Genetyka i genomika zwierząt

Genetyka i genomika zwierząt

1 ocena

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

24,95

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Książka prezentuje szeroki zakres wiedzy z dziedziny genetyki zwierząt. Zawiera wiadomości dotyczące genetyki klasycznej i molekularnej, cyto- i immunogenetyki oraz genetyki populacji i genetyki cech ilościowych.
Trzecie wydanie podręcznika zostało uaktualnione i uzupełnione o zagadnienia związane z:
· organizacją i funkcjonowaniem genomu
· epigenetycznymi mechanizmami regulującymi ekspresję genów
· technikami stosowanymi w genetyce molekularnej i genomie
· genetyczną kontrolą rozwoju ontogenetycznego, w tym z determinacją i różnicowaniem płci
· podłożem molekularnym chorób dziedzicznych oraz wrodzonych wad rozwojowych
· polimorfizmami genów o znaczącym wpływie na zmienność cech ilościowych (produkcyjnych) i jakościowych (np. umaszczeń)
· wykorzystaniem wiedzy o polimorfizmie DNA w analizach genetycznych
· znaczeniem zwierząt domowych jako modeli biomedycznych chorób dziedzicznych człowieka, w tym terapii genowej tych chorób.


Wymienione problemy omówiono przede wszystkim na przykładzie zwierząt domowych, takich jak: bydło, świnia, koń, owca, koza, pies, kot, kura, a także pszczoła miodna. Podręcznik jest bogato ilustrowany oryginalnymi schematami, mikrofotografiami i zdjęciami. W wielu miejscach można znaleźć odwołanie do wybranych, najważniejszych prac źródłowych i przeglądowych.


Podręcznik przeznaczony jest dla studentów kierunków: zootechnika, biotechnologia, biologia i weterynaria, a także dla osób zainteresowanych tą dziedziną wiedzy.


Liczba stron400
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-17107-0
Numer wydania3
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  1. Wstęp — zarys historii genetyki, czyli od genetyki klasycznej do genomiki     13
  
  2. Chromosomy i podziały jądra komórkowego    18
  
  2.1. Budowa chromosomu     19
  2.2. Barwienie prążkowe chromosomów     27
  2.3. Mitoza     35
  2.4. Kariotyp     37
  2.5. Mejoza     41
  2.6. Gametogeneza     47
  
  3. Gen i jego ekspresja     52
  
  3.1. Budowa kwasów nukleinowych     52
  3.1.1. DNA     53
  3.1.2. RNA     54
  3.2. Replikacja DNA     57
  3.3. Kod genetyczny     58
  3.4. Transkrypcja i modyfikacje potranskrypcyjne     60
  3.5. Translacja i modyfikacje potranslacyjne     61
  3.6. Budowa genu     64
  3.7. Regulacja ekspresji genu     67
  3.7.1. Czynniki transkrypcyjne     69
  3.7.2. Geny homeotyczne     70
  3.7.3. Epigenetyczne mechanizmy regulacji ekspresji genu     71
  3.7.3.1. Metylacja DNA     71
  3.7.3.2. Modyfikacje histonów i remodelowanie chromatyny     72
  3.7.3.3. Architektura jądra interfazowego     73
  3.7.3.4. Piętno genomowe (gametyczne)     73
  3.7.3.5. Inaktywacja chromosomu X w zarodkach żeńskich     76
  
  4. Organizacja genomu     79
  
  4.1. Markery genetyczne     81
  4.1.1. Antygeny erytrocytarne (grupy krwi)     82
  4.1.2. Białka surowicy krwi, erytrocytów i leukocytów     88
  4.1.3. Allotypy immunoglobulin i lipoprotein     92
  4.1.4. Białka mleka     92
  4.1.5. Polimorfizm DNA     94
  4.1.5.1. Polimorfizm sekwencji powtarzających się tandemowo — sekwencje mikrosatelitarne, minisatelitarne i polimorfizm liczby kopii     95
  4.1.5.2. Polimorfizm podstawień jednonukleotydowych (SNP)     98
  4.1.5.3. Polimorfizm insercyjno-delecyjny (indel)     100
  4.2. Markerowa mapa genomu jądrowego     100
  4.2.1. Mapa fizyczna (cytogenetyczna)     103
  4.2.2. Mapa genetyczna (sprzężeniowa)     108
  4.3. Wykorzystanie markerów genetycznych w praktyce hodowlanej     111
  4.3.1. Kontrola pochodzenia     112
  4.3.2. Identyfikacja genów o znaczącym wpływie na zmienność cech ilościowych     115
  4.3.3. Identyfikacja mutacji wywołujących choroby monogenowe     121
  4.4. Sekwencja genomu jądrowego     122
  4.4.1. Wielkość genomu     124
  4.4.2. Sekwencje genowe     125
  4.4.3. Sekwencje pozagenowe     126
  4.4.4. Wykorzystanie wiedzy o sekwencji genomu i jego polimorfizmie    128
  4.5. Organizacja i sekwencja genomu mitochondrialnego     130
  
  5. Metody analizy i modyfikacji genomu     133
  
  5.1. Endonukleazy restrykcyjne     133
  5.2. Wektory     136
  5.3. Geny reporterowe i geny selekcyjne     140
  5.4. Rekombinacja molekularna i klonowanie molekularne     142
  5.5. Amplifikacja DNA za pomocą łańcuchowej reakcji polimerazy (PCR)    145
  5.6. Odwrotna transkrypcja i cDNA     152
  5.7. Sekwencjonowanie DNA     153
  5.8. Hybrydyzacja kwasów nukleinowych     159
  5.8.1. Hybrydyzacja Southerna     159
  5.8.2. Hybrydyzacja in situ     162
  5.8.3. Hybrydyzacja na mikromacierzach     163
  5.9. Techniki wykrywania polimorfizmu DNA     164
  5.9.1. Polimorfizm długości fragmentów restrykcyjnych (RFLP)     164
  5.9.2. Polimorfizm długości amplifikowanych fragmentów (AFLP)     165
  5.9.3. Polimorfizm konformacyjny jednoniciowych fragmentów (SSCP)    166
  5.9.4. Polimorfizm heterodupleksów     168
  5.9.5. Polimorfizm losowo amplifikowanych fragmentów (RAPD)     168
  5.9.6. Polimorfizm sekwencji powtarzających się tandemowo     169
  5.9.6.1. Sekwencje mikrosatelitarne (STR)     170
  5.9.6.2. Sekwencje minisatelitarne (VNTR)     170
  5.9.6.3. Zmienność liczby kopii (CNV)     171
  5.9.7. Mikromacierze SNP     171
  5.10. Biblioteki genomowe i cDNA     173
  5.11. Badanie ekspresji genów     174
  5.11.1. Analiza transkrypcji technikami RT-PCR i real time PCR     174
  5.11.2. Hybrydyzacja typu northern     176
  5.11.3. Hybrydyzacja typu western     177
  5.11.4. Mikromacierze ekspresyjne (cDNA)     177
  5.11.5. Wyciszanie ekspresji genów     178
  5.12. Modyfikacje genetyczne     180
  5.12.1. Techniki stosowane w modyfikacji genetycznej zwierząt     180
  5.12.2. Nokaut genowy i wyciszanie genu     181
  5.12.3. Wykorzystanie zwierząt transgenicznych     183
  5.12.4. Terapia genowa chorób monogenowych     187
  
  6. Mutacje     190
  
  6.1. Mutacje genomowe     191
  6.2. Mutacje chromosomowe     196
  6.3. Mutacje genomowe i chromosomowe zidentyfikowane u zwierząt hodowanych w Polsce     208
  6.4. Mutacje punktowe (genowe)     209
  6.4.1. Przyczyny i rodzaje mutacji punktowych     209
  6.4.2. Skutki mutacji genowych     216
  6.4.3. Mutacje genowe wpływające na cechy produkcyjne zwierząt     223
  6.4.4. Mutacje genowe wywołujące choroby genetyczne     224
  6.4.4.1. Geny letalne, semiletalne i subwitalne     224
  6.4.4.2. Choroby monogenowe wywołujące wrodzone wady rozwojowe    227
  6.4.4.3. Choroby monogenowe wywołujące zaburzenia procesów biochemicznych     235
  6.4.4.4. Ograniczanie występowania chorób genetycznych     240
  6.4.5. Mutacje genowe odpowiedzialne za oporność/podatność zwierząt na patogeny     250
  6.5. Mutacje w mitochondrialnym DNA     251
  
  7. Genetyczna kontrola rozwoju ontogenetycznego     253
  
  7.1. Wczesny rozwój zarodkowy     253
  7.2. Geny homeotyczne i plan rozwoju zarodkowego     255
  7.3. Determinacja i różnicowanie płci     257
  7.3.1. Determinacja płci ssaków     257
  7.3.2. Determinacja płci ptaków     262
  7.4. Genetyczna kontrola miogenezy i adipogenezy     263
  7.5. Wrodzone wady rozwojowe zwierząt     265
  7.5.1. Zaburzenia planu rozwoju zarodkowego     266
  7.5.2. Obojnactwo (interseksualizm)     267
  
  8. Genetyczne podstawy odporności i oporności    275
  
  8.1. Genetyczne podłoże różnorodności przeciwciał     275
  8.2. Genetyczne podłoże różnorodności receptorów limfocytów T     278
  8.3. Główny układ zgodności tkankowej — MHC     279
  8.3.1. Struktura i funkcje głównego układu zgodności tkankowej     281
  8.3.1.1. Główny układ zgodności tkankowej myszy     284
  8.3.1.2. Główny układ zgodności tkankowej człowieka     285
  8.3.1.3. Główny układ zgodności tkankowej zwierząt gospodarskich     287
  8.3.2. Identyfikacja cząsteczek głównego układu zgodności tkankowej     291
  8.3.3. Znaczenie głównego układu zgodności tkankowej     292
  8.3.3.1. Związek MHC z odpornością na choroby     292
  8.3.3.2. Związek MHC z cechami produkcyjnymi i reprodukcyjnymi     293
  8.4. Zarys przebiegu reakcji odpornościowej     294
  8.5. Genetyczna oporność na choroby     296
  
  9. Podstawowe mechanizmy dziedziczenia cech    303
  
  9.1. Dziedziczenie cech warunkowanych jedną parą alleli     304
  9.1.1. Współdziałanie alleli     304
  9.1.2. Niezależne dziedziczenie cech (II prawo Mendla)     307
  9.1.3. Dziedziczenie cech sprzężonych     309
  9.1.4. Cechy sprzężone z płcią     313
  9.1.5. Plejotropia     316
  9.2. Współdziałanie genów z różnych loci w kształtowaniu fenotypu     317
  9.2.1. Komplementarność     317
  9.2.2. Epistaza     319
  9.2.3. Geny modyfikujące     320
  9.2.4. Sumujące działanie genów     320
  9.3. Dziedziczenie umaszczenia     320
  9.3.1. Plejotropowy efekt genów umaszczenia     331
  9.4. Penetracja i stopień ekspresji (ekspresywność) genów     333
  9.5. Dziedziczenie pozajądrowe     335
  
  10. Zmienność cech     337
  
  10.1. Rodzaje zmienności i czynniki ją wywołujące     337
  10.2. Miary zmienności     340
  10.2.1. Miary skupienia     341
  10.2.2. Miary rozproszenia (zmienności)     344
  10.3. Zmienność cech ilościowych     345
  10.3.1. Dziedziczenie cech ilościowych     345
  10.3.2. Zmienność transgresywna     348
  10.3.3. Geny o dużym efekcie     349
  
  11. Podstawy genetyki populacji     359
  
  11.1. Prawo równowagi genetycznej     359
  11.2. Frekwencja genów i genotypów w przypadku dominowania     362
  11.3. Frekwencja genów i genotypów w przypadku cech uwarunkowanych szeregiem (serią) alleli wielokrotnych     363
  11.4. Frekwencja genów i genotypów w przypadku cech sprzężonych z płcią     365
  11.5. Czynniki naruszające równowagę genetyczną     366
  11.6. Wykorzystanie frekwencji alleli do szacowania zmienności genetycznej wewnątrz i między populacjami     372
  
  12. Zwierzęta domowe jako modele w badaniach biomedycznych     377
  
  12.1. Choroby monogenowe człowieka i ich odpowiedniki u zwierząt domowych     378
  12.2. Terapia genowa wybranych chorób monogenowych psa     380
  12.3. Zwierzęta domowe jako modele w badaniach chorób o złożonym uwarunkowaniu     382
  12.4. Modyfikacje genetyczne świń na potrzeby ksenotransplantacji     384
  
  Literatura uzupełniająca     386
  Podręczniki     386
  Artykuły przeglądowe     386
  Skorowidz     388
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia