Językoznawcze aspekty modelu kształtowania kompetencji języka obcego

-20%

Językoznawcze aspekty modelu kształtowania kompetencji języka obcego

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

18,24  22,80

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

18,2422,80

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Czytelnik tomu odnajdzie w toku jego lektury wiele cennych informacji o poszczególnych utworach literatury włoskiej, a (…) nie jest ona zbyt dobrze w Polsce znana. Odnajdzie też wielce interesujące zarówno dla dzieł literackich, jak i filmowych konteksty natury historycznej, politycznej i stricte kulturowej, co wzbogaca sposób widzenia i interpretacji poszczególnych tekstów.
Pragnę także podkreślić bardzo dobrą kompozycję tomu. Jego tytuł wskazuje, iż książka będzie ciekawym przewodnikiem nie tylko po obszarze literatury włoskiej od romantyzmu po współczesność. Zwraca także uwagę na te momenty historii Włoch i ich kultury, w których sztuka kina – zwracając się ku literaturze – poszukuje swojej intelektualnej i estetycznej świadomości.


Prof. zw. dr hab. Ewelina Nurczyńska-Fidelska


Książka Od Manzoniego do Maraini. Ekranizacje literatury włoskiej powinna znaleźć zainteresowanie wśród filmoznawców, italianistów oraz wszystkich zainteresowanych kulturą włoską. Tom inicjuje zarazem serię italianistyczną, w której w najbliższych latach publikowane będą zarówno wyniki badań prowadzonych przez członków łódzkiego ośrodka, jak również opracowania zbiorowe powstałe przy współpracy innych uczelni polskich i włoskich.


Liczba stron418
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN-13978-83-7525-426-6
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  WSTĘP    13
  NAUCZYCIEL JĘZYKOZNAWCA — BADACZ: ZAŁOŻENIA METODOLOGICZNE    15
  POZNAWANIE JĘZYKA Z PERSPEKTYWY METODOLOGA    16
  Model badań (języka i/lub nauki języka obcego)    16
  Model (nauki) języka (i/lub nauki języka obcego)    18
  WIEDZA O GLOTTODYDAKTYCE Z PERSPEKTYWY JĘZYKOZNAWCY    21
  Glottodydaktyka a lingwistyka    21
  Glottodydaktyka w teorii i praktyce nauczania .    22
  Językoznawstwo w teorii językoznawczej i praktyce glottodydaktycznej    22
  Język przyswajany, język rodzimy, język pośredni    24
  Język przyswajany jest językiem obcym    24
  Językiem znanym jest język rodzimy    25
  Językiem władanym jest język pośredni    25
  Język obcy jest językiem wyuczanym    27
  Dwujęzyczność współrzędna i podporządkowana    28
  Modele indukcyjne i dedukcyjne    29
  Procesy algorytmiczne i heurystyczne    30
  Dydaktyka terapeutyczna i profilaktyczna    30
  WIEDZA O JĘZYKU Z PERSPEKTYWY GLOTTODYDAKTYKA    33
  Wiedza o języku    33
  Forma i substancja treści i wyrażenia    33
  Dwuczłonowość języka    36
  Związki paradygmatyczne i syntagmatyczne    38
  Semazjologia i onomazjologia    43
  Kompetencja i performancja    44
  Różne kompetencje językowe i badania językoznawcze    46
  Język — świat — poznanie    48
  Język — świat — myślenie    50
  Konwencja i konwencjonalizacja    51
  Koncept i konceptualizacja    52
  Profil i profilowanie    53
  Interpretant    55
  Język rodzimy i świat obcy — świat rodzimy i język obcy    55
  Problemy natury kognitywnej    56
  Problemy natury funkcjonalnej    57
  Problemy natury interferencyjnej i pozainterferencyjnej    58
  Język — myślenie — mowa    59
  Błędy i chybienia    59
  Kompetencja poprawnościowa i stosownościowa    62
  Krzywa akwizycji — progresja kompetencji języka pośredniego    63
  Język — komunikacja — użytkownik    64
  Schemat komunikacji i funkcje języka    64
  Zasady komunikacji endolingwalnej i działania użytkownika języka rodzimego    65
  Zasada kooperacji    65
  Zasada relewancji    66
  Zasada ekonomii    69
  Zasady komunikacji egzolingwalnej i niebezpieczeństwa użytkownika języka obcego    70
  Zasada skuteczności i stosowności    71
  Zasada interpretowalności    72
  Zasada akomodacji    75
  KOMPETENCJA JĘZYKOWA Z PERSPEKTYWY DYDAKTYKA-JĘZYKOZNAWCY    79
  Uczmy (się) języka z wiedzą o języku    79
  Uczmy (się) języka obcego językiem znanym    81
  Tłumaczmy język i o języku    83
  Mówmy tak, aby zrozumiano to, co chcieliśmy powiedzieć    84
  Uczmy się sami, ale poprawnie    85
  JĘZYKOZNAWCZE TECHNIKI KSZTAŁTOWANIA KOMPETENCJI SYNTAKTYCZNEJ    89
  UJĘCIE JĘZYKOZNAWCZE — WIEDZA O SKŁADNI: CZYLI CZEGO (SIĘ) UCZYĆ    90
  Kompetencja składniowa języka — ujęcie intralingwalne    90
  Kompetencja generująca: o generowaniu struktur składniowych    90
  Kompetencja echoidalna: o sposobie przywoływania z pamięci    92
  Kompetencja formulaiczna: o formułach zamiast struktur    92
  Kompetencje składniowe języków — ujęcie interlingwalne    95
  Przyczyny problemów    96
  Aspekty systemowe    96
  Implikacje kognitywne    97
  … i proponowane rozwiązania    99
  PROCEDURA DYDAKTYCZNA — UMIEJĘTNOŚĆ BUDOWANIA ZDAŃ: CZYLI JAK (SIĘ) UCZYĆ    102
  Struktura tematyczno-rematyczna zdania: dwie logiki organizacji tekstu    102
  Ujęcie frastyczne    102
  Ujęcie systemowe    104
  Ujęcie kognitywne    107
  Ujęcie dydaktyczne    109
  Koncesja: przyzwolenie na nie-ćwiczenie    112
  O sposobach wyrażania „tylko” i „nie tylko”    118
  Przyczynowość po francusku: jak poradzić sobie z przechodniością    121
  Konstrukcje kauzatywne i antonimy wewnętrzne    121
  Faire faire    123
  Faire faire (wyr. Analityczne) ‹ wyrażenie syntetyczne    124
  Faire faire ‹ peryfraza    124
  Faire faire ‹ ?    125
  Mieć czy być — faire ou etre    126
  Aspekty kognitywne i funkcjonalne    127
  Części mowy: o odmienności profili, które zwykło się dostrzegać    127
  Charakter nominalny vs werbalny    128
  Charakter posesywny vs atrybutywny    128
  Elipsa i amplifikacja    129
  Zaimki    129
  Konstrukcje bezokolicznikowe    130
  Nie wszyscy są pierwsi, ostatni, jedyni    133
  Nie wszystko zostało jeszcze powiedziane    133
  Jako jedyny, pierwszy i ostatni    134
  Najważniejszy, jaki kiedykolwiek / ktokolwiek / gdziekolwiek    134
  To, że jest tyle nie znaczy, że nie może być więcej    135
  Rytuały językowe: o zachowaniach adekwatnych do sytuacji    135
  Jak zapytać o drogę?    136
  Rytuał prośby: prosić to nie rozkazywać    136
  ASPEKTY AUTODYDAKTYCZNE: WIEDZA O JĘZYKU, ZNAJOMOŚĆ SKŁADNI I UMIEJĘTNOŚĆ BUDOWANIA ZDAŃ    138
  Algorytmy tłumaczeniowe    138
  Badania własne    139
  A może byśmy .    139
  Lepiej (będzie) jeśli .    140
  Im więcej, tym mniej    140
  Nie tyle x, ile y    140
  Ciągle to samo    141
  Sans que    141
  „Ergatyw“ po polsku    141
  Participe passé    142
  Algorytmy w praktyce    142
  Środki i zasady    145
  Cele i sprawności    147
  JĘZYKOZNAWCZE TECHNIKI KSZTAŁTOWANIA KOMPETENCJI SEMANTYCZNEJ    149
  UJĘCIE JĘZYKOZNAWCZE: ZNACZENIE ZNACZENIA I ZNACZENIA ZNACZEŃ    150
  Teoria wyrazu i/lub znaku językowego    150
  Cechy definicyjne znaku językowego    150
  Dwuczłonowość    150
  Linearność    150
  Arbitralność    151
  Różne koncepcje znaczenia    153
  Znaczenie i oznaczanie    153
  Znaczenie znaczenia    155
  Znaczenie w użyciu    155
  Znaczenie w języku i w umyśle    158
  Składniki treści wyrażeń    159
  Konotacja i denotacja    160
  Informacje językowe czy encyklopedyczne    161
  Treści symbolizowane i sugerowane    162
  Treści inferowane    163
  Treści artelektalne, socjolektalne i idiolektalne    164
  Trzy płaszczyzny języka    164
  Trzy rodzaje składników treści    165
  Trzy formy znaczeń wyrażenia    165
  Trzy rodzaje kompetencji semantycznej    166
  Relacje między znaczeniami wyrażeń: formy i rodzaje znaczeń    167
  Składniki treści wyrażenia: jednoznaczność i wieloznaczność leksemu    168
  Możliwe znaczenia wyrażenia: relacje sememiczne leksemu    169
  Relacje między wyrażeniami: relacje sememiczne leksemów    172
  UJĘCIE FUNKCJONALNE: RÓŻNICE SYSTEMOWE I ICH IMPLIKACJE GLOTTODYDAKTYCZNE    175
  Różnice kategorialno-gramatyczne, czyli o rozbieżnościach przeddyskursywnych    175
  Języki syntetyczne i analityczne    175
  Ładunki znaczeniowe morfemów    176
  Różnice funkcjonalno-dyskursywne, czyli o rozbieżnościach w mowie    177
  Ekonomia semazjologiczna i onomazjologiczna    177
  Wyrażenia proste i złożone    178
  Konwergencja składników treści: wyrażenia analityczne i syntetyczne    179
  Dywergencja składników treści: wyrażenia generyczne i specyficzne    182
  Aspekty kontrastywne: implikacje glottodydaktyczne    184
  Syntagmy werbalne    185
  Syntagmy przyimkowe    186
  UJĘCIE DYDAKTYCZNE: JĘZYKOZNAWCZE TECHNIKI ANALIZY ZNACZENIA SŁOWA OBCEGO    188
  Konfrontacje leksykalne    188
  Tertium comparationis    189
  Podejście operacyjne    190
  Ujęcie atrybutywne    191
  Modele analizy    192
  Analizy wprowadzające    193
  Relacje intraleksykalne — konfrontacja składników treści    193
  Relacje interleksykalne — konfrontacja rodziny wyrażeń    195
  Analiza logiczna    196
  Pojęcia semantyki logicznej    196
  Implikacje dydaktyczne    197
  Od zakresu do treści charakterystycznej    198
  Od treści charakterystycznej do zakresu    199
  Zasadność analiz logicznych    200
  Analiza semiczna    201
  Tabela semiczna    202
  Analiza semiczna w praktyce MCL    204
  Analiza składnikowa    208
  Podstawowe pojęcia    208
  Dendryt leksykalny    209
  Ograniczenia selekcyjne    211
  Reguły projekcyjne i znaczenia dyskursywne    212
  Aplikacje dydaktyczne    214
  Poszukiwanie znaczeń — kompetencja leksykalna    215
  Konkatenacje i kolokacje — kompetencja leksotaktyczna    217
  Analiza kkp    219
  W języku ogólnym    219
  W języku specjalistycznym    222
  Koncepty    222
  Konwencje    223
  Profile    224
  Praca własna    224
  Analiza semantograficzna    226
  Dwa sposoby konceptualizacji rzeczywistości: konceptualizacja językowa i wizualna    226
  Dwa przedmioty wizualizacji graficznej: obrazowanie myśli i słów    228
  Dwa odniesienia wizualizacji znaku językowego: obrazy desygnatów i obrazowanie znaczeń    231
  Różne rodzaje wizualizacji słowa i różne rodzaje wizualizowanych treści    233
  Remografy    233
  Profilografy    239
  Konceptografy    241
  Technika podświetlania .    243
  pozna(wa)nie i rozpozna(wa)nie treści słów    247
  Analizy podsumowujące .    247
  JĘZYKOZNAWCZE TECHNIKI KSZTAŁTOWANIA KOMPETENCJI PRAGMATYCZNEJ    251
  ELEMENTY KOMPETENCJI PRAGMATYCZNEJ    253
  Kompetencja pragmatyczna w pragmatyce językoznawczej    253
  Akty mowy i działania językowe    253
  Skutek i skuteczność    254
  Inferencje    254
  Implikacja    255
  Presupozycja    255
  Domniemanie    256
  Kompetencja pragmatyczna w dydaktyce języka obcego    256
  Ujęcie dydaktyczne    257
  Ujęcie pragmatyczne    257
  Ujęcie interlingwalne    257
  TECHNIKI NAUCZANIA EFEKTÓW ZNACZENIOWYCH RODZAJNIKA FRANCUSKIEGO    258
  Przyczyny problemów    258
  Ujęcie gramatyczne i tradycyjne metody nauczania    259
  Reguły użycia    259
  Ćwiczenia użycia    261
  Ujęcie językoznawcze    262
  Ujęcie logiczne    265
  Ujęcie pragmatyczne    268
  Ujęcie dydaktyczne: od analizy pragmatycznej do technik nauczania    271
  Procedura dydaktyczna    271
  Doświadczenia językowe    272
  Przed chwilą rozmawiałem z Potrzebowskim    272
  Rozmawiałem wczoraj z tą . no    273
  Poproszę obie osoby o powstanie    273
  Pospiesz się, bo tramwaj jedzie    274
  Przełożenie glottodydaktyczne: „pragmadydaktyka” w zastosowaniu    274
  Utrwalenie i ewaluacja    276
  Tłumaczenia kontekstualne (z języka polskiego)    276
  Testy komutacyjne (w języku francuskim)    276
  Inferencje kontekstualne    278
  Praca własna    282
  Podsumowanie    284
  TECHNIKI NAUCZANIA EFEKTÓW ZNACZENIOWYCH WYBRANYCH CZASÓW JĘZYKA FRANCUSKIEGO    285
  Przyczyny problemów    285
  Ujęcie językoznawcze    286
  Perspektywa konfrontatywna…    286
  …i jej implikacje kognitywno-dydaktyczne    290
  Ujęcie pragmatyczne    292
  Ujęcie dydaktyczne: od analizy pragmatycznej do metody dydaktycznej    293
  Procedura dydaktyczna    293
  Doświadczenia pragmatyczne    294
  Inferencje kontekstualne    295
  Impaktualność, aspektualność, temporalność    297
  Analiza czasowości w praktyce    300
  Tłumaczenia kontekstualne i testy komutacyjne    300
  Ewaluacja i prace własne    301
  Podsumowanie    302
  UJĘCIE METODOLOGICZNE: TECHNIKI PRZEDMIOTO-I PODMIOTOCENTRYCZNE    304
  UCZEŃ BADACZ — JĘZYKOZNAWCA, CZYLI ZASADNOŚĆ METODY JĘZYKOZNAWCZEJ    307
  MODEL (MCL) POZYSKIWANIA KOMPETENCJI JĘZYKA OBCEGO: PRÓBA FORMALIZACJI    308
  czyli proponowana metodologia badań    308
  Modele analizy    311
  Analiza diachroniczna    312
  Analiza synchroniczna    313
  czyli analiza przedmiotu badań    314
  Kompetencja syntaktyczna    314
  Kompetencja semantyczna    328
  Kompetencja pragmatyczna    332
  Podsumowanie i wnioski    338
  czyli próba formalnej reprezentacji krzywej akwizycji MCL    341
  Różne krzywe dla różnych modeli    343
  Arbitralność znaku językowego    344
  Motywacja znaczenia    345
  Luki leksykalne    345
  Dystans semantyczny derywatów    346
  Modyfikacja ograniczeń selekcyjnych    347
  Różne krzywe dla różnych kompetencji    347
  Różne modele dla różnych potrzeb    349
  Różne potrzeby w inteligentnym rozwoju językowym    353
  Z METODOLOGII BADAŃ NAD UMYSŁEM, JĘZYKIEM I AKWIZYCJĄ    354
  Model umysłu    354
  Model języka    357
  Język myśli    357
  Język ucieleśniony    362
  Model akwizycji    364
  Akwizycja jr i jo    365
  Model modularny i holistyczny    366
  Wiedza proceduralna i deklaratywna    367
  Glottodydaktyka zewnątrz- i wewnątrzpodmiotowa    369
  CZYLI JAK, KOGO I KIEDY (NIE) NALEŻY NAUCZAĆ    370
  Pytania metodologii glottodydaktycznej    371
  Zasadność metody mcl — przesłanki stworzenia    372
  Zastosowanie czynne i bierne    373
  Nauczyciel: (glotto)dydaktyk czy językoznawca    373
  Kompetencja sztuczna czy naturalna    374
  Podręcznik MCL    375
  Uczeń — językoznawca — nauczyciel    379
  MCL a prawo najmniejszego wysiłku    379
  MCL a autonomia ucznia    380
  Uczeń — badacz samodzielny i dojrzały    381
  ANEKS    383
  BIBLIOGRAFIA    399
  RESUME: ASPECTS LINGUISTIQUES DU MODELE D’ACQUISITION DE LA COMPETENCE EN LANGUE ETRANGERE    409
  OD REDAKCJI    417
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia