Składnia współczesnego języka polskiego

1 ocena

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

49,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

49,00

cena referencyjna

cena zawiera podatek VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Książka od wielu lat jest podstawową lekturą z gramatyki opisowej języka polskiego dla studentów filologii prawie we wszystkich szkołach wyższych. Autorzy interpretują w niej składnię współczesnej polszczyzny, wykorzystując metody i narzędzia badawcze ukształtowane pod wpływem nowszej refleksji językoznawczej, zwanej strukturalizmem.


W pracy zostały omówione zagadnienia z pogranicza fleksji i składni (np. kwestia klasyfikacji gramatycznej leksemów polskich czy analiza kategorii fleksyjnej poszczególnych klas leksemów) oraz zaproponowany model opisu składni, który jest ściśle skorelowany z aparaturą pojęciową i metodologią stosowaną także w odniesieniu do analizy fleksyjnej.


Podręcznik zawiera bibliografię, indeks terminów i ćwiczenia do poszczególnych rozdziałów.


Plik PDF ma postać skanów, co uniemożliwia przeszukiwanie tekstu.


Rok wydania2011
Liczba stron356
KategoriaJęzykoznawstwo
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-15289-5
Numer wydania5
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa    11
  Rozdział I. Co to jest składnia?    15
    1. Pojęcie składni w filozofii i językoznawstwie    15
    2. Składnia a morfologia    16
    3. Trzy stopnie segmentacji tekstu. Podstawowe zadanie składni    17
    4. Jednostka drugiego stopnia – morfem czy słowo?    18
    5. Związki linearne, strukturalne i semantyczne; drzewo zależności    20
    6. Podrzędność dystrybucyjna: drzewo zależności a drzewo składników bezpośrednich    24
    7. Podsumowanie    26
    Ćwiczenia    27
  Rozdział II. Co to jest zdanie?    29
    1. Wieloznaczność terminu zdanie    29
      1.1. Zdanie a wystąpienie zdania    29
      1.2. Zdanie – jednostka unilateralna czy bilateralna    30
      1.3. Zdanie, zdanie składowe, wypowiedzenie    32
      1.4. Wypowiedzenie, równoważnik zdania, zawiadomienie    34
    2. Trudności definicyjne    34
    3. Przegląd kryteriów wyodrębniania zdań (wypowiedzeń)    35
      3.1. Kryteria logiczne    35
      3.2. Kryteria psychologiczne    36
      3.3. Kryteria „reistyczne”    37
      3.4. Kryteria formalnogramatyczne    37
      3.5. Kryteria fonologiczne    38
      3.6. Kryteria ortograficzne    39
      3.7. Kryteria wieloaspektowe    40
    4. Bliższa charakterystyka przedmiotu opisu    40
    5. Definicje proponowane    41
    6. Zakończenie    47
    Ćwiczenia    47
  Rozdział III. Analiza na składniki bezpośrednie    49
    1. Wstęp    49
    2. Analiza składnikowa odgórna, czyli analiza rozwijania    50
    3. Analiza składnikowa oddolna, czyli analiza redukcji    54
    4. Pojęcie równoważności dystrybucyjnej    56
    5. Klasyfikacja dystrybucyjna konstrukcji składniowych    58
    6. Problemy szczegółowe i dyskusyjne    61
      6.1. Problem nadrzędnika zdania    61
      6.2. Problemy segmentacyjne    62
      6.3. Problemy interpunkcyjne    66
      6.4. Struktura składnikowa konstrukcji współrzędnych    70
      6.5. Enklawy egzocentryczności    74
      6.6. Składniki niezwiązane w strukturze zdania    80
    7. Podsumowanie    81
    Ćwiczenia    82
  Rozdział IV. Klasyfikacja gramatyczna leksemów polskich    84
    1. Słowo, forma wyrazowa, leksem    84
    2. Leksemy jako jednostki systemu słownikowego    86
      2.1. Kategorie fleksyjne    86
      2.2. Leksem a paradygmat    88
      2.3. Problem neutralizacji    88
      2.4. Paradygmaty defektywne    90
    3. Założenia klasyfikacji leksemów    91
      3.1. Zasady poprawnego podziału logicznego    91
      3.2. Krytyka tradycyjnych systemów klasyfikacji leksemów    92
      3.3. Krytyka klasyfikacji    94
    4. Szczegółowe rozwiązania techniczne    95
      4.1. Odstępstwa od segmentacji graficznej    95
      4.2. Czasowniki niewłaściwe    97
      4.3. Leksemy nietypowe    98
      4.4. Rozgraniczenie zjawisk fleksyjnych i słowotwórczych    99
      4.5. Leksemy nieodmienne    101
    5. Klasyfikacja    102
      5.1. Wykres    102
      5.2. Komentarze    103
      Ćwiczenia    106
  Rozdział V. Akomodacja syntaktyczna    108
    1. Tradycyjny opis związków składniowych a empiria    108
    2. Pojęcie akomodacji syntaktycznej. Trzy typy akomodacji    111
    3. Kategorie gramatyczne    113
    4. Notacja    117
    5. Repertuar kategorii modulujących    118
    6. Uwagi końcowe    122
    Ćwiczenia    123
  Rozdział VI. Własności akomodacyjne czasowników    124
    1. Przypadek    124
    2. Przyimkowość    129
    3. Bezokolicznikowość    131
    4. Aspekt    136
    5. Imiesłowowość    138
    6. Przysłówkowość    140
    7. Typ frazy zdaniowej    143
    8. Korelatywność    147
    9. Zmienność wartości kategorii selektywnych w obrębie leksemu czasownikowego    149
      9.1. Formy osobowe a formy nieosobowe    150
      9.2. Formy osobowe o wartości drugiej osoby. Problem wołacza    151
      9.3. Oczekiwania akomodacyjne a negacja    156
    10. Uogólniona klasyfikacja akomodacyjna leksemów czasownikowych    161
      10.1. Oczekiwanie akomodacyjne a jego realizacja. Dopełniacz cząstkowy    161
      10.2. Akomodacja wielokrotna a akomodacja alternatywna    162
      10.3. Klasyfikacja akomodacyjna leksemów czasownikowych    163
      Ćwiczenia    165
  Rozdział VII. Kategorie selektywne rzeczownika i przymiotnika    168
    1. Związki z formą przymiotnikową    168
      1.1. Liczba    168
      1.2. Przypadek    170
      1.3. Rodzaj    171
    2. Związki z formą czasownika właściwego    180
      2.1. Liczba, rodzaj    181
      2.2. Osoba    183
    3. Inne kategorie selektywne rzeczownika    183
    4. Kategorie selektywne przymiotnika    190
      Ćwiczenia    194
  Rozdział VIII. Własności składniowe form liczebnikowych    195
    1. Kategorie fleksyjne liczebników    195
    2. Problem tzw. liczebników zbiorowych    196
      2.1. Łączliwość liczebników zbiorowych    196
      2.2. Rozszerzenie klasyfikacji rodzajowej rzeczowników    197
      2.3. Paradygmat liczebnikowy    198
    3. Związki form liczebnikowych z formami rzeczownikowymi i czasownikowymi    199
    4. Związki z formami rzeczownikowymi    200
      4.1. Akomodacja rodzajowa i liczbowa    200
      4.2. Akomodacja w zakresie przypadka    201
    5. Związki z formą finitywną    204
      5.1. Problem mianownika    204
      5.2. Problem interpretacji wartości kategorii osoby formy typu dwaj    205
      5.3. Interpretacja wartości liczby, rodzaju, osoby form typu pięć    206
    6. Podsumowanie    207
    Ćwiczenia    209
  Rozdział IX. Szczególne problemy opisu związków syntaktycznych    210
    1. Własności akomodacyjne jednostek funkcyjnych    210
    2. Akomodacja wewnątrzfrazowa i międzyfrazowa    219
    3. Związki nieakomodacyjne    225
    4. Przykłady analizy akomodacyjnej    228
    Ćwiczenia    230
  Rozdział X. Konotacja    232
    1. Istota związku konotacyjnego. Trzy typy konotacji    232
    2. Pojęcie frazy    237
    3. Konotacja wielokrotna, konotacja alternatywna    243
    4. Konotacja obligatoryjna, a fakultatywna. Konotacja wzajemna    244
    5. Konotacja – własność formy wyrazowej czy leksemu?    248
    6. Własności konotacyjne form i leksemów czasownikowych    249
    7. Własności konotacyjne form i leksemów rzeczownikowych    255
    8. Własności konotacyjne form i leksemów przymiotnikowych    257
    9. Własności konotacyjne form liczebnikowych    260
    10. Własności konotacyjne innych leksemów    261
    11. Zakończenie    264
    Ćwiczenia    266
  Rozdział XI. Klasyfikacja prostych grup syntaktycznych    268
    1. Pojęcie grupy    268
    2. Grupa a zdanie    269
    3. Definicja formalna grupy    271
    4. Prosta grupa syntaktyczna    274
    5. Podstawy klasyfikacji    275
    6. Grupy czasownikowe    277
      6.1. Grupy z podrzędnikiem czasownikowym    277
      6.2. Grupy z podrzędnikiem rzeczownikowym    277
      6.3. Grupy z podrzędnikiem liczebnikowym    278
      6.4. Grupy z podrzędnikiem przymiotnikowym    279
      6.5. Grupy z podrzędnikiem przyimkowym    279
      6.6. Grupy z podrzędnikiem partykuło-przysłówkowym    280
    7. Grupy rzeczownikowe    280
      7.1. Grupy z podrzędnikiem czasownikowym    280
      7.2. Grupy z podrzędnikiem rzeczownikowym    281
      7.3. Grupy z podrzęnikiem liczebnikowym    281
      7.4. Grupy z podrzędnikiem przymiotnikowym    281
      7.5. Grupy z podrzędnikiem przyimkowym    282
      7.6. Grupy z podrzędnikiem partykuło-przysłówkowym    283
    8. Grupy liczebnikowe    283
      8.1. Grupy z podrzędnikiem czasownikowym    283
      8.2. Grupy z podrzędnikiem rzeczownikowym    283
      8.3. Grupy z podrzędnikiem liczebnikowym    284
      8.4. Grupy z podrzędnikiem przymiotnikowym    284
      8.5. Grupy z podrzędnikiem przyimkowym    284
      8.6. Grupy z podrzędnikiem partykuło-przysłówkowym    284
    9. Grupy przymiotnikowe    285
      9.1. Grupy z podrzędnikiem czasownikowym    285
      9.2. Grupy z podrzędnikiem rzeczownikowym    285
      9.3. Grupy z podrzędnikiem liczebnikowym    285
      9.4. Grupy z podrzędnikiem przymiotnikowym    286
      9.5. Grupy z podrzędnikiem przyimkowym    286
      9.6. Grupy z podrzędnikiem partykuło-przysłówkowym    287
    10. Grupy partykuło-przysłówkowe    287
      10.1. Grupy z podrzędnikiem czasownikowym    287
      10.2. Grupy z podrzędnikiem rzeczownikowym    287
      10.3. Grupy z podrzędnikiem liczebnikowym    287
      10.4. Grupy z podrzędnikiem przymiotnikowym    287
      10.5. Grupy z podrzędnikiem przyimkowym    288
      10.6. Grupy z podrzędnikiem partykuło-przysłówkowym    288
    11. Zakończenie    288
    Ćwiczenia    289
  Rozdział XII. Schematy składniowe    291
    1. Pojęcie schematu składniowego    291
    2. Schematy zdania prostego    291
    3. Podstawowe schematy zdań prostych    294
      3.1. Schematy czasownikowe właściwe    295
      3.2. Schematy czasownikowe niewłaściwe    298
    4. Uogólnienie pojęcia schematu zdania prostego    301
    5. Inne realizacje schematów zdań prostych    305
      5.1. Zdania z frazami niewymaganymi    305
      5.2. Schematy zdaniowe a zjawisko elipsy    307
    6. Uwagi o schematach zdania złożonego    308
    7. Zakończenie    312
    Ćwiczenia    313
  Dodatek. Transformacje    315
    1. Uwagi wstępne    315
    2. Pojęcie transformacji    315
    3. System oznaczeń    317
    4. Transformacje typu S1›S2    319
      4.1. Transformacje bierne (PASS)    319
      4.2. Transformacje rematyzujące (RHEM)    320
      4.3. Transformacje pytajne (INT)    321
      4.4. Transformacje przeczące (NEG)    321
      4.5. Transformacje zaimkowe (PRON)    322
      4.6. Transformacja zerująca (DEL)    323
    5. Transformacje typu (S1;S2)›S3    324
      5.1. Transformacje wypowiedzeń współrzędnych (COOR)    324
      5.2. Transformacje relatywizujące (REL)    324
      5.3. Transformacje zdań warunkach (COND)    326
      5.4. Transformacje zdań przyczynowych (CAUS)    326
      5.5. Transformacje zdań przyzwalających (CONC)    327
      5.6. Transformacje grup współrzędnych (CONJ)    328
      5.7. Transformacje zdań intensjonalnych (SAY)    329
      5.8. Transformacje nominalizujące (NOM)    330
      5.9. Transformacje wyrażeń imiesłowowych (PART)    331
      5.10. Transformacje tzw. określeń predykatywnych (PRED)    332
    6. Superpozycja transformacji    332
      6.1. Argument i wartość transformacji    332
      6.2. Pojęcie superpozycji transformacji    332
      Ćwiczenia    335
  Oznaczenia    337
  Bibliografia    343
  Indeks terminów (oprac. Urszula Andrejewicz)    349
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia