Etyka lekarska

2 oceny

Format:

mobi, epub, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

76,30  109,00

Format: mobi, epub

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

76,30109,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Jest to nowoczesny, zmieniony i uaktualniony podręcznik etyki i deontologii lekarskiej. Omówiono w nim problematykę prawno-etyczną dotyczącą między innymi prokreacji, transplantologii, tanatologii, eksperymentów medycznych (głównie z zakresu genetyki), błędu lekarskiego oraz tajemnicy lekarskiej. Przedstawiono także najważniejsze współczesne dokumenty polskie i międzynarodowe związane z etyką lekarską. Zakres zmian jest spory, gdyż od czasu pierwszego wydania podręcznika, w czasie kilku lat uległy zmianom lub uzupełnieniom prawie wszystkie krajowe przepisy prawne. W mniejszym stopniu dotyczy to dokumentów międzynarodowych. Autor dołożył starań, aby nasycenie podręcznika odwołaniami do ustaw, rozporządzeń czy konwencji nie przysłoniło jego humanistycznego charakteru. Książkę wzbogacają przykłady z praktyki zawodowej samego autora oraz innych lekarzy i pielęgniarek. Publikacja przeznaczona przede wszystkim dla lekarzy i studentów medycyny, ale może być przydatna także innym pracownikom służby zdrowia.


Liczba stron408
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-4710-3
Numer wydania2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Rozdział. Wprowadzenie do etyki    1
    1.1. Podstawowe pojęcia etyki ogólnej, niezbędne do zrozumienia zasad etyki lekarskiej i bioetyki    1
    1.2. Pojęcia dobra i zła i ich zastosowanie w praktyce lekarskiej    7
    1.3. Bioetyka    16
  Rozdział 2. Zarys dziejów etyki lekarskiej    21
    2.1. Dwa modele kształtowania postaw lekarzy w starożytności    21
    2.2. Etyka lekarska w średniowiecznej Europie    25
    2.3. Początki etyki lekarskiej w Polsce    28
    2.4. Izby lekarskie i pierwsze kodeksy deontologiczne    31
    2.5. Rozwój myśli deontologicznej w Polsce na przełomie XIX/XX wieku    32
    2.6. Etyka lekarska jako problem międzynarodowy po II wojnie światowej    35
    2.7. Problemy etyki lekarskiej w Polsce po II wojnie światowej    37
  Rozdział 3. Prawa pacjenta    45
    3.1. Paternalizm czy partnerstwo. Stosunek lekarz–pacjent w przeszłości i w dobie współczesnej    45
    3.2. Karta Praw Pacjenta    47
    3.3. Europejska Konwencja Bioetyczna    51
    3.4. Dokumenty wzorcowe dotyczące praw pacjenta    52
    3.5. Stosunek lekarz–pacjent w świetle podstawowych praw pacjenta    54
    3.6. Nadzór nad przestrzeganiem praw pacjenta    59
    3.7. Godność lekarza i jego prawa    60
    3.8. Dodatkowe informacje o regulacjach prawnych i związanych z tym zagrożeniach    63
  Rozdział 4. Tajemnica zawodowa lekarza    67
    4.1. Tajemnica lekarska w tradycjach historycznych    67
    4.2. Zakres tajemnicy lekarskiej    70
    4.3. Zwolnienie od obowiązku zachowania tajemnicy    71
      4.3.1. Ustawowe zwolnienia z zachowania tajemnicy    72
      4.3.2. Postępowanie w przypadku badania na żądanie uprawnionych ustawami organów i instytucji    76
      4.3.3. Postępowanie dotyczące nieujawnienia tajemnicy stanowiącej niebezpieczeństwo dla zdrowia lub życia pacjenta lub innych osób    78
      4.3.4. Ujawnienie tajemnicy za zezwoleniem pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego    79
      4.3.5. Udzielanie informacji innemu lekarzowi lub personelowi medycznemu    81
      4.3.6. Tajemnica zawodowa a praktyczna nauka zawodów medycznych    83
      4.3.7. Wykorzystanie wiadomości objętych tajemnicą do celów naukowych    84
    4.4. Tajemnica dotycząca dokumentacji lekarskiej    85
    4.5. Tajemnica wobec pacjenta, którego informacje dotyczą    87
    4.6. Odpowiedzialność za naruszenie zasad zachowania tajemnicy lekarskiej    88
  Rozdział 5. Obowiązek i prawo udzielania pomocy    92
    5.1. Lekarz jako przymusowy samarytanin     92
    5.2. Lekarz a samobójstwo    96
    5.3. Zgoda na zabieg diagnostyczny i leczniczy    102
      5.3.1. Przesłanki ważności zgody    104
      5.3.2. Zakres zgody    109
      5.3.3. Postępowanie w przypadku braku zgody na określony rodzaj leczenia    111
    5.4. Działanie lekarza bez zgody osoby poddanej zabiegom medycznym    114
      5.4.1. Działanie lekarza przy braku porozumienia się z chorym lub przy braku zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego osoby nieletniej lub ubezwłasnowolnionej    114
      5.4.2. Działanie bez zgody ze względu na dobro społeczne    115
    5.5. Lekarz w kontaktach z wymiarem sprawiedliwości    118
    5.6. Postępowanie lekarza wobec chorych psychicznie    121
    5.7. Działanie lekarza w warunkach wojny    123
  Rozdział 6. Ryzyko diagnostyczne i terapeutyczne    131
    6.1. Pojęcie ryzyka i zakres jego dopuszczalności    131
      6.1.1. Ryzyko w diagnostyce    132
      6.1.2. Ryzyko w terapii farmakologicznej    134
      6.1.3. Ryzyko w terapii chirurgicznej    137
    6.2. Lekarz a metody medycyny niekonwencjonalnej    140
    6.3. Ryzyko w postępowaniu profilaktycznym    142
    6.4. Słowo lekarza jako czynnik ryzyka    144
  Rozdział 7. Problemy etyczne prokreacji    147
    7.1. Przemiany obyczajowe w odniesieniu do życia seksualnego    147
    7.2. Zapobieganie ciąży    148
    7.3. Sterylizacja    153
    7.4. Dziecko niechciane i jego losy    155
    7.5. Przerywanie ciąży    159
    7.6. Sztuczna inseminacja    169
    7.7. Zapłodnienie pozaustrojowe    173
    7.8. Instytucja matki zastępczej    177
    7.9. Diagnostyka prenatalna    178
    7.10. Odchylenia od normy współżycia seksualnego a etyka lekarska    179
  Rozdział 8. Problemy etyczne transplantologii    183
    8.1. Historyczne aspekty rozwoju transplantologii    183
    8.2. Transplantologia a kolejne modyfikacje definicji śmierci    186
    8.3. Pobieranie komórek, tkanek i narządów od żywego dawcy    189
    8.4. Stosunek do transplantacji narządów ze zwłok w badaniach socjologicznych i wyrażanych opiniach    191
    8.5. Domniemana zgoda czy domniemany brak zgody?    192
    8.6. Problemy etyczne ksenotransplantacji    194
  Rozdział 9. Problemy etyczne tanatologii    197
    9.1. Ewolucja postaw wobec śmierci i człowieka umierającego    197
    9.2. Wartość i jakość życia    199
    9.3. Rozmowa z chorym i jego rodziną o niepomyślnym rokowaniu    201
    9.4. Granice walki o życie    208
    9.5. Opieka terminalna    215
    9.6. Opieka paliatywna    217
    9.7. Eutanazja    219
  Rozdział 10. Etyka badań naukowych    231
    10.1. Etos uczonego. Zagrożenia moralne w badaniach naukowych    231
    10.2. Eksperyment    234
      10.2.1. Rodzaje eksperymentu biomedycznego i ich definicje    235
      10.2.2. Podstawowe zasady etyczne i prawne regulujące dopuszczalność dokonywania eksperymentów    236
      10.2.3. Problemy etyczne badania leku    239
    10.3. Problemy etyczne genetyki    241
    10.4. Doświadczenia na embrionach i płodach ludzkich    245
      10.4.1. Klonowanie    248
      10.4.2. Komórki macierzyste    250
    10.5. Badania na zwierzętach    251
    10.6. Komisje bioetyczne i ich działalność    254
    10.7. Zasady dobrych obyczajów w publikacjach naukowych    255
  Rozdział 11. Błąd lekarski a etyka    261
    11.1. O zawinionych i niezawinionych błędach lekarskich    261
      11.1.1. Błąd popełniony z niedostatku wiedzy    262
      11.1.2. Błąd wynikający z przekroczenia kompetencji    263
      11.1.3. Błąd wynikający z niewykazania należytej staranności    265
    11.2. Postępowanie lekarza w przypadku popełnienia błędu lekarskiego    266
    11.3. Odpowiedzialność moralna za postępowanie innej osoby w zespole    268
  Rozdział 12. Lekarz a współpracownicy i uczniowie. Koleżeństwo lekarskie     273
    12.1. Solidarność zawodowa    273
    12.2. Koleżeństwo a krytyka postępowania    275
    12.3. Lekarz w zespole pracowników medycznych    279
    12.4. Lekarz jako nauczyciel    282
    12.5. Lekarz jako konsultant    284
  Rozdział 13. Dobre obyczaje w praktyce lekarskiej    289
    13.1. Tradycje praktyki prywatnej lekarza    289
    13.2. Złe i dobre przejawy konkurencji lekarskiej    290
    13.3. Informacja o praktyce a niedopuszczalne formy reklamy. Zasady etyczne ogłaszania się lekarzy    292
    13.4. Honoraria lekarskie    294
    13.5. Aktywa i pasywa praktyki prywatnej w dobie współczesnej    296
    13.6. Praktyka prywatna a obowiązki lekarza w publicznej służbie zdrowia    297
  Rozdział 14. Lekarz a społeczeństwo i instytucje ochrony zdrowia Konflikty moralne w zdrowiu publicznym    303
    14.1. Lekarz wobec zorganizowanych form pomocy medycznej    303
      14.1.1. Problemy etyczne dotyczące racjonowania metod leczenia i alokacji środków finansowych    304
      14.1.2. Lekarz a niedomagania w zakładzie opieki zdrowotnej    307
    14.2. Lekarz a zdrowie publiczne    308
    14.3. Lekarz a producenci i sprzedawcy leków i aparatury medycznej    309
    14.4. Lekarz w walce o swoje prawa    311
  Rozdział 15. Samorządy i ich rola w przestrzeganiu przez pracowników ochrony zdrowia zasad etyki zawodowej    318
    15.1. Rola rzeczników odpowiedzialności zawodowej i sądów lekarskich    318
    15.2. Izby i kodeksy etyczne innych zawodów medycznych    321
  Zakończenie    323
  Aneksy    327
  Aneks 1. Kodeks Etyki Lekarskiej    327
  Aneks 2. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta    341
  Aneks 3. Konwencja o ochronie praw człowieka i godności istoty ludzkiej wobec zastosowań biologii i medycyny    363
  Aneks 4. Deklaracja helsińska    374
  Aneks 5. Dobre obyczaje w nauce. Zbiór zasad i wytycznych    377
  Aneks 6. Ustawa o izbach lekarskich z dnia 17 maja 1989 r. (wybrane artykuły)    381
  Aneks 7. Kodeks Etyki Zawodowej Polskiej Pielęgniarki i Położnej    385
  Aneks 8. Kodeks Etyki Aptekarza RP    389
  Aneks 9. Deklaracja hawajska    395
  Aneks 10. Skala inwazyjności badań na żywych kręgowcach    398
  Literatura uzupełniająca    401
  Skorowidz    405
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia