Ekonometria 34

Ekonometria 34

1 opinia

Praca zbiorowa

Format:

ibuk

Trzydziesty czwarty numer Ekonometrii wydano z okazji 30-lecia utworzenia Katedry Ekonometrii w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. W publikacji tej znalazły się artykuły, które w pełni prezentują zagadnienia badawcze poruszane w ramach dziedziny naukowej, jaką jest ekonometria. Pierwsza część obejmuje publikacje poświęcone aspektom wielowymiarowej analizy statystycznej: aplikacyjnym (siedem pierwszych artykułów) i merytorycznym (trzy kolejne prace). Autorzy kolejnych dziewięciu opracowań wykorzystali do rozwiązania problemów społeczno-ekonomicznych zróżnicowane elementy modelowania ekonometrycznego. Artykuł autorstwa Edyty Mazurek dotyczy wykorzystania dekompozycji miary nierówności do analizy zróżnicowania wynagrodzenia. Prace Michała Kolupy i Zbigniewa Śleszyńskiego są poświęcone konstrukcji układu równań liniowych wykorzystywanego w teorii portfela akcji realizowanego w warunkach krótkiej sprzedaży oraz zastosowaniu metody Frobeniusa-Schura do wyznaczania macierzy odwrotnej do danej macierzy brzegowej. Autorzy dwóch kolejnych opracowań wykorzystują metody prognozowania. Następnych osiem artykułów dotyczy wykorzystania zróżnicowanych metod matematycznych, ekonometrycznych i prognostycznych w analizie zjawisk gospodarczych i finansowych w skali makroekonomicznej.


Liczba stron436
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    9
  Czesław Szmigiel: 30 lat Katedry Ekonometrii    11
  Iwona Bąk, Beata Szczecińska: Wykorzystanie klasyfikacji dynamicznej do oceny zmian kondycji finansowej spółek branży spożywczej notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie    15
  Justyna Wilk: Taksonomiczna analiza rynku pracy województw Polski – podejście symboliczne    26
  Paweł Wroński: Wykorzystanie analizy taksonomicznej do opracowania rankingu miast Lubelszczyzny    38
  Agnieszka Stanimir: Analiza opinii Europejczyków dotyczących zmian społeczno-ekonomicznych w Unii Europejskiej    48
  Alicja Grześkowiak: Sfera transferów społecznych w Polsce i jej postrzeganie przez respondentów Europejskiego Sondażu Społecznego    60
  Tomasz Szubert: Zróżnicowanie dochodów gospodarstw domowych z osobą niepełnosprawną na przykładzie powiatu wrzesińskiego    72
  Iwona Bąk: Statystyczna analiza aktywności turystycznej gospodarstw domowych rencistów w Polsce w 2009 r    91
  Alicja Grześkowiak, Agnieszka Stanimir: Grouping areas of students’ competences and knowledge on the basis of gymnasium examination results    103
  Agnieszka Stanimir: Wizualizacja zmiennych nominalnych – analiza korespondencji a wykresy mozaikowe    115
  Justyna Wilk: Klasyfikacja danych symbolicznych w środowisku R    129
  Artur Zaborski: Skalowanie preferencji z wykorzystaniem programu R    143
  Paweł Ziemba: Zastosowanie korelacji i metody wielokryterialnego podejmowania decyzji przy doborze kryteriów oceny serwisów internetowych    154
  Iwona Bąk: Wyniki estymacji modeli dwumianowych wyjazdów turystycznych gospodarstw domowych emerytów i rencistów w Polsce    165
  Beata Bal-Domańska: Wybrane problemy autokorelacji w modelowaniu na podstawie danych panelowych    178
  Wojciech Gamrot: Estymacja średniej w populacji skończonej z korektą dwóch rodzajów błędów nielosowych na podstawie danych z podpróby    188
  Aneta Staszek, Anna Weszczak: Ekonometryczna analiza warunków pracy w Polsce w latach 2005-2008 w ujęciu regionalnym    198
  Agata Żółtaszek: Przestrzenno-czasowa analiza prywatnych wydatków gospodarstw domowych na ochronę zdrowia w Polsce w latach 2009-2018 – eksperyment mikrosymulacyjny    214
  Renata Jaworska: Zastosowanie modelu równań strukturalnych do badania zależności między ochroną zdrowia a rozwojem lokalnym powiatów województwa łódzkiego    226
  Piotr Tarka: Analiza przyczynowo-skutkowa w badaniach marketingowych z wykorzystaniem modelu równań strukturalnych    237
  Alicja Ganczarek-Gamrot: Wybrane modele klasy GARCH w ocenie ryzyka portfela kontraktów na energię elektryczną    255
  Edyta Mazurek: Wykorzystanie dekompozycji miary nierówności do analizy zróżnicowania wynagrodzenia    263
  Michał Kolupa, Zbigniew Śleszyński: O konstrukcji układu równań liniowych BX = d, równoważnego danymi układowi AX = b i zastosowaniach takiej konstrukcji    275
  Michał Kolupa, Zbigniew Śleszyński: Zastosowanie metody Frobeniusa-Schura do wyznaczania macierzy odwrotnej do danej macierzy brzegowej    283
  Joanna Perzyńska: Zastosowanie metody Hellwiga do wyznaczania wag prognoz kombinowanych    292
  Maria Szmuksta-Zawadzka, Jan Zawadzki: Zastosowanie modelowania ekonometrycznego w prognozowaniu brakujących danych w szeregach o wysokiej częstotliwości    303
  Grzegorz Kowalewski: Kwantyfikacja oczekiwań odnośnie do zmiany cen sprzedaży produktów przemysłowych na podstawie badań ankietowych przedsiębiorstw    314
  Agnieszka Werwińska: Zdolność powiatów ziemskich do zaciągania zobowiązań a nowy limit długu jednostek samorządu terytorialnego    326
  Zbigniew Mongiało: Krzywa Phillipsa w aspekcie danych makroekonomicznych dla Polski    339
  Henryk Gurgul, Łukasz Lach: Technological progress and economic growth: Evidence from Poland    354
  Arkadiusz Kijek: Analiza kointegracji indeksu kondycji działów przetwórstwa przemysłowego    387
  Elżbieta Izabela Misiewicz: Zmiany przepisów w podatku dochodowym od osób fizycznych a zachowanie podatników – model miękki    400
  Grażyna Trzpiot, Justyna Majewska: Tail independence in extreme value models – an application for East and Central Europe Stock Exchange Markets    410
  Małgorzata Bołtuć: Model wyceny CDS oparty na skróconym modelu wyceny ryzyka kredytowego    423
  Iwona Bąk, Beata Szczecińska: The use of dynamic classification to assess changes in the financial condition of the food industry companies listed on the Stock Exchange in Warsaw    25
  Justyna Wilk: Taxonomic analysis of labour market in Polish voivodeships – symbolic approach    37
  Paweł Wroński: Use of taxonomic analysis to develop a ranking of cities in Lubelskie voivodeship    47
  Agnieszka Stanimir: The analysis of Europeans’ opinions on the socio-economic changes in the European Union    59
  Alicja Grześkowiak: The sphere of social transfers in Poland and its perception by respondents of the European Social Survey    71
  Tomasz Szubert: Diversification of incomes of households with a disabled person on the example of Września district    90
  Iwona Bąk: Statistical analysis of tourist activity of annuitants in Poland in 2009    102
  Alicja Grzeskowiak, Agnieszka Stanimir: Klasyfikacja obszarów wiedzy i kompetencji uczniów na podstawie wyników egzaminu gimnazjalnego    113
  Agnieszka Stanimir: Visualization of nominal variables - correspondence analysis versus mosaic display    128
  Justyna Wilk: Symbolic data classification in R environment    142
  Artur Zaborski: Preference scaling using R program    153
  Paweł Ziemba: Applying correlation and multi-criteria decision making method to select the websites assessment criteria    164
  Iwona Bąk: The estimation results of the binary models of tourists trips of the pensioners and annuitants households in Poland    177
  Beata Bal-Domańska: Selected problems of autocorrelation in modelling based on panel data    187
  Wojciech Gamrot: Estimation of finite population mean with a subsample-based correction for two types of non-sampling errors    197
  Aneta Staszek, Anna Weszczak: Econometric analysis of work conditions in Polish regions in 2005-2008    213
  Agata Żółtaszek: Spatial and dynamic analysis of households’ “out-of-pocket” expenditures on healthcare in Poland in years 2009-2018 – microsimulation experiment    225
  Renata Jaworska: The application of structural equation modeling in the analysis of relationship between health care and local development in łódzkie voivodeship    236
  Piotr Tarka: Analysis of cause and effect in marketing research based on Structural Equation Model (SEM)    254
  Alicja Ganczarek-Gamrot: Selected GARCH models in energy contracts portfolio risk assessment    262
  Edyta Mazurek: Using decomposition of the inequity index for the analysis of wage distribution    274
  Michał Kolupa, Zbigniew Śleszyński: About construction of system of linear equations BX = d equivalent to given AX = b and its usages    282
  Michał Kolupa, Zbigniew Śleszyński: Application of Frobenius-Schur method in deriving inverse matrix of given bordered matrix    290
  Joanna Perzyńska: The application of Hellwig’s method to the estimation of the weights of combined forecasts    302
  Maria Szmuksta-Zawadzka, Jan Zawadzki: Application of econometrical modeling for predicting missing data in high-frequency time series    313
  Grzegorz Kowalewski: The quantification of inflation expectations of industrial products based on business survey data    325
  Agnieszka Werwińska: The ability of country districts to incur liabilities in view of a new limit on a debt of local government units    338
  Zbigniew Mongiało: Philips’ curve in terms of macroeconomic data for Poland    353
  Henryk Gurgul, Łukasz Lach: Postęp techniczny a wzrost gospodarczy: przypadek polskiej gospodarki    386
  Arkadiusz Kijek: Cointegration analysis of manufacturing sectors condition index    399
  Elżbieta Izabela Misiewicz: Changes in regulations of income tax of individuals versus taxpayers’ behaviour - the soft model    409
  Grażyna Trzpiot, Justyna Majewska: Niezależność w ogonach w modelach wartości ekstremalnych – zastosowanie na giełdach papierów wartościowych wschodniej i centralnej Europy    422
  Małgorzata Bołtuć: CDS pricing model based on the reduced model of credit risk pricing    430
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia