Instrumenty zarządzania kosztami i dokonaniami

-20%

Instrumenty zarządzania kosztami i dokonaniami

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

24,0030,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Rachunek kosztów i zarządzanie dokonaniami są dwoma ważnymi obszarami współczesnej rachunkowości zarządczej. Prowadzenie jakiekolwiek działalności jest bowiem zawsze związane z ponoszeniem kosztów, których obniżenie jest głównym sposobem na poprawę efektywności. Dzięki ponoszeniu kosztów przedsiębiorstwa osiągają określone korzyści i mają odpowiednie dokonania. W warunkach dużej konkurencji wzrasta znacznie zapotrzebowanie ze strony menedżerów na informacje dotyczące dokonań w różnych obszarach aktywności biznesowej. Obecnie nie wystarczają już informacje finansowe dostarczane przez tradycyjny system rachunkowości. Koniecznością staje się stosowanie takich systemów rachunku kosztów i pomiaru dokonań, które tworzyłyby informacje na potrzeby zarządzania w różnych okolicznościach. Z tego powodu wyraźnie wzrasta zainteresowanie nowoczesnymi koncepcjami rachunku kosztów i zarządzania dokonaniami.


Problematyce rachunku kosztów i zarządzania dokonaniami jest poświęcony niniejszy zeszyt Prac Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Są w nim zamieszczone artykuły naukowe dotyczące różnych koncepcji teoretycznych w zakresie: pomiaru, raportowania i zarządzania kosztami i dokonaniami. Pewne prace ukazują ich zastosowanie w praktyce funkcjonowania określonych przedsiębiorstw i instytucji. Prezentowane rozwiązania są podporządkowane nadrzędnemu celowi, jakim jest dostarczenie użytecznych informacji ekonomicznych, przydatnych w procesie zarządzania na poziomie operacyjnym i strategicznym.


Liczba stron571
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
ISBN-13978-83-7695-245-1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp     9
  
  Jacek Barburski: Rola czynnika ludzkiego w rozwoju sektora bankowego w Polsce     11
  Agnieszka Bieńkowska, Zygmunt Kral, Anna Zabłocka-Kluczka: Strategiczna karta wyników jako narzędzie realizacji idei zrównoważonego rozwoju organizacji     26
  Leszek Borowiec: Koncepcja kosztu netto usług komunalnych w Polsce     42
  Halina Buk: Kreowanie wyniku finansowego ze sprzedaży długoterminowych usług budowlanych     54
  Magdalena Chmielowiec-Lewczuk: Kalkulacja kosztów ubezpieczeń dla przedsiębiorstw na potrzeby rachunków decyzyjnych     66
  Małgorzata Cieciura, Hanna Ewa Czaja-Cieszyńska: Konstrukcja systematycznego rachunku kosztów logistyki w kontekście tworzenia wartości przedsiębiorstwa     76
  Alina Dyduch: Budżetowanie kosztów w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe     88
  Joanna Dynowska: Metody racjonalizacji kosztów w ośrodkach odpowiedzialności w przedsiębiorstwach województwa warmińsko-mazurskiego     104
  Waldemar Piotr Gil: Dylemat koncepcji kosztu kapitału własnego     115
  Renata Gmińska: Rachunek kosztów logistyki jako narzędzie zarządzania kosztami     126
  Joanna Habelman: Pomiar i ocena dokonań w Zarządzie Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S     136
  Arkadiusz Januszewski, Justyna Śpiewak: Identyfikacja zasobów i rachunek kosztów zasobów w koncepcji rachunku kosztów działań na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego     149
  Arkadiusz Januszewski, Justyna Śpiewak: Identyfikacja procesów i rozliczenie kosztów w koncepcji rachunku kosztów działań na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego     163
  Elżbieta Jaworska: Społeczna odpowiedzialności przedsiębiorstw jako źródło szans i przewagi konkurencyjnej     180
  Marcin Kaczmarek: Aspekty wdrożeniowe zarządzania przez zadania w Policji     193
  Ilona Kędzierska-Bujak: Możliwość połączenia kompleksowej karty wyników i zarządzania przez otwarte księgi – wybrane zagadnienia     213
  Konrad Kochański: Nowoczesne koncepcje rachunku kosztów i ich przydatność w podejmowaniu decyzji w obszarze logistyki przedsiębiorstwa     223
  Marcin Kowalewski: Mapy strategii w procesie implementacji w przedsiębiorstwie systemu pomiaru dokonań     237
  Michał Jerzy Kowalski, Marcin Krzysztof Świderski: Wpływ wzrostu sprzedaży na wartość przedsiębiorstwa     248
  Jarosław Kujawski: Przychody i marża w rozszerzonym Earned Value Management     263
  Grzegorz Lew: „Zrównoważony” rachunek kosztów     280
  Agnieszka Lew: Zarządcze walory tradycyjnego rachunku kosztów     290
  Sebastian Lotz: Target costing w zarządzaniu kosztami w branży motoryzacyjnej     300
  Monika Łada: Analiza rentowności strumieni wartości     312
  Anna Łapińska: Specyfika rachunku kosztów w rolnictwie     324
  Jarosław Mielcarek: Zarządzanie wynikami za pomocą optymalizacji wielkości serii produkcyjnej     334
  Daria Moskwa-Bęczkowska: Zarządzanie kosztami w publicznych szkołach wyższych jako instrument poprawy ich efektywności     349
  Przemysław Mućko: Studium przypadku zastosowania rachunku kosztów działań w policji angielskiej     365
  Bożena Nadolna: Metody badawcze rachunkowości zarządczej a ich podstawy filozoficzne     377
  Agnieszka Nóżka: Rachunek kosztów w instytucie badawczym jako instrument kontroli i oceny ośrodków odpowiedzialności     393
  Andrzej Parzonko: Koszty normatywne jako ważny instrument wspomagający zarządzanie gospodarstwem mlecznym – rozwiązania KTBL     403
  Michał Pietrzak: Balanced scorecard a kreowanie wartości z zasobów ludzkich poprzez zaangażowanie pracowników     415
  Michał Poszwa: Identyfikacja i wycena przychodów z nieodpłatnych świadczeń     432
  Sabina Rokita: Wykorzystanie wybranych narzędzi rachunku kosztów w ocenie ex ante i ex post opłacalności innowacji produktowych     440
  Anna Stronczek: Kontrola zarządcza w znowelizowanej ustawie o finansach publicznych     448
  Piotr Szczypa: Koszty jakości procesów logistycznych przedsiębiorstwa     458
  Alfred Szydełko: Wpływ procesów integracyjnych rachunku kosztów zmiennych na jakość informacji kosztowych     467
  Łukasz Szydełko: Wykorzystanie informacji z rachunku kosztów docelowych w zarządzaniu ośrodkami odpowiedzialności za koszty     478
  Piotr Urbanek: Rachunkowość odpowiedzialności. Teoria a praktyka biznesowa     489
  Małgorzata Wasilewska: Wycena przedsięwzięcia inwestycyjnego „Pole Stefanów” kopalni Bogdanka SA z wykorzystaniem opcji realnych     502
  Elżbieta Wawrzyniak: Niewykorzystana zdolność produkcyjna a analiza punktu progu rentowności w szpitalu     520
  Edward Wiszniowski: Koncepcja skorygowanej ceny nabycia i jej wpływ na pozycje sumy bilansowej     531
  Paweł Wroński: Wstępna analiza wyników inwestycyjnych wybranych otwartych funduszy emerytalnych     545
  Adam Zawadzki: Rachunek ekonomiczny w outsourcingu     560
  
  Jacek Barburski: The role of human factor in the development of banking sector in Poland     25
  Agnieszka Bieńkowska, Zygmunt Kral, Anna Zabłocka-Kluczka: Balanced scorecard as a tool for implementing sustainable development idea to an organization     41
  Leszek Borowiec: The concept of net cost of municipal services in Poland     53
  Halina Buk: Creation of financial result from the long-time construction contract sales     65
  Magdalena Chmielowiec-Lewczuk: Cost calculation of business insurance in decision accounts     75
  Małgorzata Cieciura, Hanna Ewa Czaja-Cieszyńska: The construction of conventional cost accounting in logistics in the context of generating the company value     87
  Alina Dyduch: Cost budgeting in the State Forests National Forest Holding     103
  Joanna Dynowska: Methods of cost rationalization in responsibility centers in the enterprises in Warmia and Mazury voivodeship     114
  Waldemar Piotr Gil: Dilemma of the concept of the cost of equity capital     125
  Renata Gmińska: Logistics costing as a tool of cost management     135
  Joanna Habelman: Measurement and evaluation of achievements of Szczecin and Świnoujście Seaports Authority     148
  Arkadiusz Januszewski, Justyna Śpiewak: Identification of resources and resources consumption accounting in the activity-based costing concept on the example of a large manufacturing company     162
  Arkadiusz Januszewski, Justyna Śpiewak: Identification of processes and cost accounting in the activity-based costing concept on the example of a large manufacturing company     179
  Elżbieta Jaworska: Corporate social responsibility as a source of opportunities and competitive advantage     192
  Marcin Kaczmarek: Aspects of implementing performance management in the Police     212
  Ilona Kędzierska-Bujak: Possibility of combining the total performance scorecard and open book management – selected problems     222
  Konrad Kochański: Modern costing concepts and their usefulness in taking decisions in the area of logistics     236
  Marcin Kowalewski: Strategy maps in performance measurement system     247
  Michał Jerzy Kowalski, Marcin Krzysztof Świderski: The influence of sales growth rate on business valuation     262
  Jarosław Kujawski: Revenue and margin in extended earned value management     279
  Grzegorz Lew: "Balanced" cost accounting     289
  Agnieszka Lew: Managing values of traditional bill of costs     299
  Sebastian Lotz: Target costing in automotive industry costs management processes     311
  Monika Łada: Value streams profitability analysis     323
  Anna Łapińska: Specificity of cost accounting in agriculture     333
  Jarosław Mielcarek: Performance management with optimum batch size     348
  Daria Moskwa-Bęczkowska: Costs management in public higher education institutes as a tool of their efficiency improvement     364
  Przemysław Mućko: Case study of activity based costing implementation in English police forces     376
  Bożena Nadolna: Management accounting research methods and their philosophical foundations     392
  Agnieszka Nóżka: Cost accounting in research institute as a control and evaluation tool of responsibility centers     402
  Andrzej Parzonko: Normative costs as an important instrument to assist dairy farm management – KTBL solutions     414
  Michał Pietrzak: Balanced Scorecard and value creation from human resources through employees’ engagement     431
  Michał Poszwa: Identification and measurement of free of charge benefits revenue     439
  Sabina Rokita: Using selected instruments of cost accounting in ex ante and ex post assessment of profitability of product innovations     447
  Anna Stronczek: Management control of the new public finance act     457
  Piotr Szczypa: Quality costs of corporation’s logistic processes     466
  Alfred Szydełko: The effect of direct costing integration processes for the quality of cost information     477
  Łukasz Szydełko: Using of information from target costing in cost responsibility centers management     488
  Piotr Urbanek: Responsibility accounting. business theory and practice     501
  Małgorzata Wasilewska: Real Options Valuation of “Pole Stefanów” investment project by Bogdanka joint stock company     519
  Elżbieta Wawrzyniak: Unused capacity and the analysis of hospital break-even point     530
  Edward Wiszniowski: The concept of amortized cost and its impact on balance sheet items of the sum of input     544
  Paweł Wroński: Preliminary analysis of selected investment open pension funds.     559
  Adam Zawadzki: Outsourcing cost-effectiveness evaluation     571
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia