Okupacyjne sądownictwo niemieckie w Generalnym Gubernatorstwie 1939 - 1945

Okupacyjne sądownictwo niemieckie w Generalnym Gubernatorstwie 1939 - 1945

Organizacja i funkcjonowanie

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

31,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

W niniejszej pracy autor szeroko omówił problematykę okupacyjnego sądownictwa niemieckiego w Generalnym Gubernatorstwie w latach 1939–1945. Zajął się nie tylko strukturami sądów, prokuratur, adwokatury, notariatu, ale także organizacją administracji resortu sprawiedliwości. Wiele uwagi poświecił przepisom prawnym obowiązującym w GG (było to zarówno prawo polskie, jak i przepisy wydawane przez władze niemieckie).


Liczba stron427
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
ISBN-13978-83-227-2782-9
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów    11
  Wstęp    13
  
  1. Obszar badawczy i cele pracy    13
  2. Literatura i baza źródłowa    20
  2.1. Literatura    20
  2.2. Źródła    26
  3. Konstrukcja pracy    33
  
  Rozdział I. Model sądownictwa okupacyjnego w Generalnym Gubernatorstwie . .    36
  1. Sądownictwo niemieckie na zajętych ziemiach polskich w okresie zarządu wojskowego (1 IX - 25 X 1939 r.)    36
  1.1. Sądy wojskowe    36
  1.2. Sądownictwo policyjne    41
  1.3. Sądy specjalne    43
  2. Utworzenie systemu sądownictwa okupacyjnego wGG    59
  2.1. Uwagi wprowadzające    59
  2.2. Sądy policyjne w GG    65
  2.2.1. Jednolite policyjne sądy doraźne w GG    65
  2.2.2. Sądy SS i policji    75
  2.3. Niemieckie sądy wojskowe    78
  2.4. Organy podległe resortowi sprawiedliwości GG    81
  2.4.1. Tworzenie administracji sprawiedliwości    81
  2.4.2. Struktura sądów specjalnych i prokuratury    83
  2.4.3. Struktura sądów niemieckich i wyższych sądów niemieckich    92
  2.4.4. Organizacja sądownictwa polskiego (nieniemieckiego)    101
  2.5. Adwokatura i notariat    115
  
  Rozdział II. Niemieckie sądownictwo karne w Generalnym Gubernatorstwie . . .130
  1. Kompetencje sądów specjalnych i prokuratury    130
  1.1. Podstawy ogólne    130
  1.2. Stała właściwość rzeczowa sądów specjalnych    134
  1.3. Przestępstwa ścigane przy udziale organów administracji    138
  1.4. Sprawy przejmowane z postępowania karno-administracyjnego    142
  1.5. Sprawy przejmowane od sądownictwa doraźnego    146
  2. Właściwość sądów niemieckich i wyższych sądów niemieckich w sprawach karnych    148
  3. Zasady stosowania pomocy prawnej w sprawach karnych    152
  3.1. Pomoc prawna między organami resortu sprawiedliwości GG a Rzeszą i sądownictwem niemieckim w Protektoracie Czech i Moraw    152
  3.2. Inne formy pomocy prawnej w sprawach karnych    156
  3.3. Zmiana zasad funkcjonowania rejestrów skazanych    157
  4. Zasady i przebieg postępowania przed sądami w niemieckim sądownictwie karnym .    159
  4.1. Uwagi wprowadzające    159
  4.2. Uregulowanie podstawowych zasad procedury karnej w GG w pierwszych miesiącach okupacji    160
  4.3. „Prawo powielaczowe" tworzone przez organy administracji sprawiedliwości wGG    164
  4.4. „Uproszczenie" i zaostrzenie procedury karnej w sądownictwie niemieckim w ostatnich latach okupacji    177
  5. Wybrane aspekty funkcjonowania niemieckiego sądownictwa karnego w GG . .    184
  5.1. Funkcjonowanie niemieckiego sądownictwa karnego w relacjach administracji okupacyjnej    184
  5.1.1. Relacje Wydziału Sprawiedliwości w Urzędzie Generalnego Gubernatora .    184
  5.1.2. Sprawozdania z dystryktu radomskiego    185
  5.1.3. Dane z dystryktu krakowskiego    190
  5.1.4. Sprawozdania z dystryktu warszawskiego    190
  5.2. Ocena funkcjonowania niemieckiego sądownictwa karnego w konspiracyjnych publikacjach Polskiego Państwa Podziemnego    194
  5.3. Praktyka funkcjonowania niemieckiego sądownictwa karnego w świetle współczesnych badań history cznoprawnych    195
  6. Prawo łaski wGG    204
  6.1. Zasady stosowania prawa łaski w latach 1939-1941    204
  6.2. Zmiany w procedurze stosowania prawa łaski w latach 1941-1942 . . . .    209
  6.3. Wybrane aspekty praktyki stosowania prawa łaski w GG    212
  
  Rozdział III. Niemieckie sądownictwo cywilne w Generalnym Gubernatorstwie . .217
  1. Właściwość sądów niemieckich i wyższych sądów niemieckich w sprawach cywilnych    217
  1.1. Uregulowanie podstaw właściwości sądownictwa niemieckiego w sprawach cywilnych    217
  1.2. Zmiany zakresu właściwości w trakcie okupacji    220
  1.2.1. Problemy z ustalaniem właściwości osobowej    220
  1.2.2. Sprawy małżeńskie i rodzinne    226
  1.2.3. Sprawy rejestrowe i hipoteczne (obrót nieruchomościami)    231
  1.2.4. Inne przykłady rozszerzania właściwości sądownictwa niemieckiego . . .    236
  1.2.5. Ograniczenie właściwości rzeczowej sądownictwa niemieckiego w 1943 roku    240
  2. Zasady stosowania pomocy prawnej w sprawach cywilnych    240
  2.1. Pomoc prawna w sprawach cywilnych między Rzeszą i sądownictwem niemieckim w Protektoracie Czech i Moraw    240
  2.2. Pomoc prawna w sprawach cywilnych w relacjach międzypaństwowych . . .    243
  2.3. Zasady stosowania pomocy prawnej w sprawach cywilnych między organami resortu sprawiedliwości GG a obszarami okupowanymi przez III Rzeszę w Europie Środkowej i Wschodniej    244
  2.4. Pomoc prawna w sprawach cywilnych w praktyce funkcjonowania sądownictwa niemieckiego wGG    246
  3. Zasady i przebieg postępowania przed sądami w obrębie niemieckiego sądownictwa cywilnego    247
  3.1. Uregulowanie podstawowych zasad procedury cywilnej w GG w pierwszych miesiącach okupacji    247
  3.2. Rozbudowa przepisów proceduralnych w latach 1940-1942    248
  3.3. Rola organów administracji sprawiedliwości i sądów w ujednolicaniu zasad postępowania w sprawach cywilnych    252
  3.4. Uproszczenie przepisów proceduralnych w niemieckim sądownictwie cywilnym w ostatnich latach okupacji    254
  4. Wybrane aspekty praktyki funkcjonowania niemieckiego sądownictwa cywilnego .    256
  4.1. Funkcjonowanie niemieckiego sądownictwa cywilnego w relacjach administracji okupacyjnej    256
  4.1.1. Sprawozdania z dystryktu radomskiego    256
  4.1.2. Relacje z dystryktu warszawskiego    258
  4.2. Praktyka funkcjonowania niemieckiego sądownictwa cywilnego w świetle współczesnych badań historycznoprawnych    261
  
  Rozdział IV. Administracja resortu sprawiedliwości w Generalnym Gubernatorstwie    268
  1. Uwagi wprowadzające    268
  2. Polityka kadrowa i stan zatrudnienia w resorcie sprawiedliwości GG    271
  2.1. Podstawy prawne polityki personalnej w resorcie sprawiedliwości    271
  2.2. Rekrutacja kadry i stan zatrudnienia w resorcie sprawiedliwości    273
  3. Administracja centralna resortu sprawiedliwości GG    281
  3.1. Organizacja, struktura wewnętrzna i obsada kadrowa Wydziału Sprawiedliwości w Urzędzie Generalnego Gubernatora (Głównego Wydziału Sprawiedliwości w Rządzie GG)    281
  3.1.1. Wydział Sprawiedliwości w Urzędzie Generalnego Gubernatora . . . .    281
  3.1.2. Organizacja i obsada kadrowa Głównego Wydziału Sprawiedliwości . . .    284
  3.1.3. Charakterystyka personalna urzędników Głównego Wydziału Sprawiedliwości    289
  3.2. Zakres kompetencji kierownika resortu sprawiedliwości    292
  3.2.1 Wydawanie przepisów wykonawczych    292
  3.2.2. Bezpośrednia zwierzchność nad organami należącymi do resortu sprawiedliwości (wytyczne, okólniki, narady)    295
  3.2.3. Koordynowanie kontaktów z podmiotami usytuowanymi poza resortem sprawiedliwości    297
  4. Administracja lokalna resortu sprawiedliwości GG    304
  4.1. Uwagi wstępne    304
  4.2. Organizacja i obsada kadrowa wydziałów sprawiedliwości w dystryktach . . .    305
  4.2.1. Dystrykt radomski    305
  4.2.2. Dystrykt warszawski    308
  4.2.3. Dystrykt lubelski    308
  4.2.4. Dystrykt krakowski    310
  4.2.5. Dystrykt Galicja    312
  4.3. Praktyka funkcjonowania lokalnej administracji resortu sprawiedliwości . . .    314
  5. Bezpośrednia zwierzchność gubernatora generalnego nad resortem sprawiedliwości GG    322
  6. Zwierzchność szefów dystryktów nad organami resortu sprawiedliwości GG . .    325
  7. Kompetencje administracyjne kierowników organów resortu sprawiedliwości GG .    326
  8. Inne kompetencje resortu sprawiedliwości GG    332
  8.1. Urząd Patentowy    332
  8.2. Komisarz do spraw majątku wrogich państw    337
  8.3. Nadzór resortu sprawiedliwości nad więziennictwem    338
  
  Rozdział V. Prawo stosowane w sądownictwie niemieckim w Generalnym Gubernatorstwie    341
  1. Podstawy ogólne systemu prawa obowiązującego wGG    341
  1.1. Zakres mocy obowiązującej polskiego prawa przedwojennego    341
  1.2. Kompetencje ustawodawcze organów Rzeszy w stosunku do G G    344
  2. System stanowienia prawa w GG    349
  2.1. Podmioty stanowiące prawo wGG    349
  2.2. Wydział Ustawodawstwa (Urząd Ustawodawczy)    351
  2.3. Urzędowe publikatory    357
  2.4. Cechy charakterystyczne systemu prawa wprowadzonego przez okupantów w GG    362
  2.4.1. Zakres ilościowy ustawodawstwa okupacyjnego w GG    362
  2.4.2. Zakres merytoryczny ustawodawstwa okupacyjnego w GG    363
  2.4.3. Rasistowskie ustawodawstwo dla ludności żydowskiej    365
  2.4.4. Odrębności ustawodawcze dla dystryktu Galicja    369
  3. Przepisy prawne stosowane w orzecznictwie sądownictwa niemieckiego w GG . .373
  3.1. Uwagi wstępne    373
  3.2. Prawo karne materialne stosowane w sądownictwie niemieckim w GG . . .376
  3.3. Prawo cywilne materialne stosowane w sądownictwie niemieckim w GG . .380
  3.4. Podsumowanie    380
  Uwagi końcowe    388
  
  Wykaz źródeł i literatury    409
  1. Źródła    409
  1.1. Źródła archiwalne    409
  1.2. Źródła drukowane    411
  2. Literatura    412
  
  Wykaz tabel i dokumentów źródłowych    420
  Spis tabel    420
  Spis dokumentów źródłowych    421
  Indeks nazwisk    422
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia