Historia gospodarcza

9 ocen

Format:

mobi, epub, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

36,33  51,90

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

36,3351,90

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Autor omawia ekonomiczne i polityczno-ustrojowe uwarunkowania przemian w gospodarce światowej i polskiej, uwzględniając elementy teorii ekonomii i historii myśli ekonomicznej, w tym zagadnienia dotyczące pieniądza, finansów, koniunktury i kryzysów ekonomicznych oraz integracji ekonomicznej i globalizacji gospodarki światowej. Czytelnik pozna trendy gospodarcze, co umożliwi mu lepsze zrozumienie obecnej sytuacji światowej.


Liczba stron576
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-17622-8
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Od Autora    11
  Rozdział 1. Rolnictwo podstawą rozwoju gospodarczego    13
  1.1. Istota feudalizmu    13
  1.2. Ustrój rolny    15
  1.3. Postęp agrotechniczny    21
  1.4. Położenie ludności    22
  Rozdział 2. Rozwój gospodarki towarowo-pieniężnej    25
  2.1. Przeobrażenia ekonomiki europejskiej    25
  2.2. Przejawy gospodarki towarowej na ziemiach polskich    28
  Rozdział 3. Rozkwit i upadek gospodarki folwarczno-pańszczyźnianej    40
  3.1. Przemiany w rolnictwie europejskim XV–XVIII w    40
  3.2. Przesłanki przejścia do gospodarki folwarczno-pańszczyźnianej w Polsce    43
  3.3. Folwark pańszczyźniany i jego istota    46
  3.4. Kryzys systemu folwarczno-pańszczyźnianego    54
  Rozdział 4. Proces akumulacji pierwotnej w Anglii i na ziemiach polskich    59
  4.1. Rozumienie procesu akumulacji pierwotnej    59
  4.2. Klasyczny przebieg akumulacji pierwotnej w Anglii    62
  4.3. Rolnictwo głównym źródłem akumulacji pierwotnej    64
  4.4. Polityka protekcyjna rządu    69
  4.5. Kapitał handlowy i bankowy    71
  4.6. Podatki i dzierżawy    76
  4.7. Dostawy państwowe, wojskowe i spekulacje    79
  4.8. Protekcjonizm celny i kapitały obce    80
  4.9. Początki rynku siły roboczej    81
  4.10. Wnioski i uwagi    83
  Rozdział 5. Ustrój rolny i rewolucja agrarna    86
  5.1. Zmiany strukturalne w rolnictwie europejskim    86
  5.2. Nowy ustrój agrarny na ziemiach polskich    89
  5.3. Rewolucja agrarna    95
  5.4. Postęp w zakresie agrokultury na ziemiach polskich    97
  Rozdział 6. Rewolucja przemysłowa    101
  6.1. Przesłanki rewolucji przemysłowej    101
  Wpływ sfery intelektualnej    101
  Presja demograficzna    107
  Rewolucja agrarna    108
  System finansowy    109
  Infrastruktura i komunikacja    110
  Uwarunkowania polityczno-społeczne    111
  Czynniki zewnętrzne    112
  6.2. Innowacje w przemyśle, energetyce i transporcie    114
  6.3. Rewolucja przemysłowa na ziemiach polskich    121
  6.4. Przewrót przemysłowy w Królestwie Polskim    122
  6.5. Rewolucja przemysłowa w zaborze pruskim    126
  6.6. Przejawy postępu technicznego w Galicji    129
  Rozdział 7. Rozwój gospodarczy 1800–1870    132
  7.1. Rola regulacyjna rynku    132
  7.2. Cykle i kryzysy gospodarcze    133
  7.3. Wzrost produkcyjności rolnictwa    135
  7.4. Rozwój gospodarki towarowej na ziemiach polskich    138
  7.5. Podział dochodu. Zmiany w położeniu chłopa i właściciela folwarku    142
  7.6. Postęp industrializacji w skali światowej    146
  7.7. Międzynarodowe stosunki handlowe. Eksport kapitału    148
  7.8. Wzrost produkcji przemysłowej. Rozwój transportu i handlu    151
  7.9. Zmiany w stosunkach produkcji    155
  Rozdział 8. Początki gospodarki monopolistycznej 1870–1914    162
  8.1. Istotne cechy kapitalizmu monopolistycznego    162
  8.2. Przesłanki monopolizacji    164
  Postęp techniczny i akumulacja kapitału    164
  Czynniki zewnętrzne    172
  Kryzys ekonomiczny    174
  8.3. Charakterystyka pierwszych organizacji monopolistycznych na ziemiach polskich    175
  8.4. Wzrost gospodarczy    183
  8.5. Pieniądz, banki, kredyt    191
  8.6. Handel międzynarodowy, eksport kapitału, transport i komunikacja    193
  8.7. Przemiany społeczne    199
  Rozdział 9. Ekonomiczno-społeczne konsekwencje I wojny światowej    203
  9.1. Przyczyny wojny    203
  9.2. Materialne potrzeby krajów walczących    204
  9.3. Zmiany strukturalne i instytucjonalne    206
  9.4. Wpływ wojny na gospodarkę światową    208
  9.5. Sytuacja na ziemiach polskich w okresie I wojny światowej    210
  Zniszczenia wojenne, rabunek i rekwizycje    210
  Życie gospodarcze    212
  Położenie materialne społeczeństwa    215
  Rozdział 10. Stabilizacja systemu kapitalistycznego 1918–1929    217
  10.1. „Złote lata” gospodarki rynkowej    217
  Sytuacja międzynarodowa    217
  Powojenne trudności odbudowy    218
  Przebieg koniunktury. Dochód narodowy    220
  Rozwój przemysłu, rolnictwa, handlu i transportu    222
  Stosunki pieniężne i skarbowe. Spółdzielczość    226
  10.2. Odbudowa i rozwój gospodarki polskiej    228
  Skutki zaborów    228
  Gospodarka wojenna    230
  Inflacja markowa. Reformy skarbowe Władysława Grabskiego    231
  Zamach majowy. Pozytywne tendencje w gospodarce polskiej    240
  Rozdział 11. Wielki kryzys ekonomiczny 1929–1933/1935    245
  11.1. Przyczyny kryzysu    245
  11.2. Kryzys w rolnictwie    248
  11.3. Kryzys w przemyśle    251
  11.4. Problemy walutowo-skarbowe    255
  11.5. Zmiany w handlu zagranicznym i wewnętrznym    258
  11.6. Polityka rządu wobec kryzysu    261
  Rozdział 12. Interwencjonizm państwowy    263
  12.1. Uwagi wstępne    263
  12.2. Wzrost interwencjonizmu w czołowych krajach kapitalistycznych    265
  New Deal w Stanach Zjednoczonych    265
  Wielka Brytania i Francja    267
  Interwencjonizm w państwach faszystowskich    268
  12.3. Interwencjonizm państwowy w Polsce    270
  Program inwestycyjny i jego realizacja 1936–1939    271
  Stosunki pieniężno-kredytowe    274
  Interwencjonizm w rolnictwie    278
  Rozbudowa interwencjonizmu państwowego na rynku pracy    280
  Efekty polityki interwencyjnej    282
  12.4. Bilans gospodarczy Polski Odrodzonej    285
  Rozdział 13. Gospodarka na ziemiach polskich na tle zmian w ekonomice światowej 1939–1945    292
  13.1. Przemysł wojenny. Straty i koszty odbudowy    292
  13.2. Determinanty rozwoju. Narastanie dysproporcji gospodarczych    295
  13.3. Poziom wyżywienia i produkcja rolna    297
  13.4. Trudności w handlu międzynarodowym    298
  13.5. Nowy ład walutowy. Dochód narodowy    299
  13.6. Stan gospodarki na ziemiach polskich    303
  Podstawowe założenia hitlerowskiej polityki demograficznej i ekonomicznej    303
  Eksterminacja społeczeństwa polskiego    305
  Przemysł i transport na potrzeby Rzeszy    306
  Polityka kredytowo-pieniężna    308
  Przeobrażenia w dziedzinie rolnictwa    309
  Warunki materialno-bytowe ludności    311
  Okupacja Kresów    312
  Bilans strat materialnych    314
  Rozdział 14. Gospodarka w Związku Radzieckim 1917–1945    317
  14.1. Okres komunizmu wojennego    317
  14.2. Nowa Polityka Ekonomiczna    319
  14.3. Gospodarka centralnie kierowana    321
  14.4. Industrializacja    322
  14.5. Kolektywizacja i jej skutki    325
  14.6. Handel, transport, stosunki pieniężno-kredytowe    327
  14.7. Warunki bytu ludności    328
  14.8. Gospodarka wojenna    329
  Rozdział 15. Powojenna odbudowa i rekonstrukcja gospodarki światowej 1945–1949    331
  15.1. Kraje Zachodu    331
  15.2. Gospodarka Związku Radzieckiego    334
  15.3. Zmiany strukturalne w krajach „demokracji ludowej”    336
  15.4. Przesłanki zmian ustrojowych w gospodarce polskiej    339
  15.5. Kształtowanie się mechanizmu centralnego planowania i zarządzania gospodarką    342
  15.6. Nowa struktura własności środków produkcji    345
  15.7. Proces przemian w rolnictwie    349
  15.8. Bitwa o handel    352
  15.9. Reorientacja stosunków gospodarczych z zagranicą    353
  15.10. Położenie materialne ludności    356
  Rozdział 16. Świat i Polska w szczytowym okresie zimnej wojny 1950–1955    360
  16.1. Tło polityczne i gospodarcze    360
  16.2. Wzrost gospodarczy w krajach kapitalistycznych    363
  16.3. Rozwój gospodarczy ZSRR i państw bloku wschodniego    368
  16.4. Industrializacja i jej efekty w Polsce    371
  16.5. Batalia o przekształcenia własnościowe w rolnictwie    378
  16.6. Proradziecka orientacja w handlu zagranicznym    380
  16.7. Czas wyrzeczeń społecznych    385
  Rozdział 17. Ekspansja gospodarcza Zachodu Wtórna industrializacja w krajach RWPG 1956–1970    388
  17.1. Proces normalizacji stosunków Wschód–Zachód. Czynniki rozwoju gospodarczego    388
  17.2. Przemiany w przemyśle, usługach i rolnictwie    391
  17.3. Międzynarodowe obroty towarowe i kapitałowe. Tendencje integracyjne    399
  17.4. Poziom życia ludności    405
  17.5. Przemiany polityczne w Polsce. Próby zmian modelu gospodarki socjalistycznej    409
  17.6. Powrót do polityki uprzemysłowienia    415
  17.7. Stagnacja w rolnictwie    424
  17.8. Problemy handlu zagranicznego    427
  17.9. Przyczyny kryzysu społeczno-gospodarczego w 1970 r    431
  Rozdział 18. Gospodarka w ostatnim dwudziestoleciu zimnej wojny 1970–1989    436
  18.1. Czynniki postępu i bariery rozwoju    436
  18.2. Zmienna koniunktura w gospodarce światowej    446
  18.3. Zmiany w handlu światowym    456
  18.4. Kształtowanie się dochodu narodowego    462
  18.5. Próba modernizacji gospodarki polskiej 1971–1980    467
  Kryzys i rozkład gospodarki centralnie kierowanej 1981–1989    467
  Koncepcja unowocześnienia gospodarki polskiej. Próby reform    467
  Ożywienie gospodarce w 1 połowie lat 70    470
  Załamanie się strategii drugiej Polski. Pułapka zadłużeniowa    472
  Źródła i przejawy inflacji    478
  Przesłanki Sierpnia 1980    480
  Powstanie NSZZ „Solidarność”. Demokratyzacja życia społeczno-gospodarczego w kraju    485
  Próby reform gospodarczych    488
  Kryzys gospodarki nakazowo-rozdzielczej. Hiperinflacja    490
  Niereformowalność gospodarki socjalistycznej    495
  Pogorszenie się stopy życiowej polskiego społeczeństwa    497
  Próba bilansu gospodarki PRL    499
  Rozdział 19. Nowy ład ekonomiczny 1999–2010    505
  19.1. Świat po załamaniu się systemu komunistycznego    505
  19.2. Koniunktura    509
  19.3. Charakterystyka podstawowych wskaźników makroekonomicznych    515
  19.4. Zmiany strukturalne w gospodarce światowej    528
  19.5. Proces międzynarodowej integracji ekonomicznej    529
  19.6. Znaczenie globalizacji w gospodarce światowej    533
  Rozdział 20. Powrót do systemu rynkowego w Polsce. Stabilizacja i transformacja ustrojowa 1990–2010    537
  20.1. Przełom w Polsce w 1989 r. i jego konsekwencje polityczne    537
  20.2. Podstawowe założenia planu Balcerowicza    541
  20.3. Transformacja systemowa    544
  20.4. Skutki gospodarczo-społeczne reform    549
  20.5. Prozachodnia orientacja w handlu zagranicznym. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej    560
  20.6. Ocena procesu transformacji ustrojowej w Polsce    564
  Spis fotografii    568
  Spis map    570
  Spis rysunków    571
  Spis tabel    573
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia