Drodzy Klienci!

Ze względu na problemy techniczne centralki telefonicznej zachęcamy do kontaktu mailowego - pomoc@ibuk.pl.
Ewentualny kontakt telefoniczny z BOK jest możliwy pod numerem telefonu 512 876 991, może być jednak utrudniony.

Przepraszamy za niedogodności!


Rozwój badań marketingowych wyraża się w powstawaniu nowych form pomiaru oraz zaawansowanych metod analizy danych bazujących na zastosowaniu podejść ilościowych i jakościowych oraz wykorzystaniu technologii informacyjnej. Ważną przesłanką rozwoju tych metod i technik jest konieczność zwiększenia efektywności działań z zakresu marketingu. Dzięki wykorzystywaniu rozwiniętych metod pomiaru działań marketingowych i ich efektów osiągana wiedza rynkowa umożliwia przedsiębiorstwom i innym organizacjom podejmowanie bardziej skutecznych i efektywnych decyzji. W artykule K. Mazurek-Łopacińskiej i M. Sobocińskiej przedstawiona została koncepcja kryteriów oceny organizacji oraz celów i zasad pomiaru wizerunku uczelni jako podmiotu rynku. Zaprezentowany sposób podejścia do pomiaru wizerunku organizacji może stanowić odniesienie także dla innych podmiotów działających na rynku.


Z uwagi na istotny związek wizerunku organizacji z marką oraz jej rolę w postrzeganiu i tworzeniu rzeczywistości społecznej pokazano wykorzystanie zarówno technik jakościowych, takich jak pogłębiony wywiad indywidualny – Individual In- Depth Interview (IDI), analiza fotografii socjologicznej (interpretacja semiologiczna), jak i badań ilościowych w konstruowaniu tożsamości jednostki, która występując na rynku, przejawia różne postawy i zachowania wobec marki. W artykule M. Pałys pokazano także narzędzia mierzące poziom wiedzy i identyfikacji respondenta z marką.


Funkcjonowanie jednostek w coraz szerszych i bardziej złożonych sieciach społecznych stawia problem mechanizmu przenoszenia postaw, grupowania się postaw oraz poziomu zaraźliwości społecznej postaw konsumenckich. Metoda przedstawiona w artykule A. Zbieg stanowi ciekawą propozycję bazującą na wykorzystaniu zmiennych psychologicznych i sieci relacji społecznych konsumenta w badaniu zaraźliwości postaw. Nowym obszarem w badaniach marketingowych jest przestrzeń międzykulturowa, a przykładem ich zastosowania są zogniskowane wywiady prowadzone w wielokulturowych grupach. Wyniki takich wywiadów wraz z ich interpretacją znajdujemy w artykule K. Pilarczyk-Bal. Wśród statystycznych metod eksploracyjnych autorzy proponują własne rozwiązania oparte na zastosowaniu znanych metod. Dotyczy to w szczególności technik analizy korespondencji wykorzystanej w artykule A. Stanimir do analizy danych personalnych.


Kolejne artykuły umieszczone w niniejszym zbiorze dotyczą różnych obszarów aplikacji badań rynkowych związanych zarówno z kształtowaniem relacji miedzy podmiotami rynku, zwłaszcza relacji z klientami (artykuł A. Krzepickiej ), jak i funkcji zarządzania marketingowego (planowania kampanii i kontroli marketingowej: M. Daszkiewicz i W. Kowal) oraz instrumentów marketingowych (marki, cen, sprzedaży osobistej, dystrybucji: R. Żabiński, P. Waniowski, M. Rynkiewicz, A. Oczachowska, M. Śliczna).W artykułach tych prezentowane są różne podejścia metodyczne i wyniki przeprowadzonych badań. Istotny charakter wdrożeniowy mają prezentowane w niniejszym numerze Prac Naukowych wyniki australijskich badań dotyczące interfejsu marketingu, finansów i IT i ich przełożenie na sytuacje w polskich przedsiębiorstwach (G. Golik-Górecka). Inni autorzy, poszukując źródeł innowacyjności przedsiębiorstw, przedstawiają potencjał tkwiący w nauce i analizują wpływ przedsiębiorczości akademickiej na pobudzanie tej innowacyjności (M. Haberla).


Na uwagę zasługują także artykuły poświęcone analizie zachowań konsumentów na wybranych rynkach, zwłaszcza na rynku kultury (G. Światowy, U. Żebrowska- Kasprzak) oraz sytuacji na rynku pracy w Polsce (A. Kubów). Artykuły te oparte na wykorzystaniu wyników własnych badań ankietowych oraz wnikliwej analizie bogatego zestawu źródeł wtórnych rozszerzają pole poznania i pozwalają na formułowanie ciekawych i ważnych wniosków.


Liczba stron211
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    7
  Krystyna Mazurek-Łopacińska, Magdalena Sobocińska: Koncepcja pomiaru wizerunku szkoły wyższej    9
  Katarzyna Pałys: Marka jako instrument społecznego konstruowania jednostki – metody jakościowe i ilościowe    19
  Agnieszka Stanimir: Zastosowanie różnych technik analizy korespondencji w analizie danych personalnych    36
  Anita Zbieg: Marketingowe badanie zgodności i zaraźliwości postaw konsumenckich na podstawie analizy sieci społecznych    48
  Katarzyna Pilarczyk-Bal: Wykorzystanie zogniskowanych wywiadów grupowych w badaniach międzykulturowych    56
  Marcin Haberla: Badanie przedsiębiorczości akademickiej i jej wpływu na innowacyjność przedsiębiorstw    71
  Alicja Krzepicka: Wykorzystanie badań marketingowych w kształtowaniu relacji z klientami    84
  Grażyna Golik-Górecka: Interfejs marketingowo-finansowy jako przedmiot badań integrujący metody analiz portfelowych    92
  Paweł Waniowski: Współzależność metod ustalania cen w polskich przedsiębiorstwach w świetle badań własnych    104
  Ryszard Żabiński: Kreowanie wartości marek medialnych    115
  Magdalena Daszkiewicz: Planowanie kampanii społecznych    131
  Witold Kowal: Zmienność zadań i przedmiotu kontroli marketingowej w kontekście oceny jej funkcjonowania    146
  Adam Kubów: Rynek pracy a problem niepełnosprawności    158
  Marta Rynkiewicz, Alina Oczachowska: Tradycyjna sprzedaż osobista w świetle opinii klientów (na przykładzie firmy Avon)    173
  Małgorzata Śliczna: Wyniki badań systemu dystrybucji produktów ekologicznych w województwach dolnośląskim i wielkopolskim    182
  Grażyna Światowy: Upodobania muzyczne Dolnoślązaków w świetle badań ankietowych    191
  Urszula Żebrowska-Kasprzak: Metoda i praktyczne zastosowanie badań marketingowych klientów szkół tańca we Wrocławiu    202
  Summaries    18
    Krystyna Mazurek-Łopacińska, Magdalena Sobocińska: The concept of measuring university image    18
    Katarzyna Pałys: Brand as an instrument of social creation of a unity - qualitative and quantitative methods    35
    Agnieszka Stanimir: The use of different techniques of correspondence in the analysis of personal data    47
    Anita Zbieg: Social network analysis method for identifying consumers’ attitudes contagion    55
    Katarzyna Pilarczyk-Bal: Implementation of focus group interviews in intercultural research    70
    Marcin Haberla: The survey of academic entrepreneurship and its influence on the innovation of companies    83
    Alicja Krzepicka: Use of marketing research in forming relations with consumers    91
    Grażyna Golik-Górecka: Marketing-financial interface as a subject of research integrating the methods of portfolio analysis    103
    Paweł Waniowski: Interdependence of pricing methods used in Polish corporations according to the individual researches    114
    Ryszard Żabiński: The creation of media brands’ value    130
    Magdalena Daszkiewicz: Social change campaign planning    145
    Witold Kowal: Variability of tasks and the subject of marketing control in the context of its functioning assessment    157
    Adam Kubów: Labour market and the disability problem    172
    Marta Rynkiewicz, Alina Oczachowska: Traditional personal selling in the light of customers’ opinions (on the example of Avon)    180
    Małgorzata Śliczna: Results of the research of distribution’s system of organic products in Lower Silesian and Great Poland voivodeship    190
    Grażyna Światowy: Musical tastes of Lower Silesia population in the light of a questionnaire survey    201
    Urszula Żebrowska-Kasprzak: Method and practical application of marketing research of dance schools’ clients’ in Wrocław    211
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia