Gospodarka lokalna w teorii i praktyce

-20%

Gospodarka lokalna w teorii i praktyce

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

11,2014,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Znaczenie problematyki gospodarki lokalnej i rozwoju lokalnego nieustannie rośnie. Przyczynia się do tego przede wszystkim rozwój działalności samorządów gminnych i powiatowych – w zakresie zarówno ilościowym i jakościowym, jak i rzeczowym. W rozwoju lokalnym i jego głównych kreatorach, jakimi są owe samorządy, upatruje się jednego z głównych czynników i składników rozwoju społeczno-gospodarczego regionów, państw, a nawet układów międzynarodowych, takich jak np. Unia Europejska. Praktyka potwierdza, że zakorzeniony już w naszej rzeczywistości samorządowej paradygmat rozwoju terytorialnego i oparty na nim dorobek naukowy powiązany z gospodarką lokalną istotnie przyczyniają się do tego rozwoju. Istnieje zatem stała potrzeba rozwijania i propagowania wiedzy na temat wszelkich aspektów działalności samorządów lokalnych, a także podmiotów, czynników i procesów z nimi nie powiązanych, lecz kształtujących układy lokalne. Równie ważne jest poszukiwanie skutecznych i efektywnych ścieżek aplikacji tej wiedzy, a także utrzymywanie stałego, wielowymiarowego powiązania między sferą praktyki samorządowej i światem nauki, odgrywającego rolę sprzężenia zwrotnego, które nie tylko gwarantuje zakończone sukcesem wdrożenia, ale również wzbogaca aparat teorii. Gospodarka lokalna to przecież nie tylko struktura umiejscowiona w lokalnych granicach, ale również proces kształtowania tych struktur, tak by ich przemiany mogły zyskać miano rozwoju. Postulaty te są szczególnie istotne dziś, w dobie zjawisk kryzysowych ogarniających znaczącą część gospodarki światowej, jednoczesnej globalizacji i regionalizacji kategorii uznawanych dotąd za stanowiące domenę państwa, problemów krajowych finansów publicznych, rosnącej konkurencji międzynarodowej, a także wyzwań środowiskowych, demograficznych, społecznych i wielu innych. Nie mniej ważną przesłanką jest rozwój wciąż nowych dla polskich władz i administracji samorządowej dziedzin zarządzania rozwojem lokalnym, takich jak np. wspieranie innowacyjności, nowoczesne zarządzanie strategiczne, marketing przestrzeni, wykorzystanie zaawansowanych narzędzi analitycznych, informatyzacja usług publicznych i procedur wewnętrznych, mapowanie procesów administracyjnych i wykorzystanie efektów tej działalności, zapewnianie równowagi rozwoju, zadaniowe planowanie finansowe, rozwijanie społeczeństwa obywatelskiego i kapitału społecznego, a także prewencja i przeciwdziałanie nowym rodzajom zagrożeń. Jedną z konstruktywnych odpowiedzi na to zapotrzebowanie jest organizowana corocznie przez Katedrę Gospodarki Regionalnej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu konferencja naukowa pt. „Gospodarka lokalna w teorii i praktyce”. W jej XVIII edycji uczestniczyło szerokie gremium naukowców reprezentujących dziesiątki uczelni i innych instytucji naukowo-badawczych, liczni samorządowcy oraz przedsiębiorcy z całego kraju, a także z Republiki Czeskiej. Konferencja ta stanowi, w naszym przekonaniu, ważne forum wymiany wiedzy oraz koncepcji związanych z problematyką rozwoju terytorialnego i od kilkunastu lat cieszy się niesłabnącą popularnością. Niniejsza publikacja jest jedną z dwóch zawierających wyniki badań przeprowadzonych i zaprezentowanych przez jej uczestników. Żywimy nadzieję, że wzorem edycji ubiegłych stanie się ona przydatna i interesująca dla teoretyków oraz praktyków lokalnej samorządności, a także wszystkich tych osób, które dopiero rozpoczynają fascynującą przygodę poznawania mechanizmów zjawisk otaczających nas wszystkich na co dzień, a składających się na to, co nazywamy rozwojem lokalnym.


Liczba stron378
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
ISBN-13978-83-7695-101-0
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    9
  Jan Stachowicz, Lilla Knop: Kapitał przedsiębiorczy jako czynnik rozwoju lokalnego    11
  Marek Obrębalski: Degradacja i rewitalizacja przestrzeni miejskiej    23
  Joanna Czerna-Grygiel: Gospodarka oparta na wiedzy w środowisku lokalnym    35
  Dariusz Głuszczuk: Formy organizacyjno-prawne aktywności gospodarczej gmin – regulacje legislacyjne i praktyka samorządów    42
  Andrzej Sztando: Warsztaty jako metoda konsultacji społecznych w procesie lokalnego planowania strategicznego    51
  Sławomir Kłosowski: System zarządzania nieruchomościami stanowiącymi własność i współwłasność gminy    63
  Hanna Kruk: Działalność parków narodowych jako czynnik rozwoju lokalnego – wybrane aspekty    71
  Marcin Brol: Perspektywy prowadzenia działalności gospodarczej przez samorząd terytorialny    81
  Paweł Galiński: Wspieranie przez banki komercyjne i spółdzielcze projektów inwestycyjnych realizowanych ze środków unijnych przez jednostki samorządu terytorialnego    89
  Monika Niedziółka: Nowe czy nowoczesne koncepcje zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego?    99
  Bartosz Stępiński: Małe i średnie przedsiębiorstwa jako beneficjenci bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego funduszy strukturalnych    109
  Daniel Stos: Postawy przedsiębiorstw z sektora MŚP wobec szarej strefy;122    133
  Jarosław Hermaszewski: Zarządzanie procesowe w samorządzie terytorialnym    145
  Mirosław Struś, Julian Kalinowski: Oddziaływanie samorządu terytorialnego na rozwój turystyki w gminie    154
  Julian Kalinowski: Doradztwo rolnicze a rozwój lokalny. Wybrane aspekty    162
  Andrzej Raszkowski: Strategia promocji miasta na przykładzie Szklarskiej Poręby    173
  Beata Bal-Domańska: Finansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w jednostkach samorządu terytorialnego województwa dolnośląskiego w 2009 roku    184
  Emilia Bogacka: Rola bezpieczeństwa publicznego w funkcjonowaniu i rozwoju Poznania    196
  Ryszard Brol, Andrzej Sztando: Strategiczne kreowanie innowacyjności gospodarki lokalnej na przykładzie gminy Polkowice    206
  Cezary Brzeziński: Suburbanizacja terenów podmiejskich na przykładzie gmin powiatu pabianickiego. Wybrane aspekty demograficzne i przestrzenne    221
  Marian Maciejuk: Fundusze unijne w finansowaniu zadań jednostek samorządowych na Dolnym Śląsku    231
  Łukasz Mamica: Gospodarczy wymiar strategii rozwoju miast Małopolski    241
  Artur Myna: Tradycyjny model rozwoju lokalnej infrastruktury technicznej na przykładzie gmin województwa lubelskiego    249
  Katarzyna Przybyła: Jakość życia w wybranych miastach Dolnego Śląska    260
  Marta Kusterka-Jefmańska: Lokalny rynek pracy a oferta edukacyjna szkolnictwa zawodowego w powiecie świdnickim    266
  Małgorzata Rogowska: Rozwój lokalny w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020. Regiony, miasta, obszary wiejskie    274
  Jarosław Uglis, Natalia Tratwal-Uglis: Odnowa i rozwój wsi w województwie wielkopolskim – studium przypadku gminy Granowo    283
  Edward Wiśniewski: Zastosowanie metod rozpoznawania obrazów w badaniach statystycznych jednostek terytorialnych    293
  Mariusz Wiśniewski: Szkolnictwo zawodowe w regionie wałbrzyskim – wyniki badania ankietowego    303
  Stefan Zawierucha: Aplikacja narzędzi kształtowania struktury funkcjonalnej układu lokalnego przez samorząd gminy Marciszów    316
  Małgorzata Januszewska, Mirosław Januszewski: Instrumenty stymulowania inwestycji turystycznych wykorzystywane w gminach województwa dolnośląskiego    324
  Bartłomiej Jefmański: Rozmyty model luk jakości w ocenie kompetencji pracowników branży turystycznej regionu Kotliny Kłodzkiej    335
  Tomasz Kołakowski: Projekty logistyki miejskiej w lokalnych programach rewitalizacji wybranych miast dolnośląskich    347
  Anetta Waśniewska: Szanse i zagrożenia rozwoju ekonomii społecznej (na podstawie badań)    358
  Małgorzata Buraczewska, Magda Buraczewska, Paweł Czarny, Ewelina Szeluga, Emilia Trawczyńska: Ocena jakości kształcenia studentów specjalności Gospodarka i Administracja Publiczna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Wyniki badań ankietowych z 2010 r. na tle sondażu z 2009 r    365
  Summaries    22
  Jan Stachowicz, Lilla Knop: Entrepreneurial capital as a factor of local development    22
  Marek Obrębalski: Degradation and revitalization of urban areas    34
  Joanna Czerna-Grygiel: Knowledge-based economy in local environment    41
  Dariusz Głuszczuk: Organisational and legal forms of economic activity of communes – legislative regulations and local self-government practice    50
  Andrzej Sztando: Workshops as a method of social consultancy in the process of local strategic planning    62
  Sławomir Kłosowski: Management system of properties of local authorities ownership and joint ownership    70
  Hanna Kruk: National parks’ activities as a factor of the local development, selected aspects    80
  Marcin Brol: Perspectives of conducting business activity by local government    88
  Paweł Galiński: The assistance by commercial and cooperative banks to investment projects realized with the European Union funds by local government units    98
  Monika Niedziółka: New or modern concepts of management in the local government’s units?    108
  Bartosz Stępiński: Small and medium-sized enterprises as beneficiaries of the European Union’s structural funds    121
  Daniel Stos: Attitude of enterprises from small and medium-sized sector towards grey zone    132
  Krzysztof Ćwieląg: The notion and role of managerial control in self- -government units – new statutory regulations    144
  Jarosław Hermaszewski: Process management in territorial self- -government.    153
  Mirosław Struś, Julian Kalinowski: Influence of local government on tourism development in a commune    161
  Julian Kalinowski: Agricultural advisory versus local development. Selected aspects    172
  Andrzej Raszkowski: Town promotion strategy based on the example of Szklarska Poręba    183
  Beata Bal-Domańska: Financing the tasks focused on removing aftermath of calamities in territorial self-government units of Lower Silesia voivodeship in 2009    195
  Emilia Bogacka: The role of public safety in the functioning and development of Poznań    205
  Ryszard Brol, Andrzej Sztando: Strategic construction of local economy innovation based on the example of Polkowice commune    220
  Cezary Brzeziński: The processes of suburbanisation of suburbian areas on the example of the communes of Pabianice poviat. Chosen demographic and spatial aspects    230
  Marian Maciejuk: European Union funds in financing tasks carried out by self-government units in Lower Silesia    240
  Łukasz Mamica: Economic dimension of development strategie of cities in Malopolska region    248
  Artur Myna: Traditional model of local technical infrastructure development on the example of Lublin voivodeship    259
  Katarzyna Przybyła: Quality of life in chosen cities of Lower Silesia    265
  Marta Kusterka-Jefmańska: Local labour market and educational offer of vocational schools in Świdnica poviat    273
  Małgorzata Rogowska: Local development in National Regional Development Strategy 2010-2020. Regions, cities, rural areas    282
  Jarosław Uglis, Natalia Tratwal-Uglis: Village renewal and development in Wielkopolska voivodeship – Granowo commune casy study    292
  Edward Wiśniewski: Application of pattern recognition methods in statistical surveys of territorial units    302
  Mariusz Wiśniewski: Vocational education in the region of Wałbrzych – results of questionnaire survey    315
  Stefan Zawierucha: Application of instruments moulding of local economy functional structure – the example of Marciszów commune    323
  Małgorzata Januszewska, Mirosław Januszewski: Instruments for stimulating tourist investments used in Lower Silesia voivodeship communes    334
  Bartłomiej Jefmański: Fuzzy quality gaps model in an assessment of workers competence – example of tourist trade in Kłodzko Valley region    346
  Tomasz Kołakowski: City logistics projects in local revitalization programmes of selected Lower Silesian cities    357
  Anetta Waśniewska: Opportunities and hazards of the social economy development (on the basis of research)    364
  Małgorzata Buraczewska, Magda Buraczewska, Paweł Czarny, Ewelina Szeluga, Emilia Trawczyńska: Economy and Public Administration at Wrocław University of Economics – 2010 survey results in comparison with 2009 survey results    378
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia