Badania marketingowe-metody, nowe podejścia i konteksty badawcze

Badania marketingowe-metody, nowe podejścia i konteksty badawcze

10 ocen

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

18,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

W pierwszej części prezentowanego numeru zostały przedstawione etapy rozwoju badań marketingowych będące odpowiedzią na powstawanie nowych kontekstów badawczych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa. Ukazany został również wpływ internacjonalizacji przedsiębiorstw oraz kultury organizacyjnej na prowadzenie badań marketingowych.W drugiej części znajdują się artykuły dotyczące nowych podejść badawczych, wynikających z rozwoju technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Rozważania prowadzone przez autorów tej części publikacji dotyczą takich problemów, jak: wyzwania wobec badań użytkowników Internetu, badania przebiegu i efektów kampanii e-mailingowych z wykorzystaniem modelu tematycznej hurtowni danych, netnografia, fora internetowe w aspekcie zastosowań w badaniach marketingowych oraz wykorzystanie technologii łączności bezprzewodowej w badaniach marketingowych. Artykuły ujęte w trzeciej części prezentowanego numeru ukazują rozwój podejść i metod ilościowych oraz ich zastosowań. Opracowania te poświęcone zostały asymetrycznym metodom wielowymiarowym, łączeniu metod i narzędzi w budowie modeli predykcyjnych, zastosowaniu metody grupowania dwustopniowego w segmentacji klientów, zmiennym jakościowym w segmentacji rynku, skalom porządkowym i elementom teorii zbiorów rozmytych, a także zastosowaniu analizy czynnikowej oraz eksperymentu w badaniach marketingowych. Kolejne artykuły dotyczą badań jakościowych i ich wykorzystywania w rozwiązywaniu problemów badawczych i decyzyjnych. Autorzy artykułów z tego zakresu rozpatrują znaczenie i rozwój metod jakościowych w marketingu. Zwracają uwagę na problemy doboru próby w jakościowych badaniach marketingowych, a także na możliwości wykorzystania wyników badań jakościowych do identyfikacji populacji w badaniach ilościowych. Przedmiotem rozważań są również specyfika podejścia etnograficznego, metoda obserwacji, analiza narracji. Autorzy prezentują również rezultaty badań jakościowych dotyczących rozpoznawania okazji przedsiębiorczych, a także procesów komunikacji wewnątrz gospodarstw domowych oraz opinii o procesach reklamacji produktów.


Liczba stron310
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
ISBN-13978-83-7695-248-2
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp     9
  
  Część 1. Rozwój badań marketingowych – kierunki, koncepcje, wymiary
  
  Krystyna Mazurek-Łopacińska, Magdalena Sobocińska: Rozwój badań marketingowych – w kierunku nowych podejść i kontekstów badawczych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa     13
  Dariusz Oczachowski: Kultura kognitywna organizacji a prowadzenie badań marketingowych     23
  Tomasz Heryszek: Myślenie kognitywne czy afektywne? Między danymi twardymi a przeczuciem – dylematy współczesnego przedsiębiorcy     33
  Jan W. Wiktor: Koncepcja i sposób pomiaru internacjonalizacji przedsiębiorstwa w świetle doświadczeń projektu „Strategie marketingowe przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych”     42
  Aleksandra Nizielska: Dystans kulturowy w procesie internacjonalizacji przedsiębiorstw – metodyczny aspekt badań     51
  Magdalena Soboń, Iga Rudawska, Sylwia Bąkowska: Metodyka badania zachowań konsumenckich w międzynarodowej sieci badawczej     61
  Bogusław Bembenek: Rola wywiadu gospodarczego w zarządzaniu wiedzą w klastrze     71
  
  Część 2. Nowe podejścia badawcze wynikające z rozwoju technologii informacyjnych i komunikacyjnych
  
  Mariusz Kuziak: Wyzwania wobec badań użytkowników Internetu     83
  Karol Łopaciński: Model tematycznej hurtowni danych na potrzeby badania przebiegu i efektów kampanii e-mailingowych     95
  Magdalena Jaciow: Fora internetowe jako źródło informacji – możliwości i ograniczenia wykorzystania w badaniach zachowań nabywczych     113
  Beata Kolny: Wykorzystanie netnografii do badania usług zagospodarowujących czas wolny     123
  Radosław Szulc, Piotr Ciszewski: Wykorzystanie technologii łączności bezprzewodowej w badaniach marketingowych na rynku produktów beauty care     132
  
  Część 3. Metody ilościowe – nowe podejścia i zastosowania oraz triangulacja metod
  
  Adam Sagan: Asymetryczne metody wielowymiarowe w badaniach marketingowych     145
  Mariusz Łapczyński: Łączenie metod i narzędzi w budowie modeli predykcyjnych     155
  Józef Garczarczyk, Robert Skikiewicz: Zastosowanie metody grupowania dwustopniowego w segmentacji klientów indywidualnych na rynku usług bankowych     164
  Anna Bryja: Zmienne jakościowe w segmentacji rynku: miary powiązań a wyniki grupowania     175
  Bartłomiej Jefmański: Nowe podejście w pomiarze opinii respondentów z zastosowaniem skal porządkowych i elementów teorii zbiorów rozmytych – charakterystyka wybranych aspektów metodologicznych     184
  Grzegorz Maciejewski: Wykorzystanie analizy czynnikowej w badaniach konsumenckiego ryzyka     192
  Paweł Chlipała: Zastosowanie eksperymentu w badaniach społecznie odpowiedzialnej konsumpcji – refleksje nad metodą, wyniki     203
  
  Część 4. Badania jakościowe i ich wykorzystanie w rozwiązywaniu problemów badawczych i decyzyjnych
  
  Marcin Komor: Znaczenie i rozwój metod jakościowych w badaniach empirycznych w marketingu     215
  Sylwia Wrona: Dobór próby w jakościowych badaniach marketingowych – problemy prawidłowej selekcji i rekrutacji uczestników     225
  Mateusz Rak, Joanna Nogieć: Wykorzystanie wyników badań jakościowych do identyfikacji populacji w badaniach ilościowych     234
  Iwona Olejnik: Metoda obserwacji – zastosowania w badaniach marketingowych     242
  Zbigniew Piskorz: Rozpoznawanie okazji przedsiębiorczych – rezultaty badań jakościowych     250
  Zbigniew Spyra: Zastosowanie podejścia etnograficznego we współczesnych badaniach marketingowych w sferze kultury     260
  Wanda Patrzałek: Przebieg i zaburzenia procesów wymiany informacji oraz komunikacji wewnątrz gospodarstwa domowego w ogólnopolskich badaniach fokusowych     271
  Joanna Wardzała-Kordyś: Wiedza i opinie o procesach reklamacji produktów wadliwych w kontekście badań gospodarstw domowych     280
  Agnieszka Dejnaka: Komunikacja pomiędzy członkami gospodarstwa domowego przy użyciu nowoczesnych narzędzi wymiany informacji     290
  Jolanta Tkaczyk: Rola opowieści w badaniach marketingowych     301
  
  Part 1. Development of marketing research – trends, concepts, dimensions
  
  Krystyna Mazurek-Łopacińska, Magdalena Sobocińska: Development of marketing research – towards new approaches and contexts of research related to the functioning of a company     22
  Dariusz Oczachowski: Cognitive culture of an organization and conducting marketing research     32
  Tomasz Heryszek: Cognitive or affective thinking? Between hard data and foreboding – modern business dilemmas     41
  Jan W. Wiktor: The concept and measurement method of the companies’ internationalization in the light of the research project “Marketing strategies of companies on international markets”     50
  Aleksandra Nizielska: Cultural distance in the process of companies’ internationalization – methodological aspect of research     60
  Magdalena Soboń, Iga Rudawska, Sylwia Bąkowska: Consumer behaviour research methods in the International Research Network     70
  Bogusław Bembenek: The role of economic intelligence in knowledge management of cluster     80
  
  Part 2. New research approaches arising from the development of information and communication technologies
  
  Mariusz Kuziak: Challenges to Internet audience measurement     94
  Karol Łopaciński: Model of data mart prepared due to research regarding proceeding of e-mail campaigns and its effects     112
  Magdalena Jaciow: Online forums as a source of information - possibilities and limitations of use in purchasing behaviour research     122
  Beata Kolny: The application of netnographic surveys to research on leisure time services     131
  Radosław Szulc, Piotr Ciszewski: The implementation of wireless technology in marketing research within the beauty industry     142
  
  Part 3. Quantitative methods - new approaches, applications and triangulation methods
  
  Adam Sagan: Asymmetric multivariate methods in marketing research     154
  Mariusz Łapczyński: Combining methods and tools in building predictive models     163
  Józef Garczarczyk, Robert Skikiewicz: Applying a Two Step Cluster method in the segmentation of individual customers for the banking services market     174
  Anna Bryja: Qualitative variables in market segmentation: Similarity coefficients and clustering results     183
  Bartłomiej Jefmański: A new approach in respondents’ opinion measurement using ordinal scales and elements of fuzzy sets theory – characteristics of selected methodological aspects     191
  Grzegorz Maciejewski: The use of factor analysis in consumer risk research.     202
  Paweł Chlipała: Using an experiment in the research of socially responsible consumption – reflections on the method, the results     212
  
  Part 4. Qualitative research and its use in problems solving research and decision
  
  Marcin Komor: The importance and development of quality methods in empirical research in marketing     224
  Sylwia Wrona: Selection of a sample in qualitative marketing research – issues related to the accurate selection and recruitment of participants     233
  Mateusz Rak, Joanna Nogieć: Using the results of qualitative research to the identification of the population in quantitative research     241
  Iwona Olejnik: The method of observation – application in marketing research     249
  Zbigniew Piskorz: Entrepreneurial opportunity recognition – results of qualitative research     259
  Zbigniew Spyra: Application of ethnographic approach to contemporary marketing research in culture     270
  Wanda Patrzałek: Proceeding and abnormal processes of information exchange and communication within the household in nationwide focus studies     279
  Joanna Wardzała-Kordyś: Knowledge and opinions about complaints to the defective products in the context of household surveys     289
  Agnieszka Dejnaka: Communication between members of the household by using modern information exchange tools     300
  Jolanta Tkaczyk: The role of storytelling in marketing research     310
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia