Kim jesteś politologu?

Kim jesteś politologu?

Historia i stan dyscypliny w Polsce

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

20,48

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Kim jest politolog? Być może badaczem szukającym regularności w sferze polityki, może uczonym pragnącym odnaleźć odpowiedź na pytanie o formułę dobrego państwa, może wychowawcą chcącym kształtować pokolenia świadomych obywateli, a może wysokiej klasy komentatorem niosącym zrozumienie zjawisk politycznych tym, którzy gubią się w gąszczu polityki. Może jest wyspecjalizowanym historykiem lub prawnikiem, a może pytając o to, kiedy polityk jest wielki, a kiedy zwyczajny lub nawet mierny i co sprawia, że podejmujemy polityczną działalność, staje się socjologiem albo psychologiem. Może poszukiwanie materialnych podstaw polityki przesuwa go w stronę ekonomii, a może pragnienie sensu i zrozumienia czyni zeń filozofa. Być może łączy te elementy w szczególnym zainteresowaniu wyjątkową sferą życia społecznego – polityką, gdy trzeba, patrząc na nią z różnych perspektyw, za pomocą różnych narzędzi i w różne wcielając się role.
Ze Wstępu


Zarówno potrzeba edukacji w zakresie wiedzy politologicznej, jak i poważne w tej dziedzinie zaniedbania pozostają dla zainteresowanych sprawą bezdyskusyjną.Z tego powodu przyjąłem z entuzjazmem inicjatywę prof. Barbary Krauz-Mozeri jej zespołu opublikowania pracy będącej w zamyśle biografią tej dyscypliny naukowej w Polsce. Jakkolwiek poprzednio podejmowane były ograniczone objętościowo i okazjonalne raczej próby jej przedstawienia, to ujęcie ma tym razem charakter całościowy i systematyczny.
Z recenzji prof. zw. dr. hab. Krzysztofa Pałeckiego


Książka prezentuje panoramiczny i dynamiczny obraz polskiej politologii na tle jej historii i przekształceń. Jest to pierwsze tak obszerne opracowanie stanu obecnego i ewolucji tej dyscypliny akademickiej w Polsce. Z pewnością wzbudzi ono duże zainteresowanie w środowisku naukowców i dydaktyków zajmujących się profesjonalnie politologią jako kierunkiem studiów wyższych oraz dziedziną badań naukowych. (…) Praca zasługuje na bardzo wysoką ocenę zarówno pod względem metodologicznym, jak i w zakresie osiągniętych rezultatów badawczych. Stanowi poważne dokonanie polskiej politologii i świadczy o jej zdolności do pogłębionej samooceny.
Z recenzji prof. zw. dr. hab. Andrzeja W. Jabłońskiego


Krauz-Mozer Barbara – socjolog, historyk, politolog, jest profesorem w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, kieruje Zakładem Teorii Polityki i Państwa. Zajmuje się filozofią i metodologią nauk społecznych oraz teorią polityki. Jest autorką m. in. takich prac: Metodologiczne problemy wyjaśniania w nauce o polityce (1992), Teoria polityki. Metodologiczne podstawy politologii empirycznej, (1993), Teorie polityki (2005, 2007). Współredaktorem: Spotkania z Lewiatanem (2004), Czas społeczeństwa obywatelskiego. Między teorią a praktyką (2006), Samotność idei? Społeczeństwo obywatelskie we współczesnym świecie, (2007), Oblicza polskiego systemu politycznego (2007), Globalizacja – nieznośne podobieństwo? Świat i jego instytucje w procesie uniformizacji (2008), Teoretyczne i metodologiczne wyzwania badań politologicznych w Polsce (2009). Jest członkiem Komitetu Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk oraz Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych.


Borowiec Piotr – absolwent socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. Adiunkt w Zakładzie Teorii Polityki i Państwa w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ w Krakowie. Autor ponad 40-tu artykułów z zakresu socjologii polityki, teorii polityki i metodologii, a także dwóch monografii dotyczących międzywojennego koncernu prasowego Ilustrowany Kurier Codzienny: Jesteśmy głosem milionów (2005) i Między sensacją a nauką (2005), współautor monografii Struktury organizacyjne polskich partii politycznych (2010). Współredaktor prac: Czas społeczeństwa obywatelskiego. Między teorią a praktyką (2006), Kraków polityczny 2005. Rzecz o partiach i wyborach, (2006), Samotność idei? Społeczeństwo obywatelskie we współczesnym świecie, (2007), Globalizacja – nieznośne podobieństwo? Świat i jego instytucje w procesie uniformizacji (2008), Ilustrowany Kurier Codzienny (1910-1939) (2010).


Ścigaj Paweł – adiunkt w Zakładzie Teorii Polityki i Państwa w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2006 roku obronił pracę doktorską pt.: Teoretyczne i metodologiczne aspekty badań nad tożsamością narodową w naukach społecznych. Opublikował kilkanaście artykułów w czasopismach naukowych oraz pracach zbiorowych.


Liczba stron333
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
ISBN-13978-83-233-3158-2
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

POLECAMY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp ...............................................................................................................................    7
  Rozdział I – Politologia? Czyli wiedza o czym? I jaka? ............................................    13
  1. Filozofi a .......................................................................................................................    14
  2. Historia ........................................................................................................................    16
  3. Nauka o polityce (science) ..........................................................................................    18
  4. Praktyka polityczna .....................................................................................................    31
  Rozdział II – Powstanie i przekształcanie się nauk politycznych w Polsce ..............    33
  1. Początki refl eksji nad polityką w Polsce .....................................................................    33
  2. Historia nauczania „umiejętności politycznych” na ziemiach polskich .....................    35
  3. Nauka o polityce jako dyscyplina akademicka w okresie II Rzeczypospolitej ..........    40
  3.1. Ośrodek lwowski – Szkoła Nauk Politycznych (1902–1905), Studium Dyplomatyczne (1930–1939) ...............................................................    40
  3.2. Ośrodek krakowski – Polska Szkoła Nauk Politycznych (1911–1914), Szkoła Nauk Politycznych (1921–1939), Szkoła Nauk Społeczno-Politycznych (1911–1914) ........................................................................................................    43
  3.3. Ośrodek warszawski – Szkoła Nauk Społecznych i Handlowych (1915–1916), Szkoła Nauk Politycznych (1917–1939) ............................................................    48
  3.4. Inne ośrodki o profi lu politologicznym ..............................................................    52
  3.5. Warunki rozwoju nauki o polityce do 1939 roku ...............................................    56
  4. Stan refl eksji nad polityką w czasie drugiej wojny światowej i po jej zakończeniu ...    58
  5. Wprowadzenie polityczno-ideologicznych przedmiotów nauczania ..........................    63
  6. Rozwój instytucjonalny – nauki polityczne jako samodzielna dyscyplina uniwersytecka ..............................................................................................................    75
  6.1. Specyfi ka politologii w Uniwersytecie Warszawskim ........................................    84
  6.2. Kontynuacja politologii w Uniwersytecie Jagiellońskim ...................................    87
  6.3. Początki i rozwój politologii w Uniwersytecie Wrocławskim ............................    91
  6.4. Charakter politologii w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu .....    95
  6.5. Politologia w Lublinie – Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej ................    98
  6.6. Rozwój politologii w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach ............................    101
  6.7. Powstanie i funkcjonowanie politologii w innych ośrodkach ............................    103
  7. Powstanie korporacji naukowej – Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych (PTNP) ...    107
  8. Kondycja polskiej politologii marksistowskiej w latach osiemdziesiątych ................    115
  9. Przemiany społeczno-polityczne, odrodzenie się nauk politycznych .........................    133
  Rozdział III – Studia politologiczne w Polsce po 1989 roku .....................................    145
  1. Wstęp ...........................................................................................................................    145
  2. Nauka i szkolnictwo wyższe w Polsce po 1989 roku .................................................    149
  2.1. Wprowadzenie ....................................................................................................    149
  2.2. Prawne aspekty zmian systemu szkolnictwa wyższego po 1989 roku ...............    151
  2.3. Uczelnie, kierunki studiów, studenci i absolwenci szkół wyższych po 1989 roku .......................................................................................................    156
  2.4. Kadra dydaktyczno-naukowa po 1989 roku .......................................................    163
  2.5. Finansowanie nauki i szkolnictwa wyższego po 1989 roku ...............................    168
  3. Studia politologiczne w uczelniach publicznych i niepublicznych .............................    171
  4. Studenci, absolwenci i kandydaci studiów politologicznych w latach 1989–2008 ....    174
  4.1. Studenci i absolwenci politologii w Polsce w latach 1989–2008 .......................    174
  4.1.1. Studenci i absolwenci politologii – dane podstawowe ..................................    174
  4.1.2. Studenci i absolwenci politologii w Polsce według rodzaju uczelni i trybu studiów ...............................................................................................    178
  4.1.3. Studenci politologii według województw w latach 2001–2008 ....................    187
  4.1.4. Studenci pierwszego roku politologii oraz studenci studiów uzupełniających magisterskich ......................................................................    189
  4.2. Studenci politologii na tle kierunków pokrewnych w latach 1989–2008 ...........    194
  4.2.1. Studenci politologii, administracji i ekonomii ..............................................    195
  4.2.2. Studenci politologii, psychologii i socjologii ................................................    197
  4.2.3. Studenci politologii, dziennikarstwa i komunikacji społecznej, europeistyki, kulturoznawstwa oraz stosunków międzynarodowych .................................    199
  4.3. Kandydaci na studia politologiczne i inne wybrane kierunki w latach 2001–2009 ............................................................................................    202
  4.4. Sytuacja absolwentów politologii na rynku pracy w świetle danych urzędów pracy .....................................................................................................    206
  5. Kadra politologiczna po 1989 roku .............................................................................    210
  5.1. Politolodzy w świetle danych Ośrodka Przetwarzania Informacji .....................    210
  5.2. Doktoraty i habilitacje z zakresu nauk o polityce ...............................................    214
  5.3. Mapa zainteresowań badawczych politologów ..................................................    219
  6. Treści kształcenia na kierunku politologia ..................................................................    228
  6.1. Treści kształcenia na kierunku politologia po 1989 roku w świetle minimów programowych ....................................................................................................    228
  6.2. Treści programowe realizowane obecnie na kierunku politologia .....................    235
  6.3. Politologiczne specjalności kierunkowe .............................................................    243
  7. Jakość kształcenia na studiach politologicznych – próba oszacowania ......................    249
  7.1. Narzędzia i mechanizmy oceny jakości kształcenia ...........................................    249
  7.2. Ocena jakości studiów politologicznych w świetle danych Państwowej Komisji Akredytacyjnej ......................................................................................    254
  8. Wnioski .......................................................................................................................    260
  Aneks I – Podstawowe statystyki ..................................................................................    267
  Aneks II – Studenci politologii według województw w latach 1989–2008 ................    287
  Spisy tabel, wykresów i rysunków ................................................................................    307
  Bibliografia .....................................................................................................................    311
  Biogramy autorów .........................................................................................................    333
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia