X

  Wstęp 9
  Alicja Zakrzewska-Półtorak: Współczesne uwarunkowania rozwoju gospodarki regionalnej i lokalnej w Polsce 11
  Józef Łobocki: Ekonomia społeczna w rozwoju regionalnym i lokalnym 21
  Marian Kachniarz: Ekonomia skali w administracji publicznej 31
  Grażyna Kozuń-Cieślak: Rola państwa i zakres kompetencji samorządów terytorialnych we współczesnych nurtach teorii ekonomii – perspektywa nowej ekonomii instytucjonalnej 42
  Jaroslav Koutský: Integrated plans of city development as a tool of local development, on the example of Ústí nad Labem 52
  Zbigniew Olesiński: Rola gmin w kreowaniu lokalnej przedsiębiorczości w gminie 58
  Franciszek Adamczuk: Przedsiębiorczość na pograniczu niemiecko-polskim na przykładzie KEGL mbH 70
  Jan Polski: Rola efektów zewnętrznych w gospodarce przestrzennej 79
  Agnieszka Ziomek: Przyszłość partnerstw lokalnych w Polsce - ocena i rekomendacje zmian w ich funkcjonowaniu 90
  Anna Żukrowska-Witek: Marketing terytorialny – pojęcie, klasyfikacja i oddziaływanie w aspekcie teoretycznym i praktycznym 97
  Marzena Wanagos: Rola działań marketingowych samorządów lokalnych w rozwoju turystyki na przykładzie województwa pomorskiego 109
  Elżbieta Nawrocka: Rola wizerunku we wzroście gospodarczym i rozwoju 119
  Mariusz Zbadyński: Możliwości rozwoju klastrów na terenie województwa dolnośląskiego 128
  Edward Wiśniewski: Koncepcja klastra turystycznego w Kołobrzegu 138
  Stefan Zawierucha: O badaniu struktury funkcjonalnej w kontekście rozwoju lokalnego na przykładzie gminy Marciszów 149
  Katarzyna Przybyła: Funkcje wyspecjalizowane w miastach dolnośląskich – lokalizacjach Specjalnych Stref Ekonomicznych 157
  Zbigniew Piepiora: Lokalna polityka przeciwdziałania skutkom katastrof naturalnych (studium przypadków wybranych powiatów) 167
  Małgorzata Golińska-Pieszyńska: Kapitał społeczny jako źródło zwiększania efektywności organizacji 178
  Zbigniew Grzymała: Kierunki restrukturyzacji przedsiębiorstw komunalnych 188
  Monika Stachowicz: Holding jako forma organizacji i świadczenia usług komunalnych 199
  Paweł Szudra: Strategie lokalizacji przedsiębiorstw handlowych a rozwój miast 208
  Grzegorz Maśloch: Wykorzystanie gazu wysypiskowego jako narzędzie racjonalizacji gospodarki odpadami na terenie gminy 217
  Sławomir Kłosowski: Zarządzanie strategiczne mieszkaniowym zasobem gminy 227
  Marcin Feltynowski: Dostępność komunikacyjna jako element rozwoju społeczno-gospodarczego gmin w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym 237
  Alicja Sekuła: Kształtowanie się dochodów majątkowych jednostek samorządu terytorialnego w latach 2007-2008 248
  Jacek Sierak: Poziom i struktura zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w Polsce 257
  Marian Maciejuk: Przemiany w strukturze ludnościowej regionu jeleniogórskiego w latach 1995-2008 269
  Anna Kosin, Marek Siatrak, Aleksandra Sobotnicka: Sondażowa diagnoza jakości kształcenia studentów specjalności Gospodarka i Administracja Publiczna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 279
  Summaries 20
    Alicja Zakrzewska-Półtorak: Contemporary determinants of development of regional and local economies in Poland 20
    Józef Łobocki: Social economy in regional and local development 30
    Marian Kachniarz: Economy of scale in public administration 41
    Grażyna Kozuń-Cieślak: Role and responsibilities of state and local governments in the contemporary economic currents – the perspective of new institutional economics 51
    Jaroslav Koutský: Zintegrowane plany rozwoju miasta jako narzędzie rozwoju lokalnego, na przykładzie Ústí nad Labem 57
    Zbigniew Olesiński: Role of communes in the creation of their local entrepreneurship 69
    Franciszek Adamczuk: Entrepreneurship in the German-Polish borderland on the example of KEGL mbH 78
    Jan Polski: Role of external effects in spatial economy 89
    Agnieszka Ziomek: Future of local partnership in Poland – evaluation and recommendation of their activity 96
    Anna Żukrowska-Witek: Territorial marketing – concept, classification and influence in theoretical and practical aspects 108
    Marzena Wanagos: Role of marketing activities of local governments in the development of tourism on the example of Pomorskie voivodeship 118
    Elżbieta Nawrocka: Role of image in economic growth and development 127
    Mariusz Zbadyński: Clusters development possibility in Lower Silesia voivodeship 137
    Edward Wiśniewski: Concept of tourist cluster in Kołobrzeg 148
    Stefan Zawierucha: Functional structure research in the context of local development on the example of the Marciszów commune 156
    Katarzyna Przybyła: Specialized functions in the cities of Lower Silesia – the location of special economic zones 166
    Zbigniew Piepiora: Local policy of counteracting the results of natural disasters (case studies of chosen counties) 177
    Małgorzata Golińska-Pieszyńska: Social capital as a source of increasing effectiveness of the organization 187
    Zbigniew Grzymała: Directions of public utility companies restructuring 198
    Monika Stachowicz: Holding as a form of organization and provision of municipal services 207
    Paweł Szudra: Strategies of location of trade enterprises and development of cities 216
    Grzegorz Maśloch: Utilization of waste gas as an instrument of rationalization of economy wastes in the area of community 226
    Sławomir Kłosowski: Local authority’s strategic housing management 236
    Marcin Feltynowski: Communicative availability as an element of the socioeconomic development of communes located in Łódź Metropolitan Area 247
    Alicja Sekuła: Formation of Property revenues of local self-government entities in the years 2007-2008 256
    Jacek Sierak: Level and structure of the debt of local government units in Poland 268
    Marian Maciejuk: Transformations in population structure of Jeleniogórski region in the period of 1995-2008 278
    Anna Kosin, Marek Siatrak, Aleksandra Sobotnicka: A survey report on education quality among students of the Economy and Public Administration course of the University of Economics in Wrocław 292
Gospodarka lokalna w teorii i praktyce

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron  

292

Kategoria

Teoria ekonomii

ISBN-13

978-83-7695-077-8

Numer wydania

1

Język publikacji

polski

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

Redakcja: Ryszard Brol
0.0 / 5 (0 głosów)
Wypożyczenie

Dostęp online przez aplikację myIBUK. Formaty plików: ibuk

X Format IBUK - ebook dostępny do wypożyczenia

- format książki elektronicznej
- bez instalowania oprogramowania, wystarczy przeglądarka internetowa oraz dostęp do Internetu,
- książka dostępna na Twojej półce w koncie myIBUK,
- dodatkowe funkcje: dodawanie notatek, tagów, zaznaczania fragmentów i cytatów,
- po pobraniu książka dostępna również bez dostępu do internetu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych IBUK »


od 4,92

Wypożycz teraz

Opis

Prezentowany tom Prac Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu jest już siedemnastą publikacją pt. Gospodarka lokalna w teorii i praktyce. Efektem organizowanego corocznie przez Katedrę Gospodarki Regionalnej szerokiego forum dyskusyjnego pracowników naukowych i praktyków samorządowych, podejmujących aktualne problemy gospodarki regionalnej i lokalnej, jest ponad siedemset opracowań o charakterze naukowo-badawczym oraz aplikacyjnym. Podobnie jak w ubiegłych latach zawartość tomu wypełniają opracowania dotyczące gospodarki lokalnej. Poruszono aspekty teoretyczne oraz omówiono studia przypadków w zakresie: ekonomii sektora publicznego, rozwoju lokalnego, kreowania lokalnej przedsiębiorczości, marketingu terytorialnego, lokalnych klastrów, ekonomiki usług komunalnych oraz finansów lokalnych.


Prezentowana publikacja adresowana jest do pracowników nauki, studentów kierunku ekonomia oraz gospodarka przestrzenna, a także do pracowników samorządowych oraz radnych samorządów terytorialnych. Publikacja ta zawiera artykuły naukowe będące wyrazem indywidualnych dociekań, koncepcji i ocen formułowanych przez ich autorów.


Sprawd? nowy abonament - to si? op?aca!
Ebook dost?pny w abonamencie
Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 0 )
0
0
0
0
0
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!