Geochemia krajobrazu

Geochemia krajobrazu

3 oceny

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

21,90  30,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa: 30,00 zł (-27%)

Najniższa cena z 30 dni: 19,50 zł  


21,90

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Geochemia krajobrazu jest pierwszym polskim podręcznikiem akademickim z tej dziedziny wiedzy, adresowanym do studentów różnych kierunków: geografii, biologii, rolnictwa, ochrony środowiska, chemii, architektury krajobrazu, planowania przestrzennego i In., na których wykładane są przedmioty z geochemii krajobrazu lub zakres problematyki jest do niej zbliżony.


Nowy podręcznik, w założeniu autorów, ma być przydatny również dla pracowników naukowych szukających odpowiednich materiałów do prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz do własnych badań.


Podstawowe zagadnienia z geochemii krajobrazu zostały opracowane przez kilku autorów, specjalistów z pokrewnych i uzupełniających się dyscyplin: biogeochemii ( Helena Dziadowiec), ogólnej nauki o krajobrazie i geografii krajobrazu (Katarzyna Ostaszewska), chemii gleb i geochemii krajobrazu (Urszula Pokojska), gleboznawstwa i geochemii krajobrazu ze szczególnym uwzględnieniem systematyki krajobrazów geochemicznych (Bogumił Wicik).


Rok wydania2012
Liczba stron392
KategoriaGeografia fizyczna
WydawcaWydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
ISBN-13978-83-231-2965-3
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa /    11
  
  CZĘŚĆ 1. WIADOMOŚCI WPROWADZAJĄCE
  
  Rozdział I. Elementy chemii ogólnej (Urszula Pokojska) /    17
  1. Chemiczne podstawy budowy materii /    17
  2. Prawo okresowości i układ okresowy pierwiastków Mendelejewa /    18
  3. Budowa atomów /     19
  4. Jednostka masy atomowej. Pojęcie mola i masy molowej /    22
  5. Rozmieszczenie elektronów wokół jądra atomowego /     23
  6. Współczesny układ okresowy pierwiastków /    26
  7. Elektrony walencyjne a wiązania chemiczne /     27
  7.1. Rodzaje wiązań chemicznych /     30
  8. Oddziaływania międzycząsteczkowe /     34
  9. Związki kompleksowe. Chelaty /     36
  10. Roztwory wodne /     38
  10.1. Budowa cząsteczki H2O i właściwości wody /     38
  10.2. Mechanizmy rozpuszczania substancji stałych /     41
  10.3. Dysocjacja elektrolitów. Elektrolity mocne i słabe /     44
  10.4. Dysocjacja wody. Iloczyn jonowy wody /     46
  10.5. Odczyn. Skala pH /    47
  10.6. Hydroliza soli /     48
  10.7. Roztwory buforowe /     49
  10.8. Rozpuszczalność. Stężenie roztworów i sposoby jego wyrażania /     50
  10.9. Roztwór idealny i rzeczywisty /     53
  11. Układy koloidalne /    54
  12. Utlenianie i redukcja /     56
  12.1. Potencjały erdoks /     57
  Literatura /     60
  
  Rozdział II. Elementy krystalochemii (Urszula Pokojska) /     61
  1. Stan krystaliczny materii, ciało krystaliczne, kryształ /     61
  2. Związek krystalochemii z pokrewnymi dziedzinami nauki /     62
  3. Budowa kryształów w świetle krystalografii strukturalnej i geometrycznej /     63
  3.1. Typy komórek elementarnych i układy krystalograficzne /     64
  4. Struktura kryształów w świetle krystalochemii /     67
  4.1. Typy kryształów a rodzaj wiązań chemicznych /     69
  4.1.1. Kryształy jonowe /     69
  4.1.2. Kryształy kowalencyjne /     70
  4.1.3. Kryształy o wiązaniach pośrednich jonowo-kowalencyjnych / 4.1.4. Kryształy o wiązaniach metalicznych i mieszanych /    73
  4.2. Pokrewieństwo krystalochemiczne pierwiastków. Diadochia. Izomorfizm /     74
  4.2.1. Diadochia a współwystępowanie pierwiastków w minerałach /     77
  4.3. Polimorfizm /     78
  Literatura /     80
  
  Rozdział III. Elementy geochemii (Urszula Pokojska) /     81
  1. Geochemia jako nauka /     81
  2. Budowa Ziemi i podstawowe właściwości materii ziemskiej /     83
  3. Stosunki ilościowe pierwiastków chemicznych w geosferach zewnętrznych /     86
  3.1. Skorupa ziemska /    86
  3.2. Hydrosfera /     88
  3.3. Atmosfera /     89
  3.4. Klarki pierwiastków /     91
  4. Procesy geologiczne kierujące rozmieszczeniem pierwiastków chemicznych w skorupie ziemskiej /    93
  4.1. Procesy magmowe /    95
  4.2. Procesy hipergeniczne /     101
  4.3. Procesy metamorficzne /     102
  5. Stosunek geochemii krajobrazu do geochemii /     103
  Literatura /     104
  
  CZĘŚĆ 2. PODSTAWY GEOCHEMII KRAJOBRAZU
  
  Rozdział IV. Geochemia krajobrazu jako nauka (Katarzyna Ostaszewska) /    107
  1. Pojęcie krajobrazu w naukach przyrodniczych /    107
  2. Miejsce geochemii krajobrazu w systemie nauk /     109
  3. Geochemia krajobrazu w tradycyjnym ujęciu szkoły rosyjskiej /    110
  3.1. Rys historyczny /     110
  3.2. Przedmiot badań geochemii krajobrazu /     113
  Literatura /    117
  
  Rozdział V. Chemizm powłoki krajobrazowej Ziemi (epigeosfery) /    119
  1. Wprowadzenie (Urszula Pokojska) /    119
  2. Chemizm dolnej warstwy atmosfery (troposfery) (Urszula Pokojska) /    120
  2.1. Rola troposfery w epigeosferze /    120
  2.2. Substancje pochodzące z powierzchni Ziemi w atmosferze /     122
  2.3. Ozon w atmosferze /    123
  2.4. Gazy cieplarniane /     126
  2.5. Gazy kwasotwórcze (tlenki siarki i azotu) /    129
  2.6. Aerozol atmosferyczny, kondensacja pary wodnej, opady atmosferyczne /    133
  2.7. Geochemiczna charakterystyka wód opadowych /     136
  3. Chemizm hydrosfery (Urszula Pokojska) /    142
  3.1. Rola hydrosfery w epigeosferze /     142
  3.2. Najważniejsze procesy chemiczne zachodzące z udziałem wody /     144
  3.3. Czynniki wpływające na chemiczną aktywność wód naturalnych /     145
  3.3.1. Temperatura /     146
  3.3.2. Odczyn /     147
  3.3.3. Zdolności buforowe /     150
  3.3.4. Potencjał erdoks /    152
  3.3.5. Zawartość substancji mineralnych /    155
  3.3.6. Zawartość substancji organicznych /     156
  3.4. Ewaporacja wody i krystalizacja soli /     157
  3.5. Podział wód naturalnych według wielkości mineralizacji.    159
  3.6. Krótka charakterystyka geochemiczna różnych rodzajów wód naturalnych /    161
  3.6.1. Słodkie wody lądowe /     162
  3.6.1.1. Rzeki /     165
  3.6.1.2. Jeziora /    169
  3.6.1.3. Płytkie wody podziemne /     172
  3.6.2. Wody jezior słonawych i słonych /     174
  3.6.3. Wody morskie /     176
  3.7. Bilans jonowy wody /     179
  4. Chemizm biosfery (Helena Dziadowiec) /     180
  4.1. Definicja biosfery /     180
  4.2. Zróżnicowanie gatunkowe i skład chemiczny organizmów żywych /     182
  4.2.1. Zróżnicowanie gatunkowe organizmów /    182
  4.2.2. Skład chemiczny organizmów /     183
  4.3. Produkcja i procesy przekształceń materii organicznej /    188
  4.3.1. Produkcja materii organicznej /    188
  4.3.2. Procesy przekształceń materii organicznej i udział gleb w tych procesach /     194
  4.4. Zasoby materii organicznej /     200
  4.4.1. Zasoby biomasy /     200
  4.4.2. Zasoby martwej materii organicznej /     204
  4.5. Rola związków humusowych w funkcjonowaniu biosfery /    204
  4.6. Wpływ biosfery na inne sfery powłoki krajobrazowej Ziemi /     208
  4.6.1. Wpływ biosfery na atmosferę /     208
  4.6.2. Wpływ biosfery na hydrosferę /     211
  4.6.3. Wpływ biosfery na litosferę /     212
  5. Chemizm zewnętrznej warstwy litosfery (strefy hipergenezy) (Urszula Pokojska) /     214
  5.1. Główne minerały skałotwórcze skorupy ziemskiej /     214
  5.2. Krystalochemia krzemianów /     216
  5.3. Wietrzenie skał i minerałów /     220
  5.3.1. Struktura krzemianów a ich odporność na wietrzenie chemiczne /     222
  5.3.2. Czynniki i procesy chemicznego wietrzenia minerałów /     223
  5.3.3. Produkty chemicznego wietrzenia krzemianów /     226
  5.3.3.1. Minerały ilaste /     227
  5.3.3.2. Wtórne tlenki /     232
  5.3.3.3. Składniki rozpuszczalne i ich losy /     235
  5.3.4. Zwietrzeliny /     236
  5.4. Pokrywa zwietrzelinowa a pedosfera /    238
  Literatura /     242
  
  Rozdział VI. Migracja pierwiastków chemicznych w krajobrazie (Urszula Pokojska) /     249
  1. Pojęcia podstawowe /     250
  1.1. Migracja wodna /     251
  1.2. Migracja biologiczna /     254
  2. Wybrane pierwiastki /     257
  2.1. Krzem /     257
  2.2. Glin /     259
  2.3. Żelazo /     263
  2.4. Mangan /     267
  2.5. Wapń /     270
  2.6. Sód /     273
  2.7. Chlor /     275
  2.8. Węgiel /     276
  2.9. Azot /     280
  2.10. Siarka /     283
  2.11. Fosfor /     289
  Literatura /     292
  
  Rozdział VII. Klasyfikacja geochemiczna krajobrazów naturalnych (Bogumił Wicik i Katarzyna Ostaszewska) /     295
  1. Pojęcia podstawowe /     295
  2. Typologia krajobrazów elementarnych /     299
  3. Jednostki klasyfikacji krajobrazów geochemicznych i podstawy ich wyróżniania /     303
  Literatura /     311
  
  Rozdział VIII. Przykłady badań krajobrazowo-geochemicznych
  (Katarzyna Ostaszewska i Bogumił Wicik) /     313
  1. Wprowadzenie /     313
  2. Badania krajobrazów geochemicznych /     313
  2.1. Krajobrazy strefy umiarkowanej leśnej /     314
  2.1.1. Krajobrazy starych gór – Taunus /     314
  2.1.2. Krajobrazy sandrów młodoglacjalnych – Bory Tucholskie /     321
  2.2. Krajobrazy strefy stepowej /     328
  2.2.1. Krajobrazy suchych stepów – Wyżyna Mongolska /     328
  2.3. Krajobrazy strefy gorącej leśnej /     334
  2.3.1. Krajobrazy na skałach ultrazasadowych – połnocno-wschodnia Kuba /     335
  2.4. Krajobrazy subakwalne /     344
  2.4.1. Jezioro Gościąż /     344
  2.4.2. Jezioro Czad /     348
  3. Badania strumieni migracyjnych /    355
  3.1. Ekosystemy strefy umiarkowanej leśnej – Solling (Niemcy) /    355
  3.2. Ekosystemy strefy gorącej leśnej – las oligotroficzny w Wenezueli /     360
  3.3. Studia porównawcze /     364
  Literatura /     367
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia