X

  Przedmowa 9
  
  1. Arytmetyka finansowa 13
    1.1. Model spot aprecjacji kapitału 14
    1.2. Model forward ewolucji wartości kapitału 18
    1.3. Oprocentowanie proste 23
      1.3.1. Odsetki – przypadek stałej stopy procentowej 23
      1.3.2. Odsetki – przypadek zmiennej stopy procentowej 25
      1.3.3. Wartość należna 25
    1.4. Oprocentowanie złożone 25
      1.4.1. Nieregularna struktura terminowa forward 28
      1.4.2. Regularna struktura terminowa forward 31
    1.5. Struktura terminowa spot 37
      1.5.1. Jednookresowa stopa spot 38
      1.5.2. Wieloookresowa stopa spot 39
  
  2. Inwestycje obarczone ryzykiem wartości bieżącej 45
    2.1. Przestrzeń inwestycyjna 46
    2.2. Ocena ryzyka inwestycji 52
    2.3. Zmienność wartości bieżącej netto 54
    2.4. Wypukłość wartości bieżącej netto 59
  
  3. Zdeterminowane inwestycje portfelowe 64
    3.1. Inwestycja portfelowa 65
    3.2. Konstrukcja portfela 69
    3.3. Zarządzanie portfelem inwestycji regularnych 71
    3.4. Zarządzanie regularnym portfelem inwestycji 78
  
  4. Wartość bieżąca netto – przypadek stałej stopy spot 81
    4.1. Wartość bieżąca netto – specjalizacja formuły 81
    4.2. Zmienność i wypukłość wartości bieżącej netto 82
    4.3. Rozproszenie wartości bieżącej netto 84
  
  5. Dynamiczna ocena projektów inwestycyjnych 86
    5.1. Ocena projektu inwestycyjnego 86
    5.2. Porównywanie pary projektów inwestycyjnych 96
      5.2.1. Przypadek ekwiwalentnych wydatków i równych momentów rozliczenia 98
      5.2.2. Przypadek ekwiwalentnych wydatków i różnych momentów rozliczenia 99
      5.2.3. Przypadek nieekwiwalentnych wydatków i równych momentów rozliczenia 101
      5.2.4. Przypadek nieekwiwalentnych wydatków i różnych momentów rozliczenia 103
    5.3. Projekty Pareto-optymalne 104
      5.3.1. Porównania wielokryterialne 105
      5.3.2. Metoda PROMETHEE 108
    5.4. Heurystyczne wybory projektów inwestycyjnych – przykład 112
  
  6. Podstawowe modele deterministyczne matematyki finansowej 117
    6.1. Równania różnicowe modelu krótkoterminowego 118
    6.2. Równania różnicowe modelu długoterminowego 121
    6.3. Równania różniczkowe modelu krótkoterminowego 123
    6.4. Równania różniczkowe modelu długoterminowego 126
    6.5. Krzywe terminowe forward i spot 128
  
  7. Metody wyznaczania krzywych terminowych 134
    7.1. Szacowanie jednookresowej struktury terminowej forward 135
    7.2. Szacowanie wielookresowej struktury terminowej forward 138
    7.3. Szacowanie krzywych terminowych 142
      7.3.1. Aproksymacja średniokwadratowa krzywych terminowych 143
      7.3.2. Interpolacja krzywych terminowych 145
    7.4. Wyznaczanie trendu elastyczności aprecjacji 149
      7.4.1. Szacowanie struktury terminowej elastyczności aprecjacji 149
      7.4.2. Szacowanie trendu elastyczności aprecjacji 151
  
  8. Wartość bieżąca netto – przypadek zmiennej stopy spot 153
    8.1. Wartość bieżąca netto i jej zmienność 154
      8.1.1. Elastyczność aprecjacji – model addytywny 157
      8.1.2. Elastyczność aprecjacji – model multiplikatywny 158
      8.1.3. Elastyczność aprecjacji – uogólniony model addytywny 158
      8.1.4. Elastyczność aprecjacji – uogólniony model mutiplikatywny 159
    8.2. Ocena projektu inwestycyjnego 160
    8.3. Inwestycje z gęstymi nośnikami przepływów finansowych 164
  
  9. Zdeterminowane inwestycje portfelowe w ujęciu terminowym 171
    9.1. Krótkoterminowe inwestycje portfelowe 172
    9.2. Długoterminowe inwestycje portfelowe 176
  
  10. Immunizacja portfela 182
    10.1. Ogólny model immunizacji portfela 183
    10.2. Strategie immunizacyjne 191
      10.2.1. Addytywna strategia immunizacyjna Khanga 192
      10.2.2. Multiplikatywna strategia immunizacyjna Khanga 196
      10.2.3. Wielomianowa strategia immunizacyjna 201
  
  11. Inwestycje obarczone ryzykiem wartości przyszłej 207
    11.1. Model uniwersalny 210
      11.1.1. Proces inwestycyjny 210
      11.1.2. Niepewna inwestycja 211
      11.1.3. Cena równowagi 212
    11.2. Model krótkoterminowy – ruch arytmetyczny Levy’ego 214
      11.2.1. Procesy dyskretne 214
      11.2.2. Procesy ciągłe 217
      11.2.3. Inwestycje z szumem addytywnym 218
    11.3. Model długoterminowy – ruch pseudogeometryczny Levy’ego 221
      11.3.1. Procesy dyskretne 221
      11.3.2. Procesy ciągłe 224
      11.3.3. Inwestycje z szumem multiplikatywnym 225
    11.4. Model długoterminowy – ruch geometryczny Levy’ego 227
      11.4.1. Procesy dyskretne 228
      11.4.2. Procesy ciągłe 229
  
  12. Gaussowskie modele matematyki finansowej 230
    12.1. Model krótkoterminowy – ruch arytmetyczny Browna 231
    12.2. Inwestycje z gaussowskim szumem addytywnym 231
    12.3. Model długoterminowy – pseudogeometryczny ruch Browna 234
    12.4. Inwestycje z gaussowskim szumem multiplikatywnym 235
    12.5. Model długoterminowy – geometryczny ruch Browna 237
    12.6. Model Blacka–Scholesa 238
  
  13. Portfele obciążone gaussowskim szumem addytywnym 243
    13.1. Krzywa Markowitza 244
    13.2. Linia rynku kapitałowego 247
    13.3. Model CAPM I rodzaju 251
    13.4. Model Mayersa 255
    13.5. Model APT 257
    13.6. Kryteria zarządzania portfelem 260
      13.6.1. Kryterium Sharpe’a 260
      13.6.2. Kryterium Jensena 261
      13.6.3. Kryterium Treynora 262
  
  14. Portfele obciążone gaussowskim szumem multiplikatywnym 264
    14.1. Krzywa Markowitza 264
    14.2. Hiperbola rynku kapitałowego 268
    14.3. Model CAPM II rodzaju 271
    14.4. Kryteria zarządzania portfelem 275
      14.4.1. Kryterium Sharpe’a 276
      14.4.2. Kryterium typu Jensena 277
      14.4.3. Kryterium typu Treynora 277
  
  15. Niegaussowskie kryteria zarządzania portfelem 280
    15.1. Kryteria dominacji stochastycznej 281
      15.1.1. Dominacja stochastyczna I stopnia 282
      15.1.2. Dominacja stochastyczna II stopnia 283
      15.1.3. Dominacja stochastyczna III stopnia 283
    15.2. Kryteria parametrów rozkładu 284
    15.3. Kryteria prymatu bezpieczeństwa 285
      15.3.1. Kryterium Roya 286
      15.3.2. Kryterium Kataoki 287
      15.3.3. Kryterium Telsera 287
    15.4. Wskaźniki ryzyka 288
  
  16. Optymalizacja portfela obarczonego ryzykiem 292
    16.1. Optymalizacja instrumentu dłużnego 293
    16.2. Optymalizacja portfela obarczonych ryzykiem inwestycji krótkoterminowych 295
    16.3. Jednoczynnikowy model APT w optymalizacji portfela 301
    16.4. Optymalizacja portfela obarczonych ryzykiem inwestycji długoterminowych 302
  
  Dodatek A. Lemat o addytywnej funkcji monotonicznej 309
  Dodatek B. Analiza marginalna wartości bieżącej netto 310
  Dodatek C. Interpolacja za pomocą funkcji spline 312
  Dodatek D. Deterministyczne modele portfela – dowody wybranych tez 315
    D.1. Uzasadnienie tożsamości (9.6) 315
    D.2. Uzasadnienie tożsamości (9.18) 315
    D.3. Uzasadnienie tożsamości (9.25) 316
    D.4. Uzasadnienie tożsamości (9.32) 316
    D.5. Uzasadnienie tożsamości (9.38) 317
    D.6. Uzasadnienie zależności (10.28) 317
    D.7. Uzasadnienie zależności (10.62) i (10.63) 318
  Dodatek E. Ruchy Levy’ego 320
  Dodatek F. Trajektoria ?-stabilnego ruchu pseudogeometrycznego 323
  Dodatek G. Przestrzeń portfeli dopuszczalnych – dowody tez 326
  Dodatek H. Dowód twierdzenia Tobina 330
  Dodatek J. Model CAPM I rodzaju – dowód 332
  Dodatek K. Model Mayersa – dowód 334
  Dodatek L. Model CAPM II rodzaju – dowód 338
  Dodatek M. Koszty zarządzania portfelem – wybrane problemy 342
    M.1. Koszt pojedynczej transakcji wymiany aktywów 342
    M.2. Koszt przebudowy portfela 343
    M.3. Minimalizacja kosztów transformacji portfela 346
  Dodatek N. Kryteria dominacji stochastycznej – dowody tez 348
    N.1. Dominacja stochastyczna I stopnia 348
    N.2. Dominacja stochastyczna II stopnia 349
    N.3. Dominacja stochastyczna III stopnia 350
  Bibliografia 351
  Indeks 357
Modele matematyki finansowej

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron  

360

Kategoria

Metody ilościowe

ISBN-13

978-83-01-15231-4

Numer wydania

1

Język publikacji

polski

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

0.0 / 5 (0 głosów)
Wypożyczenie

Dostęp online przez aplikację myIBUK. Formaty plików: ibuk

X Format IBUK - ebook dostępny do wypożyczenia

- format książki elektronicznej
- bez instalowania oprogramowania, wystarczy przeglądarka internetowa oraz dostęp do Internetu,
- książka dostępna na Twojej półce w koncie myIBUK,
- dodatkowe funkcje: dodawanie notatek, tagów, zaznaczania fragmentów i cytatów,
- po pobraniu książka dostępna również bez dostępu do internetu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych IBUK »


od 4,92

Wypożycz teraz

Opis

Książka zawiera spójny wykład matematyki finansowej, poczynając od arytmetyki finansowej, a kończąc na podstawach teorii inwestycji obarczonych ryzykiem wartości początkowej oraz inwestycji obarczonych ryzykiem końcowym.

Podręcznik omawia m.in. następujące zagadnienia:
- teorię procentu,
- krzywe terminowe spot i forward,
- metody oceny projektów inwestycyjnych,
- zarządzanie ryzykiem inwestycji,
- zarządzanie portfelem inwestycji o stałych i zmiennych dochodach.

Książka została napisana z myślą przede wszystkim o studentach wydziałów ekonomicznych różnego typu wyższych uczelni, studentach studiów technicznych i matematycznych, na których wykłada się teorię portfela. Korzystać z niego mogą także praktycy: doradcy inwestycyjni, aktuariusze, zarządzający funduszami inwestycyjnymi i emerytalnymi, pracownicy firm ubezpieczeniowych.


Sprawd? nowy abonament - to si? op?aca!
Ebook dost?pny w abonamencie
Inne ebooki autora Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 0 )
0
0
0
0
0
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!