Rachunek kosztów i pomiar dokonań

-20%

Rachunek kosztów i pomiar dokonań

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

16,8021,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Prowadzenie jakiejkolwiek działalności gospodarczej zawsze wiąże się z ponoszeniem kosztów. Koszty te są skutkiem decyzji podejmowanych w jednostkach prowadzących działalność, ich obniżenie zatem jest głównym zadaniem menedżerów. Jednostki gospodarcze powinny prowadzić swoją działalność tak, aby mogły osiągać coraz lepsze rezultaty. Szeroko rozumiane rezultaty działalności, obejmujące nie tylko wielkości wartościowe, są traktowane jako dokonania działalności. Poprawa osiąganych dokonań i ocena ich poziomu wymagają okresowego ich pomiaru. Wzrost złożoności prowadzonej działalności oraz rosnąca konkurencja powodują zwiększone zapotrzebowanie ze strony menedżerów na informacje dotyczące kosztów i dokonań w różnych obszarach ich aktywności. Obecnie nie wystarczają już informacje generowane przez tradycyjny system rachunkowości. Koniecznością staje się stosowanie takich systemów rachunku kosztów i pomiaru dokonań, które dostarczyłyby informacji na potrzeby zarządzania w różnych okolicznościach. Dlatego w ostatnich latach obserwuje się wyraźny wzrost zainteresowania nowoczesnymi koncepcjami rachunku kosztów i zarządzania dokonaniami. Zasadom rachunku kosztów i pomiarowi dokonań jest poświęcony niniejszy zeszyt Prac Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Są w nim zamieszczone artykuły naukowe dotyczące różnych koncepcji teoretycznych w zakresie pomiaru kosztów i dokonań oraz ich przeprowadzania w praktyce funkcjonowania określonych przedsiębiorstw i instytucji. Prezentowane rozwiązania są podporządkowane nadrzędnemu celowi, jakim jest dostarczenie użytecznych informacji ekonomicznych przydatnych w procesie podejmowania decyzji ekonomicznych i oceny działalności jednostek prowadzących działalność.


Liczba stron596
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
ISBN-13978-83-7695-125-6
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    11
  Joanna Bereżnicka: Czynniki kształtujące koszty w aspekcie powiększania kapitału własnego w gospodarstwach rolniczych    13
  Renata Biadacz: Możliwość implementacji procesu budżetowania w MŚP    23
  Michał Biernacki: Rachunek kosztów cyklu życia – ujęcie definicyjne i obszarowe    36
  Piotr Bórawski: Zróżnicowanie kosztów gospodarstw rolnych w zależności od wielkości ekonomicznej    46
  Aleksandra Bryła: Dobór modelu rachunku kosztów usług medycznych    54
  Magdalena Chmielowiec-Lewczuk: Problem kalkulacji kosztów dla bancassurance    66
  Marlena Ciechan-Kujawa: Pomiar i raportowanie dokonań w zintegrowanych systemach zarządzania opartych na normach serii ISO    75
  Beata Dratwińska-Kania: Pomiar wartości w przypadku wbudowanych instrumentów pochodnych. Stan obecny i perspektywy zmian    87
  Małgorzata Durbajło-Mrowiec: Wyznaczenie i realizacja celu ekonomicznego jako podstawa działalności ZOZ    96
  Joanna Dyczkowska: Prezentacja dokonań spółek giełdowych inwestorom zagranicznym    107
  Tomasz Dyczkowski: Pomiar i prezentacja dokonań organizacji pożytku publicznego    121
  Alina Dyduch: Koszty stałe i zmienne w przedsiębiorstwie sektora usług leśnych    131
  Marek Dylewski: Sprawozdania finansowe jednostek samorządu terytorialnego i możliwości ich wykorzystania w ocenie dokonań samorządu    141
  Paulina Filip: Rentowność i efektywność działania przedsiębiorstwa    150
  Beata Filipiak: Budżet zadaniowy jako instrument pomiaru dokonań w jednostkach samorządu terytorialnego    160
  Aleksandra Fornalik, Jolanta Rubik: Elastyczne budżetowanie kosztów i przychodów w przedsiębiorstwie branży ciepłowniczej    169
  Arkadiusz Januszewski: Struktura modelu kalkulacji kosztów kształcenia studentów opracowanego na podstawie rachunku kosztów działań    182
  Anna Kasperowicz: Cykl życia usługi budowlanej    194
  Ilona Kędzierska: Wybrane zagadnienia z zakresu organizacyjnej i osobistej zbilansowanej karty wyników    205
  Jerzy Kitowski: Błędy i uproszczenia w prezentowaniu założeń metody Edwarda Altmana w krajowej literaturze przedmiotu    217
  Paul-Dieter Kluge, Paweł Kużdowicz: Rachunek kosztów i pomiar dokonań w cyklu zarządzania przedsiębiorstwem wspomaganym systemem ERP    228
  Mirosław Kowalczyk: Metoda CAF a Zrównoważona Karta Wyników w organizacjach sektora publicznego    238
  Marcin Kowalewski: Ewolucja i rola systemów pomiaru dokonań w zarządzaniu przedsiębiorstwem    248
  Anna Łapińska: Rachunek kosztów w gospodarstwach rolniczych    259
  Zbigniew Leszczyński: Modelowanie struktur informacyjnych rachunku kosztów działań w średnim przedsiębiorstwie. Studium przypadku    267
  Grzegorz Lew: Koszty obsługi klienta w rachunku kosztów cyklu życia klienta    282
  Iwona Majchrzak: Identyfikacja, pomiar i ewidencja kosztów ochrony środowiska w rachunku kosztów polskich przedsiębiorstw energetycznych – wyniki badań ankietowych    291
  Piotr Manczur: Ocena korzyści z restrukturyzacji przedsiębiorstw wodociągowych    301
  Dominika Markiewicz-Rudnicka: Audyt wewnętrzny a pomiar dokonań    311
  Olga Martyniuk: Ocena dokonań działu sprzedaży w małym przedsiębiorstwie    319
  Dariusz Michalski: Uwzględnienie ryzyka finansowego w analizie rezultatów gospodarowania przedsiębiorstwa    330
  Jarosław Mielcarek: Zarządzanie optymalnym portfelem produktów za pomocą rachunku kosztów pełnych    342
  Maria Nieplowicz: Rozważania o miernikach w kontekście pomiaru dokonań w miastach na przykładzie wybranych usług technicznych    355
  Bartłomiej Nita: Syntetyczny wskaźnik płynności finansowej w ujęciu statycznym w kontekście zapotrzebowania na kapitał obrotowy netto    354
  Edward Nowak: Wielowymiarowość systemu oceny dokonań przedsiębiorstwa    375
  Andrzej Parzonko: Metodyka ustalania kosztów produkcji mleka w Międzynarodowej Sieci Gospodarstw Porównawczych (International Farm Comparison Network – IFCN)    383
  Katarzyna Piotrowska: Identyfikacja prac badawczo-rozwojowych a pomiar dokonań    395
  Michał Poszwa: Problemy potrącania kosztów w rachunku dochodu podatkowego    404
  Sabina Rokita: Znaczenie informacji generowanych przez rachunek kosztów w zarządzaniu działalnością badawczo-rozwojową    412
  Paweł Rumniak: Wartość przedsiębiorstwa a wartość brandu (marki)    421
  Karolina Rybicka: Wykorzystanie rachunku kosztów działań w przedsiębiorstwie produkcyjnym    434
  Radosław Ryńca, Rafał Miśko: Czynniki satysfakcji pracownika naukowo- -dydaktycznego w szkole wyższej    444
  Sławomir Sojak: Analiza progu rentowności w przypadku stosowania rachunku kosztów działań sterowanego czasem    460
  Michał Soliwoda: Rachunek kosztów docelowych – możliwości wykorzystania w przemyśle mleczarskim    472
  Konrad Stępień: Rachunek kosztów pełnych versus rachunek kosztów zmiennych    482
  Piotr Szczypa: Koszty jakości działalności proekologicznej przedsiębiorstwa    492
  Beata Szkudlarek, Ewelina Zarzycka: Identyfikacja i pomiar marnotrawstwa jako etap wstępny procesu wdrażania szczupłego zarządzania    504
  Alfred Szydełko: Kalkulacja fazowa w rachunku kosztów działań    514
  Magdalena Talarska: Rachunek kosztów w szpitalu publicznym    524
  Marta Targowicz: Pomiar i ocena działalności promocyjnej    532
  Alina Warelis: Koncepcja majątkowej wyceny wartości przedsiębiorstwa (na przykładzie wyceny wartości szpitala)    543
  Małgorzata Wasilewska: Wycena kapitału intelektualnego metodą Calculated Intangible Value (CIV) dla wybranych przedsiębiorstw polskiego sektora telekomunikacyjnego w latach 2006–2010    554
  Paweł Wroński: Wykorzystanie rachunku Time-Driven Activity-Based Costing do analizy rentowności klientów    564
  Stefan Wrzosek: Możliwości doskonalenia metod dochodowej wyceny przedsiębiorstw    576
  Beata Zackiewicz: Zastosowanie rachunku kosztów docelowych na świecie – przegląd i wyniki wybranych badań    584
  Summaries    22
  Joanna Bereżnicka: Factors determining costs in the aspect of the increase of the equity capital in agricultural farm    22
  Renata Biadacz: Possibility of implementing budgeting process in SME    35
  Michał Biernacki: Life cycle costing – a thematic and definitional approach    45
  Piotr Bórawski: Costs differentiation of farms according to economic size    53
  Aleksandra Bryła: Selection of the cost accounting model on medical services    65
  Magdalena Chmielowiec-Lewczuk: Problem of cost calculation for bancassurance    74
  Marlena Ciechan-Kujawa: Measuring and reporting performance in integrated management systems based on ISO standards series    86
  Beata Dratwińska-Kania: Measurement of accounting effect of the financial instruments with embedded derivative. Present accounting regulation and perspectives of changes    95
  Małgorzata Durbajło-Mrowiec: Designation and implementation of the economic goal as a basis of the medical units activity    106
  Joanna Dyczkowska: Performance disclosure to foreign investors in publicly quoted companies    120
  Tomasz Dyczkowski: Performance measurement and disclosure in public benefit organisations    130
  Alina Dyduch: Fixed and variable costs in forest enterprise    140
  Marek Dylewski: Financial statements of local governments and the possibilities of their use in the assessment of local governments achievements    149
  Paulina Filip: Enterprise profitability and effectiveness    159
  Beata Filipiak: Budgeting as an instrument for measuring achievements in units of local government    168
  Aleksandra Fornalik, Jolanta Rubik: Budgeting process of costs and incomes in heating enterprise    181
  Arkadiusz Januszewski: Structure of an activity-based costing model for education services    193
  Anna Kasperowicz: Life cycle of building services    204
  Ilona Kędzierska: Selected issues of organizational and personal Balanced Scorecard    216
  Jerzy Kitowski: Errors and simplifications in the presentation of assumptions of the Edward Altman method in the national reference literature    227
  Paul-Dieter Kluge, Paweł Kużdowicz: Cost accounting and performance measurement in the ERP system assisting enterprise management cycle    237
  Mirosław Kowalczyk: The common assessment framework and the Balanced Scorecard in public sector organisations    247
  Marcin Kowalewski: The evolution and role of performance measurement systems in enterprise management    258
  Anna Łapińska: Cost accounting in rural enterprises    266
  Zbigniew Leszczyński: Modelling information structures of activity-based costing in a medium-sized production enterprise. Case study    281
  Grzegorz Lew: Costs of client’s service in the cost account of client’s lifecycle    290
  Iwona Majchrzak: Identification, measurement and register of environmental protection costs in cost accounts of Polish energy enterprises – results of questionnaire research    300
  Piotr Manczur: Assessment of the benefits of water-supply enterprises restructuring    310
  Dominika Markiewicz-Rudnicka: Domestic audit and measurement of accomplishments    318
  Olga Martyniuk: Preformance measurment of the sales department in the small company    329
  Dariusz Michalski: Consideration of the financial risk in the analysis of company management    341
  Jarosław Mielcarek: The most profitable product-mix management with absorption costing    354
  Maria Nieplowicz: Deliberations on measures in the context of performance measurement in cities on the example of chosen technical services    363
  Bartłomiej Nita: Synthetic ratio of financial liquidity in a static approach in the context of working capital requirement    374
  Edward Nowak: Multidimensional character of company performance measurement system    382
  Andrzej Parzonko: Methodology for determining the cost of milk production in the International Farm Comparison Network    394
  Katarzyna Piotrowska: Identification of researches and development works versus performance measurement    403
  Michał Poszwa: Problems of deducting the costs in the income tax account    411
  Sabina Rokita: Role of the information generated by cost accounting in the management of research and development activity    420
  Paweł Rumniak: Firm value versus a brand value    433
  Karolina Rybicka: Use of activity-based costing in a production company    433
  Radosław Ryńca, Rafał Miśko: Satisfaction factors of research-didactic employee in higher education    459
  Sławomir Sojak: Break-even point analysis in time driven activity-based costing    471
  Michał Soliwoda: Target costing – possibilities of using in dairy industry    481
  Konrad Stępień: Total costing versus variable costing    491
  Piotr Szczypa: Quality costing of pro-ecological activity of an enterprise    503
  Beata Szkudlarek, Ewelina Zarzycka: Identification and measurement of waste as an initial phase of implementation of Lean Management    513
  Alfred Szydełko: Phase calculation in activity-based costing – some problems    523
  Magdalena Talarska: Cost accounting of public hospital    531
  Marta Targowicz: Measuring and evaluation promotion activity    542
  Alina Warelis: Concept of property valuation of an enterprise (on the example of hospital valuation)    553
  Małgorzata Wasilewska: Valuation of the intellectual capital of selected Polish telecommunications companies in 2006-2010 by the Calculated Intangible Value (CIV) method    563
  Paweł Wroński: Use of time-driven activity-based costing for the analysis of customer profitability    575
  Stefan Wrzosek: Possible ways to improve income based methods of enterprice valuation    583
  Beata Zackiewicz: Application of Target Costing in the world – a review of selected research    596
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia