Polityka społeczna

Polityka społeczna

11 ocen

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

29,95

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

Podręcznik akademicki z zakresu polityki społecznej!

Ten dynamicznie rozwijający się kierunek studiów, analiza coraz to nowych problemów i przemian społecznych, koncepcji socjalnej funkcji państwa stawiają przed dydaktykami i studentami poważne wyzwanie.

Książka łączy aspekty nauki o polityce społecznej z diagnozą stanu problemów społecznych (bezrobocia, rynku pracy, migracji, pomocy społecznej, pracy socjalnej, polityki rodzinnej) oraz praktyczną działalnością.

Podręcznik prezentuje następujące zagadnienia:

- teoretyczne aspekty polityki społecznej, w tym m.in. interpretacja pojęcia, doktryny i modele polityki społecznej, wartości, instrumenty, podmioty polityki społecznej, diagnozowanie i ewaluacja w polityce społecznej;
- wybrane problemy stanowiące przedmiot działań polityki społecznej we współczesnej Polsce, m.in. przemiany życia rodzinnego i polityki rodzinnej, edukacja, ochrona zdrowia i kwestia mieszkaniowa, społeczne problemy pracy, dyskryminacja i równouprawnienie, migracje;
- współczesne wyzwania i kierunki rozwoju polityki społecznej, m.in. przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, marginalizacji i ekskluzji, kontrowersje wokół socjalnej funkcji państwa, mechanizmy gospodarki rynkowej w polityce społecznej, europejski model socjalny.

Książka zawiera także:

- tabele i wykresy,
- podsumowania rozdziałów,
- propozycje zadań do wykonania i pytań do dyskusji,
- spisy lektur uzupełniających.

Autorzy są pracownikami Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. Mają w swoim dorobku wiele publikacji z dziedziny polityki społecznej.

Podręcznik powstał głównie z myślą o studentach kierunku lub specjalizacji Polityka społeczna oraz takich kierunków, na których w ramach minimum programowego jest wykładany przedmiot Polityka społeczna. Adresatami książki są przede wszystkim młodzi ludzie przygotowujący się do pracy w administracji publicznej w instytucjach politycznych, samorządach i organizacjach społecznych. Książka prezentuje wiedzę o uwarunkowaniach i istocie problemów społecznych współczesnej Polski oraz sztuce trudnych wyborów dotyczących sposobów rozwiązywania tych problemów, aby efekty były racjonalne i skuteczne.


Liczba stron476
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-15304-5
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wprowadzenie    13
  Część 1. WPROWADZENIE DO POLITYKI SPOŁECZNEJ    21
    1. Definicje, zakres i konteksty polityki społecznej (Ryszard Szarfenberg)    21
      Polityka jako politykowanie i rządzenie    21
      Działy i sprawy polityki    23
      Zakres przedmiotowy polityki społecznej    24
      Polityka społeczna a polityka gospodarcza    25
      Polityka społeczna a rynek    27
      Społeczeństwo obywatelskie w polityce społecznej    29
      Nauka i polityka społeczna    31
      Polityka społeczna jako zawód    33
      Podsumowanie    34
      Zadania i problemy do dyskusji    35
      Zalecana literatura    35
    2. Historia polityki społecznej (Julian Auleytner)    37
      Geneza polityki społecznej    37
      Polska polityka społeczna do 1918 roku (I etap)    38
      Polska polityka społeczna w latach międzywojennych (II etap)    39
        Tło polskiej polityki społecznej    39
        Rozwój nauki o polityce społecznej    41
      Polska polityka społeczna w latach powojennych (III etap)    44
        Tło społeczno-polityczne    44
        Nauka o polityce społecznej po II wojnie światowej    46
        Nauka o polityce społecznej lat stalinizmu    47
        Nauka o polityce społecznej po 1957 roku – nowe podejścia i definicje    48
      Nauka o polityce społecznej po 1989 roku – kontekst gospodarki rynkowej (IV etap)    50
      Podsumowanie    53
      Zadania i problemy do dyskusji    54
      Zalecana literatura    54
    3. Uwarunkowania polityki społecznej (Cezary Żołędowski)    55
      Pojęcie i znaczenie uwarunkowań w polityce społecznej    55
      Charakter refleksji naukowej nad uwarunkowaniami w polityce społecznej    57
      Klasyfikacja uwarunkowań polityki społecznej    59
      Uwarunkowania polityki społecznej w Polsce – podstawowa charakterystyka    60
        Uwarunkowania ustrojowo-polityczne    60
        Uwarunkowania materialne    63
        Uwarunkowania związane z czynnikiem ludzkim    64
        Uwarunkowania związane z zastanym modelem polityki społecznej    66
        Uwarunkowania zewnętrzne    68
      Podsumowanie    69
      Zadania i problemy do dyskusji    70
      Zalecana literatura    70
    4. Wartości i zasady polityki społecznej (Jolanta Supińska)    71
      Wartości    71
        Wartości w nauce celowościowej    72
        Wartości w polityce    73
        Czyim wartościom ma służyć polityka społeczna?    73
        Czy wartości polityki społecznej muszą stać w sprzeczności ze sobą?    74
        Demokratyczne dochodzenie do konsensusu aksjologicznego    75
        W poszukiwaniu całościowej wizji postępu społecznego    76
      Zasady polityki społecznej    77
        Między aksjologią a prakseologią    77
      Podsumowanie    79
      Zadania i problemy do dyskusji    80
      Zalecana literatura    80
    5. Style i instrumenty polityki społecznej (Jolanta Supińska)    81
      Zachowania    81
      Style realizacji polityki społecznej    82
      Style reformowania polityki społecznej    84
      Instrumenty    85
        Instrumenty ekonomiczne    86
        Instrumenty prawne    87
        Instrumenty informacyjne    87
        Instrumenty kadrowe    88
        Instrumenty przestrzenno-czasowe    89
      Dobra publiczne    89
      Podsumowanie    90
      Zadania i problemy do dyskusji    91
      Zalecana literatura    91
    6. Sektory, podmioty, poziomy i organizacja polityki społecznej (Grażyna Spytek-Bandurska)    93
      Sektory polityki społecznej    93
        Sektor publiczny    93
        Sektor prywatny    95
        Trzeci sektor    96
      Międzynarodowe podmioty polityki społecznej    97
        Globalne podmioty polityki społecznej    97
        Europejskie podmioty polityki społecznej    97
      Krajowe podmioty polityki społecznej    98
        Podmioty ustawodawcze    98
        Podmioty wykonawcze    99
        Podmioty sądownicze    104
        Podmioty kontrolne    105
      Podsumowanie    106
      Zadania i problemy do dyskusji    106
      Zalecana literatura    106
    7. Diagnoza i diagnozowanie w polityce społecznej (Barbara Szatur-Jaworska)    109
      Diagnoza, diagnozowanie, badania diagnostyczne    109
      Cechy diagnozy w nauce o polityce społecznej    111
      Diagnoza w polityce społecznej jako działalności praktycznej    112
      Przedmiot badań diagnostycznych w polityce społecznej    113
      Metody badawcze i źródła danych w diagnozie społecznej    116
      Wskaźniki społeczne w polityce społecznej    116
      Przykłady procedur i wskaźników diagnostycznych    118
        Human Development Index - przykład syntetycznego wskaźnika społecznego    118
        Wskaźniki Millenijnych Celów Rozwoju – przykład zbioru wskaźników społecznych    120
        Minimum egzystencji i minimum socjalne – przykład pomiaru ubóstwa    120
      Podsumowanie    125
      Zadania i problemy do dyskusji    126
      Zalecana literatura    126
    8. Ewaluacja i analiza polityki społecznej (Ryszard Szarfenberg)    127
      Trzy rodzaje systematycznych dociekań    127
      Polityka, strategia, program, projekt    128
      Struktura logiczna programu i jego teoria    129
      Kryteria ewaluacji    131
      Rodzaje ewaluacji    132
      Metoda ewaluacji    134
      Rekomendowanie programów społecznych    136
      Rozwój i perspektywy ewaluacji i analizy programów społecznych    138
      Podsumowanie    140
      Zadania i problemy do dyskusji    140
      Zalecana literatura    141
    9. Polityka społeczna w różnych krajach i modele polityki społecznej (Mirosław Księżopolski)    143
      Charakterystyka wybranych modeli polityki społecznej    144
      Typologie Titmussa oraz Furnissa i Tilton    145
      Typologia Esping-Andersena    146
      Orientacje antykolektywistyczna i kolektywistyczna    148
      Liberalny model polityki społecznej    149
      Motywacyjny model polityki społecznej    151
      Instytucjonalno-redystrybucyjny model polityki społecznej    153
      Współczesne strategie polityki społecznej    155
        Polityka społeczna w krajach europejskich    155
        Polityka społeczna w krajach południowo-wschodniej Azji    158
        Polityka społeczna w krajach tzw. realnego socjalizmu    159
      Podsumowanie    160
      Zadania i problemy do dyskusji    160
      Zalecana literatura    161
    10. Międzynarodowe standardy i formy współpracy w polityce społecznej oraz ich wpływ na Polskę (Gertruda Uścińska)    163
      Unia Europejska: dorobek regulacyjny i koordynacyjny oraz implikacje dla Polski    164
        Podstawowe regulacje odnoszące się do polityki społecznej    164
        Europejskie Karty Społeczne. Wspólnotowa Karta Podstawowych Praw Społecznych Pracowników    165
        Programy i strategie społeczne    166
      Rada Europy: dorobek konwencyjny, wpływ na polską politykę społeczną    167
        Najważniejsze akty normatywne RE    167
        Europejska Karta Społeczna    168
        Europejski Kodeks Zabezpieczenia Społecznego    169
      Międzynarodowa Organizacja Pracy: standardy MOP-u, konsekwencje dla Polski    170
        Konwencja nr 102 MOP-u    170
        Dalszy rozwój zabezpieczenia społecznego    171
        Ratyfikacja przez Polskę Konwencji nr 102 MOP-u o normach minimalnych    172
      Podsumowanie    173
      Zadania i problemy do dyskusji    173
      Zalecana literatura    174
  Część 2. WYBRANE PROBLEMY SPOŁECZNE I SPOSOBY ICH ROZWIĄZYWANIA    177
    11. Teoria kwestii i problemów społecznych (Barbara Rysz-Kowalczyk)    177
      Historyczne tło kategorii „kwestia społeczna”    177
      Tradycje myślenia o kwestiach społecznych w nauce polskiej    179
      Współczesne opcje w interpretacji i stosowaniu kategorii kwestii społecznej    181
      Kwestie społeczne a problemy społeczne    184
      Podsumowanie    185
      Zadania i problemy do dyskusji    185
      Zalecana literatura    186
    12. Rodziny polskie i polityka rodzinna; stan i kierunki przemian (Grażyna Firlit-Fesnak)    187
      Podstawowe pojęcia    187
      Czynniki przemian rodziny współczesnej    189
      Zróżnicowanie rodzin    191
      Rodzina a gospodarstwo domowe    193
      Ekonomiczne warunki bytu rodziny w Polsce    194
      Polityka rodzinna w III Rzeczypospolitej    194
      Rodzina mimo wszystko    197
      Podsumowanie    198
      Zadania i problemy do dyskusji    199
      Zalecana literatura    199
    13. Ochrona zdrowia w polityce społecznej (Grażyna Magnuszewska-Otulak)    201
      Zdrowie. Podstawowe pojęcia    202
      Ochrona zdrowia    204
      Uwarunkowania stanu zdrowia    206
      Sposoby pomiaru stanu zdrowia    207
      Polityka ochrony zdrowia    208
      Świadczenia medyczne    209
      Modele systemu ochrony zdrowia    210
      Promocja zdrowia    211
      Proces reformowania systemu ochrony zdrowia w Polsce    212
      Podsumowanie    215
      Zadania i problemy do dyskusji    216
      Zalecana literatura    216
    14. Problemy społeczne w sferze pracy (Małgorzata Szylko-Skoczny)    217
      Przemiany w sferze pracy we współczesnym świecie    217
      Przekształcanie się stosunków pracy, zwiększanie elastyczności rynku pracy    219
      Kształtowanie się nowego modelu stosunków pracy w Polsce    221
      Zmiana charakteru polskiego rynku pracy    222
        Przekształcenia struktury zatrudnienia    222
        Masowe, trwałe bezrobocie    223
      Polityka społeczna wobec bezrobocia    225
        Zadania polityki społecznej w walce z bezrobociem    225
        Polityka rynku pracy    228
      Instytucje i instrumenty polityki rynku pracy    228
        Zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego bezrobotnym    228
        Aktywizacja zawodowa bezrobotnych    229
      Podsumowanie    231
      Zadania i problemy do dyskusji    232
      Zalecana literatura    232
    15. Zamożność, dochody, ubóstwo, świadczenia społeczne (Renata Gierszewska, Jan Łopato)    233
      Zamożność narodów – chaos terminologiczny    233
      Źródła zamożności    234
      Mierniki zamożności    235
      Zróżnicowanie dochodowe społeczeństw    237
      Źródła dochodów społeczeństwa polskiego    238
      Zróżnicowanie dochodów w Polsce    238
      Ubóstwo – próba określenia zjawiska    240
      Linie i miary ubóstwa    242
      Świadczenia społeczne    244
      Podsumowanie    245
      Zadania i problemy do dyskusji    246
      Zalecana literatura    247
    16. Edukacja, wiedza i umiejętności; szkolnictwo, polityka edukacyjna i poradnictwo (Justyna Godlewska, Emilia Jaroszewska)    249
      Polityka edukacyjna a polityka społeczna    249
      Podstawowe wskaźniki w obszarze edukacji    250
      Reforma systemu edukacji    252
        Zmiana modelu szkolnictwa obowiązkowego    252
        Finansowanie oświaty    253
        Sposób nauczania    254
        Kadry    254
        Wychowawcza funkcja szkoły    255
      Kształcenie zawodowe a rynek pracy    255
        Szkolnictwo zawodowe w Polsce    255
        Przejście ze szkoły do pierwszej pracy    257
      Charakterystyka szkolnictwa wyższego    258
        Matura i egzaminy wstępne    258
        Liczba studentów    258
        Finansowanie uczelni – koszt kształcenia    259
      Podsumowanie    259
      Zadania i problemy do dyskusji    260
      Zalecana literatura    260
    17. Dyskryminacja a równouprawnienie; zadania dla polityki społecznej (Grażyna Firlit-Fesnak, Grażyna Magnuszewska-Otulak)    263
      Rozumienie dyskryminacji i równouprawnienia    263
      Polityka społeczna wobec zjawiska dyskryminacji    265
      Równouprawnienie kobiet i mężczyzn; równe prawa, nierówne szanse    267
      Nierówny status kobiet i mężczyzn w świecie pracy jako przykład dyskryminacji ze względu na płeć    267
      Symptomy dyskryminacji kobiet w świecie pracy    268
      Równouprawnienie i dyskryminacja osób niepełnosprawnych    270
      Działania na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością    271
      Sytuacja osób niepełnosprawnych w Polsce    272
      Podsumowanie    274
      Zadania i problemy do dyskusji    274
      Zalecana literatura    275
    18. Przestępczość jako problem społeczny; profilaktyka społeczna i polityka kryminalna (Emilia Jaroszewska, Mariola Kordas-Surowiec)    277
      Podział przestępstw    278
      Uwarunkowania zachowań niezgodnych z prawem    278
      Podstawowe wskaźniki i tendencje dotyczące przestępczości w Polsce    280
      Przestępczość w Polsce i na świecie, analiza porównawcza    282
      Zapobieganie przestępczości    283
        Pojęcie zapobiegania przestępczości i klasyfikacja działań zapobiegawczych    283
        Rola instytucji państwowych i organizacji społecznych w systemie zapobiegania przestępczości    285
        Oddziaływania penitencjarne jako sposób zapobiegania przestępczości    287
      Podsumowanie    289
      Zadania i problemy do dyskusji    290
      Zalecana literatura    290
    19. Współczesna kwestia mieszkaniowa w Polsce; geneza, uwarunkowania, perspektywy rozwiązań (Paweł Hut)    291
      Problemy mieszkaniowe w Polsce w latach 1918–1990    292
      Polityka mieszkaniowa: konieczny balast czy inwestycja w przyszłe pokolenia?    294
      Charakterystyka problemów mieszkaniowych w Polsce    295
      Podsumowanie    300
      Zadania i problemy do dyskusji    301
      Zalecana literatura    301
    20. Polityka społeczna wobec procesów migracyjnych (Antoni Rajkiewicz)    303
      Definicja migracji i ich miejsce w polityce społecznej    303
      Społeczne aspekty migracji wewnętrznych    304
      Migracje zagraniczne (zewnętrzne)    306
      Migracje zarobkowe i edukacyjne    308
      Prognozy migracyjne    311
      Podsumowanie    312
      Zadania i problemy do dyskusji    312
      Zalecana literatura    313
  Część 3. WSPÓŁCZESNE WYZWANIA I KIERUNKI ROZWOJU POLITYKI SPOŁECZNEJ    317
    21. Ubóstwo, marginalność i wykluczenie społeczne (Ryszard Szarfenberg)    317
      Potrzeby i grupy    317
      Ubóstwo absolutne i relatywne    318
      Marginalność    320
      Cztery przybliżenia wykluczenia społecznego    322
      Ubóstwo a wykluczenie społeczne    324
      Wyniki wybranych badań    327
      Polityka społeczna wobec wykluczenia społecznego    328
      Podsumowanie    330
      Zadania i problemy do dyskusji    331
      Zalecana literatura    331
    22. Spory wokół socjalnych funkcji państwa (Julian Auleytner)    333
      Komponenty państwa opiekuńczego    333
      Polscy liberałowie wobec państwa socjalnego    336
        Tradycyjny liberalizm – empiryzm Władysława Zawadzkiego    336
        Demokratyzacja polityki społecznej Ferdynanda Zweiga    338
        Krytyka państwa socjalnego w ujęciu Leszka Balcerowicza    339
      Kościół katolicki wobec państwa socjalnego – państwo w służbie człowiekowi    340
        Rerum novarum (1891)    341
        Quadragesimo anno (1931)    342
      Encykliki II Soboru Watykańskiego    342
        Mater et magistra (1961)    342
        Pacem in terris (1963)    342
        Encyklika posoborowa Laborem exercens (1981)    343
        Zasady nauki społecznej Kościoła    344
      Socjalna gospodarka rynkowa – przykład niemiecki    345
        Sytuacja powojenna – w poszukiwaniu nowego ładu    345
        Ważniejsze zasady socjalnej gospodarki rynkowej    347
        Organizacje pozarządowe w polityce społecznej    348
      Podsumowanie    349
      Zadania i problemy do dyskusji    350
      Zalecana literatura    350
    23. Lokalna polityka społeczna (Roman Wasylewski)    351
      Terminologia    351
      Decentralizacja polityki społecznej – uwarunkowania socjopolityczne    352
      Decentralizacja usług społecznych – uwarunkowania ekonomiczne    353
      Polityka społeczna centralna i lokalna – podstawowe dane    353
      Finanse samorządowe a zadania polityki społecznej    355
      Polityka społeczna a rozwój lokalny    357
      Modele polityki lokalnej    358
      Podsumowanie    359
      Zadania i problemy do dyskusji    360
      Zalecana literatura    360
    24. Rola trzeciego sektora w polityce społecznej (Ewa Leś)    361
      Ujęcia definicyjne    361
      Funkcje trzeciego sektora i jego rola w realizacji usług    365
      Kondycja polskiego trzeciego sektora    369
      Podsumowanie    371
      Zadania i problemy do dyskusji    372
      Zalecana literatura    372
    25. Dialog społeczny a polityka społeczna (Jacek Męcina)    373
      Pojęcie, zakres i formy dialogu społecznego    373
        Pojęcie i cele dialogu społecznego    373
        Formy i płaszczyzny dialogu społecznego    375
      Podstawy prawne dialogu społecznego w Polsce    376
        Trójstronna Komisja do Spraw Społeczno-Gospodarczych    377
        Wojewódzkie Komisje Dialogu Społecznego    379
        Trójstronne Zespoły Branżowe    380
        Naczelna Rada Zatrudnienia    381
      Wpływ dialogu społecznego na relacje pracodawca–pracownicy    381
      Dialog społeczny na poziomie europejskim    384
      Podsumowanie    385
      Zadania i problemy do dyskusji    386
      Zalecana literatura    387
    26. Reformy wprowadzające mechanizmy rynkowe do polityki społecznej (Agata Krencik, Jolanta Supińska)    389
      Dobre i złe skutki działania rynku – różne punkty widzenia    390
      Gospodarka    391
      Ile komercjalizacji w polityce społecznej?    392
        Komercjalizacja założycielska    392
        Działanie mechanizmów rynkowych w ramach sektora publicznego    394
        Decentralizacja towarzysząca komercjalizacji usług społecznych    395
      Komercjalizacja siły roboczej i płac    396
      Co komercjalizować?    397
      Podsumowanie    398
      Zadania i problemy do dyskusji    398
      Zalecana literatura    399
    27. Rodzaje i formy aktywnej polityki społecznej (Ryszard Szarfenberg)    401
      Praca, aktywność, aktywizacja    401
      Geneza i sens APS    403
      APS w Stanach Zjednoczonych    405
      Europejski dyskurs o APS    406
      APS w Polsce – promocja zatrudnienia    408
      APS w Polsce – zatrudnienie socjalne i pomoc społeczna    410
      Perspektywy APS    412
      Podsumowanie    414
      Zadania i problemy do dyskusji    414
      Zalecana literatura    415
    28. Europejski model socjalny (Mirosław Księżopolski)    417
      Pojęcie europejskiego modelu socjalnego    417
      Wspólne wartości i cechy strategii polityki społecznej realizowanych przez kraje Unii Europejskiej    419
        Traktat rzymski z 1957 roku    419
        Karta socjalna EWG    419
      Europejska Karta Społeczna Rady Europy    420
        Strategia lizbońska    421
      Europejskie standardy socjalne    421
        Zasada sprawiedliwości społecznej    422
        Polityka społeczna i polityka gospodarcza    423
        Rozwinięte instytucje dialogu społecznego    423
      Modele socjalne w krajach Unii Europejskiej a europejski model socjalny    425
      Perspektywy europejskiego modelu socjalnego    427
      Podsumowanie    429
      Zadania i problemy do dyskusji    429
      Zalecana literatura    430
    29. Internacjonalizacja polityki społecznej (Włodzimierz Anioł)    431
      Wpływ globalizacji na krajową politykę społeczną    433
      Światowe dysproporcje społeczne    435
      Kształtowanie się światowego rynku pracy i usług    437
      Instytucjonalizacja międzynarodowej polityki społecznej    440
      Wspólnotowa polityka społeczna    444
      Podsumowanie    447
      Zadania i problemy do dyskusji    448
      Zalecana literatura    448
  Bibliografia    449
  Indeks nazwisk    465
  O Autorach    471
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia