Genetyka i genomika zwierząt

Genetyka i genomika zwierząt

1 ocena

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

24,95

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Książka prezentuje szeroki zakres wiedzy z dziedziny genetyki zwierząt. Zawiera wiadomości dotyczące genetyki klasycznej i molekularnej, cyto- i immunogenetyki oraz genetyki populacji i genetyki cech ilościowych.
Trzecie wydanie podręcznika zostało uaktualnione i uzupełnione o zagadnienia związane z:
· organizacją i funkcjonowaniem genomu
· epigenetycznymi mechanizmami regulującymi ekspresję genów
· technikami stosowanymi w genetyce molekularnej i genomie
· genetyczną kontrolą rozwoju ontogenetycznego, w tym z determinacją i różnicowaniem płci
· podłożem molekularnym chorób dziedzicznych oraz wrodzonych wad rozwojowych
· polimorfizmami genów o znaczącym wpływie na zmienność cech ilościowych (produkcyjnych) i jakościowych (np. umaszczeń)
· wykorzystaniem wiedzy o polimorfizmie DNA w analizach genetycznych
· znaczeniem zwierząt domowych jako modeli biomedycznych chorób dziedzicznych człowieka, w tym terapii genowej tych chorób.


Wymienione problemy omówiono przede wszystkim na przykładzie zwierząt domowych, takich jak: bydło, świnia, koń, owca, koza, pies, kot, kura, a także pszczoła miodna. Podręcznik jest bogato ilustrowany oryginalnymi schematami, mikrofotografiami i zdjęciami. W wielu miejscach można znaleźć odwołanie do wybranych, najważniejszych prac źródłowych i przeglądowych.


Podręcznik przeznaczony jest dla studentów kierunków: zootechnika, biotechnologia, biologia i weterynaria, a także dla osób zainteresowanych tą dziedziną wiedzy.


Liczba stron400
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-17107-0
Numer wydania3
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  1. Wstęp — zarys historii genetyki, czyli od genetyki klasycznej do genomiki    13
  2. Chromosomy i podziały jądra komórkowego    18
  2.1. Budowa chromosomu    19
  2.2. Barwienie prążkowe chromosomów    27
  2.3. Mitoza    35
  2.4. Kariotyp    37
  2.5. Mejoza    41
  2.6. Gametogeneza    47
  3. Gen i jego ekspresja    52
  3.1. Budowa kwasów nukleinowych    52
  3.1.1. DNA    53
  3.1.2. RNA    54
  3.2. Replikacja DNA    57
  3.3. Kod genetyczny    58
  3.4. Transkrypcja i modyfikacje potranskrypcyjne    60
  3.5. Translacja i modyfikacje potranslacyjne    61
  3.6. Budowa genu    64
  3.7. Regulacja ekspresji genu    67
  3.7.1. Czynniki transkrypcyjne    69
  3.7.2. Geny homeotyczne    70
  3.7.3. Epigenetyczne mechanizmy regulacji ekspresji genu    71
  3.7.3.1. Metylacja DNA    71
  3.7.3.2. Modyfikacje histonów i remodelowanie chromatyny    72
  3.7.3.3. Architektura jądra interfazowego    73
  3.7.3.4. Piętno genomowe (gametyczne)    73
  3.7.3.5. Inaktywacja chromosomu X w zarodkach żeńskich    76
  4. Organizacja genomu    79
  4.1. Markery genetyczne    81
  4.1.1. Antygeny erytrocytarne (grupy krwi)    82
  4.1.2. Białka surowicy krwi, erytrocytów i leukocytów    88
  4.1.3. Allotypy immunoglobulin i lipoprotein    92
  4.1.4. Białka mleka    92
  4.1.5. Polimorfizm DNA    94
  4.1.5.1. Polimorfizm sekwencji powtarzających się tandemowo — sekwencje mikrosatelitarne, minisatelitarne i polimorfizm liczby kopii    95
  4.1.5.2. Polimorfizm podstawień jednonukleotydowych (SNP)    98
  4.1.5.3. Polimorfizm insercyjno-delecyjny (indel)    100
  4.2. Markerowa mapa genomu jądrowego    100
  4.2.1. Mapa fizyczna (cytogenetyczna)    103
  4.2.2. Mapa genetyczna (sprzężeniowa)    108
  4.3. Wykorzystanie markerów genetycznych w praktyce hodowlanej    111
  4.3.1. Kontrola pochodzenia    112
  4.3.2. Identyfikacja genów o znaczącym wpływie na zmienność cech ilościowych    115
  4.3.3. Identyfikacja mutacji wywołujących choroby monogenowe    121
  4.4. Sekwencja genomu jądrowego    122
  4.4.1. Wielkość genomu    124
  4.4.2. Sekwencje genowe    125
  4.4.3. Sekwencje pozagenowe    126
  4.4.4. Wykorzystanie wiedzy o sekwencji genomu i jego polimorfizmie    128
  4.5. Organizacja i sekwencja genomu mitochondrialnego    130
  5. Metody analizy i modyfikacji genomu    133
  5.1. Endonukleazy restrykcyjne    133
  5.2. Wektory    136
  5.3. Geny reporterowe i geny selekcyjne    140
  5.4. Rekombinacja molekularna i klonowanie molekularne    142
  5.5. Amplifikacja DNA za pomocą łańcuchowej reakcji polimerazy (PCR)    145
  5.6. Odwrotna transkrypcja i cDNA    152
  5.7. Sekwencjonowanie DNA    153
  5.8. Hybrydyzacja kwasów nukleinowych    159
  5.8.1. Hybrydyzacja Southerna    159
  5.8.2. Hybrydyzacja in situ    162
  5.8.3. Hybrydyzacja na mikromacierzach    163
  5.9. Techniki wykrywania polimorfizmu DNA    164
  5.9.1. Polimorfizm długości fragmentów restrykcyjnych (RFLP)    164
  5.9.2. Polimorfizm długości amplifikowanych fragmentów (AFLP)    165
  5.9.3. Polimorfizm konformacyjny jednoniciowych fragmentów (SSCP)    166
  5.9.4. Polimorfizm heterodupleksów    168
  5.9.5. Polimorfizm losowo amplifikowanych fragmentów (RAPD)    168
  5.9.6. Polimorfizm sekwencji powtarzających się tandemowo    169
  5.9.6.1. Sekwencje mikrosatelitarne (STR)    170
  5.9.6.2. Sekwencje minisatelitarne (VNTR)    170
  5.9.6.3. Zmienność liczby kopii (CNV)    171
  5.9.7. Mikromacierze SNP    171
  5.10. Biblioteki genomowe i cDNA    173
  5.11. Badanie ekspresji genów    174
  5.11.1. Analiza transkrypcji technikami RT-PCR i real time PCR    174
  5.11.2. Hybrydyzacja typu northern    176
  5.11.3. Hybrydyzacja typu western    177
  5.11.4. Mikromacierze ekspresyjne (cDNA)    177
  5.11.5. Wyciszanie ekspresji genów    178
  5.12. Modyfikacje genetyczne    180
  5.12.1. Techniki stosowane w modyfikacji genetycznej zwierząt    180
  5.12.2. Nokaut genowy i wyciszanie genu    181
  5.12.3. Wykorzystanie zwierząt transgenicznych    183
  5.12.4. Terapia genowa chorób monogenowych    187
  6. Mutacje    190
  6.1. Mutacje genomowe    191
  6.2. Mutacje chromosomowe    196
  6.3. Mutacje genomowe i chromosomowe zidentyfikowane u zwierząt hodowanych w Polsce    208
  6.4. Mutacje punktowe (genowe)    209
  6.4.1. Przyczyny i rodzaje mutacji punktowych    209
  6.4.2. Skutki mutacji genowych    216
  6.4.3. Mutacje genowe wpływające na cechy produkcyjne zwierząt    223
  6.4.4. Mutacje genowe wywołujące choroby genetyczne    224
  6.4.4.1. Geny letalne, semiletalne i subwitalne    224
  6.4.4.2. Choroby monogenowe wywołujące wrodzone wady rozwojowe    227
  6.4.4.3. Choroby monogenowe wywołujące zaburzenia procesów biochemicznych    235
  6.4.4.4. Ograniczanie występowania chorób genetycznych    240
  6.4.5. Mutacje genowe odpowiedzialne za oporność/podatność zwierząt na patogeny    250
  6.5. Mutacje w mitochondrialnym DNA    251
  7. Genetyczna kontrola rozwoju ontogenetycznego    253
  7.1. Wczesny rozwój zarodkowy    253
  7.2. Geny homeotyczne i plan rozwoju zarodkowego    255
  7.3. Determinacja i różnicowanie płci    257
  7.3.1. Determinacja płci ssaków    257
  7.3.2. Determinacja płci ptaków    262
  7.4. Genetyczna kontrola miogenezy i adipogenezy    263
  7.5. Wrodzone wady rozwojowe zwierząt    265
  7.5.1. Zaburzenia planu rozwoju zarodkowego    266
  7.5.2. Obojnactwo (interseksualizm)    267
  8. Genetyczne podstawy odporności i oporności    275
  8.1. Genetyczne podłoże różnorodności przeciwciał    275
  8.2. Genetyczne podłoże różnorodności receptorów limfocytów T    278
  8.3. Główny układ zgodności tkankowej — MHC    279
  8.3.1. Struktura i funkcje głównego układu zgodności tkankowej    281
  8.3.1.1. Główny układ zgodności tkankowej myszy    284
  8.3.1.2. Główny układ zgodności tkankowej człowieka    285
  8.3.1.3. Główny układ zgodności tkankowej zwierząt gospodarskich    287
  8.3.2. Identyfikacja cząsteczek głównego układu zgodności tkankowej    291
  8.3.3. Znaczenie głównego układu zgodności tkankowej    292
  8.3.3.1. Związek MHC z odpornością na choroby    292
  8.3.3.2. Związek MHC z cechami produkcyjnymi i reprodukcyjnymi    293
  8.4. Zarys przebiegu reakcji odpornościowej    294
  8.5. Genetyczna oporność na choroby    296
  9. Podstawowe mechanizmy dziedziczenia cech    303
  9.1. Dziedziczenie cech warunkowanych jedną parą alleli    304
  9.1.1. Współdziałanie alleli    304
  9.1.2. Niezależne dziedziczenie cech (II prawo Mendla)    307
  9.1.3. Dziedziczenie cech sprzężonych    309
  9.1.4. Cechy sprzężone z płcią    313
  9.1.5. Plejotropia    316
  9.2. Współdziałanie genów z różnych loci w kształtowaniu fenotypu    317
  9.2.1. Komplementarność    317
  9.2.2. Epistaza    319
  9.2.3. Geny modyfikujące    320
  9.2.4. Sumujące działanie genów    320
  9.3. Dziedziczenie umaszczenia    320
  9.3.1. Plejotropowy efekt genów umaszczenia    331
  9.4. Penetracja i stopień ekspresji (ekspresywność) genów    333
  9.5. Dziedziczenie pozajądrowe    335
  10. Zmienność cech    337
  10.1. Rodzaje zmienności i czynniki ją wywołujące    337
  10.2. Miary zmienności    340
  10.2.1. Miary skupienia    341
  10.2.2. Miary rozproszenia (zmienności)    344
  10.3. Zmienność cech ilościowych    345
  10.3.1. Dziedziczenie cech ilościowych    345
  10.3.2. Zmienność transgresywna    348
  10.3.3. Geny o dużym efekcie    349
  11. Podstawy genetyki populacji    359
  11.1. Prawo równowagi genetycznej    359
  11.2. Frekwencja genów i genotypów w przypadku dominowania    362
  11.3. Frekwencja genów i genotypów w przypadku cech uwarunkowanych szeregiem (serią) alleli wielokrotnych    363
  11.4. Frekwencja genów i genotypów w przypadku cech sprzężonych z płcią    365
  11.5. Czynniki naruszające równowagę genetyczną    366
  11.6. Wykorzystanie frekwencji alleli do szacowania zmienności genetycznej wewnątrz i między populacjami    372
  12. Zwierzęta domowe jako modele w badaniach biomedycznych    377
  12.1. Choroby monogenowe człowieka i ich odpowiedniki u zwierząt domowych    378
  12.2. Terapia genowa wybranych chorób monogenowych psa    380
  12.3. Zwierzęta domowe jako modele w badaniach chorób o złożonym uwarunkowaniu    382
  12.4. Modyfikacje genetyczne świń na potrzeby ksenotransplantacji    384
  Literatura uzupełniająca    386
  Podręczniki    386
  Artykuły przeglądowe    386
  Skorowidz    388
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia