X

  Wstęp 11
  Część pierwsza. Podstawy koncepcji zarządzania projektami 15
    Rozdział 1. Charakterystyka zarządzania projektami 15
      1.1. Geneza zarządzania projektami 15
        1.1.1. Wstępna interpretacja 15
        1.1.2. Projekt Manhattan 19
        1.1.3. Historyczne egzemplifikacje zarządzania projektami 20
      1.2. Zmiany i rozwój a zarządzanie projektami w działalności firmy 23
      1.3. Pojęcie projekt i zakres koncepcji zarządzania projektami 29
      1.4. Typy i rodzaje projektów 32
      1.5. Rozwinięta definicja zarządzania projektami i terminów zbliżonych 34
      Literatura zalecana 37
    Rozdział 2. Specyfika projektów ekonomicznych i organizacyjnych 37
      2.1. Tematyka projektów ekonomicznych i organizacyjnych 37
      2.2. Uniwersalne ujęcie metodyki badań 39
      2.3. Dyspozycje projektów ekonomicznych i organizacyjnych 42
        2.3.1. Typy dyspozycji projektów 42
        2.3.2. Przykłady dyspozycji projektów 43
        2.3.3. Karta projektu 46
        2.3.4. Struktura prac projektowych i kamienie milowe 51
      2.4. Definiowanie projektu 53
      2.5. Procedura operacjonizacji 54
      2.6. Makiety badawcze i listy kontrolne 55
      2.7. Projekty techniczne a projekty ekonomiczne i organizacyjne 62
      Literatura zalecana 68
    Rozdział 3. Instytucjonalne formy zarządzania projektami 69
      3.1. Struktura systemu projektowania 69
      3.2. Organizacja zespołów projektowych 74
        3.2.1. Dobór pracowników 74
        3.2.2. Modele strukturalne zespołów projektowych 80
      3.3. System zadaniowy przedsiębiorstwa 84
      3.4. Struktury stacjonarne 90
        3.4.1. Organizacja biur projektów 90
        3.4.2. Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie 93
        3.5. Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie a doskonalenie systemu motywacyjnego 98
      Literatura zalecana 99
    Rozdział 4. Planowanie przebiegu i zasobów projektu 100
      4.1. Planowanie cyklu projektowo-realizacyjnego 100
      4.2. Przygotowanie studium wykonalności inwestycji 105
      4.3. Organizacja systemu zarządzania projektami 109
      4.4. Opracowanie harmonogramów 110
      4.5. Kosztorys projektu 111
      4.6. Budżetowanie 114
      4.7. Proces kontroli 120
        4.7.1. Nadzór a kontrola 120
        4.7.2. Organizacja systemu kontroli 122
        4.7.3. Controlling 125
      4.8. Informatyczne narzędzia zarządzania projektami 127
      4.9. Aplikacje informatyczne 128
        4.9.1. Zarządzanie funduszem czasu i harmonogramowanie 128
        4.9.2. Wykresy sieciowe i metoda PERT 131
        4.9.3. Planowanie zasobów 134
        4.9.4. Analiza finansowa i budżetowanie 136
        4.9.5. Kosztorysowanie 138
        4.9.6. Wspomaganie pracy biura projektów 142
      Literatura zalecana 145
    Rozdział 5. Standardowe metody oceny projektów 146
      5.1. Decyzje rozwojowe 146
      5.2. Przegląd kryteriów oceny 147
      5.3. Zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu 151
      5.4. Średni ważony koszt kapitału 152
      5.5. Strategie stosowania standardowych metod dyskontowych 155
      5.6. Metoda Earned Value 156
      5.7. Rachunek koordynacyjny w zarządzaniu portfelem projektów 162
      5.8. Metoda Project Finance 167
      Literatura zalecana 171
    Rozdział 6. Metody oceny agregatowej w diagnozie i projektowaniu 172
      6.1. Przeznaczenie oceny agregatowej w zarządzaniu projektami 172
      6.2. Analiza preferencji jako metoda oceny agregatowej projektów 173
        6.2.1. Ogólne ujęcie analizy preferencji 173
        6.2.2. Zasady analizy preferencji 174
        6.2.3. Struktura systemu badawczego 176
        6.2.4. Ocena sprawdzająca w diagnozie i projektowaniu 179
      6.3. Ważenie kryteriów oceny 180
        6.3.1. Metoda opinii ekspertów 180
        6.3.2. Badanie zgodności opinii ekspertów 183
      6.4. Metoda rangowania 186
      6.5. Metoda punktacji 189
        6.5.1. Ogólna charakterystyka metody punktacji 189
        6.5.2. Systemy oceniania przez punktację 190
        6.5.3. Punktowa ocena sprawdzająca 198
      6.6. Wskaźnikowa ocena sprawdzająca 199
        6.6.1. Wskaźniki skuteczności jako mierniki oceny sprawdzającej 199
        6.6.2. Metoda normalizacji ilorazowej 200
      6.7. Metoda indeksów testujących w wielokryterialnym modelu wyboru wariantu racjonalnego 202
      6.8. Ranking kwalifikowany projektów 205
      6.9. Kategoryzacja projektów 206
      6.10. Regulamin podejmowania decyzji dla systemu dwustopniowej oceny projektów (SDOP) 209
      Literatura zalecana 212
  Część druga. Metodyki badawcze w praktyce projektowania 215
    Rozdział 7. Ogólne zasady i koncepcje projektowania 215
      7.1. Pojęcie procesu projektowego 215
      7.2. Zasady projektowania 215
      7.3. Zarys klasycznych i współczesnych metodyk ogólnych projektowania 222
        7.3.1. Nauka o projektowaniu a metodyki ogólne w nauce organizacji i zarządzania 222
        7.3.2. Podejście prakseologiczne 232
        7.3.3. Analiza systemowa 235
        7.3.4. Podejście funkcjonalne i metoda analizy wartości 245
        7.3.5. Podejście eksperckie 255
        7.3.6. Metoda scenariuszowa 257
        7.3.7. Metodyka PMI 263
      7.4. Projektowanie usprawniające i bazowe 265
      7.5. Uniwersalne ujęcie procesu projektowo-realizacyjnego 267
      Literatura zalecana 269
    Rozdział 8. Projektowanie strategii zarządzania 270
      8.1. Podział strategii zarządzania 270
        8.1.1. Ramowy podział strategii zarządzania 270
        8.1.2. Strategie podstawowe 274
        8.1.3. Strategie dziedzin gospodarowania 277
        8.1.4. Strategie konkurencji a strategie marketingowe 278
        8.1.5. Strategie funkcjonalne 283
      8.2. Formułowanie strategii zarządzania w kontekście globalizacji 287
        8.2.1. Internacjonalizacja a globalizacja 287
        8.2.2. Globalne planowanie strategiczne 288
        8.2.3. Globalne strategie zarządzania 290
      8.3. System celów jako podstawa projektowania strategii zarządzania 292
        8.3.1. Formuły celów 292
        8.3.2. Klasyfikatory celów 294
        8.3.3. Zasady projektowania systemu celów 295
        8.3.4. Techniki wyboru celów 296
      8.4. Opcja strategiczna 297
        8.4.1. Pojęcie opcji strategicznej 297
        8.4.2. Metodyka analizy opcji strategicznych 301
      8.5. Metodyka projektowania strategii zarządzania 301
        8.5.1. Program działalności globalnej przedsiębiorstwa 301
        8.5.2. Fazy metodyki projektowania programu DGP 302
      Literatura zalecana 305
    Rozdział 9. Ryzyko i wykonalność projektów 306
      9.1. Istota ryzyka w zarządzaniu projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi 306
      9.2. Rodzaje ryzyka projektów 307
      9.3. Ryzyko w projektach strategii zarządzania 309
        9.3.1. Model decyzyjny z uwzględnieniem ryzyka 309
        9.3.2. Obliczanie ryzyka 310
      9.4. Model wyboru wariantu projektowego z uwzględnieniem wskaźnika wykonalności 311
        9.4.1. Formuła wskaźnika wykonalności 311
        9.4.2. Charakterystyka modelu 313
        9.4.3. Model wyboru wariantu projektowego na podstawie funkcji decyzyjnej Fw 315
      9.5. Bezpieczeństwo strategiczne a ryzyko wariantów projektowych 316
        9.5.1. Pojęcie bezpieczeństwa strategicznego 316
        9.5.2. Metoda wyboru optymalnej projekcji w warunkach ryzyka 319
      9.6. Prawdopodobieństwo subiektywne jako miara ryzyka 322
        9.6.1. Model prawdopodobieństwa trendu 322
        9.6.2. Metoda punktacji w obliczaniu prawdopodobieństwa subiektywnego 323
