Biologiczne mechanizmy zachowania się ludzi i zwierząt

Biologiczne mechanizmy zachowania się ludzi i zwierząt

1 ocena

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa:

Najniższa cena z 30 dni: 32,00 zł  


32,00

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Nowe, zmienione wydanie cenionego podręcznika, wprowadzającego w niezwykle dynamicznie rozwijającą się dziedzinę wiedzy – biopsychologię!

Co w zachowaniu człowieka jest specyficznie ludzkie? Co zostało odziedziczone po zwierzęcych przodkach i w jaki sposób uległo modyfikacji w wyniku oddziaływań społecznych?

Autor w usystematyzowany sposób przekazuje aktualną wiedzę o mechanizmach fizjologicznych leżących u podstaw zachowania się ludzi i zwierząt. W 22 bogato ilustrowanych rozdziałach umiejętnie łączy wiedzę z zakresu etologii, neurofizjologii, psychologii porównawczej, socjobiologii, genetyki, neuroanatomii, endokrynologii, histologii, ekologii, biochemii, neurochemii oraz neurobiologii. Prezentuje dorobek wielu pokoleń badaczy, jak również najnowsze osiągnięcia naukowe, nowe koncepcje teoretyczne z dziedziny wyjaśniającej mechanizmy zachowania się ludzi i zwierząt. Logiczny i starannie przemyślany wykład ułatwia przyswojenie nawet najbardziej skomplikowanych treści.

Czytelnik znajdzie tu wiele informacji na temat:

- dziedziczenia cech,
- funkcjonowania neuronów,
- właściwości układów sensorycznych,
- problemów uczenia się i pamięci,
- mechanizmów mowy.


Podręcznik przeznaczony jest dla studentów psychologii oraz kierunków przyrodniczych – biologii, medycyny, weterynarii i zootechniki.


Rok wydania2007
Liczba stron586
KategoriaPsychologia rozwoju człowieka
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-15358-8
Numer wydania3
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA


PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa    19
  
  1. Zachowanie jako przedmiot badań    21
    Pojęcie i terminologia zachowania    21
    Poglądy na czynność mózgu    22
      Zagadnienie relacji psychika - mózg    22
      Behawioryzm    23
      Redukcjonizm i kompozycjonizm    24
    Poglądy na lokalizacje czynności w mózgu    26
    Nauki badające zachowanie    27
      Rozwój poglądów na interpretacje zachowania    27
      Etologia i ekologia behawioralna    28
      Neurobiologia    28
    Metody badania czynności mózgu    30
      Eksperyment ostry i chroniczny. Bioetyka eksperymentowania na zwierzętach    30
      Stereotaksja    31
      Pobudzanie ośrodków mózgowych    31
      Wyłączanie czynności ośrodków mózgowych    32
      Badanie aktywności ośrodków mózgowych metodą radioaktywnej 2-deoksyglukozy    33
      Metody genetyczne stosowane w badaniach zachowania    34
      Wykorzystanie zjawisk bioelektrycznych do badania czynności układu nerwowego    34
      Badanie czynności neuronów (34). Elektroencefalografia (35). Potencjały    34
      Badanie czynności mózgu u ludzi    37
      Metody wizualizacji struktur mózgowych    37
      Tomografia komputerowa (37). Rezonans magnetyczny (38). Emisyjna tomografia pozytonowa (38)    37
    Perspektywy dalszych badań    39
  
  2. Dynamiczna struktura organizmów żywych. Dziedziczenie cech    41
    Kodowanie struktury białek    41
      Rola kwasów nukleinowych w kodowaniu informacji genetycznej    43
      Powstawanie kopii cząsteczek DNA    45
      Przebieg syntezy białek w komórce    45
      Transkrypcja (46). Translacja (48)    46
      Ekspresja genu    50
    Dziedziczenie cech    51
      Struktura i funkcja chromosomów    52
      Podziały komórek    53
      Mitoza (53). Mejoza (54)    53
      Prawa Mendla    55
      Poligenia, plejotropia. Cechy jakościowe i ilościowe    57
    Pojęcie gatunku i populacji    57
      Pula genowa populacji i jej zmiany    58
      Mutacje (58). Rekombinacja genów (59). Równowaga genowa populacji. Teorem (prawo) Hardy’ego i Weinberga (60)    58
      Zagadnienie inbredu i outbredu    60
    Dobór naturalny (selekcja naturalna)    61
      Doskonalenie populacji drogą selekcji naturalnej    61
      Specjacja    62
      Metody genetyczne w badaniach fizjologicznych    63
      Szczepy inbredowe i rekombinacyjne    63
      Selekcja na wybraną cechę fenotypową    64
      Zwierzęta transgeniczne    65
      Oligonukleotydy antysensowne    66
  
  3. Rozwój i budowa układu nerwowego    67
    Rozwój układu nerwowego    67
      Rozwój filogenetyczny (rodowy) układu nerwowego    68
      Układ nerwowy pragębowców (68). Układ nerwowy wtórnogębowców (70)    68
      Rozwój ontogenetyczny (osobniczy) układu nerwowego    71
      Rozwój mikrostruktury układu nerwowego    74
      Migracja neuronów i wzrost aksonów (74). Współzawodnictwo neuronów. Czynniki neurotroficzne (75). Dojrzewanie funkcjonalne neuronów i synaps (77). Fizjologiczna śmierć neuronów (78)    74
    Budowa mikroskopowa układu nerwowego    78
      Komórki nerwowe    78
      Glej    80
      Włókna i osłonki nerwowe    81
    Istota szara i istota biała    83
    Nerwy    84
    Części układu nerwowego    85
    Rdzeń kręgowy    85
      Istota szara    86
      Istota biała    87
    Pień mózgu    88
      Rdzeń przedłużony i most    89
      Śródmózgowie    90
      Nerwy czaszkowe    92
      Nerw trójdzielny (93). Nerw twarzowy (93). Nerw statyczno-słuchowy (93). Nerwy językowo-gardłowy, błędny i dodatkowy (94). Nerw podjęzykowy (95)    93
      Komora czwarta    95
    Międzymózgowie    95
      Nadwzgórze    95
      Wzgórze    95
      Zawzgórze    98
      Podwzgórze    99
      Niskowzgórze    99
      Komora trzecia    99
    Półkule mózgu i kora mózgu    100
      Budowa makroskopowa kory nowej    101
      Węchomózgowie    104
    Istota biała półkul mózgu    104
    Budowa mikroskopowa kory mózgu    105
      Budowa isocortex    106
      Pola cytoarchitektoniczne kory    107
    Unaczynienie mózgowia    108
      Bariera krew-mózg    109
      Przestrzenie płynowe w układzie nerwowym. Płyn mózgowo-rdzeniowy    111
      Narządy okołokomorowe    112
  
  4. Czynność neuronów i przekaźnictwo synaptyczne    113
    Budowa i czynność poszczególnych części neuronu    113
    Transport aksonalny    116
    Przekazywanie informacji między neuronami    117
      Potencjały elektryczne neuronu    119
      Kanały jonowe    121
      Pompa sodowo-potasowa    123
      Pobudzenie neuronu    124
      Uwalnianie przekaźnika na zakończeniach synaptycznych    125
    Hamowanie neuronu    127
      Hamowanie postsynaptyczne    128
      Hamowanie presynaptyczne    128
    Przekaźniki i modulatory    128
    Receptory przekaźników    130
    Aminokwasy pobudzające    131
    Aminokwasy hamujące    132
    Acetylocholina    133
    Aminy katecholowe i 5-hydroksytryptamina    134
      Receptory dopaminy    136
      5-Hydroksytryptamina (serotonina)    136
    Przekazywanie informacji za pomocą przekaźników wtórnych    137
      Białka G    138
      Cykliczny kwas adenozynomonofosforowy (cAMP)    139
      Pochodne fosfatydyloinozytolu    139
      Cykliczny kwas guanozynomonofosforowy (cGMP) i tlenek azotu    140
      Wapń    140
      Mechanizm działania przekaźników wtórnych    141
      Kinazy białkowe (141). Fosforylacja białek (141). Wpływ kinaz białkowych na ekspresję genów (142)    141
      Czynniki wzrostu (neurotroficzne)    143
    Przewodzenie impulsów we włóknach nerwowych    144
      Przewodzenie impulsów skokowe i ciągłe    144
      Pobudliwość włókien nerwowych. Szybkość przewodzenia impulsów w zależności od kalibru włókna    145
    Sieci nerwowe    146
  
  5. Ogólne właściwości układów sensorycznych    148
    Etapy poznania    148
    Pojęcie bodźca    149
      Rodzaje bodźców    149
      Środowisko zewnętrzne jako źródło bodźców    150
    Bodźce kluczowe i wyzwalacze    151
    Zmysły    152
    Budowa i czynność receptorów    153
      Pobudzenie receptora    153
      Adaptacja receptorów    154
    Psychofizyczny pomiar intensywności bodźców    155
    Budowa dróg czuciowych    157
    Przebieg impulsów na kolejnych etapach drogi czuciowej    159
    Organizacja ośrodków sensorycznych kory mózgu    160
  
  6. Czucie somatyczne i czucie równowagi    162
    Czucie powierzchniowe    162
      Receptory dotyku    163
      Receptory termiczne    164
    Czucie głębokie    165
    Drogi i ośrodki czucia somatycznego    166
      Organizacja czucia somatycznego w obszarze tułowia i kończyn    166
      Organizacja czucia somatycznego w obszarze głowy    168
      Funkcjonalne znaczenie dwóch systemów dróg czuciowych    170
      Ośrodki czuciowe wzgórza    170
    Budowa kory somatosensorycznej    172
      Lokalizacja czynności w korze czuciowej    173
      Objawy uszkodzenia kory somatosensorycznej    174
    Czucie równowagi    174
      Funkcjonowanie receptorów w narządzie równowagi    175
      Reakcje statyczne i dynamiczne receptorów równowagi    177
      Jądra przedsionkowe    177
      Funkcjonowanie mechanizmów utrzymujących równowagę ciała    178
  
  7. Układ wzrokowy    180
    Rodzaje narządów wzroku    180
    Budowa oka ssaków    181
      Oko jako układ optyczny    182
      Refrakcja oka ludzkiego    183
    Siatkówka    183
      Budowa siatkówki    184
      Pobudzenie siatkówki    185
      Przenoszenie informacji wzrokowej w siatkówce    188
      Efekty pobudzenia czopków (188). Efekty pobudzenia pręcików (189). Zdolność rozdzielcza oka (189)    188
    Widzenie w różnych warunkach oświetlenia. Adaptacja do światła i ciemności    189
      Adaptacja fotochemiczna    190
      Mechanizm nerwowy adaptacji    191
      Zmiany procesu transdukcji    191
      Mechanizm fototopowy i skototopowy w procesie widzenia u człowieka    191
      Zjawisko Purkinjego    192
    Pola recepcyjne komórek zwojowych    192
      Organizacja pól recepcyjnych w siatkówce    192
      Reakcje ON i OFF komórek zwojowych siatkówki (193). Kontrastowość widzenia (194). Stopniowanie reakcji komórek zwojowych (195). Rodzaje komórek zwojowych (197)    193
      Kanały informacji wzrokowej    197
      Widzenie barw    197
      Teoria Younga i Helmholtza (198). Reagowanie komórek zwojowych siatkówki na barwy dopełniające (199)    198
    Pole widzenia    199
    Konsekwencje widzenia stereoskopowego    201
    Organizacja dróg i ośrodków wzroku    201
      Ciało kolankowate boczne    205
      Okolice wzrokowe kory mózgu    206
    Reagowanie układu wzrokowego na wzorce bodźców    207
      Reakcje komórek kory mózgu na bodźce o różnej konfiguracji    207
      Kolumnowy układ neuronów w korze wzrokowej    208
    Ruchy gałek ocznych    209
      Rodzaje ruchów gałek ocznych    210
      Ośrodki kontrolujące ruchy gałek ocznych    211
    Unerwienie wegetatywne oka. Akomodacja    213
    Uwaga wzrokowa    214
      Zespół Balinta    214
      Pomijanie boczne    215
      Widzenie mimo ślepoty    215
  8. Układ słuchowy    217
    Budowa i czynność narządu słuchu    218
      Przenoszenie fali akustycznej w uchu wewnętrznym    220
      Pobudzenie komórek włoskowatych    221
      Właściwości morfologiczne i elektrochemiczne komórek włoskowatych    221
      Komórki włoskowate zewnętrzne jako układ rezonatorowy    222
    Kodowanie informacji słuchowej w nerwie ślimakowym    225
      Zasada częstotliwości    225
      Zasada miejsca    225
    Podkorowe ośrodki słuchu    226
      Reakcje komórek jąder ślimakowych na bodźce akustyczne    226
      Ocena kierunku źródła dźwięku    227
      Wzgórki pokrywy śródmózgowia dolne i ciała kolankowate przyśrodkowe    229
    Organizacja okolicy słuchowej kory mózgu    229
    Psychofizyczny pomiar natężenia dźwięku    230
    Echolokacja    231
  
  9. Zmysły chemiczne    233
    Węch    233
      Budowa narządu węchu    233
      Budowa i czynność komórek węchowych    234
      Białka receptorowe (235). Transdukcja sygnału w komórce węchowej (236)    235
      Opuszka węchowa    238
      Sieć nerwowa opuszki (238). Komórki okołokłębuszkowe i komórki ziarniste (239). Osmatyczna i przestrzenna organizacja opuszki węchowej (240). Wybiórczość percepcji węchowej (241)    238
      Ośrodki węchowe    242
      Plastyczność układu węchowego. Pamięć węchowa    243
      Biologiczna rola węchu    245
    Smak    245
      Receptory smakowe    247
      Drogi czucia smaku. Fizjologiczna rola smaku    248
  
  10. Ból    249
    Ból fizjologiczny    249
      Receptory bólu (nocyceptory)    250
      Mechanizm pobudzenia receptorów bólowych. Ból ostry i piekący    250
      Dopływ impulsów czucia bólu do rdzenia kręgowego. Bramka rdzeniowa    250
    Ból patologiczny    252
    Drogi i ośrodki czucia bólu    253
    Metody badania bólu u zwierząt    255
    Metody badania bólu u ludzi    255
      Odruchy nocyceptywne jako miernik wrażliwości bólowej    256
      Badanie czucia bólu metodą potencjałów wywołanych    257
      Ocena intensywności bólu patologicznego    258
    Ośrodkowy system tłumienia bólu    259
      Przejawy działania ośrodkowego systemu tłumienia bólu    259
      Analgezja spowodowana stresem (259). Przeciwbólowe działanie akupunktury (260)    259
    Neurochemiczne podłoże analgezji opioidowej    260
      Receptory opioidowe    261
      Endorfiny    262
    Terapia bólu    263
      Bóle pooperacyjne    265
      Bóle w chorobie nowotworowej    265
    Bóle fantomowe i zespół fantomu    266
  
  11. Czynności ruchowe    267
    Organizacja czynności ruchowych u zwierząt bezkręgowych    267
    Organizacja sterowania czynnościami ruchowymi u ssaków    268
    Jednostka ruchowa    268
    Skurcz mięśnia    269
      Energia skurczu mięśnia    270
      Mechanizm pobudzenia komórki mięśniowej    271
      Skurcz izotoniczny i izometryczny    272
      Stopniowanie siły skurczu mięśnia    273
    Pojęcie odruchu    273
    Ośrodki ruchowe rdzenia kręgowego    274
    Unerwienie czuciowe mięśnia    275
      Odruch na rozciąganie (miotatyczny)    277
      Napięcie mięśniowe    278
    Integracja czynności ruchowych    278
    Niższy poziom integracji    280
      Rola rdzenia kręgowego w czynnościach ruchowych    280
      Rdzeniowe odruchy obronne (281). Czynności ruchowe sterowane przez rdzeń kręgowy (281)    281
      Rola opuszki i mostu w integracji czynności ruchowych    282
      Zstępująca część tworu siatkowatego (282). Jądro czerwienne, pokrywa śródmózgowia i jądra przedsionkowe (284)    282
    Średni poziom integracji    285
      Kora czuciowo-ruchowa    285
      Działanie kory czuciowo-ruchowej na rdzeń kręgowy    286
      Opracowanie planu i wysłanie rozkazu wykonania ruchu    286
      Znaczenie informacji o stanie narządu ruchu    286
      Sterowanie ruchami szybkimi (288). Somatotopowe i funkcjonalne zróżnicowanie okolicy ruchowej (289)    288
      Jądra podstawne    289
      Połączenia pobudzające i hamujące jądra podstawne (290). Oddziaływania jąder podstawnych na korowe i podkorowe ośrodki ruchowe (292)    290
      Objawy uszkodzenia jąder podstawnych    293
      Choroba Parkinsona (294). Zespoły hiperkinetyczne (294)    294
      Rola jąder podstawnych w sterowaniu ruchem    295
    Wyższy poziom integracji    295
      Czynność neuronów kory ruchowej w zależności od typu ruchu dowolnego    296
      Organizacja sterowania ruchami dowolnymi    297
    Móżdżek    298
      Kora móżdżku    299
      Dopływ informacji do móżdżku    300
      Drogi rdzeniowo-móżdżkowe (301). Drogi korowo-móżdżkowe (302)    301
      Drogi odmóżdżkowe    302
    Mechanizm korekcji ruchów przez móżdżek    303
      Tłumienie ruchów oscylacyjnych    303
      Korekcja ruchu aktualnie wykonywanego    303
      Korekcja planu czynności ruchowej    304
      Ruchy balistyczne    305
  
  12. Rytmika czynności fizjologicznych    306
    Rodzaje rytmów biologicznych. Podstawowe pojęcia i terminologia    306
    Genetyczny mechanizm rytmiki czynności biologicznych    307
    Neurofizjologiczny mechanizm sterowania rytmem okołodobowym    310
      Jądro nadskrzyżowaniowe    311
      Synchronizacja rytmów dobowych    312
    Okołodobowa rytmika czynności fizjologicznych i psychicznych u człowieka    314
      Rytmika czuwania i snu    314
      Rytmika czynności fizjologicznych    314
      Rytmika czynności psychicznych    315
      Choroba transatlantycka (jet lag)    316
    Rola melatoniny w rytmice czynności fizjologicznych    318
  
  13. Czuwanie i sen    320
    Badanie czynności czuwającego mózgu metodą elektroencefalografii    320
    Twór siatkowaty i układ nieswoisty. Nieswoiste działanie na korę mózgu    321
    Czynności układu siatkowatego    323
    Dopływ impulsów do układu siatkowatego    325
    Zróżnicowane oddziaływania układu siatkowatego    325
      Drogi noradrenergiczne    326
      Drogi dopaminergiczne    328
      Drogi cholinergiczne i serotoninergiczne    330
    Diagnostyka stanów czuwania i snu    331
      Elektroencefalograficzne korelaty czuwania u zwierząt    331
      Elektroencefalograficzne korelaty czuwania u człowieka    332
      Wewnątrzmózgowy system sterujący czuwaniem i rola bodźców zewnętrznych    333
    Sen    335
      Czynność EEG podczas snu u zwierząt    335
      Fazy i okresy snu u człowieka    336
      Sen REM    338
      Podłoże neuroanatomiczne snu REM    339
    Mechanizmy synchronizacji i desynchronizacji EEG    341
      Pochodzenie fal wolnych podczas snu    341
      Blokowanie wolnych oscylacji. Desynchronizacja EEG    342
    Marzenia senne    343
    Właściwości czuwania i snu u zwierząt    345
    Potrzeba snu a skłonność do snu    345
    Biologiczna rola snu    347
    Zaburzenia wynikające z przesunięcia faz snu i czuwania    347
  
  14. Regulacja homeostazy wewnątrzustrojowej    349
    Homeostaza wewnątrzustrojowa    349
    Mechanizmy regulacji homeostazy wewnątrzustrojowej    350
    Regulacja homeostazy wewnątrzustrojowej przez hormony    351
      Powstawanie i wydzielanie hormonów    351
      Mechanizm działania hormonów na narządy    352
    Hormony przysadki    352
      Płat przedni przysadki    353
      Regulacja wydzielania hormonów przedniego płata przysadki przez podwzgórze (353). Hormon adrenokortykotropowy i kora nadnerczy (354). Oś podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczowa. Glikokortykosteroidy (355). Hormon wzrostu (356). Prolaktyna (357). Hormony tarczycy (357    353
      Hormony tylnego płata przysadki    358
    Regulacja homeostazy wewnątrzustrojowej przez układ wegetatywny    359
      Budowa układu współczulnego    359
      Budowa układu przywspółczulnego    361
      Przekaźnictwo synaptyczne w układzie wegetatywnym    362
      Działanie układu wegetatywnego na narządy    362
      Receptory adrenergiczne (363). Napięcie (tonus) układu wegetatywnego (364)    363
      Regulacja czynności układu krążenia    364
      Unerwienie wegetatywne serca (364). Unerwienie naczyń krwionośnych. Ciśnienie tętnicze krwi (365). Ośrodkowa kontrola czynności układu krążenia (365). Regulacja objętości krwi (367)    364
      Gospodarka wodno-elektrolitowa    368
      Stężenie osmotyczne i ciśnienie osmotyczne    368
      Utrzymanie stałego stężenia osmotycznego płynu zewnątrzkomórkowego    369
      Sprzężenie osmoregulacji z mechanizmem utrzymującym stała objętość krwi    371
      Rola układu renina-angiotensyna w regulacji ciśnienia i objętości krwi    371
      Pragnienie    371
      Rola bodźca osmotycznego (371). Rola bodźca objętościowego (371)    371
      Głód jonów sodu    373
    Regulacja wewnętrznej temperatury organizmu    374
      Wytwarzanie i utrata ciepła    375
      Sposoby utraty ciepła    376
      Mechanizmy regulujące temperaturę ciała    376
      Termodetekcja i ośrodki termoregulacji (376). Termoregulacja behawioralna (378)    376
  
  15. Zachowania popędowe i instynktowe. Regulacja nastroju    379
    Terminologia zjawisk popędowo-emocjonalnych. Klasyfikacja popędów    380
    Emocje    380
      Emocje nabyte. Biologiczne znaczenie emocji    381
      Emocje człowieka    382
    Pojęcie instynktu    383
    Fazy i etapy zachowania instynktowego    384
    Reakcje przerzutowe i upustowe. Rytualizacja zachowań    386
    Neuroanatomiczne podłoże czynności popędowo-emocjonalnych    386
      Ośrodki korowe układu limbicznego    388
      Zakręt obręczy (388). Zakręty oczodołowe (389)    388
      Ciało migdałowate    390
      Połączenia ciała migdałowatego (390). Czynność ciała migdałowatego (391)    390
      Podwzgórze    392
      Połączenia podwzgórza    393
      Jądro półleżące    394
      Przegroda przezroczysta    395
      Systemy o jednolitym neurochemicznym podłożu transmisji synaptycznej    395
      Systemy noradrenergiczne (396). Systemy dopaminergiczne (397). System serotoninergiczny (398). Systemy cholinergiczne (398)    396
      Istota szara okołowodociągowa    398
    Nastrój    399
      Depresja    400
      Neuroanatomiczne podłoże depresji (400). Neurochemiczne podłoże depresji (400)    400
      Zwierzęce modele depresji    402
      Modele etologiczne (402). Wyuczona bezradność (403)    402
      Stany przyjemności i przykrości wywołane elektrycznym drażnieniem mózgu    403
      Samodrażnienie (403). Efekty awersyjne drażnienia mózgu (406)    403
  
  16. Pobieranie pokarmu i gospodarowanie energią    407
    Pobieranie pokarmu    407
      Optymalne żerowanie    408
      Adaptacja zwierząt do różnych warunków zdobywania pokarmu    409
    Składniki pokarmów    409
      Glukoza    409
      Kwasy tłuszczowe    410
      Aminokwasy    410
    Regulacja procesów przemiany materii. Insulina    410
    Głód i sytość    411
    Rozwój badań nad regulacją pobierania pokarmu    412
    Związki chemiczne regulujące przyjmowanie pokarmu    413
      Związki zwiększające pobieranie pokarmu (oreksygeny)    413
      Neuropeptyd Y (413). Galanina (414). Neuroprzekaźniki o budowie aminokwasów (414). Peptydy opioidowe (414)    413
      Związki hamujące pobieranie pokarmu (anoreksygeny)    415
      Hormon a-melanotropowy (415). Hormon uwalniający kortykotropinę (415)    415
    Ośrodki sterujące przyjmowaniem pokarmu    416
      Jądro łukowate    416
      Jądro przykomorowe    417
      Jądro brzuszno-przyśrodkowe    417
      Boczna okolica podwzgórza    417
      Rytmika pobierania pokarmu    418
    Przyjmowanie różnych składników pokarmowych    418
    Rola sygnałów z przewodu pokarmowego    419
    Homeostaza energetyczna ustroju    420
    Sytość długotrwała    420
    Zaburzenia przyjmowania pokarmu    422
      Otyłość    422
      Jadłowstręt psychiczny    422
      Bulimia    423
  
  17. Czynności ochronne    424
    Popędy sterujące reakcjami obronnymi    424
      Strach    424
      Wściekłość    425
    Walki w świecie zwierząt    425
      Agresja a zachowania agonistyczne    425
      Obrona terytorium    427
    Laboratoryjne badania agresji    428
      Agresja wywołana drażnieniem mózgu    428
      Modele agresji u szczurów    428
    Ochrona przed niebezpieczeństwem    429
      Ochrona bierna    429
      Zachowanie w przypadku ryzyka spotkania z napastnikiem    430
      Ochrona czynna (zachowania obronne)    431
      Ucieczka (431). Samoobrona (431)    431
    Neurofizjologiczny mechanizm agresji i czynności obronnych    432
      Pobudzanie i hamowanie agresji    432
      Ośrodki sterujące agresywnością u człowieka    435
      Wyzwalanie czynności obronnych    436
      Hamowanie czynności obronnych    437
    Agresywność a hormony    437
      Rola testosteronu w dominacji u małp    437
      Hormony płciowe a agresywność i dominacja u człowieka    438
    Stany lękowe    439
      Klasyfikacja stanów lękowych    439
      Leczenie stanów lękowych    440
      Eksperymentalne badania lęku    441
      Stany lękowe z napadami paniki    442
  
  18. Czynności rozrodcze    443
    Gruczoły płciowe    444
      Budowa i czynność jąder. Spermatogeneza    444
      Budowa i czynność jajników. Oogeneza    445
      Cykl jajnikowy    446
    Hormony płciowe    446
      Testosteron    447
      Estradiol    447
      Progesteron    447
    Hormony gonadotropowe    448
      Działanie hormonów gonadotropowych u samców    448
      Działanie hormonów gonadotropowych u samic    448
      Oś podwzgórze-przysadka-gonady    449
    Chromosomy płciowe i płeć chromosomalna    450
    Przekształcanie się pierwotnych gonad w jądra lub jajniki    450
    Zaburzenia determinacji płci wynikające z nieprawidłowości chromosomowych    452
    Funkcjonalne zróżnicowanie podwzgórza ze względu na płeć    453
    Płeć psychiczna    454
    Cykliczność żeńskich czynności rozrodczych    455
      Synchronizacja czynności rozrodczych    457
    Rola bodźców węchowych    457
    Systemy kojarzeń    459
      Wybór partnera seksualnego    460
      Gatunkowe mechanizmy izolacyjne    461
      Rola wpajania (imprinting)    461
      Wewnątrzgatunkowe preferencje seksualne    463
      Walki godowe    463
    Rola terytorializmu w osiąganiu sukcesu rozrodczego    463
      Współdziałanie samców w ubieganiu się o samicę    464
      Niezwykłość i nowość jako preferowane cechy partnera    464
    Rola hormonów w regulacji popędu płciowego u zwierząt    464
  
  19. Uczenie się i warunkowanie    466
    Pojęcie uczenia się    466
    Rodzaje uczenia się u zwierząt    467
      Uczenie się percepcyjne    467
      Uczenie się utajone (467). Wpajanie (imprinting) (468)    467
      Uczenie się asocjacyjne    469
      Uczenie się metodą prób i błędów (469). Uczenie się przez wgląd (insight) (470). Uczenie się przez naśladowanie (470)    469
      Habituacja    470
    Odruchy warunkowe    470
      Warunkowanie klasyczne    472
      Doświadczenia Pawłowa (472). Istota klasycznego odruchu warunkowego (475). Rodzaj asocjacji w odruchach warunkowych (478)    472
      Warunkowanie instrumentalne    483
      Rola popędu w warunkowaniu instrumentalnym (483). Zagadnienie bodźca warunkowego w warunkowaniu instrumentalnym (487). Wzmacnianie częściowe (487). Zachowanie zabobonne (488)    483
    Długotrwałe wzmocnienie synaptyczne    488
  
  20. Pamięć    492
    Pamięć sensoryczna i pamięć krótkotrwała    492
    Pamięć operacyjna    493
      Pętla fonologiczna    494
      Diagram wzrokowo-przestrzenny    495
      Ośrodek wykonawczy    495
    Pamięć długotrwała    495
    Pamięć opisowa (deklaratywna)    496
      Lokalizacja pamięci opisowej w mózgu    497
      Pamięć semantyczna    497
      Pamięć autobiograficzna    499
    Pamięć nieopisowa    500
    Pamięć nieświadoma    501
      Badanie pamięci nieświadomej    502
      Lokalizacja procesów pamięci nieświadomej w mózgu    503
    Zaburzenia pamięci. Amnezja globalna    505
    Pamięć a hipokamp    507
      Budowa hipokampa i formacji hipokampalnej    507
      Rola hipokampa w mechanizmie pamięci u zwierząt    509
      Pamięć przestrzeni (509).Wybiórcza rola hipokampa w pamięci rozpoznawczej u małp (511)    509
    Badania pamięci operacyjnej u zwierząt    514
      Rola hipokampa w pamięci operacyjnej    514
      Rola okolicy przedczołowej w pamięci operacyjnej    515
    Konsolidacja śladu pamięciowego    518
    Co to jest ślad pamięciowy?    519
  
  21. Środowisko życia. Życie społeczne    520
    Miejsca bytowania zwierząt    520
    Wędrowność    521
    Terytorializm    522
    Życie zbiorowe zwierząt    523
      Rodzaje zbiorowości zwierząt    524
      ,,Społeczeństwa'' owadów    524
      Skutki życia społecznego    526
      Rodziny zwierzęce    527
    Dominacja    528
      Dominacja w koloniach małp    528
      Biologiczne znaczenie dominacji    529
    Altruizm i dobro grupy    531
      Egoizm i altruizm u zwierząt    531
      Dobór krewniaczy    534
      Altruizm odroczony    534
      Dobór grupowy    535
  
  22. Myślenie, mowa, inteligencja    536
    Właściwości mowy    536
      Mowa a język    536
      Mowa a myślenie    537
      Mowa zewnętrzna i mowa wewnętrzna    537
    Wrodzona predyspozycja człowieka do posługiwania się mową    538
    Rozwój mowy u dziecka    540
    Organizacja czynności mowy w świetle obserwacji klinicznych    541
      Ośrodki mowy i objawy ich uszkodzenia    541
      Afazje a funkcjonalne uszkodzenia mózgu    545
    Badanie mechanizmów mowy u ludzi zdrowych    546
      Badanie czynności mowy metodą PET    546
      Badania mowy za pomocą potencjałów wywołanych    547
      Interpretacja wyników badania mechanizmów mowy    549
    Funkcjonalna asymetria półkul mózgu    552
      Anatomiczne połączenia między półkulami mózgu    552
      Rozdzielna praca półkul mózgu: doświadczenia na zwierzętach    553
      Rozdzielna praca półkul mózgu: badania u ludzi    554
      Myślenie lewopółkulowe i prawopółkulowe (554). Objawy uszkodzenia półkuli prawej mózgu (555). Współdziałanie obu półkul u pacjentów po komisurotomii (555)    554
      Rozdzielone półkule - dwie psychiki czy jedna?    556
      Różnice między płciami    557
    Okolica przedczołowa    558
      Pamięć u ludzi z uszkodzeniami okolicy przedczołowej    558
      Zespół płata czołowego    559
      Okolica przedczołowa a choroby psychiczne    561
      Lobotomia czołowa    561
      Skutki uszkodzenia okolicy przedczołowej - podsumowanie    562
  
  Bibliografia    564
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia