X

  Wstęp 9
  Maria Balcerowicz-Szkutnik, Włodzimierz Szkutnik: The factors of demographic risk in social insurance of the selected European Union countries 11
  Kamila Bielawska: Dziesięć lat funkcjonowania otwartych funduszy emerytalnych – doświadczenia i wyzwania 21
  Teresa Czerwińska: Efektywność funkcjonowania powszechnych towarzystw emerytalnych w świetle wymogów ich właścicieli oraz członków otwartych funduszy emerytalnych 28
  Tadeusz Czernik: Ułamkowy geometryczny ruch Browna – maksymalna strata i prawdopodobieństwo ruiny 37
  Beata Jackowska: Wpływ wybranych metod wygładzania prawdopodobieństw zgonu na wysokość składek i rezerw netto w ubezpieczeniach na życie 48
  Małgorzata Jeziorska: Zależność statystyczna pomiędzy poziomem awersji do ryzyka a charakterystykami ekonomicznymi podmiotów gospodarczych posiadających ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych 58
  Bożena Kołosowska, Karolina Przenajkowska: Wybrane elementy funkcjonowania części zaopatrzeniowej systemu emerytalnego w Polsce 66
  Rafał Korzonek: Wybrane estymatory funkcji przeżycia 74
  Artur Mikulec: Konstrukcja syntetycznego miernika efektywności systemów emerytalnych 84
  Wojciech Nagel: Kierunki zmian w polityce lokacyjnej funduszy emerytalnych: koncepcje i implikacje 93
  Małgorzata Olszewska: Okresowa emerytura kapitałowa w polskim systemie emerytalnym 102
  Anna Ostrowska-Dankiewicz: Udział ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych w strukturze oszczędności gospodarstw domowych 110
  Viera Pacáková, Hana Boháčová: Premium calculation in a heterogeneous portfolio of policies 119
  Monika Papież: Wpływ niejednorodności populacji na ryzyko portfela zakładów emerytalnych 127
  Rafał Rosiński: Udział ubezpieczeń emerytalnych w kosztach pracy w Polsce 136
  Edyta Sidor-Banaszek: Starzenie się społeczeństw jako problem opieki długoterminowej na przykładzie wybranych krajów 143
  Alena Tartaľová: The impact of large claims on actuarial decisions 150
  Paweł Trippner: Wpływ koniunktury giełdowej na strukturę portfeli lokacyjnych OFE 159
  Anna Szymańska: Wyznaczanie składki netto w ubezpieczeniach komunikacyjnych OC dla asymetrycznego rozkładu wielkości szkód 167
  Damian Walczak: Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników – składki i świadczenia 176
  Stanisław Wanat: Modelowanie współczynnika szkodowości zależnych grup ubezpieczeń z wykorzystaniem funkcji połączeń 184
  Bogumiła Wątorek: Perspektywy rozwoju dobrowolnych programów emerytalnych w Polsce 193
  Stanisław Wieteska: Konsumpcja żywności genetycznie zmodyfikowanej jako nowy rodzaj ryzyka w ubezpieczeniach na życie 201
  Barbara Więckowska, Magdalena Osak: Potencjał prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych jako źródła finansowania opieki zdrowotnej w Polsce 212
  Ewa Wycinka: Statystyczna ocena ryzyka powrotu do bezrobocia na przykładzie danych przekrojowych 220
  Summaries 20
    Maria Balcerowicz-Szkutnik, Włodzimierz Szkutnik: Czynniki ryzyka demograficznego w ubezpieczeniach społecznych wybranych państw Unii Europejskiej 20
    Kamila Bielawska: Ten years of Polish open pension funds’ activity – experiences and challenges 27
    Teresa Czerwińska: Efficiency of pension companies in the light of requirements of their owners and the members of open pension funds 36
    Tadeusz Czernik: Geometric fractional Brownian motion – Maximal Loss and ruin probability 47
    Beata Jackowska: The influence of selected graduation methods of probability of death on net premiums and reserves in life insurance 57
    Małgorzata Jeziorska: Statistical dependency between the level of risk aversion and the economical characteristics of business entities possessing fire and allied perils insurance 65
    Bożena Kołosowska, Karolina Przenajkowska: Selected elements of functioning of pension system’s provision part in Poland 73
    Rafał Korzonek: Chosen estimators of survival function 83
    Artur Mikulec: Construction of the synthetic measure of the pension systems’ efficiency 92
    Wojciech Nagel: Directions in changes in investment policy in open pension funds: concepts and implications 101
    Małgorzata Olszewska: Temporary capital retirement in Polish pension scheme 109
    Anna Ostrowska-Dankiewicz: Share of insurance capital funds in the structure of household savings 118
    Viera Pacáková, Hana Boháčová: Kalkulacja składki w heterogenicznych portfelach polis 126
    Monika Papież: Impact of heterogeneity of a population on a risk of pension insurance portfolio 135
    Rafał Rosiński: Share of pension insurance in labour costs in Poland 142
    Edyta Sidor-Banaszek: Ageing the societies as the problem of the long-term care on the example of chosen countries 149
    Alena Tartaľová: Wpływ występowania wysokich szkód na decyzje aktuarialne 158
    Paweł Trippner: Influence of stock exchange situation on open pension funds investment portfolios structure 166
    Anna Szymańska: Estimating net premiums in car liability insurance for the asymmetric distribution of the size of damages 175
    Damian Walczak: Contribution Fund of the Farmers Social Insurance – contributions and benefits 182
    Stanisław Wanat: Modelling the loss ratio for dependent classes of insurance using copulas 192
    Bogumiła Wątorek: Development perspectives of the voluntary pension programmes in Poland 200
    Stanisław Wieteska: Consumption of genetically modified food as a new risk for life insurance 211
    Barbara Więckowska, Magdalena Osak: Private health insurance potential as a healthcare system financing source in Poland 219
    Ewa Wycinka: Statistical analysis of risk of return to unemployment on the basis of cross-sectional data 227
Ubezpieczenia emerytalne, społeczne i metody aktuarialne

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron  

227

Kategoria

Metody ilościowe

ISBN-13

978-83-7695-045-7

Numer wydania

1

Język publikacji

polski

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

Redakcja: Wanda Ronka-Chmielowiec
0.0 / 5 (0 głosów)
Wypożyczenie

Dostęp online przez aplikację myIBUK. Formaty plików: ibuk

X Format IBUK - ebook dostępny do wypożyczenia

- format książki elektronicznej
- bez instalowania oprogramowania, wystarczy przeglądarka internetowa oraz dostęp do Internetu,
- książka dostępna na Twojej półce w koncie myIBUK,
- dodatkowe funkcje: dodawanie notatek, tagów, zaznaczania fragmentów i cytatów,
- po pobraniu książka dostępna również bez dostępu do internetu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych IBUK »


od 4,92

Wypożycz teraz

Opis

Nowe tendencje, które pojawiają się w systemach emerytalnych, wywołane zmianami demograficznymi generują cały szereg problemów badawczych, które są w obszarze zainteresowań wielu środowisk akademickich.


Jednocześnie funkcjonujący w Polsce od 10 lat nowy system emerytalny ciągle budzi różne kontrowersyjne dyskusje i zebrane dane dają już pewne podstawy do wstępnej oceny. Kwestie te wiążą się także z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych, zwłaszcza z finansowaniem ochrony zdrowia, bezrobociem i starzeniem się społeczeństwa.


Artykuły opublikowane w niniejszym zeszycie poruszają powyższą problematykę. Największym zainteresowaniem cieszą się zagadnienia związane z funkcjonowaniem części kapitałowej systemu emerytalnego funkcjonującego w Polsce, a badania koncentrowały się przede wszystkim na ocenie działalności, efektywności i konstrukcji portfeli inwestycyjnych otwartych funduszy emerytalnych.


Ponadto część środowiska akademickiego zajmującego się problematyką ubezpieczeniową poświęca swoje badania tematyce wykorzystania metod ilościowych, szczególnie metod aktuarialnych w różnych analizach dotyczących funkcjonowania zakładu ubezpieczeń, szczególnie w obszarze oceny ryzyka ubezpieczeniowego i kalkulacji składek ubezpieczeniowych. Te problemy badawcze znalazły również swoje miejsce w artykułach opublikowanych w niniejszym zeszycie.


Sprawd? nowy abonament - to si? op?aca!
Ebook dost?pny w abonamencie
Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 0 )
0
0
0
0
0
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!