X

  Wstęp Bolesław Winiarski 13
  Część I. Funkcje polityki gospodarczej 17
    ROZDZIAŁ 1. Pojęcia podstawowe Bolesław Winiarski 17
      1.1. Polityka gospodarcza (ekonomiczna) i jej podmioty 17
      1.2. Nauka polityki ekonomicznej 19
      1.3. Metoda nauki polityki ekonomicznej 22
      1.4. Doktryny społeczno-ekonomiczne i doktryny polityki gospodarczej 23
      Pytania kontrolne 26
    ROZDZIAŁ 2. Systemy ekonomiczne i funkcje polityki gospodarczej Bolesław Winiarski, Felicyta Winiarska 27
      2.1. Ustroje społeczno-ekonomiczne i systemy funkcjonowania gospodarki 27
      2.2. Funkcje państwa i polityki gospodarczej w kapitalistycznej gospodarce rynkowej 31
      2.3. Administracyjne kierowanie gospodarką w systemach socjalistycznych 39
      2.4. Polityka gospodarcza w procesach transformacji systemowej 44
      Pytania kontrolne 47
    ROZDZIAŁ 3. Uwarunkowania, cele i dziedziny polityki gospodarczej Bolesław Winiarski 48
      3.1. Zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania oddziaływań państwa na gospodarkę 48
      3.2. Przesłanki i cele 52
        3.2.1. Przesłanki i cele ustrojowo-systemowe i polityczne 53
        3.2.2. Cele ekonomiczne 53
        3.2.3. Przesłanki i cele społeczne 55
        3.2.4. Przesłanki i cele ekologiczne 57
        3.2.5. Cele obronno-militarne 58
      3.3. Główne dziedziny polityki gospodarczej 60
      Pytania kontrolne 64
    ROZDZIAŁ 4. Przedmiot oddziaływań - gospodarka narodowa i jej relacje z otoczeniem Bolesław Winiarski, Felicyta Winiarska 65
      4.1. Gospodarka narodowa jako wielki system społeczny 65
      4.2. Rozmiary i dynamika działalności gospodarczej na obszarze kraju 68
      4.3. Bogactwo narodowe 72
        4.3.1. Zasoby (bogactwa) naturalne 72
        4.3.2. Zasoby majątkowe 75
      4.4. Ludność kraju i zasoby czynnika pracy 77
      4.5. Struktura gospodarki 83
      4.6. Potencjał ekonomiczny kraju, realny produkt narodowy i zadania polityki ekonomicznej 87
      Pytania kontrolne 89
    ROZDZIAŁ 5. Polityka ekonomiczna a planowanie gospodarcze Bolesław Winiarski 90
      5.1. Procesy tworzenia decyzji gospodarczych - planowanie 90
      5.2. Diagnozy, prognozy, programy, plany 92
      5.3. Sfery i podmioty planowania w gospodarce rynkowej 95
      5.4. Funkcje planowania krajowego (makroekonomicznego) 98
      Pytania kontrolne 100
  Część II. Doktryny, systemy, kierunki 103
    ROZDZIAŁ 6. Merkantylizm, protekcjonizm, liberalizm, gospodarka wojenna Bolesław Winiarski 103
      6.1. Geneza i pierwsze systemy polityki gospodarczej - merkantylizm, protekcjonizm 103
      6.2. Leseferyzm i liberalizm 105
      6.3. Problemy socjalne, doktryny społeczno-ekonomiczne i kierunki polityki na przełomie XIX i XX w. 108
      6.4. Pierwsza wojna światowa - systemy gospodarki wojennej 110
      Pytania kontrolne 112
    ROZDZIAŁ 7. Między dwiema wojnami Bolesław Winiarski 113
      7.1. Rozwój interwencjonizmu państwowego 113
      7.2. Polityka gospodarcza w II Rzeczypospolitej 115
      7.3. Państwa totalitarne - hitlerowskie Niemcy, ZSRR, polityka zbrojeń 119
      7.4. Gospodarka wojenna po raz drugi 122
      Pytania kontrolne 124
    ROZDZIAŁ 8. Druga połowa XX stulecia. Polityka gospodarcza w podzielonym świecie Bolesław Winiarski, Felicyta Winiarska 125
      8.1. Podziały polityczno-ekonomiczne po drugiej wojnie światowej 125
      8.2. Keynesowskie koncepcje w polityce ekonomicznej, nacisk inflacji, zwrot w stronę założeń liberalnych 129
      8.3. Neoliberalizm i monetaryzm, teoria racjonalnych oczekiwań, ekonomia propodażowa „reaganomika” 133
      8.4. Kraje realnego socjalizmu - strategia gospodarcza, próby reform, rozpad systemu kolektywistycznego 137
      8.5. Polityka gospodarcza w Polsce w latach 1944-1989 140
        8.5.1. Polska w strefie wpływów ZSRR - sytuacja polityczna, problemy odbudowy gospodarczej kraju, sowietyzacja systemu 140
        8.5.2. Próby reformowania systemu; orientacje polityki 144
        8.5.3. Od sierpniowego przełomu w 1980 r. do upadku systemu komunistycznego 148
      Pytania kontrolne 151
    ROZDZIAŁ 9. Procesy transformacji - od realnego socjalizmu do gospodarki rynkowej 153
      9.1. Transformacja systemowa w krajach postkomunistycznych Bolesław Winiarski, Felicyta Winiarska 153
      9.2. Polityka przebudowy systemowej w Polsce - stabilizacja i liberalizacja Bolesław Winiarski, Felicyta Winiarska 156
      9.3. Prywatyzacja polskiej gospodarki Ewa Pancer-Cybulska 160
        9.3.1. Formy przekształceń własnościowych 160
        9.3.2. Inwestycje zagraniczne 164
        9.3.3. Akcjonariat pracowniczy, spółdzielczość, komunalizacja 165
        9.3.4. Tempo i skala procesu prywatyzacji 166
      9.4. Ocena procesów transformacji w Polsce Bolesław Winiarski, Felicyta Winiarska 169
      Pytania kontrolne 192
    ROZDZIAŁ 10. Polityka gospodarcza w obliczu procesów globalizacji. Perspektywy na pierwsze dziesięciolecia XXI wieku Boleslaw Winiarski 177
      10.1. Procesy globalizacji. Asymetria rozkładu korzyści i zagrożeń 177
      10.2. Sukcesy ideologii wolnej konkurencji i rosnące wątpliwości 184
      10.3. „Przypływy” i „odpływy” interwencji państwa w gospodarkę 187
      10.4. Prognozy na przyszłość. Mechanizm konkurencji plus regulacja państwowa i międzynarodowa? 189
      Pytania kontrolne 192
  Część III. Polityka rozwoju gospodarczego 195
    ROZDZIAŁ 11. Poszukiwanie ścieżki trwałego wzrostu Mirosława Klamut 195
      11.1. Wzrost i rozwój gospodarczy. Czynniki wzrostu 195
      11.2. Modele wzrostu 195
      11.3. Polityka prowzrostowa (prorozwojowa). Regulowanie zdolności akumulacyjnych gospodarki 204
      Pytania kontrolne 207
    ROZDZIAŁ 12. Problemy strategii rozwoju 209
      12.1. Typy strategii rozwoju Jan Borowiec 209
      12.2. „Strategie dla Polski” Bolesław Winiarski 214
      Pytania kontrolne 224
    ROZDZIAŁ 13. Polityka strukturalna Mirosława Klamut 225
      13.1. Struktura gospodarcza i jej definicje 225
      13.2. Rodzaje i kierunki polityki strukturalnej 229
      13.3. Mechanizm przezwyciężania barier strukturalnych w gospodarce w latach osiemdziesiątych XX w. - doświadczenia niektórych krajów 231
        13.3.1. Stany Zjednoczone i Japonia 232
        13.3.2. Europa Zachodnia 235
        13.3.3. Kraje nowo uprzemysłowione 237
      13.4. Strukturalne problemy transformacji w Polsce 239
      Pytania kontrolne 244
    ROZDZIAŁ 14. Polityka przemysłowa Mirosława Klamut 245
      14.1. Funkcje i charakter polityki przemysłowej 245
      14.2. Kryteria ingerencji w kształtowanie struktury przemysłu 248
      14.3. Instrumenty polityki przemysłowej 249
      14.4. Próby formułowania polityki przemysłowej w Polsce w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych XX w. 254
      Pytania kontrolne 257
    ROZDZIAŁ 15. Polityka żywnościowa Stanisław Styś 258
      15.1. Gospodarka żywnościowa i jej struktura 258
      15.2. Zadania i podmioty polityki żywnościowej 265
      15.3. Instrumenty polityki żywnościowej 269
      Pytania kontrolne 277
    ROZDZIAŁ 16. Polityka regionalna Bolesław Winiarski, Felicyta Winiarska 278
      16.1. Struktura przestrzenna gospodarki i funkcje polityki regionalnej 278
      16.2. Polityka interregionalna i intraregionalna. Podmioty działań 284
      16.3. Instrumentacja 288
        16.3.1. Planowanie przestrzenne (terytorialne) 288
        16.3.2. Narzędzia operacyjne polityki regionalnej 290
      16.4. Problemy regionalne Polski w perspektywie integracji europejskiej i wyzwania dla polityki regionalnej 295
      16.5. Startegie rozwoju regionalnego 304
      Pytania kontrolne 307
    ROZDZIAŁ 17. Polityka ochrony środowiska 308
      17.1. Podstawy teoretyczne Giuseppe Calzoni 308
      17.2. Działania władz publicznych i postępowanie grup interesu Giuseppe Calzoni 311
      17.3. Instytucje i instrumenty realizacji polityki ekologicznej (na przykładzie Włoch i Unii Europejskiej) Giuseppe Calzoni 316
      17.4. Główne kierunki polityki ekologicznej w Polsce Kazimiera Wilk 320
      Pytania kontrolne 324
    ROZDZIAŁ 18. Polityka naukowa i innowacyjna Stanisław Korenik, Ewa Szostak 325
      18.1. Funkcje polityki naukowej i innowacyjnej 325
      18.2. Typy polityki naukowej oraz narzędzia jej realizacji 330
      18.3. Pobudzanie procesów innowacyjnych 334
      18.4. Polityka naukowa w Polsce 338
      Pytania kontrolne 348
    ROZDZIAŁ 19. Polityka inwestycyjna Ryszard Broszkiewicz 349
      19.1. Funkcje i zadania polityki inwestycyjnej 349
      19.2. Środki i instrumenty realizacji polityki inwestycyjnej 351
      19.3. Wybór projektów inwestycyjnych 355
      Pytania kontrolne 356
  Część IV. Mechanizmy oddziaływań 359
    ROZDZIAŁ 20. Polityka pieniężna Jan Borowiec 359
      20.1. Istota i funkcje polityki pieniężnej 359
      20.2. Strategia polityki pieniężnej: cele pośrednie 362
        20.2.1. Strategia monetarna 362
        20.2.2. Operowanie zmianami stopy procentowej 365
        20.2.3. Oddziaływanie na kurs walutowy 367
        20.2.4. Oddziaływanie na dochód nominalny 368
        20.2.5. Strategia bezpośredniego celu inflacyjnego 368
      20.3. Instrumenty polityki pieniężnej 369
        20.3.1. Polityka dyskontowa 370
        20.3.2. Operacje otwartego rynku 371
        20.3.3. Rezerwy obowiązkowe 372
      20.4. Koordynacja polityki pieniężnej z polityką budżetową. Międzynarodowa koordynacja polityki pieniężnej 375
        20.4.1. Techniczne i polityczne przeszkody w koordynacji polityki makroekonomicznej 375
        20.4.2. Formy koordynacji polityki pieniężnej i polityki budżetowej 376
        20.4.3. Międzynarodowa koordynacja polityki pieniężnej 377
      Pytania kontrolne 379
    ROZDZIAŁ 21. Polityka budżetowa Leszek Patrzałek 380
      21.1. Funkcje polityki budżetowej i finansów publicznych 380
        21.1.1. Funkcja alokacyjna 383
        21.1.2. Funkcja redystrybucyjna i jej instrumenty 385
        21.1.3. Funkcja stabilizacyjna 388
      21.2. Pasywna i aktywna polityka budżetowa 391
        21.2.1. Pasywna polityka budżetowa 391
        21.2.2. Aktywna (dyskrecjonalna) polityka budżetowa 392
      21.3. Deficyt budżetowy 393
      Pytania kontrolne 397
    ROZDZIAŁ 22. Regulowanie rynku pracy Jadwiga Gogolewska 398
      22.1. Koncepcje teoretyczne i założenia regulacji rynku pracy 398
      22.2. Polityka zatrudnienia i jej funkcje 402
      22.3. Polityka zatrudnienia a polityka kształcenia 408
      22.4. Instrumentacja 410
        22.4.1. Działania w celu zwiększenia popytu na siłę roboczą 410
        22.4.2. Kształtowanie podaży siły roboczej 415
        22.4.3. Regulacja międzynarodowych transferów zasobów pracy 416
      Pytania kontrolne 418
    ROZDZIAŁ 23. Regulowanie dochodów i cen Leszek Cybulski 419
      23.1. Polityka dochodowa - zakres i funkcje 419
      23.2. Cele polityki dochodowej 424
      23.3. Sposoby realizacji polityki dochodowej 432
      23.4. Inflacja i ceny 434
      23.5. Środki i instrumenty polityki cenowo-dochodowej 438
        23.5.1. Specyficzne środki polityki cenowo-dochodowej 439
        23.5.2. Fiskalne narzędzia regulacji cen i dochodów 443
        23.5.3. System ubezpieczeń społecznych 444
      23.6. Aspekt przestrzenny polityki dochodowej 447
      Pytania kontrolne 452
  Część V. Międzynarodowa polityka gospodarcza 455
    ROZDZIAŁ 24. Polityka współpracy gospodarczej z zagranicą Kazimiera Wilk 455
      24.1. Funkcje polityki współpracy gospodarczej z zagranicą 455
      24.2. Typy polityki współpracy gospodarczej 457
      24.3. Narzędzia regulacji stosunków ekonomicznych z zagranicą 459
        24.3.1. Cło i polityka celna 459
        24.3.2. Bariery pozataryfowe i parataryfowe 461
        24.3.3. Polityka kursu walutowego 463
      24.4. Międzynarodowe organizacje gospodarcze 467
      24.5. Przynależność do międzynarodowych organizacji gospodarczych a zewnętrzne ograniczenia polityki ekonomicznej. Zadłużenie zagraniczne 472
      24.6. Współpraca gospodarcza z zagranicą w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej 473
      Pytania kontrolne 474
    ROZDZIAŁ 25. Polityka dostosowawcza Jan Borowiec 475
      25.1. Uwagi wstępne 475
      25.2. Podstawy teoretyczne polityki dostosowawczej MFW 476
      25.3. „Heterodoksyjne” programy dostosowawcze 477
      25.4. Realizacja programów dostosowawczych MFW 480
      25.5. Ocena polityki dostosowawczej 482
      Pytania kontrolne 483
    ROZDZIAŁ 26. Unia Europejska - struktura instytucjonalna i zasady funkcjonowania 484
      26.1. Przesłanki powstania i rozwój Wspólnot Europejskich Anna Jenik 484
      26.2. Instytucje Wspólnot Europejskich Anna Jenik 488
      26.3. Wspólnotowy system prawny Anna Jenik 499
      26.4. Budżet wspólnotowy Unii Europejskiej Leszek Cybulski 504
      Pytania kontrolne 516
    ROZDZIAŁ 27. Wybrane kierunki polityki gospodarczej Unii Europejskiej 517
      27.1. Wspólna polityka rolna Anna Jenik, Ewa Pancer-Cybulska 517
      27.2. Jednolity rynek europejski Anna Jenik, Ewa Pancer-Cybulska 525
      27.3. Polityka walutowa i unia walutowa Anna Jenik, Ewa Pancer-Cybulska 525
      27.4. Wspomaganie przemian strukturalnych i rozwoju regionalnego Ewa Pancer-Cybulska 543
        27.4.1. Polityka regionalna Unii Europejskiej na tle jej polityki strukturalnej 543
        27.4.2. Cele polityki regionalnej 545
        27.4.3. Dylematy i problemy polityki regionalnej 550
      Aneks 556
      Pytania kontrolne 561
    ROZDZIAŁ 28. Euroregiony - nowy element narodowej i międzynarodowej polityki gospodarczej Zbigniew Przybyła 562
      28.1. Współpraca transgraniczna. Euroregiony 562
      28.2. Struktury instytucjonalne i funkcje euroregionów 566
      Pytania kontrolne 568
  Zakończenie Bolesław Winiarski 569
  Bibliografia 572
  Indeks rzeczowy Krzysztof Biegun 581
Polityka gospodarcza
- 10%

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Redakcja: Bolesław Winiarski
2.8 / 5 (4 głosów)
Wypożyczenie

Dostęp online przez aplikację myIBUK. Formaty plików: ibuk

X Format IBUK - ebook dostępny do wypożyczenia

- format książki elektronicznej
- bez instalowania oprogramowania, wystarczy przeglądarka internetowa oraz dostęp do Internetu,
- książka dostępna na Twojej półce w koncie myIBUK,
- dodatkowe funkcje: dodawanie notatek, tagów, zaznaczania fragmentów i cytatów,
- po pobraniu książka dostępna również bez dostępu do internetu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych IBUK »


od 4,92

Wypożycz teraz

Opis

Trzecie, zmienione wydanie podręcznika do polityki gospodarczej, cieszącego się od wielu lat niesłabnącym uznaniem zarówno wśród wykładowców, jak i studentów uczelni wyższych na kierunkach ekonomicznych, zarządzania i finansów.

Publikacja została przygotowana przez doświadczony zespół autorski złożony z pracowników Katedry Polityki Ekonomicznej i Europejskich Studiów Regionalnych Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu pod kierunkiem prof. Bolesława Winiarskiego.

Podręcznik zawiera pełny wykład z zakresu polityki gospodarczej, skoncentrowany zwłaszcza na:

- polityce wzrostu gospodarczego,
- polityce regionalnej i sektorowej,
- polityce pieniężnej i budżetowej,
- polityce zatrudnienia, kształtowania dochodów i cen,
- polityce związanej z transformacją gospodarki i procesami integracyjnymi.

Nowe wydanie podręcznika, przy zachowaniu dotychczasowej struktury wykładu, zostało uzupełnione o wszystkie zasadnicze problemy współczesnej polityki gospodarczej, przede wszystkim zaś o zagadnienia związane z globalizacją, integracją europejską i przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej.


Sprawd? nowy abonament - to si? op?aca!
Ebook dost?pny w abonamencie
Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 4 )
1
1
0
0
2
Oceń:  
Opinie użytkowników
Inna książka
ms
W opisie mowa jest o wydaniu 2008, po zapłaceniu dostałem 2006. Różnica jest, po 3 wydanie ma trochę zmian w spisie tresci.