Drodzy Klienci!

Ze względu na problemy techniczne centralki telefonicznej zachęcamy do kontaktu mailowego - pomoc@ibuk.pl.
Ewentualny kontakt telefoniczny z BOK jest możliwy pod numerem telefonu 512 876 991, może być jednak utrudniony.

Przepraszamy za niedogodności!


Toksykologia współczesna

Toksykologia współczesna

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

99,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Trucizny od dawna towarzyszyły człowiekowi w życiu codziennym, ale w miarę rozwoju cywilizacji znacznie rozszerzyło się ich działanie na organizm człowieka. Współczesna nauka zajmuje się toksykologią poszczególnych związków chemicznych oraz ich wykorzystaniem w praktyce. W publikacji omówiono m.in. losy trucizn w organizmie, mechanizmy ich toksycznego działania, toksykologię środowiska, żywności. przemysłową oraz sądowo-lekarską, bojowe środki trujące (zagrożenie atakami terrorystycznymi), pomoc w ostrych zatruciach oraz problematykę bezpieczeństwa chemicznego (mającą obecnie zasięg ogólnoświatowy). Książka jest przede wszystkim przeznaczona dla studentów uczelni medycznych, a lekarzom i farmaceutom oraz osobom zawodowo stykającym się z toksykologią niewątpliwie pomoże rozszerzyć i uregulować wiedzę z tej dziedziny. Ponieważ podstawowe problemy toksykologii autorzy przedstawili w bardzo przystępny sposób dla czytelnika nieprofesjonalisty, książkę adresuje się także do szerokiego grona odbiorców zwłaszcza, że wszyscy stykamy się na co dzień z substancjami trującymi, a poznanie ich właściwości toksycznych i sposobów działań zapobiegawczych może okazać się bardzo przydatne w praktyce.


Liczba stron992
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-2003-445-5
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  1. TOKSYKOLOGIA - RYS HISTORYCZNY - Anita Magowska     17
  
  1.1. Od empirii do pierwszych eksperymentów     17
  1.2. Kształtowanie nowoczesnej problematyki i metodyki     19
  1.3. Społeczny kontekst toksykologii     20
  1.4. Toksykologia a zbrodnie ludobójstwa     22
  1.5. Z dziejów polskiej toksykologii     22
  
  2. TOKSYKOLOGIA - ZAKRES DZIAŁANIA I KIERUNKI ROZWOJU - Jerzy Krechniak     24
  
  3. TRUCIZNY, ZATRUCIA I ICH PRZYCZYNY - Jadwiga Jodynis-Liebert     28
  
  3.1. Definicja trucizn     29
  3.2 Dawki     32
  3.3. Rodzaje zatruć     33
  3.4. Przyczyny i struktura zatruć     34
  
  4. CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA TOKSYCZNOŚĆ KSENOBIOTYKÓW - Witold Seńczuk     38
  
  4.1. Budowa chemiczna i właściwości fizykochemiczne     38
  4.1.1. Budowa chemiczna     39
  4.1.2. Właściwości fizykochemiczne     45
  4.2. Czynniki biologiczne     48
  4.2.1. Przynależność gatunkowa     48
  4.2.2. Płeć     49
  4.2.3. Wiek     50
  4.2.4. Stan zdrowia     50
  4.2.5. Uwarunkowania genetyczne     51
  4.2.6. Inne czynniki biologiczne mające wpływ na zatrucie     52
  4.3. Czynniki środowiskowe     53
  
  5. ABSORPCJA, DYSTRYBUCJA, BIOTRANSFORMACJA I WYDALANIE TRUCIZN - Jerzy Krechniak     55
  
  5.1. Wprowadzenie     55
  5.2. Mechanizmy transportu przez błony komórkowe     57
  5.3. Wchłanianie     63
  5.3.1. Wchłanianie przez skórę     64
  5.3.2. Wchłanianie przez układ oddechowy     67
  5.3.3. Wchłanianie z przewodu pokarmowego     72
  5.3.4. Inne drogi wchłaniania     76
  5.4. Rozmieszczenie trucizn     76
  5.4.1. Przenikanie przez bariery wewnątrzustrojowe     79
  5.4.2. Wiązanie przez białka osocza     82
  5.4.3. Wiązanie przez białka narządów     85
  5.4.4. Kumulacja w tkance tłuszczowej     86
  5.4.5. Kumulacja w tkance kostnej     87
  5.5. Wydalanie trucizn     88
  5.5.1. Wydalanie z moczem     88
  5.5.2. Wydalanie z żółcią     92
  5.5.3. Wydalanie z powietrzem     94
  5.5.4. Wydalanie innymi drogami     94
  5.6. Biotransformacja trucizn     96
  5.6.1. Mikrosomalne reakcje oksydacyjno-redukcyjne     102
  5.6.2. Pozamikrosomalne reakcje oksydacyjno-redukcyjne     115
  5.6.3. Reakcje hydrolizy     117
  5.6.4. Reakcja sprzęgania     119
  5.6.5. Czynniki wpływające na biotransformację     136
  5.6.6. Indukcja i inhibicja enzymów mikrosomalnych     139
  5.7. Podstawy toksykokinetyki     141
  
  6. INTERAKCJE KSENOBIOTYKÓW - Barbara Zielińska-Psuja     154
  
  6.1. Wprowadzenie     154
  6.2. Rozważania teoretyczne i modele stosowane w ocenie interakcji ksenobiotyków     155
  
  6.2.1. Jakościowe aspekty interakcji ksenobiotyków     155
  6.2.2. Podstawy teoretyczne i modele ilościowe     158
  
  6.3. Modele doświadczalne i kierunki badań działania łącznego ksenobiotyków     167
  6.4. Mechanizmy odpowiedzialne za występowanie zjawiska interakcji (wybrane przykłady)     170
  
  6.4.1. Udział systemu oksydaz funkcji mieszanej w procesie występowania interakcji     170
  6.4.2. Utlenianie ksenobiotyków za pośrednictwem syntetazy prostaglandyny H (PHS)     172
  6.4.3. Interakcje leków     173
  6.4.4. Potencjacja hepato- i nefrotoksyczności indukowanej haloalkanami     185
  6.4.5. Narażenie wieloskładnikowe w środowisku pracy     186
  6.5. Podsumowanie     189
  
  7. MECHANIZMY DZIAŁANIA TOKSYCZNEGO - Mirosław M. Szutowski     191
  
  7.1. Ksenobiotyk w sprawnie funkcjonującym organizmie     191
  7.2. Znaczenie reaktywności substancji chemicznych w przebiegu zatrucia     192
  7.3. Znaczenie procesów biotransformacji w przebiegu zatrucia     193
  7.3.1. Stres oksydacyjny     193
  7.4. Współzależność różnych procesów w powstawaniu efektu toksycznego     194
  7.5. Interakcje z endogennymi cząsteczkami docelowymi     196
  7.5.1. Interakcje z materiałem genetycznym     197
  7.5.2. Haptenizacja białek     199
  7.6. Zaburzenia w funkcjonowaniu komórek     200
  7.6.1. Wpływ na procesy transkrypcji     200
  7.6.2. Wpływ na procesy przekazywania sygnału     201
  7.6.3. Modulacja stężenia cząsteczek sygnalizujących     202
  7.7. Zaburzenia aktywności komórkowej     202
  7.7.1. Zaburzenia aktywności komórek pobudzanych impulsami elektrycznymi     202
  7.7.2. Zaburzenia aktywności pozostałych komórek     204
  7.8. Toksyczne uszkodzenie czynności życiowych komórki     205
  7.9. Niewydolność procesów naprawczych     206
  
  8. TOKSYKOMETRIA - Jadwiga Jodynis-Liebert, Witold Seńczuk     208
  
  8.1. Cel badań     209
  8.2. Kierunki badań     209
  8.3. Zależność dawka-efekt i dawka-odpowiedź     210
  8.4. Kryteria decydujące o podjęciu badań toksykometrycznych i ich zakresie     216
  8.5. Zakres badań     217
  8.6. Drogi narażenia     218
  8.7. Zwierzęta doświadczalne     219
  8.8. Badanie toksyczności doustnej     221
  8.8.1. Badanie toksyczności ostrej     221
  8.8.2. Zastosowanie metod in vitro do oceny toksyczności ostrej     224
  8.8.3. Badanie toksyczności kumulacyjnej i wyznaczanie współczynnika kumulacji     226
  8.8.4. Badanie toksyczności podostrej (test 28-dniowy)     227
  8.8.5. Badanie toksyczności podprzewlekłej (test 90-dniowy)     227
  8.8.6. Badanie toksyczności przewlekłej (test 2-letni)     230
  8.9. Badanie toksyczności inhalacyjnej     231
  8.9.1. Badanie toksyczności ostrej drogą inhalacyjną     233
  8.9.2. Badanie toksyczności inhalacyjnej wywołanej powtarzanym dawkowaniem     233
  8.10. Badanie toksyczności skórnej     234
  8.10.1. Badanie ostrej toksyczności skórnej     235
  8.10.2. Badanie toksyczności skórnej wywołanej powtarzanym dawkowaniem     235
  8.10.3. Badanie ostrego, drażniącego/żrącego działania na skórę     236
  8.10.4. Badanie ostrego działania drażniącego lub uszkadzającego oko     237
  8.11. Badanie działania uczulającego     238
  8.12. Ocena genotoksyczności     239
  8.13. Badanie działania rakotwórczego     241
  8.14. Badanie działania teratogennego     244
  8.15. Badanie toksycznego wpływu na płodność, rozrodczość i potomstwo     245
  8.16. Badanie opóźnionego działania neurotoksycznego     247
  8.17. Opis i dokumentacja badań     248
  8.18. Interpretacja i wykorzystanie wyników     250
  
  9. ZATRUCIA LEKAMI - Jadwiga Szymańska     254
  
  9.1. Przyczyny zatruć lekami     255
  9.2. Czynniki wpływające na toksyczność leków     256
  9.2.1. Wpływ wieku     256
  9.2.2. Wpływ biorytmów     256
  9.2.3. Czynniki genetyczne     257
  9.2.4. Wpływ chorób towarzyszących     257
  9.2.5. Wpływ zanieczyszczeń i produktów rozpadu leków     258
  9.3. Reakcje alergiczne     258
  9.4. Działanie odległe leków     259
  9.4.1. Działanie rakotwórcze     259
  9.4.2. Działanie teratogenne i embriotoksyczne     259
  9.5. Leki ważne w zatruciach ostrych     261
  9.5.1. Pochodne kwasu barbiturowego     261
  9.5.2. Inne leki o działaniu nasennym i uspokajającym     267
  9.5.3. Pochodne benzodiazepiny     270
  9.5.4. Leki przeciwpadaczkowe     274
  9.5.5. Pochodne fenotiazyny (trójpierścieniowe neuroleptyki pochodne fenotiazyny)     277
  9.5.6. Leki przeciwdepresyjne     280
  9.5.7. Leki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe i przeciwzapalne     284
  9.5.8. Leki działające na układ krążenia     290
  9.6. Inne leki     294
  9.6.1. Leki przeciwnowotworowe     294
  9.6.2. Witaminy     298
  9.6.3. Leki pochodzenia roślinnego     302
  9.6.4. Połączenia metali     306
  9.6.5. Związki nieorganiczne     307
  
  10. TOKSYCZNOŚĆ SUBSTANCJI UZALEŻNIAJĄCYCH - Ewa Florek, Wojciech Piekoszewski     311
  
  10.1. Pojęcia podstawowe i definicje     312
  10.2. Naturalne pochodne opium i opioidy syntetyczne     312
  10.2.1. Morfina i heroina     313
  10.2.2. Kodeina     315
  10.2.3. Metadon     316
  10.2.4. Inne opioidy     317
  10.3. Środki psychostymulujące     319
  10.3.1. Amfetamina i metamfetamina     319
  10.3.2. Efedryna     320
  10.4. Substancje halucynogenne     322
  10.4.1. Pochodne amfetaminy     322
  10.4.2. Pochodne konopi indyjskich     323
  10.4.3. Pochodne fenyloalkiloamin     325
  10.4.4. LSD     327
  10.5. Kokaina     328
  10.6. Anestetyki dysocjacyjne     330
  10.6.1. Ketamina     330
  10.6.2. Kwas y-hydroksymasłowy     331
  10.6.3. Fencyklidyna     332
  10.7. Alkohol etylowy     333
  10.8. Rozpuszczalniki organiczne     336
  10.9. Steroidy anaboliczne     336
  10.10. Działanie uzależniające wybranych leków     337
  10.11. Wyroby tytoniowe     338
  10.11.1. Informacje ogólne     338
  10.11.2. Palenie tytoniu w Polsce i na świecie     339
  10.11.3. Fizykochemiczne właściwości dymu tytoniowego     340
  10.11.4. Losy składników dymu tytoniowego w organizmie     343
  10.11.5. Palenie bierne     347
  10.11.6. Efekty zdrowotne narażenia na dym tytoniowy w badaniach eksperymentalnych i testach in vitro     347
  10.11.7. Choroby przyczynowo związane z aktywnym paleniem tytoniu u ludzi     348
  10.11.8. Markery narażenia na dym tytoniowy     351
  10.11.9. Regulacje prawne dotyczące zawartości substancji szkodliwych w papierosach     352
  10.11.10.Interakcje dymu tytoniowego z lekami     352
  10.12. Wpływ leków na zdolność do prowadzenia pojazdów     354
  10.12.1. Charakterystyka wybranych grup leków w aspekcie ich wpływu na sprawność psychomotoryczną kierowcy     355
  10.12.2. Regulacje prawne związane z prowadzeniem pojazdów mechanicznych pod wpływem leków     357
  10.13. Regulacje prawne dotyczące substancji psychotropowych     358
  
  11. TOKSYCZNOŚĆ METALI I PÓŁMETALI (METALOIDÓW) - Jadwiga Chmielnicka     360
  
  11.1. Antymon     362
  11.2. Arsen     364
  11.3. Beryl     370
  11.4. Chrom     374
  11.5. Cyna     382
  11.6. Cynk     386
  11.7. Glin     389
  11.8. Kadm     399
  11.9. Mangan     407
  11.10. Miedź     410
  11.11. Nikiel     412
  11.12. Ołów     417
  11.13. Rtęć     427
  11.14.Selen     435
  11.15. Wanad     440
  11.16. Żelazo     442
  
  12. TOKSYCZNOŚĆ NIEMETALI I ICH ZWIĄZKÓW NIEORGANICZNYCH - Witold Seńczuk     447
  
  12.1. Tlen     447
  12.2. Ozon     450
  12.3. Związki tlenu z węglem     451
  12.3.1. Tlenek węgla     451
  12.3.2. Ditlenek węgla     458
  12.4. Związki cyjanowe     459
  12.4.1. Cyjanowodór i cyjanki     459
  12.4.2. Cyjanamid wapnia     463
  12.5. Azot i jego związki     464
  12.5.1. Azot     464
  12.5.2. Tlenki azotu     465
  12.5.3. Azotany(IH) i azotany(V) (azotyny i azotany)     468
  12.5.4. Amoniak     471
  12.6. Siarka i jej związki nieorganiczne     472
  12.6.1. Siarka     472
  12.6.2. Tlenki siarki     472
  12.6.3. Kwas siarkowy i jego sole     475
  12.6.4. Siarkowodór     476
  12.7. Fluorowce     477
  12.7.1. Fluor i jego związki     478
  12.7.2. Chlor i jego związki     482
  12.7.3. Brom i jego związki     484
  12.7.4. Jod i jego związki     486
  12.8. Fosfor i jego związki     488
  12.8.1. Fosfor     488
  12.8.2. Fosforowodór     489
  12.9. Bor i jego związki     490
  12.10. Substancje pylicotwórcze     491
  12.10.1. Ditlenek krzemu     492
  12.10.2. Talk     494
  12.10.3. Azbest     494
  12.10.4. Węgiel     498
  
  13. TOKSYCZNOŚĆ ROZPUSZCZALNIKÓW - Jadwiga Jodynis-Liebert     500
  
  13.1. Alkohole alifatyczne     501
  13.1.1. Alkohol metylowy     501
  13.1.2. Alkohol etylowy     503
  13.1.3. Alkohole propylowe     505
  13.1.4. Alkohole butylowe     506
  13.1.5. Alkohole amylowe     507
  13.2. Glikole     509
  13.2.1. Glikol etylenowy     509
  13.2.2. Glikol propylenowy     511
  13.3. Węglowodory aromatyczne i pochodne     511
  13.3.1. Benzen     511
  13.3.2. Toluen     514
  13.3.3. Ksylen     516
  13.3.4. Etylobenzen     517
  13.3.5. Nitrobenzen     519
  13.3.6. Anilina     521
  13.4. Chlorowane węglowodory alifatyczne     523
  13.4.1. Chloroform     523
  13.4.2. Tetrachlorek węgla     524
  13.4.3. Trichloroetylen     526
  13.5. Ropa naftowa i produkty jej destylacji     528
  13.6. Aceton     531
  13.7. Cykloheksan     532
  13.8. Dioksan     533
  13.9. Disiarczek węgla     534
  13.10. Eter etylowy     536
  
  14. TOKSYKOLOGIA PESTYCYDÓW - Jacek Brzeziński, Mirosław M. Szutowski    538
  
  14.1. Wprowadzenie     538
  14.2. Zagrożenie dla ludzi i zwierząt     541
  14.3. Zapobieganie zatruciom pestycydami i leczenie zatruć     543
  14.4. Podział pestycydów     546
  14.4.1. Podział pestycydów w zależności od kierunku zastosowania     546
  14.4.2. Podział chemiczny pestycydów     546
  14.4.3. Klasyfikacja toksykologiczna pestycydów     547
  14.5. Toksykologia szczegółowa pestycydów     549
  14.5.1. Insektycydy (środki owadobójcze)     549
  14.5.2. Piretroidy syntetyczne     580
  14.5.3. Herbicydy (środki chwastobójcze)     583
  14.5.4. Fungicydy (środki grzybobójcze)     589
  14.5.5. Pestycydy nowych grup chemicznych     593
  
  15. TOKSYCZNOŚĆ TWORZYW SZTUCZNYCH - Jerzy Krechniak, Jadwiga Jodynis-Liebert     596
  
  15.1. Problemy toksykologiczne związane z produkcją tworzyw sztucznych     598
  15.2. Problemy toksykologiczne związane z zastosowaniem tworzyw sztucznych     599
  15.3. Rozkład termiczny tworzyw sztucznych w aspekcie toksykologicznym     601
  15.4. Recykling tworzyw polimerowych     604
  15.5. Monomery i substancje pomocnicze     605
  15.5.1. Chlorek winylu     607
  15.5.2. Styren     608
  15.5.3. Akrylonitryl     609
  15.5.4. Metakrylan metylu     610
  15.5.5. Diizocyjanian toluenu     611
  15.5.6. Epichlorohydryna     613
  15.5.7. Fenol     614
  15.5.8. Ftalan di-2(etyloheksylu)     615
  15.5.9. Trikrezylofosforan     617
  
  16. BEZPIECZEŃSTWO WYROBÓW KOSMETYCZNYCH - Bogumiła Urbanek-Karłowska, Kazimierz Karłowski     620
  
  16.1. Wymagania dla surowców kosmetycznych     623
  16.2. Ocena toksykologiczna surowców kosmetycznych     624
  16.3. Ocena bezpieczeństwa wyrobu gotowego     631
  16.4. Charakterystyka wyrobu gotowego     632
  
  17. PROBLEMY TOKSYKOLOGICZNE ZWIĄZANE Z ŻYWNOŚCIĄ - Kazimierz Karłowski, Bogumiła Urbanek-Karłowska     636
  
  17.1. Substancje dodatkowe     637
  17.2. Zanieczyszczenia     640
  17.2.1. Metale     644
  17.2.2. Mikotoksyny     646
  17.2.3. Azotany(V) i azotany(III)     649
  17.2.4. Aminy     650
  17.2.5. Chloropropanole     650
  17.3. Ocena toksykologiczna substancji dodatkowych i zanieczyszczeń     652
  17.4. Ocena ryzyka     654
  17.5. System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznych Produktach Żywnościowych i Środkach Żywienia Zwierząt (Rapid Alert System for Food and Feed - RASFF)     655
  17.6. Żywność genetycznie zmodyfikowana     657
  
  18. TOKSYKOLOGIA ŚRODOWISKOWA - Jerzy Krechniak     661
  
  18.1. Podstawowe pojęcia     661
  18.2. Skażenie środowiska naturalnego     665
  18.3. Chemiczne zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego     667
  18.3.1. Chemiczne zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniach mieszkalnych     678
  18.4. Chemiczne zanieczyszczenia wód     680
  18.5. Chemiczne zanieczyszczenia gleby     690
  18.6. Szacowanie ryzyka zdrowotnego w warunkach narażenia środowiskowego na substancje chemiczne     695
  
  19. TOKSYKOLOGIA PRZEMYSŁOWA - Jerzy K. Piotrowski     704
  
  19.1. Wprowadzenie     704
  19.2. Ocena toksyczności substancji przemysłowych     705
  19.3. Nadzór nad stanem zdrowia załóg robotniczych     705
  19.4. Ocena narażenia na substancje zawarte w powietrzu     705
  19.4.1. Najwyższe Dopuszczalne Stężenia (NDS)     706
  19.4.2. Merytoryczne podstawy ustalania Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń: substancje o działaniu progowym     708
  19.5. Ocena narażenia na substancje rakotwórcze     710
  19.5.1. Identyfikacja kancerogenów chemicznych     710
  19.5.2. Ocena potencjału rakotwórczego kancerogenów     713
  19.6. Ocena narażenia na mieszaniny substancji     714
  19.7. Metodyka analiz powietrza     715
  19.7.1. Pobieranie próbek powietrza     715
  19.7.2. Analiza laboratoryjna pobranych próbek powietrza     716
  19.8. Biomarkery     717
  19.8.1. Biomarkery ekspozycji     718
  19.8.2. Biomarkery efektu     720
  19.8.3. Biomarkery wrażliwości     721
  19.8.4. Praktyczne zastosowania biomarkerów     722
  19.9. Choroby zawodowe     722
  19.10. Ocena ryzyka zdrowotnego wywołanego działaniem substancji chemicznych     730
  
  20. TOKSYKOLOGIA SĄDOWA - Roman Wachowiak     732
  
  20.1. Rola toksykologii sądowej w interdyscyplinarnej strukturze badań medycyny sądowej     732
  20.2. Aktualna struktura zatruć - współczesne toksykomanie, podział zatruć notowanych w kazuistyce     734
  20.3. Badania pośmiertne w przypadku śmierci gwałtownej - specyfika oględzin, sekcji zwłok i ekshumacji. Sposób zabezpieczania i przechowywania materiału biologicznego oraz dowodów rzeczowych do badań toksykologiczno-sądowych     737
  20.4. Diagnostyka śmierci z zatrucia - badania pośmiertne, zabezpieczenie materiału do badań chemiczno-toksykologicznych     739
  20.5. Wykładniki patomorfologiczne zatruć i ich znaczenie diagnostyczne w ocenie toksykologiczno-sądowej (ex post)     742
  20.6. Tanatochemia - wykładniki autolizy i gnicia, ich znaczenie w diagnostyce chemicznej zatruć     744
  20.7. Toksykologia stosowana i jej wykorzystanie w interpretacji przypadków zgonów z udziałem ksenobiotyków     748
  20.7.1. Alkohol etylowy jako najczęściej notowany ksenobiotyk w kazuistyce zatruć śmiertelnych w medycynie sądowej     748
  20.8. Ocena toksykologiczna analitycznych metod badawczych stosowanych w rutynowej diagnostyce zatruć     760
  20.8.1. Rola nowoczesnej analizy toksykologicznej w diagnostyce zatruć     761
  20.8.2. Wyniki badań diagnostycznych a uwarunkowania interpretacyjne     761
  20.8.3. Homogeniczne metody analityczne stosowane w diagnostyce zatruć     764
  20.8.4. Metody heterogeniczne potwierdzające skriningowe wyniki badań immunochemicznych     767
  
  21. TRUCIZNY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO - Witold Seńczuk     779
  
  21.1. Gady     780
  21.2. Płazy     783
  21.2.1. Żaby     783
  21.2.2. Salamandry     786
  21.3. Owady     787
  21.3.1. Pszczoły miodne     787
  21.3.2. Osy, trzmiele, szerszenie     788
  21.3.3. Mrówki i komary     788
  21.4. Pajęczaki     789
  21.4.1. Pająki     789
  21.4.2. Skorpiony     790
  21.5. Ryby     790
  
  22. SUBSTANCJE TOKSYCZNE POCHODZENIA ROŚLINNEGO - Jan Kozłowski    794
  
  22.1. Rośliny toksyczne     794
  22.2. Biogeneza roślinnych substancji toksycznych     795
  22.3. Podział substancji toksycznych na grupy     797
  22.3.1. Oleje     797
  22.3.2. Olejki eteryczne     798
  22.3.3. Glikozydy     803
  22.3.4. Alkaloidy     809
  22.3.5. Roślinne substancje toksyczne zaliczane do innych grup chemicznych    823
  
  23. SZKODLIWE DZIAŁANIE PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO - Andrzej Sapota     829
  
  23.1. Źródła i rodzaje promieniowania jonizującego     829
  23.1.1. Źródła promieniowania jonizującego     831
  23.2. Oddziaływanie promieniowania jonizującego z materią     832
  23.2.1. Oddziaływanie promieniowania jonizującego na żywą tkankę     834
  23.3. Dawki promieniowania, metody ich określania i jednostki stosowane w ochronie radiologicznej     835
  23.3.1. Metody pomiaru     837
  23.4. Następstwa zdrowotne ekspozycji na promieniowanie jonizujące     838
  23.4.1. Skutki stochastyczne     838
  23.4.2. Skutki deterministyczne     840
  23.4.3. Niszczenie komórek i krzywe przeżywalności in vitro     840
  23.5. Rodzaje ekspozycji na promieniowanie jonizujące i ich nadzorowanie w świetle zaleceń ICRP     841
  
  24. BOJOWE ŚRODKI TRUJĄCE - Marek Kowalczyk     847
  24.1. Charakterystyka najważniejszych bojowych środków trujących o działaniu śmiertelnym     850
  24.1.1. Paralityczno-drgawkowe środki trujące     850
  24.1.2. Parzące środki trujące     856
  24.2. Charakterystyka najważniejszych środków obezwładniających     860
  24.3. Charakterystyka najważniejszych środków nękających     862
  
  25. BEZPIECZEŃSTWO CHEMICZNE - PODSTAWOWE ZASADY - Jerzy Majka    865
  
  25.1. Wprowadzenie     865
  25.2. Podstawowe zasady bezpieczeństwa chemicznego     867
  25.3. Współczesny system wprowadzania substancji chemicznej do obrotu     870
  25.4. Polskie i wspólnotowe przepisy prawne w dziedzinie bezpieczeństwa chemicznego     875
  25.5. Międzynarodowa współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa chemicznego     877
  25.6. Badania substancji i preparatów chemicznych przed ich wprowadzeniem do obrotu     878
  25.7. Nowa strategia Unii Europejskiej wobec chemikaliów     880
  
  26. PIERWSZA POMOC W OSTRYCH ZATRUCIACH - Tadeusz Bogdanik, Zbigniew Kołaciński     882
  
  26.1. Nagłe zatrzymanie czynności serca i resuscytacja krążenia i oddychania     885
  26.2. Zasady leczenia ostrych zatruć     887
  26.2.1. Leczenie objawowe     888
  26.2.2 Intensywna opieka     888
  26.2.3. Intensywna terapia     891
  26.2.4. Leczenie przyczynowe     901
  26.3. Odtrutki     905
  26.3.1. Związki chelatujące     905
  26.3.2. Odtrutki, które powodują przemianę trucizny w związki rozpuszczalne    911
  26.3.3. Reaktywatory     912
  26.3.4. Związki redukujące     915
  26.3.5. Odtrutki witaminowe     917
  26.3.6. Odtrutki blokujące przemianę metaboliczną trucizn     918
  26.3.7. Odtrutki zmieniające szlak metaboliczny     919
  26.3.8. Odtrutki działające przez blokowanie receptorów     920
  26.3.9. Inne, najczęściej stosowane odtrutki     921
  26.3.10.Odtrutki nieswoiste     923
  
  SKRÓTY I AKRONIMY     926
  
  27. GLOSARIUSZ - Jan K. Ludwicki     929
  
  28. ZAŁĄCZNIKI     941
  
  SKOROWIDZ     976
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia