Historia gospodarcza

9 ocen

Format:

epub, mobi, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

37,95  69,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

37,9569,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Autor omawia ekonomiczne i polityczno-ustrojowe uwarunkowania przemian w gospodarce światowej i polskiej, uwzględniając elementy teorii ekonomii i historii myśli ekonomicznej, w tym zagadnienia dotyczące pieniądza, finansów, koniunktury i kryzysów ekonomicznych oraz integracji ekonomicznej i globalizacji gospodarki światowej. Czytelnik pozna trendy gospodarcze, co umożliwi mu lepsze zrozumienie obecnej sytuacji światowej.


Liczba stron576
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-17622-8
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Od Autora     11
  
  Rozdział 1. Rolnictwo podstawą rozwoju gospodarczego     13
  
  1.1. Istota feudalizmu     13
  1.2. Ustrój rolny     15
  1.3. Postęp agrotechniczny     21
  1.4. Położenie ludności     22
  
  Rozdział 2. Rozwój gospodarki towarowo-pieniężnej     25
  
  2.1. Przeobrażenia ekonomiki europejskiej     25
  2.2. Przejawy gospodarki towarowej na ziemiach polskich     28
  
  Rozdział 3. Rozkwit i upadek gospodarki folwarczno-pańszczyźnianej     40
  
  3.1. Przemiany w rolnictwie europejskim XV–XVIII w     40
  3.2. Przesłanki przejścia do gospodarki folwarczno-pańszczyźnianej w Polsce     43
  3.3. Folwark pańszczyźniany i jego istota     46
  3.4. Kryzys systemu folwarczno-pańszczyźnianego     54
  
  Rozdział 4. Proces akumulacji pierwotnej w Anglii i na ziemiach polskich     59
  
  4.1. Rozumienie procesu akumulacji pierwotnej     59
  4.2. Klasyczny przebieg akumulacji pierwotnej w Anglii     62
  4.3. Rolnictwo głównym źródłem akumulacji pierwotnej     64
  4.4. Polityka protekcyjna rządu     69
  4.5. Kapitał handlowy i bankowy     71
  4.6. Podatki i dzierżawy     76
  4.7. Dostawy państwowe, wojskowe i spekulacje     79
  4.8. Protekcjonizm celny i kapitały obce     80
  4.9. Początki rynku siły roboczej     81
  4.10. Wnioski i uwagi     83
  
  Rozdział 5. Ustrój rolny i rewolucja agrarna     86
  
  5.1. Zmiany strukturalne w rolnictwie europejskim     86
  5.2. Nowy ustrój agrarny na ziemiach polskich     89
  5.3. Rewolucja agrarna     95
  5.4. Postęp w zakresie agrokultury na ziemiach polskich     97
  
  Rozdział 6. Rewolucja przemysłowa     101
  
  6.1. Przesłanki rewolucji przemysłowej     101
  Wpływ sfery intelektualnej     101
  Presja demograficzna     107
  Rewolucja agrarna     108
  System finansowy     109
  Infrastruktura i komunikacja     110
  Uwarunkowania polityczno-społeczne     111
  Czynniki zewnętrzne     112
  6.2. Innowacje w przemyśle, energetyce i transporcie     114
  6.3. Rewolucja przemysłowa na ziemiach polskich     121
  6.4. Przewrót przemysłowy w Królestwie Polskim     122
  6.5. Rewolucja przemysłowa w zaborze pruskim     126
  6.6. Przejawy postępu technicznego w Galicji     129
  
  Rozdział 7. Rozwój gospodarczy 1800–1870     132
  
  7.1. Rola regulacyjna rynku     132
  7.2. Cykle i kryzysy gospodarcze     133
  7.3. Wzrost produkcyjności rolnictwa     135
  7.4. Rozwój gospodarki towarowej na ziemiach polskich     138
  7.5. Podział dochodu. Zmiany w położeniu chłopa i właściciela folwarku     142
  7.6. Postęp industrializacji w skali światowej     146
  7.7. Międzynarodowe stosunki handlowe. Eksport kapitału     148
  7.8. Wzrost produkcji przemysłowej. Rozwój transportu i handlu     151
  7.9. Zmiany w stosunkach produkcji     155
  
  Rozdział 8. Początki gospodarki monopolistycznej 1870–1914     162
  
  8.1. Istotne cechy kapitalizmu monopolistycznego     162
  8.2. Przesłanki monopolizacji     164
  Postęp techniczny i akumulacja kapitału     164
  Czynniki zewnętrzne     172
  Kryzys ekonomiczny     174
  8.3. Charakterystyka pierwszych organizacji monopolistycznych na ziemiach polskich     175
  8.4. Wzrost gospodarczy     183
  8.5. Pieniądz, banki, kredyt     191
  8.6. Handel międzynarodowy, eksport kapitału, transport i komunikacja     193
  8.7. Przemiany społeczne     199
  
  Rozdział 9. Ekonomiczno-społeczne konsekwencje I wojny światowej     203
  
  9.1. Przyczyny wojny     203
  9.2. Materialne potrzeby krajów walczących     204
  9.3. Zmiany strukturalne i instytucjonalne     206
  9.4. Wpływ wojny na gospodarkę światową     208
  9.5. Sytuacja na ziemiach polskich w okresie I wojny światowej     210
  Zniszczenia wojenne, rabunek i rekwizycje     210
  Życie gospodarcze     212
  Położenie materialne społeczeństwa     215
  
  Rozdział 10. Stabilizacja systemu kapitalistycznego 1918–1929     217
  
  10.1. „Złote lata” gospodarki rynkowej     217
  Sytuacja międzynarodowa     217
  Powojenne trudności odbudowy     218
  Przebieg koniunktury. Dochód narodowy     220
  Rozwój przemysłu, rolnictwa, handlu i transportu     222
  Stosunki pieniężne i skarbowe. Spółdzielczość     226
  10.2. Odbudowa i rozwój gospodarki polskiej     228
  Skutki zaborów     228
  Gospodarka wojenna     230
  Inflacja markowa. Reformy skarbowe Władysława Grabskiego     231
  Zamach majowy. Pozytywne tendencje w gospodarce polskiej     240
  
  Rozdział 11. Wielki kryzys ekonomiczny 1929–1933/1935     245
  
  11.1. Przyczyny kryzysu     245
  11.2. Kryzys w rolnictwie     248
  11.3. Kryzys w przemyśle     251
  11.4. Problemy walutowo-skarbowe     255
  11.5. Zmiany w handlu zagranicznym i wewnętrznym     258
  11.6. Polityka rządu wobec kryzysu     261
  
  Rozdział 12. Interwencjonizm państwowy     263
  
  12.1. Uwagi wstępne     263
  12.2. Wzrost interwencjonizmu w czołowych krajach kapitalistycznych     265
  New Deal w Stanach Zjednoczonych     265
  Wielka Brytania i Francja     267
  Interwencjonizm w państwach faszystowskich     268
  12.3. Interwencjonizm państwowy w Polsce     270
  Program inwestycyjny i jego realizacja 1936–1939     271
  Stosunki pieniężno-kredytowe     274
  Interwencjonizm w rolnictwie     278
  Rozbudowa interwencjonizmu państwowego na rynku pracy     280
  Efekty polityki interwencyjnej     282
  12.4. Bilans gospodarczy Polski Odrodzonej     285
  
  Rozdział 13. Gospodarka na ziemiach polskich na tle zmian w ekonomice światowej 1939–1945     292
  
  13.1. Przemysł wojenny. Straty i koszty odbudowy     292
  13.2. Determinanty rozwoju. Narastanie dysproporcji gospodarczych     295
  13.3. Poziom wyżywienia i produkcja rolna     297
  13.4. Trudności w handlu międzynarodowym     298
  13.5. Nowy ład walutowy. Dochód narodowy     299
  13.6. Stan gospodarki na ziemiach polskich     303
  Podstawowe założenia hitlerowskiej polityki demograficznej i ekonomicznej     303
  Eksterminacja społeczeństwa polskiego     305
  Przemysł i transport na potrzeby Rzeszy     306
  Polityka kredytowo-pieniężna     308
  Przeobrażenia w dziedzinie rolnictwa     309
  Warunki materialno-bytowe ludności     311
  Okupacja Kresów     312
  Bilans strat materialnych     314
  
  Rozdział 14. Gospodarka w Związku Radzieckim 1917–1945     317
  
  14.1. Okres komunizmu wojennego     317
  14.2. Nowa Polityka Ekonomiczna     319
  14.3. Gospodarka centralnie kierowana     321
  14.4. Industrializacja     322
  14.5. Kolektywizacja i jej skutki     325
  14.6. Handel, transport, stosunki pieniężno-kredytowe     327
  14.7. Warunki bytu ludności     328
  14.8. Gospodarka wojenna     329
  
  Rozdział 15. Powojenna odbudowa i rekonstrukcja gospodarki światowej 1945–1949     331
  
  15.1. Kraje Zachodu     331
  15.2. Gospodarka Związku Radzieckiego     334
  15.3. Zmiany strukturalne w krajach „demokracji ludowej”     336
  15.4. Przesłanki zmian ustrojowych w gospodarce polskiej     339
  15.5. Kształtowanie się mechanizmu centralnego planowania i zarządzania gospodarką     342
  15.6. Nowa struktura własności środków produkcji     345
  15.7. Proces przemian w rolnictwie     349
  15.8. Bitwa o handel     352
  15.9. Reorientacja stosunków gospodarczych z zagranicą     353
  15.10. Położenie materialne ludności     356
  
  Rozdział 16. Świat i Polska w szczytowym okresie zimnej wojny 1950–1955     360
  
  16.1. Tło polityczne i gospodarcze     360
  16.2. Wzrost gospodarczy w krajach kapitalistycznych     363
  16.3. Rozwój gospodarczy ZSRR i państw bloku wschodniego     368
  16.4. Industrializacja i jej efekty w Polsce     371
  16.5. Batalia o przekształcenia własnościowe w rolnictwie     378
  16.6. Proradziecka orientacja w handlu zagranicznym     380
  16.7. Czas wyrzeczeń społecznych     385
  
  Rozdział 17. Ekspansja gospodarcza Zachodu Wtórna industrializacja w krajach RWPG 1956–1970     388
  
  17.1. Proces normalizacji stosunków Wschód–Zachód. Czynniki rozwoju gospodarczego     388
  17.2. Przemiany w przemyśle, usługach i rolnictwie     391
  17.3. Międzynarodowe obroty towarowe i kapitałowe. Tendencje integracyjne     399
  17.4. Poziom życia ludności     405
  17.5. Przemiany polityczne w Polsce. Próby zmian modelu gospodarki socjalistycznej     409
  17.6. Powrót do polityki uprzemysłowienia     415
  17.7. Stagnacja w rolnictwie     424
  17.8. Problemy handlu zagranicznego     427
  17.9. Przyczyny kryzysu społeczno-gospodarczego w 1970 r     431
  
  Rozdział 18. Gospodarka w ostatnim dwudziestoleciu zimnej wojny 1970–1989     436
  
  18.1. Czynniki postępu i bariery rozwoju     436
  18.2. Zmienna koniunktura w gospodarce światowej     446
  18.3. Zmiany w handlu światowym     456
  18.4. Kształtowanie się dochodu narodowego     462
  18.5. Próba modernizacji gospodarki polskiej 1971–1980     467
  Kryzys i rozkład gospodarki centralnie kierowanej 1981–1989     467
  Koncepcja unowocześnienia gospodarki polskiej. Próby reform     467
  Ożywienie gospodarce w 1 połowie lat 70     470
  Załamanie się strategii drugiej Polski. Pułapka zadłużeniowa     472
  Źródła i przejawy inflacji     478
  Przesłanki Sierpnia 1980     480
  Powstanie NSZZ „Solidarność”. Demokratyzacja życia społeczno-gospodarczego w kraju     485
  Próby reform gospodarczych     488
  Kryzys gospodarki nakazowo-rozdzielczej. Hiperinflacja     490
  Niereformowalność gospodarki socjalistycznej     495
  Pogorszenie się stopy życiowej polskiego społeczeństwa     497
  Próba bilansu gospodarki PRL     499
  
  Rozdział 19. Nowy ład ekonomiczny 1999–2010     505
  
  19.1. Świat po załamaniu się systemu komunistycznego     505
  19.2. Koniunktura     509
  19.3. Charakterystyka podstawowych wskaźników makroekonomicznych     515
  19.4. Zmiany strukturalne w gospodarce światowej     528
  19.5. Proces międzynarodowej integracji ekonomicznej     529
  19.6. Znaczenie globalizacji w gospodarce światowej     533
  
  Rozdział 20. Powrót do systemu rynkowego w Polsce. Stabilizacja i transformacja ustrojowa 1990–2010     537
  
  20.1. Przełom w Polsce w 1989 r. i jego konsekwencje polityczne     537
  20.2. Podstawowe założenia planu Balcerowicza     541
  20.3. Transformacja systemowa     544
  20.4. Skutki gospodarczo-społeczne reform     549
  20.5. Prozachodnia orientacja w handlu zagranicznym. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej     560
  20.6. Ocena procesu transformacji ustrojowej w Polsce     564
  
  Spis fotografii     568
  Spis map     570
  Spis rysunków     571
  Spis tabel     573
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia