Inwestycje finansowe i ubezpieczenia-tendencje światowe a rynek polski

Inwestycje finansowe i ubezpieczenia-tendencje światowe a rynek polski

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

29,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Światowy kryzys finansowy, rosnąca zmienność na rynkach finansowych, wyzwania stojące przed instytucjami sektora bankowego i ubezpieczeniowego prowadzą do powstawania nowych rozwiązań w zakresie metod, co z kolei prowadzi do ich aplikacji na rynku. Niewątpliwie najważniejszym problemem współczesnego świata finansów jest rosnące ryzyko. Przestrzeganie zasad w zakresie analizy i zarządzania ryzykiem jest kluczowe dla funkcjonowania instytucji finansowych i przedsiębiorstw. Problematyce teorii inwestycji, rynków finansowych, sektora bankowego, ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem, jak również praktycznym zagadnieniom finansowym i ubezpieczeniowym występującym na polskim rynku poświęcona była dwunasta konferencja naukowa „Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a rynek polski”. Konferencja ta odbyła się 20-22 września 2010 r. w Kudowie Zdroju. Konferencję zorganizowały Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem oraz Katedra Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Kierownictwo naukowe nad konferencją sprawowali prof. dr hab. Krzysztof Jajuga i prof. dr hab. Wanda Ronka-Chmielowiec. Patronat merytoryczny nad nią objął Komitet Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk. W konferencji uczestniczyło około 100 osób reprezentujących środowisko akademickie, sektor finansowy i ubezpieczeniowy. W trakcie obrad zaprezentowano 62 referaty o tematyce finansowej i ubezpieczeniowej. Niniejsza publikacja zawiera 47 artykułów. Zostały one uporządkowane w kolejności alfabetycznej.


Liczba stron498
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
ISBN-13978-83-7695-137-9
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    11
  Jan Acedański: E-stabilność modeli adaptacyjnego uczenia się dynamiki cen akcji    13
  Agnieszka Bem: Partnerstwo publiczno-prywatne w finansowaniu ochrony zdrowia w Polsce    25
  Jacek Białek: Analiza efektywności OFE za pomocą modyfikacji miary ADF    37
  Beata Bieszk-Stolorz, Iwona Markowicz: Wykorzystanie modelu proporcjonalnego hazardu Coxa do oceny czasu od spadku cen akcji spółek giełdowych w okresie kryzysu finansowego do ich wzrostu    47
  Anna Celczyńska, Anna Szymańska: Szkody z tytułu ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych według wybranych czynników ryzyka    55
  Magdalena Chmielowiec-Lewczuk: Koszty kapitału jako przedmiot zarządzania kosztami w zakładzie ubezpieczeń    66
  Leszek Czarnecki: Zarządzanie ryzykiem banku w warunkach szybkiego wzrostu (na przykładzie Getin Noble Bank SA)    74
  Marek Czuba: Zastosowanie rozkładów alfa-stabilnych do szacowania wartości narażonej na ryzyko    94
  Dawid Dawidowicz: Formy zabezpieczenia emerytalnego na rynku finansowym w Polsce    104
  Katarzyna Dąbrowska: Wycena realizacji 6-letniego planu powojennej odbudowy Warszawy za pomocą regresji hedonicznej    115
  Tadeusz Dudycz, Janusz Peno: Analiza wpływu poziomu dźwigni na wielkość ryzyka własnego polskich przedsiębiorstw    123
  Monika Dyduch: Szacowanie wartości jednostek Otwartych Funduszy Emerytalnych na przykładzie OFE Polsat    137
  Dariusz Fatuła: Ubezpieczenia jako element zachowań finansowych gospodarstw domowych    146
  Magdalena Frasyniuk-Pietrzyk, Radosław Pietrzyk: Selektywność, dywersyfikacja i ryzyko w ocenie działalności funduszy inwestycyjnych    155
  Marietta Janowicz-Lomott, Krzysztof Łyskawa: Partnerstwo publiczno-prywatne w ubezpieczeniach rolnych    166
  Dawid Jaworski: Hybrydowe instrumenty finansowe jako innowacyjne narzędzia zarządzania ryzykiem w instytucjach finansowych    178
  Piotr Kania: Wpływ efektywności inwestycji ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych na realizację funkcji ochronnej uniwersalnego ubezpieczenia na życie    185
  Agata Kliber, Paweł Kliber, Piotr Płuciennik: Analiza próby kontroli stawki POLONIA przez Narodowy Bank Polski    194
  Krzysztof Kontek, Loterie z wieloma wypłatami: Teoria Perspektywy a model użyteczności decyzyjnej    205
  Mieczysław Kowerski, Wpływ nastrojów gospodarczych przedsiębiorców i konsumentów na decyzje dywidendowe spółek kapitałowych    215
  Robert Kurek, Nowa architektura nadzoru nad rynkiem finansowym UE – implikacje dla rynku ubezpieczeniowego    235
  Marzanna Lament, Zasada kontynuacji działania a wypłacalność zakładu ubezpieczeń    224
  Sebastian Majewski, Postawy inwestorów indywidualnych wobec doniesień medialnych w trakcie kryzysu giełdowego    253
  Piotr Manikowski, Polski rynek ubezpieczeń a cykl underwritingowy – wprowadzenie do badań    262
  Karolina Mihilewicz, Analiza czasu trwania postępowań upadłościowych przedsiębiorstw notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie    271
  Tomasz Pisula, Prognozowanie zagrożenia upadłością dla polskich spółek giełdowych z sektora informatycznego z wykorzystaniem modeli strukturalnych    280
  Paweł Porcenaluk, Wpływ błędów poznawczych inwestorów indywidualnych na proces szacowania prawdopodobieństw zdarzeń mało prawdopodobnych    292
  Juliusz Preś, Ocena metod prognozowania indeksów temperatury w kontekście wyceny pogodowych instrumentów pochodnych    299
  Judyta Przyłuska, Narzędzia kreowania świadomości ubezpieczeniowej w agencyjnej dystrybucji ubezpieczeń na życie    311
  Marcin Salamaga, Przestrzenno-czasowa analiza konkurencyjności inwestycyjnej w Polsce    321
  Katarzyna Sawicz: Szanse i zagrożenia rozwoju rynku ubezpieczeń majątkowych w Polsce    330
  Paweł Siarka: Praktyczne aspekty szacowania rentowności kredytów    338
  Anna Sroczyńska-Baron: Analiza wrogiego przejęcia spółki giełdowej z wykorzystaniem elementów teorii - porównanie indeksu siły klasycznej wieloosobowej gry kooperacyjnej i modelu wielkich gier    350
  Michał Stachura, Barbara Wodecka: Porównanie wybranych miar asymetrii rozkładów    359
  Michał Stachura, Barbara Wodecka: Zastosowania k-tych wartości rekordowych w ubezpieczeniach    369
  Piotr Staszkiewicz: Ryzyko struktury. Szkic koncepcyjny    378
  Anna Szelągowska: Gwarancyjne fundusze mieszkaniowe jako kluczowy element wspierający finansowanie społecznego budownictwa mieszkaniowego    385
  Tomasz Szkutnik: Zastosowanie wybranych funkcji łączących w kwantyfikacji ryzyka operacyjnego w oparciu o metodę LDA    394
  Anna Szymańska, Piotr Brylikowski: Dynamika liczby polis portfela ubezpieczeń komunikacyjnych według klas bonus-malus na przykładzie wybranego towarzystwa ubezpieczeniowego    404
  Grażyna Trzpiot, Agnieszka Orwat-Acedańska: Regresja kwantylowa w analizie stylu zarządzania funduszy inwestycyjnych zrównoważonych    415
  Krzysztof Waliszewski: Rola doradców finansowych w zarządzaniu finansami gospodarstw domowych w Polsce    426
  Monika Wieczorek-Kosmala: Obszary identyfikacji korzyści ubezpieczeń gospodarczych w działalności przedsiębiorstwa    442
  Stanisław Wieteska: Osuwiska jako element ryzyka w ubezpieczeniach majątkowych w polskim obszarze klimatycznym    451
  Agnieszka Wojtasiak-Terech: Ryzyko rynkowe w działalności jednostek samorządu terytorialnego w kontekście przepisów prawnych w Polsce    465
  Agnieszka Wojtasiak-Terech: Ryzyko kredytowe w działalności jednostek samorządu terytorialnego w Polsce    474
  Anna Zamojska: Empiryczna weryfikacja powtarzalności wyników funduszy akcyjnych rynku krajowego    482
  Adam Zaremba: Obciążenia indeksów managed futures a zasadność ich wykorzystania w optymalizacji portfela inwestycyjnego – badanie symulacyjne    491
  Summaries    24
  Jan Acedański: E-stability of stock price adaptive learning models    24
  Agnieszka Bem: Public-private partnership in the financing of health care in Poland    36
  Jacek Białek: Analysis of Open Pension Funds efficiency using the modification of the Attraction of Dynamics of Fund measure    46
  Beata Bieszk-Stolorz, Iwona Markowicz: The use of the Cox proportional hazard model to assess the time since the decrease of share prices of stock-market companies during the financial crisis to their growth    54
  Anna Celczyńska, Anna Szymańska: Damages in CR automobile liability insurance of mechanic vehicles owners with respect to chosen risk factors    65
  Magdalena Chmielowiec-Lewczuk: Cost of capital in cost management in insurance company    73
  Leszek Czarnecki: Risk management in a bank under the conditions of fast growth (on the example of Getin Noble Bank SA)    92
  Marek Czuba: Applying alfa-stable distributions to calculate Value at Risk    103
  Dawid Dawidowicz: Forms of pension security on the financial market in Poland    114
  Katarzyna Dąbrowska: Valuation of realization of six year post-war rebuilding plan for Warsaw basing on hedonic regression    122
  Tadeusz Dudycz, Janusz Peno: Analysis of the impact of the level of leverage on the size of the own risk of Polish companies    136
  Monika Dyduch: Estimating the value of Open Pension Funds units on the example of Polsat OPF    145
  Dariusz Fatuła: Insurance as an element of household financial behaviour    154
  Magdalena Frasyniuk-Pietrzyk, Radosław Pietrzyk: Selectivity, diversification and risk in mutual funds performance    165
  Marietta Janowicz-Lomott, Krzysztof Łyskawa: Public-Private Partnerships in agrarian insurance    177
  Dawid Jaworski: Hybrid financial instruments as innovative risk management tools in financial institutions    184
  Piotr Kania: The impact of investment performance of investment funds on unit-linked life insurance protection    193
  Agata Kliber, Paweł Kliber, Piotr Płuciennik: The control of POLONIA rate by Polish Central Bank – empirical analysis    204
  Krzysztof Kontek: Multi-outcome lotteries: Prospect Theory vs. decision utility    214
  Mieczysław Kowerski: Influence of entrepreneurs and consumers’ economic moods on dividents decisions of capital companies    234
  Robert Kurek: New architecture of supervision over EU financial market – implications for insurance market    243
  Marzanna Lament: The principle of continuity and solvency of the insurance company    252
  Sebastian Majewski: The attitudes of individual investors in relation to expansion of media reports during the stock market crisis    261
  Piotr Manikowski: Polish insurance market and underwriting cycle – an introduction to the research    270
  Karolina Mihilewicz: Duration analysis of a bankruptcy proceeding on the basis of companies quoted on the Warsaw Stock Exchange    279
  Tomasz Pisula: Forecast of danger of bankruptcy for Polish joint stock companies from the computing sector with application of structural models    291
  Paweł Porcenaluk: The influence of cognitive biases of individual investors on the process of estimating probabilities of unlikely events    298
  Juliusz Preś: The evaluation of forecasting methods for long-term temperature in the context of weather derivatives pricing    310
  Judyta Przyłuska: Tools of creation of actuarial awareness in the distribution agency of life insurance    320
  Marcin Salamaga: Space-time analysis of the investment competitiveness in Poland    329
  Katarzyna Sawicz: Chances and risks in the development of the property insurance market in Poland    337
  Paweł Siarka: Practical aspects of estimating the profitability of loans    349
  Anna Sroczyńska-Baron: The analysis of the process of hostile taking over of a stock company based on the theory of games with the use of large games    358
  Michał Stachura, Barbara Wodecka: Comparison of selected distribution asymmetry measures    368
  Michał Stachura, Barbara Wodecka: Applications of k-th record values in insurance    377
  Piotr Staszkiewicz: The risk of the structure. Initial proposal    384
  Anna Szelągowska: Guarantee housing funds as a key element supporting social housing finance    393
  Tomasz Szkutnik: The application of selected copula functions in the quantification of operational risk on the basis LDA method    403
  Anna Szymańska, Piotr Brylikowski: The dynamics of the number of motor insurance policies with respect to bonus-malus class on the example of a chosen insurance company    414
  Grażyna Trzpiot, Agnieszka Orwat-Acedańska: Quantile regression in management style analysis of balanced mutual funds    425
  Krzysztof Waliszewski: The role of financial advisors in households finance management in Poland    441
  Monika Wieczorek-Kosmala: The areas of identification of business insurance benefits in company’s activity    450
  Stanisław Wieteska: Landslides as an element of risk in property insurance in the Polish climate zone    464
  Agnieszka Wojtasiak-Terech: Market risk in the municipalities operations in the context of Polish regulations    473
  Agnieszka Wojtasiak-Terech: Credit risk in the municipalities operations in Poland    481
  Anna Zamojska: Empirical verification of persistence performance of Polish equity fund    490
  Adam Zaremba: Investment portfolio optimization with managed futures    498
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia