Językoznawcze aspekty modelu kształtowania kompetencji języka obcego

-20%

Językoznawcze aspekty modelu kształtowania kompetencji języka obcego

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

18,24  22,80

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

18,2422,80

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Czytelnik tomu odnajdzie w toku jego lektury wiele cennych informacji o poszczególnych utworach literatury włoskiej, a (…) nie jest ona zbyt dobrze w Polsce znana. Odnajdzie też wielce interesujące zarówno dla dzieł literackich, jak i filmowych konteksty natury historycznej, politycznej i stricte kulturowej, co wzbogaca sposób widzenia i interpretacji poszczególnych tekstów.
Pragnę także podkreślić bardzo dobrą kompozycję tomu. Jego tytuł wskazuje, iż książka będzie ciekawym przewodnikiem nie tylko po obszarze literatury włoskiej od romantyzmu po współczesność. Zwraca także uwagę na te momenty historii Włoch i ich kultury, w których sztuka kina – zwracając się ku literaturze – poszukuje swojej intelektualnej i estetycznej świadomości.


Prof. zw. dr hab. Ewelina Nurczyńska-Fidelska


Książka Od Manzoniego do Maraini. Ekranizacje literatury włoskiej powinna znaleźć zainteresowanie wśród filmoznawców, italianistów oraz wszystkich zainteresowanych kulturą włoską. Tom inicjuje zarazem serię italianistyczną, w której w najbliższych latach publikowane będą zarówno wyniki badań prowadzonych przez członków łódzkiego ośrodka, jak również opracowania zbiorowe powstałe przy współpracy innych uczelni polskich i włoskich.


Liczba stron418
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN-13978-83-7525-426-6
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  WSTĘP     13
  NAUCZYCIEL JĘZYKOZNAWCA — BADACZ: ZAŁOŻENIA METODOLOGICZNE     15
  POZNAWANIE JĘZYKA Z PERSPEKTYWY METODOLOGA     16
  Model badań (języka i/lub nauki języka obcego)     16
  Model (nauki) języka (i/lub nauki języka obcego)     18
  WIEDZA O GLOTTODYDAKTYCE Z PERSPEKTYWY JĘZYKOZNAWCY     21
  Glottodydaktyka a lingwistyka     21
  Glottodydaktyka w teorii i praktyce nauczania .     22
  Językoznawstwo w teorii językoznawczej i praktyce glottodydaktycznej     22
  Język przyswajany, język rodzimy, język pośredni     24
  Język przyswajany jest językiem obcym     24
  Językiem znanym jest język rodzimy     25
  Językiem władanym jest język pośredni     25
  Język obcy jest językiem wyuczanym     27
  Dwujęzyczność współrzędna i podporządkowana     28
  Modele indukcyjne i dedukcyjne     29
  Procesy algorytmiczne i heurystyczne     30
  Dydaktyka terapeutyczna i profilaktyczna     30
  WIEDZA O JĘZYKU Z PERSPEKTYWY GLOTTODYDAKTYKA     33
  Wiedza o języku     33
  Forma i substancja treści i wyrażenia     33
  Dwuczłonowość języka     36
  Związki paradygmatyczne i syntagmatyczne     38
  Semazjologia i onomazjologia     43
  Kompetencja i performancja     44
  Różne kompetencje językowe i badania językoznawcze     46
  Język — świat — poznanie     48
  Język — świat — myślenie     50
  Konwencja i konwencjonalizacja     51
  Koncept i konceptualizacja     52
  Profil i profilowanie     53
  Interpretant     55
  Język rodzimy i świat obcy — świat rodzimy i język obcy     55
  Problemy natury kognitywnej     56
  Problemy natury funkcjonalnej     57
  Problemy natury interferencyjnej i pozainterferencyjnej     58
  Język — myślenie — mowa     59
  Błędy i chybienia     59
  Kompetencja poprawnościowa i stosownościowa     62
  Krzywa akwizycji — progresja kompetencji języka pośredniego     63
  Język — komunikacja — użytkownik     64
  Schemat komunikacji i funkcje języka     64
  Zasady komunikacji endolingwalnej i działania użytkownika języka rodzimego     65
  Zasada kooperacji     65
  Zasada relewancji     66
  Zasada ekonomii     69
  Zasady komunikacji egzolingwalnej i niebezpieczeństwa użytkownika języka obcego     70
  Zasada skuteczności i stosowności     71
  Zasada interpretowalności     72
  Zasada akomodacji     75
  KOMPETENCJA JĘZYKOWA Z PERSPEKTYWY DYDAKTYKA-JĘZYKOZNAWCY     79
  Uczmy (się) języka z wiedzą o języku     79
  Uczmy (się) języka obcego językiem znanym     81
  Tłumaczmy język i o języku     83
  Mówmy tak, aby zrozumiano to, co chcieliśmy powiedzieć     84
  Uczmy się sami, ale poprawnie     85
  JĘZYKOZNAWCZE TECHNIKI KSZTAŁTOWANIA KOMPETENCJI SYNTAKTYCZNEJ     89
  UJĘCIE JĘZYKOZNAWCZE — WIEDZA O SKŁADNI: CZYLI CZEGO (SIĘ) UCZYĆ     90
  Kompetencja składniowa języka — ujęcie intralingwalne     90
  Kompetencja generująca: o generowaniu struktur składniowych     90
  Kompetencja echoidalna: o sposobie przywoływania z pamięci     92
  Kompetencja formulaiczna: o formułach zamiast struktur     92
  Kompetencje składniowe języków — ujęcie interlingwalne     95
  Przyczyny problemów     96
  Aspekty systemowe     96
  Implikacje kognitywne     97
  … i proponowane rozwiązania     99
  PROCEDURA DYDAKTYCZNA — UMIEJĘTNOŚĆ BUDOWANIA ZDAŃ: CZYLI JAK (SIĘ) UCZYĆ     102
  Struktura tematyczno-rematyczna zdania: dwie logiki organizacji tekstu     102
  Ujęcie frastyczne     102
  Ujęcie systemowe     104
  Ujęcie kognitywne     107
  Ujęcie dydaktyczne     109
  Koncesja: przyzwolenie na nie-ćwiczenie     112
  O sposobach wyrażania „tylko” i „nie tylko”     118
  Przyczynowość po francusku: jak poradzić sobie z przechodniością     121
  Konstrukcje kauzatywne i antonimy wewnętrzne     121
  Faire faire     123
  Faire faire (wyr. Analityczne) ‹ wyrażenie syntetyczne     124
  Faire faire ‹ peryfraza     124
  Faire faire ‹ ?     125
  Mieć czy być — faire ou etre     126
  Aspekty kognitywne i funkcjonalne     127
  Części mowy: o odmienności profili, które zwykło się dostrzegać     127
  Charakter nominalny vs werbalny     128
  Charakter posesywny vs atrybutywny     128
  Elipsa i amplifikacja     129
  Zaimki     129
  Konstrukcje bezokolicznikowe     130
  Nie wszyscy są pierwsi, ostatni, jedyni     133
  Nie wszystko zostało jeszcze powiedziane     133
  Jako jedyny, pierwszy i ostatni     134
  Najważniejszy, jaki kiedykolwiek / ktokolwiek / gdziekolwiek     134
  To, że jest tyle nie znaczy, że nie może być więcej     135
  Rytuały językowe: o zachowaniach adekwatnych do sytuacji     135
  Jak zapytać o drogę?     136
  Rytuał prośby: prosić to nie rozkazywać     136
  ASPEKTY AUTODYDAKTYCZNE: WIEDZA O JĘZYKU, ZNAJOMOŚĆ SKŁADNI I UMIEJĘTNOŚĆ BUDOWANIA ZDAŃ     138
  Algorytmy tłumaczeniowe     138
  Badania własne     139
  A może byśmy .     139
  Lepiej (będzie) jeśli .     140
  Im więcej, tym mniej     140
  Nie tyle x, ile y     140
  Ciągle to samo     141
  Sans que     141
  „Ergatyw“ po polsku     141
  Participe passé     142
  Algorytmy w praktyce     142
  Środki i zasady     145
  Cele i sprawności     147
  JĘZYKOZNAWCZE TECHNIKI KSZTAŁTOWANIA KOMPETENCJI SEMANTYCZNEJ     149
  UJĘCIE JĘZYKOZNAWCZE: ZNACZENIE ZNACZENIA I ZNACZENIA ZNACZEŃ     150
  Teoria wyrazu i/lub znaku językowego     150
  Cechy definicyjne znaku językowego     150
  Dwuczłonowość     150
  Linearność     150
  Arbitralność     151
  Różne koncepcje znaczenia     153
  Znaczenie i oznaczanie     153
  Znaczenie znaczenia     155
  Znaczenie w użyciu     155
  Znaczenie w języku i w umyśle     158
  Składniki treści wyrażeń     159
  Konotacja i denotacja     160
  Informacje językowe czy encyklopedyczne     161
  Treści symbolizowane i sugerowane     162
  Treści inferowane     163
  Treści artelektalne, socjolektalne i idiolektalne     164
  Trzy płaszczyzny języka     164
  Trzy rodzaje składników treści     165
  Trzy formy znaczeń wyrażenia     165
  Trzy rodzaje kompetencji semantycznej     166
  Relacje między znaczeniami wyrażeń: formy i rodzaje znaczeń     167
  Składniki treści wyrażenia: jednoznaczność i wieloznaczność leksemu     168
  Możliwe znaczenia wyrażenia: relacje sememiczne leksemu     169
  Relacje między wyrażeniami: relacje sememiczne leksemów     172
  UJĘCIE FUNKCJONALNE: RÓŻNICE SYSTEMOWE I ICH IMPLIKACJE GLOTTODYDAKTYCZNE     175
  Różnice kategorialno-gramatyczne, czyli o rozbieżnościach przeddyskursywnych     175
  Języki syntetyczne i analityczne     175
  Ładunki znaczeniowe morfemów     176
  Różnice funkcjonalno-dyskursywne, czyli o rozbieżnościach w mowie     177
  Ekonomia semazjologiczna i onomazjologiczna     177
  Wyrażenia proste i złożone     178
  Konwergencja składników treści: wyrażenia analityczne i syntetyczne     179
  Dywergencja składników treści: wyrażenia generyczne i specyficzne     182
  Aspekty kontrastywne: implikacje glottodydaktyczne     184
  Syntagmy werbalne     185
  Syntagmy przyimkowe     186
  UJĘCIE DYDAKTYCZNE: JĘZYKOZNAWCZE TECHNIKI ANALIZY ZNACZENIA SŁOWA OBCEGO     188
  Konfrontacje leksykalne     188
  Tertium comparationis     189
  Podejście operacyjne     190
  Ujęcie atrybutywne     191
  Modele analizy     192
  Analizy wprowadzające     193
  Relacje intraleksykalne — konfrontacja składników treści     193
  Relacje interleksykalne — konfrontacja rodziny wyrażeń     195
  Analiza logiczna     196
  Pojęcia semantyki logicznej     196
  Implikacje dydaktyczne     197
  Od zakresu do treści charakterystycznej     198
  Od treści charakterystycznej do zakresu     199
  Zasadność analiz logicznych     200
  Analiza semiczna     201
  Tabela semiczna     202
  Analiza semiczna w praktyce MCL     204
  Analiza składnikowa     208
  Podstawowe pojęcia     208
  Dendryt leksykalny     209
  Ograniczenia selekcyjne     211
  Reguły projekcyjne i znaczenia dyskursywne     212
  Aplikacje dydaktyczne     214
  Poszukiwanie znaczeń — kompetencja leksykalna     215
  Konkatenacje i kolokacje — kompetencja leksotaktyczna     217
  Analiza kkp     219
  W języku ogólnym     219
  W języku specjalistycznym     222
  Koncepty     222
  Konwencje     223
  Profile     224
  Praca własna     224
  Analiza semantograficzna     226
  Dwa sposoby konceptualizacji rzeczywistości: konceptualizacja językowa i wizualna     226
  Dwa przedmioty wizualizacji graficznej: obrazowanie myśli i słów     228
  Dwa odniesienia wizualizacji znaku językowego: obrazy desygnatów i obrazowanie znaczeń     231
  Różne rodzaje wizualizacji słowa i różne rodzaje wizualizowanych treści     233
  Remografy     233
  Profilografy     239
  Konceptografy     241
  Technika podświetlania .     243
  Dwa sposoby wykorzystania technik wizualizacji:
  pozna(wa)nie i rozpozna(wa)nie treści słów     247
  Analizy podsumowujące .     247
  JĘZYKOZNAWCZE TECHNIKI KSZTAŁTOWANIA KOMPETENCJI PRAGMATYCZNEJ     251
  ELEMENTY KOMPETENCJI PRAGMATYCZNEJ     253
  Kompetencja pragmatyczna w pragmatyce językoznawczej     253
  Akty mowy i działania językowe     253
  Skutek i skuteczność     254
  Inferencje     254
  Implikacja     255
  Presupozycja     255
  Domniemanie     256
  Kompetencja pragmatyczna w dydaktyce języka obcego     256
  Ujęcie dydaktyczne     257
  Ujęcie pragmatyczne     257
  Ujęcie interlingwalne     257
  TECHNIKI NAUCZANIA EFEKTÓW ZNACZENIOWYCH RODZAJNIKA FRANCUSKIEGO     258
  Przyczyny problemów     258
  Ujęcie gramatyczne i tradycyjne metody nauczania     259
  Reguły użycia     259
  Ćwiczenia użycia     261
  Ujęcie językoznawcze     262
  Ujęcie logiczne     265
  Ujęcie pragmatyczne     268
  Ujęcie dydaktyczne: od analizy pragmatycznej do technik nauczania     271
  Procedura dydaktyczna     271
  Doświadczenia językowe     272
  Przed chwilą rozmawiałem z Potrzebowskim     272
  Rozmawiałem wczoraj z tą . no     273
  Poproszę obie osoby o powstanie     273
  Pospiesz się, bo tramwaj jedzie     274
  Przełożenie glottodydaktyczne: „pragmadydaktyka” w zastosowaniu     274
  Utrwalenie i ewaluacja     276
  Tłumaczenia kontekstualne (z języka polskiego)     276
  Testy komutacyjne (w języku francuskim)     276
  Inferencje kontekstualne     278
  Praca własna     282
  Podsumowanie     284
  TECHNIKI NAUCZANIA EFEKTÓW ZNACZENIOWYCH WYBRANYCH CZASÓW JĘZYKA FRANCUSKIEGO     285
  Przyczyny problemów     285
  Ujęcie językoznawcze     286
  Perspektywa konfrontatywna…     286
  …i jej implikacje kognitywno-dydaktyczne     290
  Ujęcie pragmatyczne     292
  Ujęcie dydaktyczne: od analizy pragmatycznej do metody dydaktycznej     293
  Procedura dydaktyczna     293
  Doświadczenia pragmatyczne     294
  Inferencje kontekstualne     295
  Impaktualność, aspektualność, temporalność     297
  Analiza czasowości w praktyce     300
  Tłumaczenia kontekstualne i testy komutacyjne     300
  Ewaluacja i prace własne     301
  Podsumowanie     302
  UJĘCIE METODOLOGICZNE: TECHNIKI PRZEDMIOTO-I PODMIOTOCENTRYCZNE     304
  UCZEŃ BADACZ — JĘZYKOZNAWCA, CZYLI ZASADNOŚĆ METODY JĘZYKOZNAWCZEJ     307
  MODEL (MCL) POZYSKIWANIA KOMPETENCJI JĘZYKA OBCEGO: PRÓBA FORMALIZACJI     308
  Jak badamy?
  czyli proponowana metodologia badań     308
  Modele analizy     311
  Analiza diachroniczna     312
  Analiza synchroniczna     313
  Co badamy?
  czyli analiza przedmiotu badań     314
  Kompetencja syntaktyczna     314
  Kompetencja semantyczna     328
  Kompetencja pragmatyczna     332
  Podsumowanie i wnioski     338
  Interpretacja wyników badań,
  czyli próba formalnej reprezentacji krzywej akwizycji MCL     341
  Różne krzywe dla różnych modeli     343
  Arbitralność znaku językowego     344
  Motywacja znaczenia     345
  Luki leksykalne     345
  Dystans semantyczny derywatów     346
  Modyfikacja ograniczeń selekcyjnych     347
  Różne krzywe dla różnych kompetencji     347
  Różne modele dla różnych potrzeb     349
  Różne potrzeby w inteligentnym rozwoju językowym     353
  Z METODOLOGII BADAŃ NAD UMYSŁEM, JĘZYKIEM I AKWIZYCJĄ     354
  Model umysłu     354
  Model języka     357
  Język myśli     357
  Język ucieleśniony     362
  Model akwizycji     364
  Akwizycja jr i jo     365
  Model modularny i holistyczny     366
  Wiedza proceduralna i deklaratywna     367
  Glottodydaktyka zewnątrz- i wewnątrzpodmiotowa     369
  ZASADNOŚĆ METOD „JĘZYKOZNAWCZYCH”,
  CZYLI JAK, KOGO I KIEDY (NIE) NALEŻY NAUCZAĆ     370
  Pytania metodologii glottodydaktycznej     371
  Zasadność metody mcl — przesłanki stworzenia     372
  Zastosowanie czynne i bierne     373
  Nauczyciel: (glotto)dydaktyk czy językoznawca     373
  Kompetencja sztuczna czy naturalna     374
  Podręcznik MCL     375
  Uczeń — językoznawca — nauczyciel     379
  MCL a prawo najmniejszego wysiłku     379
  MCL a autonomia ucznia     380
  Uczeń — badacz samodzielny i dojrzały     381
  ANEKS     383
  BIBLIOGRAFIA     399
  RESUME: ASPECTS LINGUISTIQUES DU MODELE D’ACQUISITION DE LA COMPETENCE EN LANGUE ETRANGERE     409
  OD REDAKCJI     417
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia