Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej. Księga jubileuszowa Profesora Jana Rymarczyka

-20%

Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej. Księga jubileuszowa Profesora Jana Rymarczyka

2 oceny

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

26,0032,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Przedstawione opracowanie jest zbiorem artykułów przygotowanych przez wybitnych przedstawicieli nauki oraz młodych naukowców, których łączy pasja badawcza i zainteresowanie międzynarodowymi stosunkami ekonomicznymi. Jest ono złożone z ośmiu zasadniczych części. Pierwsza z nich zawiera tekst
prof. zw. dra hab. Bogusława Fiedora – Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Przedstawia on charakterystykę twórczej postawy i kariery zawodowej Jubilata, któremu poświęcona jest niniejsza księga. Na tym tle można zaobserwować rozwój Jego twórczości. Część druga to wywiad z prof. Janem Rymarczykiem, przeprowadzony przez panią Lucynę Wasylinę, w którym Pan Profesor prezentuje historię rozwoju Katedry Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych.
W kolejnych sześciu częściach publikacji znalazły się artykuły nadesłane z okazji jubileuszu prof. Jana Rymarczyka.
W części trzeciej znajdują się artykuły, których autorzy podjęli dyskusję nad globalnymi strukturami współczesnego świata oraz współzależnościami, jakie między nimi zachodzą. Z kolei w części czwartej zamieszczono teksty traktujące o wybranych problemach globalizacji. Dotyczą one najludniejszych i najszybciej rozwijających się krajów współczesnego świata, czyli Chin i Indii, a także innych gospodarek oraz takich, które obserwuje się na poziomie wybranych sektorów czy obszarów działalności gospodarczej. Artykuły, które złożyły się na część piątą, ukazują wybrane aspekty regionalizmu w gospodarce światowej. Autorzy tekstów podejmują dyskusję nad procesami integracji regionalnej, które zachodzą w Europie oraz Azji, a także zauważają rodzące się na tym gruncie problemy. Część szósta zawiera referaty badające wybrane płaszczyzny regionalizmu w Polsce.
Dotyczą one zarówno problemów gospodarczych, jak i społecznych. W kolejnej, siódmej części autorzy tekstów analizują różne aspekty działalności przedsiębiorstw ponadnarodowych, które są najważniejszymi aktorami globalnej gospodarki.
Zwraca uwagę fakt, że wieloaspektowość problemów związanych z tymi podmiotami stwarza możliwość badania ich działalności w różnych wymiarach. Opracowanie zamyka część ósma, w której zebrano teksty poświęcone finansom międzynarodowym we współczesnej gospodarce światowej. Ze względu na to, że od 2007 r. dyskusje polityków i ekonomistów na świecie są zdominowane przez kryzys finansowy i brak globalnej równowagi, ta problematyka wydaje się bardzo aktualna.


Liczba stron679
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
ISBN-13978-83-7695-216-1
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp     11
  Bogusław Fiedor o profesorze Janie Rymarczyku     13
  Zachować dystans – wywiad z prof. Janem Rymarczykiem     17
  
  Część 1. Globalne struktury współczesnego świata
  
  Tadeusz Sporek: Procesy globalizacji we współczesnej gospodarce światowej     27
  Marian Gorynia: O klasyfikacji nauk zajmujących się międzynarodową działalnością gospodarczą     37
  Szymon Mazurek: Network mapping jako metoda obrazowania współzależności między gospodarkami     51
  Zdzisław W. Puślecki: Nowe wyzwania wobec perspektyw funkcjonowania WTO     63
  Małgorzata Domiter: Znaczenie klauzuli największego uprzywilejowania we współczesnej wymianie międzynarodowej. Perspektywa krajów słabo rozwiniętych     74
  Jacek Łaskawiec: Amerykanizacja czy globalizacja?     90
  Anna H. Jankowiak, Aleksandra Kuźmińska-Haberla: Stany Zjednoczone jako marka w świetle rankingu Anholt-Gfk Roper Nation Brands Index.     97
  
  Część 2. Wybrane problemy globalizacji
  
  Eugeniusz M. Pluciński: Euroland: kryzys fiskalny czy fundamentalny? Wybrane aspekty z perspektywy paradygmatu ekonomii integracji oraz kryzysu globalnej gospodarki towarowo- pieniężnej     111
  Witold Małachowski: Ewolucja roli Niemiec w handlu międzynarodowym.     126
  Zbigniew Wiktor: Główne założenia programu rozwoju społeczno-ekonomicznego Chin na lata 2011-2015     140
  Maciej Żmuda: Pozaekonomiczne następstwa wejścia Chińskiej Republiki Ludowej na ścieżkę przyspieszonego wzrostu gospodarczego     150
  Marcin Nowik: Pomoc rozwojowa na linii południe-południe – rola Indii     162
  Przemysław Skulski: Internacjonalizacja i globalizacja przemysłu zbrojeniowego w XXI wieku     172
  Dorota Simpson: Wpływ uwarunkowań kulturowych na zarządzanie projektami międzynarodowymi     187
  
  Część 3. Regionalizm na świecie
  
  Anna B. Kisiel-Łowczyc: Makroregionalna konkurencyjność Regionu Morza Bałtyckiego (RMB)     201
  Elżbieta Jantoń-Drozdowska: Stosunki handlowe między Unią Europejską a Rosją     208
  Patrycja Pirogowicz: e-Zdrowie a rozwój społeczeństwa informacyjnego i ekonomii e-Wiedzy w Unii Europejskiej     219
  Magdalena Rudnicka: Preferencyjne porozumienia handlowe – aktualne tendencje     229
  Sebastian Bobowski, Marcin Haberla: Regionalne porozumienia handlowe w obszarze Azji Wschodniej oraz ich implikacje w ujęciu Munakaty i Baldwina     241
  Elżbieta Czarny, Jerzy Menkes: Różnice modeli integracji i wyników ekonomicznych głównych ugrupowań regionalnych w Azji i Europie     253
  Bogusława Skulska: Proces integracji ekonomicznej Japonii i ASEAN. Zarys tematu     266
  
  Część 4. Regionalizm po polsku
  
  Anna Żyła: Konkurencyjność polskiej gospodarki na tle krajów UE-27     287
  Bogdan Ślusarz: System Zarządzania i Kontroli w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej – Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013     298
  Franciszek Adamczuk: Przestrzenne aspekty rozwoju przedsiębiorczości na pograniczu polsko- niemieckim     308
  Eugeniusz Wojciechowski, Aldona Podgórniak-Krzykacz: Ocena efektywności i skuteczności samorządów regionalnych w Polsce     319
  Małgorzata Bartosik-Purgat, Jerzy Schroeder: Wykorzystanie źródeł informacji o rynkach zagranicznych w praktyce przedsiębiorstw współpracujących z zagranicą w Polsce     331
  Joanna Michalczyk: Regionalne i globalne determinanty sytuacji w polskim sektorze rolno-spożywczym     343
  Sylwia Pangsy-Kania: Wymiar regionalny powstania rynku shale gas w Polsce w kontekście bezpieczeństwa energetycznego     357
  Piotr Panek: Czynniki wypychające oraz przyciągające motywujące Polaków do emigracji     367
  
  Część 5. Przedsiębiorstwa ponadnarodowe wobec globalizacji
  
  Elżbieta Gołembska: Logistyka międzynarodowa w warunkach globalizacji i regionalizacji gospodarki światowej     383
  
  Maciej Szymczak: Outsourcing i offshoring na różnych poziomach dojrzałości łańcucha dostaw a zarządzanie ryzykiem i informacją. Metodyka badań     394
  Agnieszka Piasecka-Głuszak: Znajomość głównych źródeł marnotrawstwa w przedsiębiorstwie według KMS szansą na usprawnienie łańcucha dostaw we współczesnej gospodarce światowej     404
  Artur Klimek: Fuzje i przejęcia międzynarodowe jako forma ekspansji korporacji transnarodowych z krajów BRIC     414
  Anna Zorska: Globalny outsourcing i offshoring usług badawczych firm w świetle nowych koncepcji i analiz biznesu międzynarodowego     425
  Marzenna Anna Weresa: Procesy internacjonalizacji działalności badawczej i innowacyjnej w Polsce     440
  Jarosław Brach: Cechy strategii taborowej polskich przedsiębiorstw międzynarodowego drogowego transportu ładunków     454
  Patrycja Wolska: Wpływ polityki redukcji emisji CO2 na polski sektor elektroenergetyczny     471
  Marta Wincewicz-Bosy: Horse industry – „biznes koński”. Identyfikacja pojęcia oraz miejsca w statystycznej ewidencji gospodarczej     484
  Beata Stępień: Kreowanie wartości dla klienta na skalę międzynarodową – z perspektywy polskich odbiorców     497
  Krystyna Przybylska: Specyficzne cechy zasobu ludzkiego w firmach born global     509
  
  Część 6. Finanse międzynarodowe wobec globalizacji
  
  Marzena Adamczyk: Globalna architektura finansowa a współczesny kryzys finansowy     525
  Kazimierz Starzyk: Załamanie międzynarodowej równowagi płatniczej jako przyczyna światowego kryzysu gospodarczego     537
  Katarzyna Żukrowska: Globalne następstwa kryzysu – próba oceny i prognozy     547
  Elżbieta Chrabonszczewska: Zagrożenia globalnej stabilności międzynarodowych rynków finansowych     561
  Maciej Walkowski: Europa w kryzysie gospodarczym i finansowym: casus Grecji     573
  Jerzy Rymarczyk: Ratunek dla Grecji     591
  Magdalena Broszkiewicz: Atrakcyjność inwestycyjna rynków kapitałowych jako realny efekt uregulowań ładu korporacyjnego     604
  Elżbieta Mirecka: Wykorzystywanie rajów podatkowych w procesie prania pieniędzy     615
  Wawrzyniec Michalczyk: Kurs złotego przed wejściem do ERM2 – niezależny czy kierowany?     626
  Zbigniew Binek: Minimalizacja kosztów wprowadzenia waluty euro – doświadczenia Cypru     636
  Ewa Oziewicz: Uwagi na temat możliwości umiędzynarodowienia chińskiego juana     648
  Eugeniusz Gostomski: Wzrost roli juana na arenie międzynarodowej     658
  Hanna Treder: Polski sektor ubezpieczeniowy w obliczu globalnych tendencji kryzysowych     670
  Summaries
  
  Part 1. Global structures of the contemporary world
  
  Tadeusz Sporek: Globalization processes in the contemporary world economy     36
  Marian Gorynia: On the classification of sciences dealing with international economic activity     50
  Szymon Mazurek: Network mapping: method of visualizing of international economic interdependence     62
  Zdzisław W. Puślecki: New challenges for the prospects of WTO functioning.     73
  Małgorzata Domiter: The significance of MFN clause in modern international exchange. The perspective of underdeveloped countries     89
  Jacek Łaskawiec: Americanization or globalization?     96
  Anna H. Jankowiak, Aleksandra Kuźmińska-Haberla: United States as a brand in the light of Anholt-GfK Roper Nation Brands Index     107
  
  Part 2. Chosen problems of globalization
  
  Eugeniusz M. Pluciński: Eurozone: crisis of fiscal or fundamental nature? Selected aspects from a perspective of paradigm of integration economy and crisis of real and monetary global economy     125
  Witold Małachowski: The evolution of the role of Germany in international trade     139
  Zbigniew Wiktor: The main thesis of social-economic development of China between 2011and 2015     149
  Maciej Żmuda: Non-economic implications of the rapid economic growth in the People’s Republic of China     161
  Marcin Nowik: South-south development assistance – the role of India     171
  Przemysław Skulski: Internationalization and globalization in defense industries in the XXIst century     186
  Dorota Simpson: The impact of cultural factors on international project management     197
  
  Part 3. Regionalism in the world
  
  Anna B. Kisiel-Łowczyc: Macro-regional competitiveness of the Baltic Sea Region (BSR)     207
  Elżbieta Jantoń-Drozdowska: Trade relations between the European Union and Russia     218
  Patrycja Pirogowicz: e-health in the context of development of the Information Society and e-knowledge-based economy in the European Union     228
  Magdalena Rudnicka: Current trends in preferential trade agreements     240
  Sebastian Bobowski, Marcin Haberla: Regional trade agreements and their implications for East Asian region according to Munakata and Baldwin.     252
  Elżbieta Czarny, Jerzy Menkes: Different models of integration and economic indicators of the main regional groups from Europe and Asia     265
  Bogusława Skulska: Process of the economic integration of Japan with ASEAN countries. An overview     284
  
  Part 4. Polish regionalism
  
  Anna Żyła: The competitiveness of Polish economy in comparison with EU-27 countries     297
  Bogdan Ślusarz: The System of Management and Control in UE territorial cooperation programs – the Operational Cross-border Cooperation Program Poland – Saxony 2007-2013     307
  Franciszek Adamczuk: Spatial aspects of entrepreneurship development on the Polish-German borderland     318
  Eugeniusz Wojciechowski, Aldona Podgórniak-Krzykacz: Evaluation of efficiency and effectiveness of regional governments in Poland     330
  Małgorzata Bartosik-Purgat, Jerzy Schroeder: Use of information on foreign markets in practice of companies involved internationally in Poland     342
  Joanna Michalczyk: Regional and global determinations of the situation in Polish agri-food sector     356
  Sylwia Pangsy-Kania: Regional dimension of developing shale gas market in Poland in the context of energy security     366
  Piotr Panek: Push and pull factors concerning the motivation of the Polish to emigration     380
  
  Part 5. International enterprises in the face of globalization
  
  Elżbieta Gołembska: International logistics under the conditions of globalization and regionalization of the world economy     393
  Maciej Szymczak: Outsourcing and offshoring at different supply chain maturity levels vs. risk management and information management. Methodology of research     402
  Agnieszka Piasecka-Głuszak: Knowledge of the main sources of waste in the company by KMS as opportunity to streamline the supply chain in today’s global economy     413
  Artur Klimek: Cross-border mergers and acquisitions as a form of expansion of multinational corporations from the BRIC countries     424
  Anna Zorska: Global outsourcing and offshoring of R&D services of firms: a new framework and analyses of international business     439
  Marzenna Anna Weresa: Internationalization of research and innovation in Poland     453
  Jarosław Brach: The features of the fleet strategy of Polish international road hauliers     470
  Patrycja Wolska: The influence of the CO2 emission reduction policy on Polish energy sector     483
  Marta Wincewicz-Bosy: ”Horse industry”— ”horse business” — identification of the term and place in statistical records of business     496
  Beata Stępień: Creating value for customer on international scale – from Polish customers’ perspective     508
  Krystyna Przybylska: Specific characteristics of the human resource in the “born global” firms     521
  
  Part 6. International finance in the face of globalization
  
  Marzena Adamczyk: Global Financial Architecture and the present financial crisis     536
  Kazimierz Starzyk: The collapse of the international payment equilibrium as a cause of the world economic crisis     546
  Katarzyna Żukrowska: Global consequences of the crisis – attempt of evaluation and prognosis     560
  Elżbieta Chrabonszczewska: Threats to global stability of international financial markets     572
  Maciej Walkowski: Europe in the economic and financial crisis. The case of Greece     590
  Jerzy Rymarczyk: Rescue for Greece     603
  Magdalena Broszkiewicz: Investment attractiveness of capital markets as a result of corporate governance regulations     614
  Elżbieta Mirecka: The usage of tax havens in the money laundering process     625
  Wawrzyniec Michalczyk: Zloty’s exchange rate before the accession to the ERM2 – independent or controlled?     635
  Zbigniew Binek: Minimizing the costs of the introduction of the euro experience of Cyprus     646
  Ewa Oziewicz: Remarks on the possibility of internationalization of the Chinese yuan     657
  Eugeniusz Gostomski: The growth of the meaning of yuan for the international foreign exchange system     669
  Hanna Treder: Polish insurance sector in the face of global crisis tendencies     679
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia