X

  Wprowadzenie 13
  Część 1. WPROWADZENIE DO POLITYKI SPOŁECZNEJ 21
    1. Definicje, zakres i konteksty polityki społecznej (Ryszard Szarfenberg) 21
      Polityka jako politykowanie i rządzenie 21
      Działy i sprawy polityki 23
      Zakres przedmiotowy polityki społecznej 24
      Polityka społeczna a polityka gospodarcza 25
      Polityka społeczna a rynek 27
      Społeczeństwo obywatelskie w polityce społecznej 29
      Nauka i polityka społeczna 31
      Polityka społeczna jako zawód 33
      Podsumowanie 34
      Zadania i problemy do dyskusji 35
      Zalecana literatura 35
    2. Historia polityki społecznej (Julian Auleytner) 37
      Geneza polityki społecznej 37
      Polska polityka społeczna do 1918 roku (I etap) 38
      Polska polityka społeczna w latach międzywojennych (II etap) 39
        Tło polskiej polityki społecznej 39
        Rozwój nauki o polityce społecznej 41
      Polska polityka społeczna w latach powojennych (III etap) 44
        Tło społeczno-polityczne 44
        Nauka o polityce społecznej po II wojnie światowej 46
        Nauka o polityce społecznej lat stalinizmu 47
        Nauka o polityce społecznej po 1957 roku – nowe podejścia i definicje 48
      Nauka o polityce społecznej po 1989 roku – kontekst gospodarki rynkowej (IV etap) 50
      Podsumowanie 53
      Zadania i problemy do dyskusji 54
      Zalecana literatura 54
    3. Uwarunkowania polityki społecznej (Cezary Żołędowski) 55
      Pojęcie i znaczenie uwarunkowań w polityce społecznej 55
      Charakter refleksji naukowej nad uwarunkowaniami w polityce społecznej 57
      Klasyfikacja uwarunkowań polityki społecznej 59
      Uwarunkowania polityki społecznej w Polsce – podstawowa charakterystyka 60
        Uwarunkowania ustrojowo-polityczne 60
        Uwarunkowania materialne 63
        Uwarunkowania związane z czynnikiem ludzkim 64
        Uwarunkowania związane z zastanym modelem polityki społecznej 66
        Uwarunkowania zewnętrzne 68
      Podsumowanie 69
      Zadania i problemy do dyskusji 70
      Zalecana literatura 70
    4. Wartości i zasady polityki społecznej (Jolanta Supińska) 71
      Wartości 71
        Wartości w nauce celowościowej 72
        Wartości w polityce 73
        Czyim wartościom ma służyć polityka społeczna? 73
        Czy wartości polityki społecznej muszą stać w sprzeczności ze sobą? 74
        Demokratyczne dochodzenie do konsensusu aksjologicznego 75
        W poszukiwaniu całościowej wizji postępu społecznego 76
      Zasady polityki społecznej 77
        Między aksjologią a prakseologią 77
      Podsumowanie 79
      Zadania i problemy do dyskusji 80
      Zalecana literatura 80
    5. Style i instrumenty polityki społecznej (Jolanta Supińska) 81
      Zachowania 81
      Style realizacji polityki społecznej 82
      Style reformowania polityki społecznej 84
      Instrumenty 85
        Instrumenty ekonomiczne 86
        Instrumenty prawne 87
        Instrumenty informacyjne 87
        Instrumenty kadrowe 88
        Instrumenty przestrzenno-czasowe 89
      Dobra publiczne 89
      Podsumowanie 90
      Zadania i problemy do dyskusji 91
      Zalecana literatura 91
    6. Sektory, podmioty, poziomy i organizacja polityki społecznej (Grażyna Spytek-Bandurska) 93
      Sektory polityki społecznej 93
        Sektor publiczny 93
        Sektor prywatny 95
        Trzeci sektor 96
      Międzynarodowe podmioty polityki społecznej 97
        Globalne podmioty polityki społecznej 97
        Europejskie podmioty polityki społecznej 97
      Krajowe podmioty polityki społecznej 98
        Podmioty ustawodawcze 98
        Podmioty wykonawcze 99
        Podmioty sądownicze 104
        Podmioty kontrolne 105
      Podsumowanie 106
      Zadania i problemy do dyskusji 106
      Zalecana literatura 106
    7. Diagnoza i diagnozowanie w polityce społecznej (Barbara Szatur-Jaworska) 109
      Diagnoza, diagnozowanie, badania diagnostyczne 109
      Cechy diagnozy w nauce o polityce społecznej 111
      Diagnoza w polityce społecznej jako działalności praktycznej 112
      Przedmiot badań diagnostycznych w polityce społecznej 113
      Metody badawcze i źródła danych w diagnozie społecznej 116
      Wskaźniki społeczne w polityce społecznej 116
      Przykłady procedur i wskaźników diagnostycznych 118
        Human Development Index - przykład syntetycznego wskaźnika społecznego 118
        Wskaźniki Millenijnych Celów Rozwoju – przykład zbioru wskaźników społecznych 120
        Minimum egzystencji i minimum socjalne – przykład pomiaru ubóstwa 120
      Podsumowanie 125
      Zadania i problemy do dyskusji 126
      Zalecana literatura 126
    8. Ewaluacja i analiza polityki społecznej (Ryszard Szarfenberg) 127
      Trzy rodzaje systematycznych dociekań 127
      Polityka, strategia, program, projekt 128
      Struktura logiczna programu i jego teoria 129
      Kryteria ewaluacji 131
      Rodzaje ewaluacji 132
      Metoda ewaluacji 134
      Rekomendowanie programów społecznych 136
      Rozwój i perspektywy ewaluacji i analizy programów społecznych 138
      Podsumowanie 140
      Zadania i problemy do dyskusji 140
      Zalecana literatura 141
    9. Polityka społeczna w różnych krajach i modele polityki społecznej (Mirosław Księżopolski) 143
      Charakterystyka wybranych modeli polityki społecznej 144
      Typologie Titmussa oraz Furnissa i Tilton 145
      Typologia Esping-Andersena 146
      Orientacje antykolektywistyczna i kolektywistyczna 148
      Liberalny model polityki społecznej 149
      Motywacyjny model polityki społecznej 151
      Instytucjonalno-redystrybucyjny model polityki społecznej 153
      Współczesne strategie polityki społecznej 155
        Polityka społeczna w krajach europejskich 155
        Polityka społeczna w krajach południowo-wschodniej Azji 158
        Polityka społeczna w krajach tzw. realnego socjalizmu 159
      Podsumowanie 160
      Zadania i problemy do dyskusji 160
      Zalecana literatura 161
    10. Międzynarodowe standardy i formy współpracy w polityce społecznej oraz ich wpływ na Polskę (Gertruda Uścińska) 163
      Unia Europejska: dorobek regulacyjny i koordynacyjny oraz implikacje dla Polski 164
        Podstawowe regulacje odnoszące się do polityki społecznej 164
        Europejskie Karty Społeczne. Wspólnotowa Karta Podstawowych Praw Społecznych Pracowników 165
        Programy i strategie społeczne 166
      Rada Europy: dorobek konwencyjny, wpływ na polską politykę społeczną 167
        Najważniejsze akty normatywne RE 167
        Europejska Karta Społeczna 168
        Europejski Kodeks Zabezpieczenia Społecznego 169
      Międzynarodowa Organizacja Pracy: standardy MOP-u, konsekwencje dla Polski 170
        Konwencja nr 102 MOP-u 170
        Dalszy rozwój zabezpieczenia społecznego 171
        Ratyfikacja przez Polskę Konwencji nr 102 MOP-u o normach minimalnych 172
      Podsumowanie 173
      Zadania i problemy do dyskusji 173
      Zalecana literatura 174
  Część 2. WYBRANE PROBLEMY SPOŁECZNE I SPOSOBY ICH ROZWIĄZYWANIA 177
    11. Teoria kwestii i problemów społecznych (Barbara Rysz-Kowalczyk) 177
      Historyczne tło kategorii „kwestia społeczna” 177
      Tradycje myślenia o kwestiach społecznych w nauce polskiej 179
      Współczesne opcje w interpretacji i stosowaniu kategorii kwestii społecznej 181
      Kwestie społeczne a problemy społeczne 184
      Podsumowanie 185
      Zadania i problemy do dyskusji 185
      Zalecana literatura 186
    12. Rodziny polskie i polityka rodzinna; stan i kierunki przemian (Grażyna Firlit-Fesnak) 187
      Podstawowe pojęcia 187
      Czynniki przemian rodziny współczesnej 189
      Zróżnicowanie rodzin 191
      Rodzina a gospodarstwo domowe 193
      Ekonomiczne warunki bytu rodziny w Polsce 194
      Polityka rodzinna w III Rzeczypospolitej 194
      Rodzina mimo wszystko 197
      Podsumowanie 198
      Zadania i problemy do dyskusji 199
      Zalecana literatura 199
    13. Ochrona zdrowia w polityce społecznej (Grażyna Magnuszewska-Otulak) 201
      Zdrowie. Podstawowe pojęcia 202
      Ochrona zdrowia 204
      Uwarunkowania stanu zdrowia 206
      Sposoby pomiaru stanu zdrowia 207
      Polityka ochrony zdrowia 208
      Świadczenia medyczne 209
      Modele systemu ochrony zdrowia 210
      Promocja zdrowia 211
      Proces reformowania systemu ochrony zdrowia w Polsce 212
      Podsumowanie 215
      Zadania i problemy do dyskusji 216
      Zalecana literatura 216
    14. Problemy społeczne w sferze pracy (Małgorzata Szylko-Skoczny) 217
      Przemiany w sferze pracy we współczesnym świecie 217
      Przekształcanie się stosunków pracy, zwiększanie elastyczności rynku pracy 219
      Kształtowanie się nowego modelu stosunków pracy w Polsce 221
      Zmiana charakteru polskiego rynku pracy 222
        Przekształcenia struktury zatrudnienia 222
        Masowe, trwałe bezrobocie 223
      Polityka społeczna wobec bezrobocia 225
        Zadania polityki społecznej w walce z bezrobociem 225
        Polityka rynku pracy 228
      Instytucje i instrumenty polityki rynku pracy 228
        Zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego bezrobotnym 228
        Aktywizacja zawodowa bezrobotnych 229
      Podsumowanie 231
      Zadania i problemy do dyskusji 232
      Zalecana literatura 232
    15. Zamożność, dochody, ubóstwo, świadczenia społeczne (Renata Gierszewska, Jan Łopato) 233
      Zamożność narodów – chaos terminologiczny 233
      Źródła zamożności 234
      Mierniki zamożności 235
      Zróżnicowanie dochodowe społeczeństw 237
      Źródła dochodów społeczeństwa polskiego 238
      Zróżnicowanie dochodów w Polsce 238
      Ubóstwo – próba określenia zjawiska 240
      Linie i miary ubóstwa 242
      Świadczenia społeczne 244
      Podsumowanie 245
      Zadania i problemy do dyskusji 246
      Zalecana literatura 247
    16. Edukacja, wiedza i umiejętności; szkolnictwo, polityka edukacyjna i poradnictwo (Justyna Godlewska, Emilia Jaroszewska) 249
      Polityka edukacyjna a polityka społeczna 249
      Podstawowe wskaźniki w obszarze edukacji 250
      Reforma systemu edukacji 252
        Zmiana modelu szkolnictwa obowiązkowego 252
        Finansowanie oświaty 253
        Sposób nauczania 254
        Kadry 254
        Wychowawcza funkcja szkoły 255
      Kształcenie zawodowe a rynek pracy 255
        Szkolnictwo zawodowe w Polsce 255
        Przejście ze szkoły do pierwszej pracy 257
      Charakterystyka szkolnictwa wyższego 258
        Matura i egzaminy wstępne 258
        Liczba studentów 258
        Finansowanie uczelni – koszt kształcenia 259
      Podsumowanie 259
      Zadania i problemy do dyskusji 260
      Zalecana literatura 260
    17. Dyskryminacja a równouprawnienie; zadania dla polityki społecznej (Grażyna Firlit-Fesnak, Grażyna Magnuszewska-Otulak) 263
      Rozumienie dyskryminacji i równouprawnienia 263
      Polityka społeczna wobec zjawiska dyskryminacji 265
      Równouprawnienie kobiet i mężczyzn; równe prawa, nierówne szanse 267
      Nierówny status kobiet i mężczyzn w świecie pracy jako przykład dyskryminacji ze względu na płeć 267
      Symptomy dyskryminacji kobiet w świecie pracy 268
      Równouprawnienie i dyskryminacja osób niepełnosprawnych 270
      Działania na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością 271
      Sytuacja osób niepełnosprawnych w Polsce 272
      Podsumowanie 274
      Zadania i problemy do dyskusji 274
      Zalecana literatura 275
    18. Przestępczość jako problem społeczny; profilaktyka społeczna i polityka kryminalna (Emilia Jaroszewska, Mariola Kordas-Surowiec) 277
      Podział przestępstw 278
      Uwarunkowania zachowań niezgodnych z prawem 278
      Podstawowe wskaźniki i tendencje dotyczące przestępczości w Polsce 280
      Przestępczość w Polsce i na świecie, analiza porównawcza 282
      Zapobieganie przestępczości 283
        Pojęcie zapobiegania przestępczości i klasyfikacja działań zapobiegawczych 283
        Rola instytucji państwowych i organizacji społecznych w systemie zapobiegania przestępczości 285
        Oddziaływania penitencjarne jako sposób zapobiegania przestępczości 287
      Podsumowanie 289
      Zadania i problemy do dyskusji 290
      Zalecana literatura 290
    19. Współczesna kwestia mieszkaniowa w Polsce; geneza, uwarunkowania, perspektywy rozwiązań (Paweł Hut) 291
      Problemy mieszkaniowe w Polsce w latach 1918–1990 292
      Polityka mieszkaniowa: konieczny balast czy inwestycja w przyszłe pokolenia? 294
      Charakterystyka problemów mieszkaniowych w Polsce 295
      Podsumowanie 300
      Zadania i problemy do dyskusji 301
      Zalecana literatura 301
    20. Polityka społeczna wobec procesów migracyjnych (Antoni Rajkiewicz) 303
      Definicja migracji i ich miejsce w polityce społecznej 303
      Społeczne aspekty migracji wewnętrznych 304
      Migracje zagraniczne (zewnętrzne) 306
      Migracje zarobkowe i edukacyjne 308
      Prognozy migracyjne 311
      Podsumowanie 312
      Zadania i problemy do dyskusji 312
      Zalecana literatura 313
  Część 3. WSPÓŁCZESNE WYZWANIA I KIERUNKI ROZWOJU POLITYKI SPOŁECZNEJ 317
    21. Ubóstwo, marginalność i wykluczenie społeczne (Ryszard Szarfenberg) 317
      Potrzeby i grupy 317
      Ubóstwo absolutne i relatywne 318
      Marginalność 320
      Cztery przybliżenia wykluczenia społecznego 322
      Ubóstwo a wykluczenie społeczne 324
      Wyniki wybranych badań 327
      Polityka społeczna wobec wykluczenia społecznego 328
      Podsumowanie 330
      Zadania i problemy do dyskusji 331
      Zalecana literatura 331
    22. Spory wokół socjalnych funkcji państwa (Julian Auleytner) 333
      Komponenty państwa opiekuńczego 333
      Polscy liberałowie wobec państwa socjalnego 336
        Tradycyjny liberalizm – empiryzm Władysława Zawadzkiego 336
        Demokratyzacja polityki społecznej Ferdynanda Zweiga 338
        Krytyka państwa socjalnego w ujęciu Leszka Balcerowicza 339
      Kościół katolicki wobec państwa socjalnego – państwo w służbie człowiekowi 340
        Rerum novarum (1891) 341
        Quadragesimo anno (1931) 342
      Encykliki II Soboru Watykańskiego 342
        Mater et magistra (1961) 342
        Pacem in terris (1963) 342
        Encyklika posoborowa Laborem exercens (1981) 343
        Zasady nauki społecznej Kościoła 344
      Socjalna gospodarka rynkowa – przykład niemiecki 345
        Sytuacja powojenna – w poszukiwaniu nowego ładu 345
        Ważniejsze zasady socjalnej gospodarki rynkowej 347
        Organizacje pozarządowe w polityce społecznej 348
      Podsumowanie 349
      Zadania i problemy do dyskusji 350
      Zalecana literatura 350
    23. Lokalna polityka społeczna (Roman Wasylewski) 351
      Terminologia 351
      Decentralizacja polityki społecznej – uwarunkowania socjopolityczne 352
      Decentralizacja usług społecznych – uwarunkowania ekonomiczne 353
      Polityka społeczna centralna i lokalna – podstawowe dane 353
      Finanse samorządowe a zadania polityki społecznej 355
      Polityka społeczna a rozwój lokalny 357
      Modele polityki lokalnej 358
      Podsumowanie 359
      Zadania i problemy do dyskusji 360
      Zalecana literatura 360
    24. Rola trzeciego sektora w polityce społecznej (Ewa Leś) 361
      Ujęcia definicyjne 361
      Funkcje trzeciego sektora i jego rola w realizacji usług 365
      Kondycja polskiego trzeciego sektora 369
      Podsumowanie 371
      Zadania i problemy do dyskusji 372
      Zalecana literatura 372
    25. Dialog społeczny a polityka społeczna (Jacek Męcina) 373
      Pojęcie, zakres i formy dialogu społecznego 373
        Pojęcie i cele dialogu społecznego 373
        Formy i płaszczyzny dialogu społecznego 375
      Podstawy prawne dialogu społecznego w Polsce 376
        Trójstronna Komisja do Spraw Społeczno-Gospodarczych 377
        Wojewódzkie Komisje Dialogu Społecznego 379
        Trójstronne Zespoły Branżowe 380
        Naczelna Rada Zatrudnienia 381
      Wpływ dialogu społecznego na relacje pracodawca–pracownicy 381
      Dialog społeczny na poziomie europejskim 384
      Podsumowanie 385
      Zadania i problemy do dyskusji 386
      Zalecana literatura 387
    26. Reformy wprowadzające mechanizmy rynkowe do polityki społecznej (Agata Krencik, Jolanta Supińska) 389
      Dobre i złe skutki działania rynku – różne punkty widzenia 390
      Gospodarka 391
      Ile komercjalizacji w polityce społecznej? 392
        Komercjalizacja założycielska 392
        Działanie mechanizmów rynkowych w ramach sektora publicznego 394
        Decentralizacja towarzysząca komercjalizacji usług społecznych 395
      Komercjalizacja siły roboczej i płac 396
      Co komercjalizować? 397
      Podsumowanie 398
      Zadania i problemy do dyskusji 398
      Zalecana literatura 399
    27. Rodzaje i formy aktywnej polityki społecznej (Ryszard Szarfenberg) 401
      Praca, aktywność, aktywizacja 401
      Geneza i sens APS 403
      APS w Stanach Zjednoczonych 405
      Europejski dyskurs o APS 406
      APS w Polsce – promocja zatrudnienia 408
      APS w Polsce – zatrudnienie socjalne i pomoc społeczna 410
      Perspektywy APS 412
      Podsumowanie 414
      Zadania i problemy do dyskusji 414
      Zalecana literatura 415
    28. Europejski model socjalny (Mirosław Księżopolski) 417
      Pojęcie europejskiego modelu socjalnego 417
      Wspólne wartości i cechy strategii polityki społecznej realizowanych przez kraje Unii Europejskiej 419
        Traktat rzymski z 1957 roku 419
        Karta socjalna EWG 419
      Europejska Karta Społeczna Rady Europy 420
        Strategia lizbońska 421
      Europejskie standardy socjalne 421
        Zasada sprawiedliwości społecznej 422
        Polityka społeczna i polityka gospodarcza 423
        Rozwinięte instytucje dialogu społecznego 423
      Modele socjalne w krajach Unii Europejskiej a europejski model socjalny 425
      Perspektywy europejskiego modelu socjalnego 427
      Podsumowanie 429
      Zadania i problemy do dyskusji 429
      Zalecana literatura 430
    29. Internacjonalizacja polityki społecznej (Włodzimierz Anioł) 431
      Wpływ globalizacji na krajową politykę społeczną 433
      Światowe dysproporcje społeczne 435
      Kształtowanie się światowego rynku pracy i usług 437
      Instytucjonalizacja międzynarodowej polityki społecznej 440
      Wspólnotowa polityka społeczna 444
      Podsumowanie 447
      Zadania i problemy do dyskusji 448
      Zalecana literatura 448
  Bibliografia 449
  Indeks nazwisk 465
  O Autorach 471
Polityka społeczna

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron  

476

Kategoria

Polityka społeczna

ISBN-13

978-83-01-15304-5

Numer wydania

1

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe

Polityka

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

Redakcja: G. Firlit-Fesnak, M. Szylko-Skoczny
4.0 / 5 (9 głosów)
Wypożyczenie

Dostęp online przez aplikację myIBUK. Formaty plików: ibuk

X Format IBUK - ebook dostępny do wypożyczenia

- format książki elektronicznej
- bez instalowania oprogramowania, wystarczy przeglądarka internetowa oraz dostęp do Internetu,
- książka dostępna na Twojej półce w koncie myIBUK,
- dodatkowe funkcje: dodawanie notatek, tagów, zaznaczania fragmentów i cytatów,
- po pobraniu książka dostępna również bez dostępu do internetu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych IBUK »


od 4,92

Wypożycz teraz

Opis

Podręcznik akademicki z zakresu polityki społecznej!

Ten dynamicznie rozwijający się kierunek studiów, analiza coraz to nowych problemów i przemian społecznych, koncepcji socjalnej funkcji państwa stawiają przed dydaktykami i studentami poważne wyzwanie.

Książka łączy aspekty nauki o polityce społecznej z diagnozą stanu problemów społecznych (bezrobocia, rynku pracy, migracji, pomocy społecznej, pracy socjalnej, polityki rodzinnej) oraz praktyczną działalnością.

Podręcznik prezentuje następujące zagadnienia:

- teoretyczne aspekty polityki społecznej, w tym m.in. interpretacja pojęcia, doktryny i modele polityki społecznej, wartości, instrumenty, podmioty polityki społecznej, diagnozowanie i ewaluacja w polityce społecznej;
- wybrane problemy stanowiące przedmiot działań polityki społecznej we współczesnej Polsce, m.in. przemiany życia rodzinnego i polityki rodzinnej, edukacja, ochrona zdrowia i kwestia mieszkaniowa, społeczne problemy pracy, dyskryminacja i równouprawnienie, migracje;
- współczesne wyzwania i kierunki rozwoju polityki społecznej, m.in. przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, marginalizacji i ekskluzji, kontrowersje wokół socjalnej funkcji państwa, mechanizmy gospodarki rynkowej w polityce społecznej, europejski model socjalny.

Książka zawiera także:

- tabele i wykresy,
- podsumowania rozdziałów,
- propozycje zadań do wykonania i pytań do dyskusji,
- spisy lektur uzupełniających.

Autorzy są pracownikami Instytutu Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. Mają w swoim dorobku wiele publikacji z dziedziny polityki społecznej.

Podręcznik powstał głównie z myślą o studentach kierunku lub specjalizacji Polityka społeczna oraz takich kierunków, na których w ramach minimum programowego jest wykładany przedmiot Polityka społeczna. Adresatami książki są przede wszystkim młodzi ludzie przygotowujący się do pracy w administracji publicznej w instytucjach politycznych, samorządach i organizacjach społecznych. Książka prezentuje wiedzę o uwarunkowaniach i istocie problemów społecznych współczesnej Polski oraz sztuce trudnych wyborów dotyczących sposobów rozwiązywania tych problemów, aby efekty były racjonalne i skuteczne.


Sprawd? nowy abonament - to si? op?aca!
Ebook dost?pny w abonamencie
Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 9 )
6
1
0
0
2
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!