X

  Wstęp 7
  
  Artur Borcuch: Stabilność systemu finansowego jako warunek wzrostu gospodarczego – podejście instytucjonalne 9
  Niki Derlukiewicz: Konkurencyjność wybranych regionów Unii Europejskiej 19
  Katarzyna Domańska, Renata Kubik: Wpływ kryzysu gospodarczego na efektywność grup strategicznych przedsiębiorstw mleczarskich w województwie lubelskim 31
  Eleonora Gonda-Soroczyńska: Kondycja środowiska przyrodniczego w rozwoju miejscowości uzdrowiskowej na przykładzie Szczawna-Zdroju 41
  Alicja Małgorzata Graczyk: Wybrane problemy lokalizacji lądowych farm wiatrowych w Polsce 53
  Piotr Hajduga: Oddziaływanie specjalnych stref ekonomicznych na rozwój społeczno-gospodarczy Dolnego Śląska w pierwszej dekadzie XXI wieku 65
  Magdalena Kalisiak-Mędelska: decentralizacja administracji publicznej. Zarys problemu 81
  Armand Kasztelan: Oddziaływanie przemysłu spożywczego na środowisko w województwie lubelskim 93
  Tomasz Kijek: Efektywność wykorzystania potencjału innowacyjnego gospodarki polskiej 103
  Piotr Klimczyk, Gabriela Wronowska: Rzeczywista emisja a przydział uprawnień do emisji CO2 w latach 2008-2012 – ujęcie regionalne 113
  Elżbieta Kołodziej, Grzegorz Wesołowski: Rola banku spółdzielczego w kreowaniu przedsiębiorczości na obszarach wiejskich powiatu włodawskiego 131
  Stanisław Korenik: Problemy współczesnego interwencjonizmu państwowego w świetle kryzysu finansowego 143
  Andrzej Łuczyszyn: Sektor publiczny w Polsce wobec wyzwań XXI wieku – wybrane problemy 151
  Anna Mempel-Śnieżyk: Polityka wspierania i tworzenia sieciowych struktur przestrzennych w Polsce na tle wybranych krajów UE 163
  Sławomir Pastuszka: Spójność ekonomiczna, społeczna i terytorialna Unii Europejskiej – konwergencja czy dywergencja 179
  Andrzej Pawlik: Innowacyjność jako determinanta rozwoju społeczno-gospodarczego województwa świętokrzyskiego 191
  Adam Peszko: Krytyka liberalnych praktyk w korporacjach na przełomie wieków i nowe nurty w ekonomii pierwszej dekady XXI wieku 205
  Zbigniew Piepiora: Finansowanie naturalnych szkód katastroficznych w wybranych powiatach województwa dolnośląskiego 217
  Małgorzata Rogowska: Polityka rozwoju lokalnego – zarys nowych koncepcji 229
  Janusz Rosiek: Wyzwania wobec sektora energetycznego w Polsce a polityka klimatyczna Unii Europejskiej – wybrane aspekty 239
  Wawrzyniec Rudolf: Urzędy marszałkowskie jako organizacje otwarte na współpracę w świetle badań empirycznych 251
  Dorota Rynio: Wykorzystanie naturalnych warunków środowiska w kształtowaniu wizerunku miasta 261
  Agnieszka Schmeidel: Rola władz samorządowych w realizowaniu współczesnej koncepcji polityki rozwoju regionalnego na przykładzie województwa świętokrzyskiego 273
  Eugeniusz Sitek: Ryzyko polityczne i jego wpływ na podejmowanie bezpośrednich inwestycji zagranicznych 283
  Michał Sosnowski: Delokalizacja działalności gospodarczej w warunkach konkurencji podatkowej 293
  Katarzyna Tarnawska: Przeciwdziałanie zmianom klimatu na poziomie UE a polityka klimatyczna Polski 305
  Agnieszka Tarnowska: Zróżnicowanie infrastruktury społecznej w województwach 317
  Barbara Trzaska: Dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy jako efekt działań marketingowych 337
  Alina Walenia: Czynniki warunkujące wykorzystanie endogenicznego potencjału rozwoju obszarów wiejskich Polski Wschodniej 347
  Sylwia Wiśniewska: Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w polityce innowacyjnej państwa 359
  
  Artur Borcuch: Stability of financial system as a condition of economic growth - institutional approach 18
  Niki Derlukiewicz: Competitiveness of selected regions of the European Union 30
  Katarzyna Domańska, Renata Kubik: Impact of economic crisis on the effectiveness of strategic groups of dairy enterprises in Lublin voivodeship 39
  Eleonora Gonda-Soroczyńska: The condition of the natural environment in the development of a spa town – the case of Szczawno-Zdrój 51
  Alicja Małgorzata Graczyk: Selected problems of onshore wind farms location in Poland 64
  Piotr Hajduga: The influence of special economic zones on the socio-economic development of Lower Silesia in the first decade of the 21st century 79
  Magdalena Kalisiak-Mędelska: Decentralization of public administration. Outline of the problem 92
  Armand Kasztelan: Impact of food industry on the environment in Lubelskie voivodeship 102
  Tomasz Kijek: Efficiency of Polish economy’s innovation potential exploitation 112
  Piotr Klimczyk, Gabriela Wronowska: CO2 emission and allocation of CO2 emissions allowances in years 2008-2012 – a regional approach 129
  Elżbieta Kołodziej, Grzegorz Wesołowski: The role of a cooperative bank in the creation of entrepreneurship in rural areas Włodawa district 142
  Stanisław Korenik: Problems of the modern state intervention in the light of the financial crisis 149
  Andrzej Łuczyszyn: Public sector in Poland in the face of challenges of the 21st century – chosen elements 161
  Anna Mempel-Śnieżyk: Policy of supporting and creating of spatial networks structures in Poland on the background of selected EU countries 177
  Sławomir Pastuszka: Economic, social and territorial cohesion of the European Union – convergence or divergence 189
  Andrzej Pawlik: Innovation as a determinant of socio-economic development of Świętokrzyskie voivodeship 203
  Adam Peszko: Criticism of neoclassical doctrine of the 90s and new currents of economics in the first decade of the XXIst century 215
  Zbigniew Piepiora: Financing the counteraction of natural disaster damages in chosen counties of Lower Silesia voivodeship 227
  Małgorzata Rogowska: Local development policy – an outline of new concepts 238
  Janusz Rosiek: Challenges to the energy sector in Poland in the perspective of the EU climate policy – selected problems 250
  Wawrzyniec Rudolf: Marshal’s Offices as the organizations open for cooperation – empirical approach 260
  Dorota Rynio: Using natural conditions of environment in town image development 271
  Agnieszka Schmeidel: The role of local authorities in implementing the modern concept of regional development policies on the example of development plans in Świętokrzyskie voivodeship 282
  Eugeniusz Sitek: Political risk and its effect on making foreign direct investment 291
  Michał Sosnowski: Business relocation in the terms of tax competition 304
  Katarzyna Tarnawska: Counteracting climate changes on the EU level and Polish climate policy 315
  Agnieszka Tarnowska: Differences in social infrastructure in voivodships 336
  Barbara Trzaska: Adjustment of an educational offer to labour market needs as a result of marketing activity 346
  Alina Walenia: Conditions determining the use of the endogenous potential of rural areas development in Eastern Poland 358
  Sylwia Wiśniewska: Innovation and business centres in innovation policy of the state 367
Biblioteka Regionalisty 11

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron  

366

Kategoria

Publikacje darmowe

Numer wydania

1

Język publikacji

polski

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

0.0 / 5 (0 głosów)
0 zł

Opis

Przedstawiamy Państwu kolejny numer czasopisma „Biblioteka Regionalisty”. W niniejszym zeszycie poruszamy zagadnienia ściśle związane z dotychczasową tematyką czasopisma, czyli takie jak: polityka rozwoju regionalnego, działania i współpraca władz regionalnych, konkurencyjność i innowacyjność regionów, tworzenie się struktur sieciowych w gospodarce regionalnej, oddziaływanie specjalnych stref ekonomicznych na rozwój społeczno-gospodarczy regionów czy też nowe koncepcje zarządzania rozwojem lokalnym. Ponadto zamieszczamy także artykuły o nieco innej problematyce, wykraczające poza tematykę regionalną, jednakże pośrednio z nią związane. Należą do nich opracowania poświęcone m.in. takim zagadnieniom, jak: spójność ekonomiczna, społeczna i terytorialna Unii Europejskiej, zmiany klimatyczne, rozwój obszarów wiejskich oraz wpływ kryzysu gospodarczego na funkcjonowanie przedsiębiorstw.


Inne ebooki autora Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 0 )
0
0
0
0
0
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!