Ekonomia 4(16)

Ekonomia 4(16)

1 opinia

Praca zbiorowa

Format:

ibuk

Do rąk czytelników oddajemy czasopismo „Ekonomia”, składające się z trzydziestu jeden artykułów odnoszących się do funkcjonowania Unii Europejskiej. Poruszają one szeroki zakres zagadnień dotyczących aspektów ekonomicznych, społecznych i politycznych nawiązujących do dotychczasowych osiągnięć integracji europejskiej oraz do przyszłych wyzwań rozwoju tego procesu.


Duża grupa artykułów odnosi się do problematyki spójności społecznej, gospodarczej oraz terytorialnej w Unii Europejskiej. Kolejna grupa traktuje o funkcjonowaniu Unii Gospodarczej i Walutowej oraz o problemach funkcjonowania rynku finansowego Unii. Na zagadnienie konieczności wypracowania nowego kształtu struktury instytucjonalnej nadzoru bankowego z całą ostrością zwrócił uwagę kryzys lat 2007-2009. Problematykę tę analizują i oceniają autorzy kilku artykułów zawartych w niniejszym tomie. Inny ważny problem rozpatrywany w prezentowanych opracowaniach to konieczność modernizacji modelu społecznego oraz kierunków zmian polityki socjalnej w krajach Unii Europejskiej.


Temat reform społecznych, niezwykle ważny w sytuacji pogłębiającego się kryzysu gospodarczego oraz zadłużeniowego budżetów państw, uznany został przez autorów za kwestię konieczną do rozwiązania w rozwoju społecznym Europy w najbliższych latach.


Obok wymienionych wyżej zagadnień, czytelnik znajdzie również w prezentowanym opracowaniu artykuły odnoszące się do reformowania ważnych dziedzin w sposobie funkcjonowania naszego państwa. Dla rynków finansowych dotychczasowa, w miarę stabilna sytuacja społeczno-gospodarcza Polski staje się coraz bardziej niepokojąca. Dwa lata temu polski rząd ogłosił potrzebę szybkiego przeprowadzenia kilku ważnych systemowych reform. Niestety, mimo rosnącego spowolnienia gospodarczego, proces ten postępuje bardzo powoli. Większość z nich jest aktualna i wymaga szybkiego wdrożenia od zaraz. Problematyka reformowania funkcjonowania gospodarki, zarządzania państwem, odejścia od wysokiego bezrobocia, wzmocnienia finansowych fundamentów państwa przez trwałe odejście od wysokiego deficytu budżetowego oraz rosnącego długu publicznego jest rozpatrywana w opracowaniach najczęściej w kontekście dostosowania się do wyzwań stojących również przed całą Unią Europejską, a szczególnie przed strefą euro.


Najważniejsze strategiczne dokumenty rozwoju Unii do 2020 r. wyraźnie podkreślają, że wyjście z kryzysu gospodarczego jest możliwe, jeżeli systemy gospodarcze państw członkowskich Unii będą w sposób skoordynowany realizować działania skoncentrowane na kilku ważnych priorytetach, tj. na rozwoju inteligentnym – opartym na wiedzy oraz innowacjach, zrównoważonym – racjonalnie wykorzystującym zasoby naturalne i dbającym o środowisko, rozwoju sprzyjającym włączeniu społecznemu – działającym na rzecz poprawy poziomu zatrudnienia oraz zapewniającym wzmacnianie spójności społeczno-gospodarczej i terytorialnej. Unia chciałaby, aby te podstawowe priorytety były przełożone na Krajowe Programy Reform.


Oddawany do druku tom zawiera również artykuły poruszające zagadnienia składające się na tzw. proces boloński, który wnosi nowe idee unowocześniające i integrujące budowę kapitału ludzkiego w Unii Europejskiej.


Liczba stron489
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    9
  Ewa Pancer-Cybulska: Społeczna odpowiedzialność terytorium w świetle koncepcji zrównoważonego rozwoju    11
  Sebastian Bobowski: Ewolucja polityki spójności Unii Europejskiej w perspektywie 2014-2020    29
  Mirosława Klamut: Nowe mechanizmy realizacji spójności terytorialnej w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego do roku 2020    41
  Grażyna Adamczyk-Łojewska: Problemy konwergencji i dywergencji ekonomicznej na przykładzie krajów Unii Europejskiej, w tym Polski    57
  Urszula Markowska-Przybyła: Integracja a konwergencja realna. Konwergencja regionalna w Polsce według klasycznych i alternatywnych metod badań    77
  Małgorzata Markowska, Danuta Strahl: Klasyfikacja dynamiczna unijnych regionów ze względu ma poziom charakterystyk innowacyjności (w zakresie INPUT)    97
  Małgorzata Markowska: Klasyfikacja regionów UE ze względu na dynamikę charakterystyk innowacyjności (w zakresie INPUT)    119
  Bernadeta Baran: Kierunki zmian w zakresie polityki socjalnej w krajach UE 139 Leszek Cybulski: Realizacja unijnej polityki zatrudnienia w Polsce    151
  Joanna Jakubowska: Polsko-niemiecki rynek pracy po 1 maja 2011 r. – analiza sytuacji, skutki i prognozy    168
  Agata Chlebicka: Kryzys modelu multikulturalizmu – przegląd wybranych problemów rynku pracy na przykładzie Holandii    180
  Maciej Żmuda: Strategia Europa 2020 jako plan rozwoju społeczno-gospodarczego Unii Europejskiej    200
  Artur Szmaciarski: Współpraca energetyczna Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej na tle unijnej polityki energetycznej    211
  Alicja Lindert-Zyznarska: Instrumenty finansowe wspierania rozwoju regionów w perspektywie finansowej 2014-2020    226
  Jan Borowiec: Polityka pieniężna w Polsce i w strefie euro – analiza porównawcza    238
  Jarosław Czaja: Działania Rządu RP umożliwiające dostosowanie do zmienności kursów walut    254
  Agnieszka Tkaczyszyn: Nowy kształt struktury instytucjonalnej nadzoru bankowego w Unii Europejskiej    272
  Alina Bartosiewicz: Dokapitalizowanie instytucji finansowych w świetle przepisów o konkurencji Unii Europejskiej    288
  Waldemar Piotr Gil: Międzynarodowa sprawozdawczość finansowa europejskim językiem biznesu    305
  Magdalena Broszkiewicz: Proces konwergencji regulacji ładu korporacyjnego na rynkach kapitałowych krajów Unii Europejskiej    325
  Wawrzyniec Michalczyk: Perspektywy przystąpienia kolejnych krajów do strefy euro    339
  Marta Wincewicz-Bosy: Logistyka i eurologistyka jako elementy systemu integracji międzynarodowej w gospodarce światowej    353
  Łukasz Olipra: Tanie linie lotnicze – nowa „jakość” w przewozach lotniczych w Unii Europejskiej    368
  Joanna Michalczyk: Przemiany w polskim przemyśle spożywczym po akcesji do Unii Europejskiej    387
  Franciszek Kapusta: Drobiarstwo mięsne w Polsce i jego powiązania z rynkiem Unii Europejskiej    398
  Zbigniew Piepiora: Rola Unii Europejskiej w przeciwdziałaniu skutkom katastrof naturalnych    412
  Marcin Nowik: Wpływ Traktatu Lizbońskiego na kształt współpracy rozwojowej pomiędzy Unią Europejską a krajami AKP    423
  Andrzej Raszkowski: Program TACIS w państwach postsowieckich    436
  Nikita Nikiforov, Valery Nikiforov: The main directions of international co-operation in the sphere of higher education    446
  Nikita Nikiforov: ???????????? ??????? ????????? ????? ?????? ? ????????? ???????    458
  Magdalena Biedziak, Joanna Piotrowicz, Marta Rewera: Erasmus – nowy wymiar studiowania. Realizacja Programu LLP Erasmus na wrocławskich uczelniach w latach 2002-2011    471
  Summaries    28
    Ewa Pancer-Cybulska: Social territorial responsibility in the light of sustainable development concept    28
    Sebastian Bobowski: Evolution of EU Cohesion Policy in years 2014-2020    40
    Mirosława Klamut: New mechanisms of territorial cohesion realization in "National Strategy for Regional Development during the period 2010-2020"    56
    Grażyna Adamczyk-Łojewska: Problems of economic convergence and divergence on the example of the European Union countries, including Poland    76
    Urszula Markowska-Przybyła: Integration versus real convergence. Regional convergence in Poland according to classical and alternative methods of research    96
    Małgorzata Markowska, Danuta Strahl: Dynamic classification of EU regions with regard to innovation characteristics level (regarding INPUT)    118
    Małgorzata Markowska: Classification of EU regions by the dynamics of innovation characteristics (regarding INPUT)    137
    Bernadeta Baran: Directions of changes in social policy of the European Union states    150
    Leszek Cybulski: Accomplishment of the European Union’s employment policy in Poland    167
    Joanna Jakubowska: Polish-German labour market after May 1, 2011 – analysis of the situation, implications and forecasts    179
    Agata Chlebicka: Crisis of multiculturalism – an overview of labour market’s chosen problems on the example of the Netherlands    198
    Maciej Żmuda: Europe 2020 strategy as a plan of socio-economic growth of the European Union    210
    Artur Szmaciarski: Energy cooperation of the European Union and the Russian Federation against the background of EU energy policy    225
    Alicja Lindert-Zyznarska: Financial instruments supporting regional development in the financial perspective 2014-2020    237
    Jan Borowiec: Monetary policy in the euro zone and in Poland – a comparative analysis    253
    Jarosław Czaja: Actions of Polish government enabling the adjustment to volatility of exchange rates    271
    Agnieszka Tkaczyszyn: New shape of institutional structure of banking supervision in the European Union    287
    Alina Bartosiewicz: Recapitalisation of financial institutions in the light of the European Union competition law    304
    Waldemar Piotr Gil: International financial reporting as the European business language    324
    Magdalena Broszkiewicz: Convergence process of corporate governance regulations on capital markets of the European Union member states    337
    Wawrzyniec Michalczyk: Perspectives of accession another countries accession to the euro zone – an overview    352
    Marta Wincewicz-Bosy: Logistics and eurologistics as the elements of the system of international integration in the global economy    367
    Łukasz Olipra: Low cost airlines – a new “quality” in the air transport in the European Union    386
    Joanna Michalczyk: Changes in Polish food industry after the accession to the European Union    397
    Franciszek Kapusta: Poultry meat production in Poland and its relation with the European Union market    411
    Zbigniew Piepióra: The role of the European Union in counteracting the results of natural disasters    422
    Marcin Nowik: The impact of the Lisbon Treaty on the EU – ACP states development cooperation    435
    Andrzej Raszkowski: TACIS programme in post-Soviet countries    445
    Nikita Nikiforov, Valery Nikiforov: Główne determinanty międzynarodowej współpracy w zakresie szkolnictwa wyższego    457
    Nikita Nikiforov: Political aspects of joining the Bologna Process by the Baltic states    470
    Magdalena Biedziak, Joanna Piotrowicz, Marta Rewera: Erasmus – new dimension of studying. Implementation of LLP Erasmus at Wroclaw's universities in 2002-2011    489
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia