    5.9. Badania reprezentacyjne nabywców 146
    5.10. Analiza danych i interpretacja wyników badań marketingowych 148
    5.11. Sporządzanie raportu i rozwiązanie problemu marketingowego 149
    5.12. Pytania, polecenia, kwestie dyskusyjne i studium przypadku 151
  
  6. Studia nad postępowaniem konsumentów 155
    6.1. Podstawy oceny postępowania konsumentów 157
    6.2. Motywy postępowania konsumentów 160
    6.3. Hierarchia potrzeb konsumentów 161
    6.4. Badania motywów postępowania konsumentów 163
    6.5. Postrzeganie informacji przez konsumentów 165
    6.6. Proces postępowania konsumentów 166
    6.7. Czynniki determinujące postawy konsumentów 168
    6.8. Cechy osobowe konsumentów 172
    6.9. Podejmowanie decyzji przez konsumentów o zakupie produktu 173
    6.10. Rodzaj decyzji konsumentów 177
    6.11. Proces adaptacji wiedzy o produkcie 178
    6.12. Pytania, polecenia, kwestie dyskusyjne i studia przypadków 181
  
  Część III Zarządzanie produktem 185
  
  7. Planowanie marketingowe produktu 187
    7.1. Charakterystyka produktu 189
    7.2. Podział produktów 191
    7.3. Produkty powszechnego użytku 193
    7.4. Produkty wybieralne i specjalne 194
    7.5. Produkty nieposzukiwane 196
    7.6. Produkt wielu kategorii i różnej trwałości 196
    7.7. Produkty przemysłowe 198
    7.8 Funkcje i rodzaje opakowań 201
    7.9. Rękojmia i gwarancja 204
    7.10. Pytania, polecenia, kwestie dyskusyjne i studium przypadku 205
  
  8. Kierowanie rozwojem produktu 207
    8.1. Cykl życia produktu na rynku 209
    8.2. Wprowadzanie nowego produktu na rynek 210
    8.3. Wzrost sprzedaży produktu 212
    8.4. Dojrzałość produktu 214
    8.5. Schyłek życia produktu 216
    8.6. Wycofywanie produktu przestarzałego 217
    8.7. Czas trwania cyklu życia produktu 218
    8.8. Cykle mody na produkty 219
    8.9. Proces rozwoju nowego produktu 221
    8.10. Generowanie pomysłów na nowy produkt 222
    8.11. Selekcja pomysłów i testowanie projektu 224
    8.12. Test marketingowy i komercjalizacja produktu 227
    8.13. Proces akceptacji nowego produktu 229
    8.14. Formy organizacyjne rozwoju produktu 231
    8.15. Pytania, polecenia, kwestie dyskusyjne i studia przypadków 232
  
  9. Kreowanie marki produktu 235
    9.1. Proces tworzenia marki produktu 237
    9.2. Rodzaje marek produktów 242
    9.3. Wartość marki 245
    9.4. Konkurencja o cechy, jakość i wizerunek produktu 247
    9.5. Strategia pozycjonowania produktu na rynku 249
    9.6. Pytania, polecenia, kwestie dyskusyjne i studia przypadków 251
  
  Część IV Organizowanie dystrybucji produktów 255
  
  10. Kanały dystrybucji i dystrybucja hurtowa 257
    10.1. Koncepcja kanału dystrybucji 259
    10.2. Kanały dystrybucji produktów konsumpcyjnych 260
    10.3. Kanały dystrybucji produktów przemysłowych 263
    10.4. Projektowanie i integracja kanałów dystrybucji 264
    10.5. Formy dystrybucji produktów 268
    10.6. Kierowanie kanałem dystrybucji 271
    10.7. Rozwiązywanie konfliktów 273
    10.8. Organizowanie działalności hurtownika 275
    10.9. Kupiec hurtowy i specjalne usługi hurtowników 278
    10.10. Formy wspomagania działalności hurtowników 281
    10.11. Agenci handlowi i brokerzy 282
    10.12. Tendencje rozwoju dystrybucji hurtowej 286
    10.13. Pytania, polecenia, kwestie dyskusyjne i studia przypadków 287
  
  11. Logistyka dystrybucji 289
    11.1. Koncepcja logistyki dystrybucji 291
    11.2. Zadania logistyki dystrybucji 293
    11.3. Składowanie produktów 296
    11.4. Gospodarowanie zapasami 297
    11.5. Magazynowanie 299
    11.6. Transport 301
    11.7. Charakterystyka środków transportu 302
    11.8. Przydatność środków transportu 305
    11.9. Tendencje rozwoju logistyki dystrybucji 307
    11.10. Pytania, polecenia, kwestie dyskusyjne i studium przypadku 308
  
  12. Dystrybucja detaliczna 311
    12.1. Zadania detalisty 313
    12.2. Zaopatrzenie sklepu w produkty 314
    12.3. Kreowanie wizerunku sklepu 315
    12.4. Podział sklepów według własności, rodzaju produktów i zakresu usług 316
    12.5. Podział sklepów według asortymentu produktów 319
    12.6. Dystrybucja masowa 321
    12.7. Dystrybucja franchisingowa 323
    12.8. Sklepy nietypowe 324
    12.9. Dystrybucja pozasklepowa 325
    12.10. Ośrodki handlowe 328
    12.11. Sieć sklepów 330
    12.12. Kierunki rozwoju dystrybucji detalicznej 331
    12.13. Pytania, polecenia, kwestie dyskusyjne i studium przypadku 333
  
  Część V Promocja produktów 337
  
  13. Podstawy promocji 339
    13.1. Koncepcja promocji 341
    13.2. Model komunikowania się z nabywcami 344
    13.3. Postrzeganie wiadomości 346
    13.4. Treść przekazu 346
    13.5. Struktura przekazu 348
    13.6. Adaptacja wiadomości o produkcie 351
    13.7. Proces akceptacji nowego produktu 352
    13.8. Strategia ogólna promocji 355
    13.9. Dostosowywanie promocji do adresatów 359
    13.10. Budżet i skuteczność promocji 360
    13.11. Pytania, polecenia, kwestie dyskusyjne i studium przypadku 362
  
  14. Reklama produktów 365
    14.1. Koncepcja reklamy 367
    14.2. Zadania reklamy 369
    14.3. Rodzaje reklamy 371
    14.4. Organizowanie reklamy 373
    14.5. Kampania reklamowa 374
    14.6. Środki przekazu reklamy 376
    14.7. Tworzenie ogłoszenia reklamowego 377
    14.8. Typy ogłoszeń reklamowych 380
    14.9. Marketing bezpośredni 382
    14.10. Skuteczność reklamy 385
    14.11. Pytania, polecenia, kwestie dyskusyjne i studia przypadków 386
  
  15. Akwizycja marketingowa 389
    15.1. Koncepcja akwizycji marketingowej 391
    15.2. Charakterystyka pracy akwizytora 393
    15.3. Akwizytorzy nakłaniający do zamówień 394
    15.4. Akwizytorzy przyjmujący zamówienia 396
    15.5. Personel wspierający akwizytorów 397
    15.6. Rekrutacja i szkolenie akwizytorów 398
    15.7. Proces akwizycji marketingowej 400
    15.8. Prezentacja produktu 403
    15.9. Przezwyciężanie trudności podczas prezentacji 405
    15.10. Negocjowanie i zamknięcie prezentacji 406
    15.11. Organizowanie pracy akwizytorów 410
    15.12. Pytania, polecenia, kwestie dyskusyjne i studium przypadku 413
  
  16. Public relations i środki popierania sprzedaży 417
    16.1. Koncepcja public relations 419
    16.2. Rozpowszechnianie wiadomości 422
    16.3. Organizowanie imprez 424
    16.4. Przełamywanie niekorzystnego wizerunku 425
    16.5. Skuteczność public relations 425
    16.6. Charakterystyka środków popierania sprzedaży 426
    16.7. Adresaci środków popierania sprzedaży 428
    16.8. Środki popierania sprzedaży stosowane przez detalistę 430
    16.9. Środki popierania sprzedaży adresowane do pośredników handlowych 433
    16.10. Pytania, polecenia, kwestie dyskusyjne i studia przypadków 436
  
  Część VI Programowanie cen produktów 439
  
  17. Polityka cen 441
    17.1. Koncepcja ceny 443
    17.2. Przesłanki polityki cen 445
    17.3. Czynniki wpływające na decyzje cenowe 448
    17.4. Konkurencja cenowa i pozacenowa 451
    17.5. Wpływ warunków konkurencji na ceny 452
    17.6. Nieprawidłowości w polityce cen 453
    17.7. Rabaty 454
    17.8. Zachęty cenowe 457
    17.9. Polityka ceny nowego produktu 459
    17.10. Reakcje nabywców i konkurentów na zmiany cen 462
    17.11. Zasady ustalania cen w umowie 464
    17.12. Pytania, polecenia, kwestie dyskusyjne i studium przypadku 465
  
  18. Zasady kalkulacji cen 469
    18.1. Procedura kalkulacji cen 471
    18.2. Elastyczność cenowa popytu 472
    18.3. Zależności pomiędzy ceną a kosztami 474
    18.4. Kalkulacja cen na podstawie kosztu jednostkowego 476
    18.5. Kalkulacja cen w formie narzutów na koszty 478
    18.6. Punkt zwrotu kosztów 482
    18.7. Kalkulacja cen w warunkach konkurencji monopolistycznej 485
    18.8. Kalkulacja cen na produkt nowy 489
    18.9. Podstępy cenowe 490
    18.10. Ceny zestawów produktów 492
    18.11. Ceny produktów przemysłowych 493
    18.12. Pytania, polecenia, kwestie dyskusyjne i studia przypadków 494
  
  Część VII Zarządzanie marketingowe 497
  
  19. Strategie marketingowe 499
    19.1. Koncepcja strategii marketingowej 501
    19.2. Okazje marketingowe 503
    19.3. Proces tworzenia strategii marketingowych 506
    19.4. Strategia rynku ogólnego i docelowego 508
    19.5. Analiza sytuacji przedsiębiorstwa 509
    19.6. Modelowanie rozwoju produkcji 511
    19.7. Strategie wzrostu zysku i sprzedaży 516
    19.8. Strategia konkurencji 518
    19.9. Rola przedsiębiorstwa na rynku 519
    19.10. Ocena strategii marketingowej 520
    19.11. Pytania, polecenia, kwestie dyskusyjne i studium przypadku 522
  
  20. Planowanie marketingowe 525
    20.1. Zasady planowania marketingowego 527
    20.2. Prognozowanie rynku docelowego 530
    20.3. Model tendencji rozwojowej 531
    20.4. Modele przyczynowo-skutkowe 534
    20.5. Przewidywanie jako metoda prognozowania 536
    20.6. Trafność prognozy 538
    20.7. Funkcje reakcji nabywców 540
    20.8. Programy marketingowe 544
    20.9. Planowanie marketingowe w organizacjach działających nie dla zysku 546
    20.10. Pytania, polecenia, kwestie dyskusyjne i studium przypadku 547
  
  21. Organizowanie i kontrola działalności marketingowej 551
    21.1. Organizowanie działalności marketingowej 553
    21.2. Wdrażanie planów marketingowych 556
    21.3. Kontrola działalności marketingowej 557
    21.4. Zakres kontroli 559
    21.5. Analiza sprzedaży 560
    21.6. Kontrola kosztów 562
    21.7. Kontrola ogólna działalności marketingowej 566
    21.8. Pytania, polecenia, kwestie dyskusyjne i studium przypadku 568
  
  Część VIII Zarządzanie produktami przemysłowymi i usługami 571
  
  22. Kierowanie rozwojem produktów przemysłowych 573
    22.1. Charakterystyka rynku produktów przemysłowych 575
    22.2. Klasyfikacja działalności przemysłowej 577
    22.3. Podejmowanie decyzji o kupnie produktów przemysłowych 579
    22.4. Organizowanie zakupów 580
    22.5. Realizacja zakupów 581
    22.6. Kupno produktu nowego 583
    22.7. Wybór produktu i kanału dystrybucji marketingowej 584
    22.8. Promocja i ceny produktów przemysłowych 586
    22.9. Pytania, polecenia, kwestie dyskusyjne i studium przypadku 588
  
  23. Kierowanie rozwojem usług 591
    23.1. Charakterystyka usług 593
    23.2. Podział usług 596
    23.3. Zasady funkcjonowania rynku usług 598
    23.4. Jakość usług 600
    23.5. Marketing mix w zakresie usług 601
    23.6. Pracownicy zakładu usługowego 606
    23.7. Marketing mix w zakresie usług nie dla zysku 607
    23.8. Rola usług w gospodarce narodowej 609
    23.9. Pytania, polecenia, kwestie dyskusyjne i studium przypadku 612
  
  Część IX Marketing międzynarodowy 615
  
  24. Podstawy marketingu międzynarodowego 617
    24.1. Model funkcjonowania marketingu międzynarodowego 619
    24.2. Ewolucja teorii wymiany międzynarodowej 622
    24.3. Miejsce Polski w wymianie międzynarodowej 625
    24.4. Zasady podejmowania decyzji eksportowych i importowych 628
    24.5. Czynniki wpływające na rozwój wymiany międzynarodowej 632
    24.6. Zakres zaangażowania producenta w wymianę międzynarodową 633
    24.7. Eksport na rynek światowy 635
    24.8. Przedsiębiorstwo międzynarodowe 636
    24.9. Strategie wymiany międzynarodowej 638
    24.10. Strategie międzynarodowego marketingu mix 639
    24.11. Pytania, polecenia, kwestie dyskusyjne i studium przypadku 642
  
  25. Analiza środowiska międzynarodowego 645
    25.1. Charakterystyka środowiska międzynarodowego 647
    25.2. Polityka wymiany międzynarodowej 649
    25.3. Polityka importowa 651
    25.4. Polityka eksportowa 656
    25.5. Analiza opłacalności eksportu 657
    25.6. Środowisko społeczno-gospodarcze obcego kraju 659
    25.7. Wpływ kultury na wymianę międzynarodową 661
    25.8. Środowisko demograficzne i przyrodnicze 667
    25.9. Międzynarodowe badania marketingowe 668
    25.10. Zbieranie i analiza materiałów wtórnych i pierwotnych 671
    25.11. Międzynarodowa integracja gospodarcza 673
    25.12. Pytania, polecenia, kwestie dyskusyjne i studium przypadku 677
  
  26. Organizowanie marketingu międzynarodowego 681
    26.1. Wejście na rynek zagraniczny 683
    26.2. Eksport pośredni 684
    26.3. Eksport bezpośredni 686
    26.4. Partnerskie powiązania gospodarcze 687
    26.5. Filie przedsiębiorstwa międzynarodowego 690
    26.6. Międzynarodowa logistyka dystrybucji 692
    26.7. Cykl wymiany międzynarodowej 694
    26.8. Prawa i obowiązki stron 696
    26.9. Ceny w wymianie międzynarodowej 699
    26.10. Dokumentacja transakcji 702
    26.11. Rozliczanie finansowe transakcji 705
    26.12. Ryzyko w transakcjach międzynarodowych 707
    26.13. Pytania, polecenia, kwestie dyskusyjne i studium przypadku 709
  
  Bibliografia 711
  Indeks rzeczowy 715
  O Autorze 724
Marketing
- 40%

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron  

648

Kategoria

Marketing, reklama

ISBN-13

978-83-01-14051-9

Numer wydania

1

Język publikacji

polski

Rozmiary plików do pobrania

mobi - 6,63 MB
epub - 3,93 MB

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

3.9 / 5 (20 głosów)
bookPrzeczytaj bezpłatny fragment slide
Wypożyczenie

Dostęp online przez aplikację myIBUK. Formaty plików: ibuk

X Format IBUK - ebook dostępny do wypożyczenia

- format książki elektronicznej
- bez instalowania oprogramowania, wystarczy przeglądarka internetowa oraz dostęp do Internetu,
- książka dostępna na Twojej półce w koncie myIBUK,
- dodatkowe funkcje: dodawanie notatek, tagów, zaznaczania fragmentów i cytatów,
- po pobraniu książka dostępna również bez dostępu do internetu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych IBUK »


od 4,92

Wypożycz teraz
Szybki zakup
Kup i pobierz. Formaty plików: multiformat
X W jednej cenie wszystkie dostępne formaty plików zabezpieczonych w ten sam sposób. Kup multiformat i nie zastanawiaj się czy plik będzie można otworzyć na Twoim urządzeniu! Szczegółowe informacje o plikach wchodzacych w skład multiformatu znajdują się w nawiasie.
(mobi ,
X Format mobi

Format mobi przeznaczony jest głównie dla urządzeń firmy Amazon typu Kindle Touch, Kindle Paperwhite czy Kindle Fire. Czytanie ebooków w tym formacie możliwe jest również na innych urządzeniach elektronicznych wyposażonych w odpowiednie oprogramowanie firmy Amazon. Kindle mobi jest formatem niestronicowanym co oznacza, że tekst płynnie dostosowuje się do wielkości ekranu dając użytkownikowi możliwość zmiany niektórych parametrów wyświetlania tekstu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych Kindle mobi
epub
X Format ePub

Format jest oficjalnym standardem International Digital Publishing Forum (IDPF). Jest obsługiwany przez prawie wszystkie typy e-czytników poza czytnikami marki Kindle. Książki w formacie ePub można czytać również na innych urządzeniach elektronicznych wyposażonych w odpowiednie oprogramowanie. ePub jest formatem niestronicowanym co oznacza, że tekst płynnie dostosowuje się do wielkości ekranu dając użytkownikowi możliwość zmiany niektórych parametrów wyświetlania tekstu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych ePub
)  
X Znak wodny

Zabezpieczenie to zwane również potocznie watermarkiem. Zabezpieczenie nakłada się na pliki indywidualnie i niepowtarzalnie w sposób jawny i ukryty. Każdy zakupiony e-book/audiobook staje się unikatowy i pozwala na jednoznacznie określenie właściciela pliku w przypadku nieuprawnionego użytkowania polegającego np. na umieszczeniu ebooka w internetowych serwisach wymiany plików. Jest to rozwiązanie, które bez względu na system operacyjny nie wymaga od użytkowników zakupu ani instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania do odczytywania plików co czyni je bardzo wygodnym i popularnym.

Więcej informacji o zabezpieczeniu znakiem wodnym

55,00

33,00

Kup teraz
Kup na prezent »   

Opis

Nowe wydanie cieszącego się od lat niesłabnącym zainteresowaniem podręcznika do nauczania podstaw i specjalizacyjnych zagadnień marketingu.


Publikacja ukazuje związki marketingu z zarządzaniem, mikro- i makroekonomią, psychologią, socjologią, przemysłem i handlem. Jest bogato ilustrowana rysunkami i przykładami doświadczeń polskich przedsiębiorstw. Zawiera indeks rzeczowy i bibliografię, a po każdym rozdziale pytania i polecenia, kwestie dyskusyjne i studium przypadku.


Ogromną zaletą książki jest przystępny język i przejrzysta struktura wykładu. Szerzej niż w innych podręcznikach nawiązuje do podstawowych funkcji zarzadzania (planowania, organizowania, przewodzenia i kontrolowania) omawia politykę i kalkulacje cen, rolę logistyki w dystrybucji, zarządzanie produktami przemysłowymi i usługami oraz marketing międzynarodowy.


Podręcznik został napisany z myślą o studentach kierunków zarządzania i marketingu, ekonomii i studiów menedżerskich.


Sprawd? nowy abonament - to si? op?aca!
Ebook dost?pny w abonamencie
Inne ebooki autora Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 20 )
14
0
0
1
5
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!