Monizm i pluralizm władzy lokalnej

-20%

Monizm i pluralizm władzy lokalnej

Studium prawno-polityczne

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

18,24  22,80

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

18,2422,80

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Prezentowana praca poświęcona jest prawnym i politycznym zagadnieniom władzy lokalnej. Rozważane są one w perspektywie monizmu i pluralizmu jako dwóch typach idealnych władzy publicznej realizowanej na wszystkich poziomach organizacji społeczeństwa, a więc także w skali jednostek lokalnych. Inspirację do tego czerpałem głównie z twórczości naukowej Roberta Dahla, jego kontynuatorów i krytyków, wśród nich – z pionierskich na gruncie polskim opracowań Stanisława Ehrlicha. Dzięki uniwersalnemu charakterowi takiego podejścia możliwe stało się objęcie myślą struktur i procesów funkcjonowania władzy lokalnej w różnych epokach historycznych, na rozmaitych obszarach geograficznych, w państwach o bardzo odmiennym charakterze ustroju politycznego. Refleksje na powyższe tematy poprzedzają rozważania natury metodologicznej. Koncentruję je wokół możliwości wykorzystania w badaniach prowadzonych z punktu widzenia ustrojowego prawoznawstwa narzędzi i osiągnięć poznawczych nauk o polityce: filozofii, socjologii, psychologii politycznej, ekonomii politycznej, politologii itd.


Ze wstępu


Liczba stron516
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN-13978-83-7525-279-8
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wprowadzenie     7
    
  Część pierwsza: MONIZM I PLURALIZM A PRZEMIANY USTROJU WŁADZY LOKALNEJ     11
    
  I. Monizm i pluralizm jako dwie koncepcje władzy lokalnej     11
  1. Monizm i pluralizm jako typy idealne organizacji społeczeństwa    11
  1.1. Pojęcie władzy lokalnej    11
  1.2. Istota monizmu i pluralizmu w politycznej organizacji społeczeństwa    14
  1.3. Monizm i pluralizm modeli ustrojowych władzy lokalnej    26
  1.4. Monistyczny typ władzy lokalnej    29
  1.5. Pluralistyczny typ władzy lokalnej    32
  2. Monizm i pluralizm władzy publicznej w naukach o państwie i prawie     36
  2.1. Kontrowersje semantyczne i spór o metodę    36
  2.2. Istota i pochodzenie sporu o sposób badania charakteru władzy publicznej    40
  2.3. Idee pluralizmu wobec nauki o państwie i prawie oraz teorii prawa publicznego    45
  2.3.1. Odmiany prawniczego pluralizmu    45
  2.3.2. Pluralizm francuski    46
  2.3.3. Pluralizm niemiecki    48
  2.3.4. Pluralizm angielski    51
  2.3.5. Plura-lizm amerykański    52
  3. Drogi myśli ustrojowej od pluralizmu do monizmu i z powrotem (doświadczenie niemieckie)     54
  3.1. Szkoła klasyczna: ku pozytywistycznemu pluralizmowi    54
  3.2. Szkoła neoklasyczna: ku pozytywistycznemu monizmowi    57
  3.3. Niemiecka nauka prawa publicznego w godzinie próby    57
  3.4. Niemiecka nauka prawa publicznego po II wojnie światowej: ciągłość i zmiana    60
    
  II. Monizm i pluralizm w klasycznych ustrojach samorządowych     71
  1. Samorząd terytorialny jako wartość cywilizacyjna     71
  1.1. Samorząd a idea pluralizmu i pomocniczości    71
  1.2. Samorząd a zasada pomocniczości w świetle filozofii polityki oraz prawoznawstwa ustrojowego    76
  1.3. Samorząd terytorialny a demokracja lokalna    85
  1.4. Samorząd terytorialny a społeczeństwo obywatelskie    93
  2. Samorząd wobec państwa i miejscowej ludności     96
  2.1. Istota relacji między samorządem a państwem i miejscową ludnością    96
  2.2. Samorząd wobec państwa w doktrynach prawnych    98
  3. Monizm i pluralizm władzy w samorządzie odrębnym od państwa     102
  4. Monizm i pluralizm w samorządzie włączonym do państwa nowożytnego     107
  4.1. Pluralizm władzy lokalnej przeciw monizmowi państwa (Węgry, ziemie polskie)    107
  4.2. Pluralizm władzy lokalnej jako trwała podstawa ustroju państwa (Anglia)    109
  4.3. Pluralizm władzy lokalnej jako trwała podstawa demokracji Stany Zjednoczone    110
  4.4. Pluralizm władzy lokalnej w scentralizowanym państwie (Francja)    116
  4.5. Pluralizm władzy lokalnej współdziałającej z państwem (wersja niemiecka)    122
  4.6. Pluralizm władzy lokalnej w Polsce międzywojennej    127
  4.7. Pluralizm władzy lokalnej pod rządami komunistów: ku państwu niewolnemu    136
    
  III. Monizm i pluralizm władzy lokalnej w XX-wiecznych państwach niewolnych i po ich upadku    141
  1. Uwagi wprowadzające     141
  2. Władza lokalna w doktrynie i praktyce państw faszystowskich i autorytarnych    142
  2.1. Faszystowskie Włochy    142
  2.2. Państwa faszyzujące i autorytarne    145
  2.3. III Rzesza    146
  2.4. Austria    148
  3. Władza lokalna w doktrynie i praktyce państwa socjalistycznego    149
  3.1. Władza lokalna w doktrynie marksistowskiej    149
  3.2. Porewolucyjne modele ustrojowe władzy radzieckiej w terenie    151
  3.3. Stalinowski model władzy lokalnej    158
  3.4. Postalinowskie modele władzy lokalnej    163
  3.5. Antystalinowski model władzy lokalnej w Jugosławii    174
  4. Kres państw niewolnych a pluralizm władzy lokalnej w nowych demokracjach u schyłku XX wieku     180
  4.1. Trzecia fala demokratyzacji: upadek państw niewolnych i nowe demo-kracje    180
  4.2. Ku nowym modelom władzy lokalnej w państwach postkomunistycznych    184
    
  IV. Monizm i pluralizm a reformy władzy lokalnej we współczesnej Europie     189
  1. Przemiany relacji między samorządem i państwem     189
  1.1. Podstawowe kierunki reform    189
  1.2. Decentralizacja i dekoncentracja we Francji    199
  1.3. Konfrontacja lokalizmu i centralizmu w Wielkiej Brytanii    207
  1.4. Samodzielność władz lokalnych i ujednolicenie ustroju w Niemczech    213
  2. Monizm i pluralizm nowego lokalnego ładu ustrojowego w Europie    217
  2.1. Problem decentralizacji    217
  2.2. Problem integracji    220
  3. Samorząd wobec miejscowej ludności: lokalne przywództwo a de-mokracja     226
  3.1. Główne linie przemian ustroju władzy lokalnej    226
  3.2. Trzy koncepcje reformy modelu organu wykonawczego    232
  Motywy i efekty reform (248)
  4. Refleksje końcowe części pierwszej: tradycje myślenia o władzy lo-kalnej i jej współczesny charakter    250
    
  Część druga: MONIZM I PLURALIZM SAMORZĄDOWEJ WŁADZY LOKALNEJ W POLSCE WSPÓŁCZESNEJ    255
    
  V. Samorządowa władza lokalna w systemie władzy terytorialnej     255
  1. Podstawy i struktura władzy terytorialnej    255
  1.1. Dualizm władzy terytorialnej    255
  1.2. Struktura i funkcje terenowej administracji rządowej a samorząd terytorialny    260
  1.3. Samorząd lokalny i regionalny    274
  1.4. Wspólnota samorządowa jako podmiot władzy publicznej    282
  1.5. Obywatelskie prawo do samorządu    286
  2. Wspólnota mieszkańców jako pierwotny podmiot samorządowej władzy terytorialnej    288
  2.1. Kryteria podmiotowości wspólnoty mieszkańców    288
  2.2. Wspólnota mieszkańców a organy samorządowe    290
  3. Organy stanowiące i organy wykonawcze jako pochodne podmioty samorządowej władzy terytorialnej     293
  3.1. Wyodrębnienie prawne organów stanowiących i organów wykonawczych    293
  3.2. Organ stanowiący i organ wykonawczy a przedstawicielstwo wspólnoty samorządowej    296
  3.3. Ku nowym koncepcjom organów wspól-noty samorządowej    302
    
  VI. Podział władzy między organy wspólnoty samorządowej     307
  1. Zasady podziału władzy we wspólnocie samorządowej     307
  1.1. Trzy warianty podziału funkcji organów samorządowych    307
  1.2. Względność kryteriów podziału funkcji    311
  2. Podział funkcji w zakresie kształtowania polityki samorządowej     312
  2.1. Określanie kierunków działania organu wykonawczego    312
  2.2. Podejmowanie aktów o charakterze programowym    314
  3. Podział funkcji w zakresie zarządzania jednostką samorządu terytorialnego    322
  3.1. Podział kompetencji w zakresie stanowienia aktów prawa miejscowego w dziedzinie zarządzania    322
  3.2. Kompetencje wyłączne organu stanowiącego w dziedzinie zarządzania    328
  3.3. Funkcje organu wykonawczego i innych podmiotów w zakresie zarzadzania    331
  4. Podział funkcji w zakresie kształtowania wewnętrznego ustroju i struktur zarządzania j.s.t.     340
  4.1. Określanie ustroju wewnętrznego jednostki    340
  4.2. Określanie organizacji wewnętrznej i trybu pracy organów j.s.t.    346
  4.3. Określanie organizacji wewnętrznej aparatu zarządzania    346
  4.4. Wpływ na inne struktury administracji terytorialnej    350
  5. Podział funkcji w zakresie kierowania aparatem zarządzania     350
  5.1. Obsada stanowisk i kierowanie pracą skarbnika i sekretarza j.s.t.    350
  5.2. Wpływ organu stanowiącego na działalność aparatu zarządzania    353
  5.3. Kierowanie aparatem zarządzania przez organ wykonawczy (i jego przewodniczącego)    354
    
  VII. Podległość organu wykonawczego wobec organu stanowiącego wspólnoty samorządowej     361
  1. Prawnoustrojowy charakter relacji między organami wspólnoty samorządowej     361
  1.1. Ewolucja modelu organu wykonawczego a jego podległość wobec organu stanowiącego    361
  1.2. Wójt wobec rady gminy    363
  1.3. Zarząd i starosta wobec rady powiatu    371
  1.4. Zarząd i marszałek wobec sejmiku województwa    374
  2. Powiązania personalne między organami wspólnoty samorządowej     375
  2.1. Sens ustrojowy relacji personalnych    375
  2.2. Wójt jako piastun mandatu publicznego wobec rady gminy    376
  2.3. Wójt jako pracownik samorządowy wobec rady gminy    379
  2.4. Ingerencje zewnętrzne w sprawach personalnych wójta a jego podległość wobec rady gminy    385
  2.5. Powią-zania personalne między członkami organu wykonawczego a organem stanowiącym powiatu i województwa    388
  2.6. Tendencje ograniczania wpływu organu stanowiącego na sprawy personalne piastunów organu wykonawczego    394
  3. Powiązania kontrolne między organami wspólnoty samorządowej     395
  3.1. Zależności kontrolne a zakres podległości organu wykonawczego    395
  3.2. Zakres kontroli samorządowego aparatu zarządzania przez organ stanowiący    398
  3.3. Szczególna pozycja komisji rewizyjnej    400
  VIII. Odpowiedzialność demokratyczna organów wspólnoty samorządowej     405
  1. Odpowiedzialność demokratyczna organów wspólnoty samorządowej jako instytucja prawa ustrojowego    405
  1.1. Porządek myślenia o odpowiedzialności władz publicznych    405
  1.2. Pojęcie demokratycznej odpowiedzialności organów samorządowych    408
  1.3. Odpowiedzialność demokratyczna organów samorządowych jako forma odpowiedzialności prawnej    413
  1.4 Szczególne cechy praw-ne demokratycznej odpowiedzialności organu wspólnoty samorządowej    416
  1.5. Struktura odpowiedzialności demokratycznej    418
  2. Bezpośrednia odpowiedzialność organów wspólnoty przed wspólnotą     420
  2.1. Rodzaje odpowiedzialności demokratycznej organów samorządowych    420
  2.2. Mechanizmy odpowiedzialności demokratycznej    423
  3. Odpowiedzialność organu wykonawczego przed organem stanowiącym wspólnoty samorządowej     429
  3.1. W myśl klasycznych kanonów parlamentaryzmu ten rodzaj odpowiedzialności ciał wykonawczych jest podstawowy    429
  3.2. Odwołanie organu wykonawczego z innej przyczyny niż nieudzielenie absolutorium    451
  4. Zanik odpowiedzialności demokratycznej jako symptom kryzysu demokracji lokalnej    455
    
  IX. Refleksje końcowe i konkluzje: kierunki doskonalenia modelu władzy lokalnej w Polsce    459
  1. Interpretacja przemian: od wielkich nadziei do kryzysu samorządu terytorialnego    459
  1.1. Swoistość polskiej drogi do samorządu terytorialnego    459
  1.2. Diagnoza choroby i pierwsze próby terapii władzy lokalnej    465
  1.3. Zmiana oczekiwań pod adresem władzy lokalnej, nowe rozwiązania ustrojowe i nowe rozczarowania    467
  2. Propozycja drogi wyjścia z kryzysu: ku rzeczywistemu pluralizmowi władzy lokalnej     476
  2.1. Idea pluralizmu związanego z aktywnym uczestnictwem obywateli w ramach przedstawicielskich i bezpośrednich form demokracji lokalnej jest kluczem do przyszłej reformy    476
  2.2. Podstawowe znaczenie ma reforma ustroju władzy w gminach    484
  2.3. Radykalnej zmiany wymaga model ustrojowy powiatu    486
  2.4. Istotnych zmian wymaga model władz publicznych województwa    486
  2.5. Zakończenie    488
    
  Bibliografia     491
    
  Od Redakcji     515
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia