Gospodarka lokalna w teorii i praktyce

Gospodarka lokalna w teorii i praktyce

1 opinia

Redakcja:

Ryszard Brol

Format:

ibuk

RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa:

Najniższa cena z 30 dni: 6,92 zł  


6,92

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Prezentowany tom Prac Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu jest już siedemnastą publikacją pt. Gospodarka lokalna w teorii i praktyce. Efektem organizowanego corocznie przez Katedrę Gospodarki Regionalnej szerokiego forum dyskusyjnego pracowników naukowych i praktyków samorządowych, podejmujących aktualne problemy gospodarki regionalnej i lokalnej, jest ponad siedemset opracowań o charakterze naukowo-badawczym oraz aplikacyjnym. Podobnie jak w ubiegłych latach zawartość tomu wypełniają opracowania dotyczące gospodarki lokalnej. Poruszono aspekty teoretyczne oraz omówiono studia przypadków w zakresie: ekonomii sektora publicznego, rozwoju lokalnego, kreowania lokalnej przedsiębiorczości, marketingu terytorialnego, lokalnych klastrów, ekonomiki usług komunalnych oraz finansów lokalnych.


Prezentowana publikacja adresowana jest do pracowników nauki, studentów kierunku ekonomia oraz gospodarka przestrzenna, a także do pracowników samorządowych oraz radnych samorządów terytorialnych. Publikacja ta zawiera artykuły naukowe będące wyrazem indywidualnych dociekań, koncepcji i ocen formułowanych przez ich autorów.


Rok wydania2010
Liczba stron292
KategoriaTeoria ekonomii
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
ISBN-13978-83-7695-077-8
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    9
  Alicja Zakrzewska-Półtorak: Współczesne uwarunkowania rozwoju gospodarki regionalnej i lokalnej w Polsce    11
  Józef Łobocki: Ekonomia społeczna w rozwoju regionalnym i lokalnym    21
  Marian Kachniarz: Ekonomia skali w administracji publicznej    31
  Grażyna Kozuń-Cieślak: Rola państwa i zakres kompetencji samorządów terytorialnych we współczesnych nurtach teorii ekonomii – perspektywa nowej ekonomii instytucjonalnej    42
  Jaroslav Koutský: Integrated plans of city development as a tool of local development, on the example of Ústí nad Labem    52
  Zbigniew Olesiński: Rola gmin w kreowaniu lokalnej przedsiębiorczości w gminie    58
  Franciszek Adamczuk: Przedsiębiorczość na pograniczu niemiecko-polskim na przykładzie KEGL mbH    70
  Jan Polski: Rola efektów zewnętrznych w gospodarce przestrzennej    79
  Agnieszka Ziomek: Przyszłość partnerstw lokalnych w Polsce - ocena i rekomendacje zmian w ich funkcjonowaniu    90
  Anna Żukrowska-Witek: Marketing terytorialny – pojęcie, klasyfikacja i oddziaływanie w aspekcie teoretycznym i praktycznym    97
  Marzena Wanagos: Rola działań marketingowych samorządów lokalnych w rozwoju turystyki na przykładzie województwa pomorskiego    109
  Elżbieta Nawrocka: Rola wizerunku we wzroście gospodarczym i rozwoju    119
  Mariusz Zbadyński: Możliwości rozwoju klastrów na terenie województwa dolnośląskiego    128
  Edward Wiśniewski: Koncepcja klastra turystycznego w Kołobrzegu    138
  Stefan Zawierucha: O badaniu struktury funkcjonalnej w kontekście rozwoju lokalnego na przykładzie gminy Marciszów    149
  Katarzyna Przybyła: Funkcje wyspecjalizowane w miastach dolnośląskich – lokalizacjach Specjalnych Stref Ekonomicznych    157
  Zbigniew Piepiora: Lokalna polityka przeciwdziałania skutkom katastrof naturalnych (studium przypadków wybranych powiatów)    167
  Małgorzata Golińska-Pieszyńska: Kapitał społeczny jako źródło zwiększania efektywności organizacji    178
  Zbigniew Grzymała: Kierunki restrukturyzacji przedsiębiorstw komunalnych    188
  Monika Stachowicz: Holding jako forma organizacji i świadczenia usług komunalnych    199
  Paweł Szudra: Strategie lokalizacji przedsiębiorstw handlowych a rozwój miast    208
  Grzegorz Maśloch: Wykorzystanie gazu wysypiskowego jako narzędzie racjonalizacji gospodarki odpadami na terenie gminy    217
  Sławomir Kłosowski: Zarządzanie strategiczne mieszkaniowym zasobem gminy    227
  Marcin Feltynowski: Dostępność komunikacyjna jako element rozwoju społeczno-gospodarczego gmin w Łódzkim Obszarze Metropolitalnym    237
  Alicja Sekuła: Kształtowanie się dochodów majątkowych jednostek samorządu terytorialnego w latach 2007-2008    248
  Jacek Sierak: Poziom i struktura zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w Polsce    257
  Marian Maciejuk: Przemiany w strukturze ludnościowej regionu jeleniogórskiego w latach 1995-2008    269
  Anna Kosin, Marek Siatrak, Aleksandra Sobotnicka: Sondażowa diagnoza jakości kształcenia studentów specjalności Gospodarka i Administracja Publiczna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu    279
  Summaries    20
    Alicja Zakrzewska-Półtorak: Contemporary determinants of development of regional and local economies in Poland    20
    Józef Łobocki: Social economy in regional and local development    30
    Marian Kachniarz: Economy of scale in public administration    41
    Grażyna Kozuń-Cieślak: Role and responsibilities of state and local governments in the contemporary economic currents – the perspective of new institutional economics    51
    Jaroslav Koutský: Zintegrowane plany rozwoju miasta jako narzędzie rozwoju lokalnego, na przykładzie Ústí nad Labem    57
    Zbigniew Olesiński: Role of communes in the creation of their local entrepreneurship    69
    Franciszek Adamczuk: Entrepreneurship in the German-Polish borderland on the example of KEGL mbH    78
    Jan Polski: Role of external effects in spatial economy    89
    Agnieszka Ziomek: Future of local partnership in Poland – evaluation and recommendation of their activity    96
    Anna Żukrowska-Witek: Territorial marketing – concept, classification and influence in theoretical and practical aspects    108
    Marzena Wanagos: Role of marketing activities of local governments in the development of tourism on the example of Pomorskie voivodeship    118
    Elżbieta Nawrocka: Role of image in economic growth and development    127
    Mariusz Zbadyński: Clusters development possibility in Lower Silesia voivodeship    137
    Edward Wiśniewski: Concept of tourist cluster in Kołobrzeg    148
    Stefan Zawierucha: Functional structure research in the context of local development on the example of the Marciszów commune    156
    Katarzyna Przybyła: Specialized functions in the cities of Lower Silesia – the location of special economic zones    166
    Zbigniew Piepiora: Local policy of counteracting the results of natural disasters (case studies of chosen counties)    177
    Małgorzata Golińska-Pieszyńska: Social capital as a source of increasing effectiveness of the organization    187
    Zbigniew Grzymała: Directions of public utility companies restructuring    198
    Monika Stachowicz: Holding as a form of organization and provision of municipal services    207
    Paweł Szudra: Strategies of location of trade enterprises and development of cities    216
    Grzegorz Maśloch: Utilization of waste gas as an instrument of rationalization of economy wastes in the area of community    226
    Sławomir Kłosowski: Local authority’s strategic housing management    236
    Marcin Feltynowski: Communicative availability as an element of the socioeconomic development of communes located in Łódź Metropolitan Area    247
    Alicja Sekuła: Formation of Property revenues of local self-government entities in the years 2007-2008    256
    Jacek Sierak: Level and structure of the debt of local government units in Poland    268
    Marian Maciejuk: Transformations in population structure of Jeleniogórski region in the period of 1995-2008    278
    Anna Kosin, Marek Siatrak, Aleksandra Sobotnicka: A survey report on education quality among students of the Economy and Public Administration course of the University of Economics in Wrocław    292
RozwińZwiń