      9.7. Zarządzanie ryzykiem projektu 325
      Literatura zalecana 328
    Rozdział 10. Metody analizy procesów 329
      10.1. Geneza podejścia procesowego 329
        10.1.1. Istota podejścia procesowego 329
        10.1.2. Proces zarządzania 330
        10.1.3. Podejście procesowe w zarządzaniu operacyjnym 332
      10.2. Analiza procesów pracy 338
        10.2.1. Kierunki doskonalenia procesów pracy 338
        10.2.2. Podstawy badań analitycznych 339
        10.2.3. Analiza potencjału pracy 343
      10.3. Analiza produktywności 346
        10.3.1. Produktywność standardowa a produktywność strukturalna 346
        10.3.2. Założenia koncepcji produktywności strukturalnej 346
        10.3.3. Klasyfikator kosztów w rachunku produktywności 348
        10.3.4. Procedura obliczeniowa w rachunku produktywności 350
        10.3.5. Strategia poprawy produktywności 352
        10.3.6. Produktywność progowa 354
        10.3.7. Produktywność nieobciążona 356
      10.4. Instrumenty planowania cen i kosztów w działalności operacyjnej 357
        10.4.1. Podstawowe kierunki badań 357
        10.4.2. Rachunek kosztów docelowych działalności firmy 357
        10.4.3. Zarządzanie kosztami w cyklu życia produktu 361
        10.4.4. Doskonalenie struktury łańcucha wartości 363
        10.4.5. Rachunek dyskontowy w programowaniu działalności operacyjnej 365
      10.5. Analiza niezawodności procesów eksploatacyjnych 366
      10.6. Rachunek kosztów procesów 371
      Literatura zalecana 374
    Rozdział 11. Metodyka zarządzania programami i projektami europejskimi 375
      11.1. System pomocy strukturalnej 375
        11.1.1. Cele Narodowego Planu Rozwoju 375
        11.1.2. Podstawy Wsparcia Wspól noty (PWW) 380
        11.1.3. Programy operacyjne 382
        11.1.4. Uzupełnienia programów operacyjnych 385
        11.1.5. Kierunki interwencji Funduszu Spójności 385
        11.1.6. Inicjatywy wspólnotowe 386
      11.2. System zarządzania programami operacyjnymi 386
        11.2.1. Struktura programu operacyjnego na przykładzie SPO. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw 386
        11.2.2. Schemat ogólny systemu zarządzania SPO. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw 389
      11.3. Zarządzanie projektami w sferze programów operacyjnych 393
        11.3.1. Kryteria wyboru projektów 393
        11.3.2. Procedury zarządzania projektami 394
      11.4. Zarządzanie cyklem projektowym (ZCP) 397
      11.5. Macierz projektu 397
      Literatura zalecana 398
    Rozdział 12. Organizacja systemu zarządzania jakością 401
      12.1. Kierunki badań w zarządzaniu jakością 401
      12.2. Wieloaspektowe podejście badawcze w doskonaleniu organizacji systemu zarządzania jakością 404
      12.3. Projektowanie organizacji systemu zarządzania jakością 407
        12.3.1. Cele i funkcje w doskonaleniu jakości 407
        12.3.2. Modele struktury organizacyjnej 409
      12.4. Organizacja kontroli w systemie zarządzania jakością 411
        12.4.1. Procedura kontroli operacyjnej 411
        12.4.2. Podejścia do sprawozdawczości finansowej w zakresie kosztów jakości 414
        12.4.3. Controlling jakości 418
      12.5. Idea autonomicznego systemu zarządzania jakością 420
      Literatura zalecana 423
    Rozdział 13. Metodyka projektowania zmian w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa 424
      13.1. Kierunki projektowania zmian w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstw 424
        13.1.1. Zewnętrzne i wewnętrzne zmiany strukturalne 424
        13.1.2. Ogólne rozwiązania formy organizacyjnej zewnętrznej jednostek gospodarczych 425
        13.1.3. Typologia jednostek organizacyjnych 426
        13.1.4. Konfiguracja struktury organizacyjnej przedsiębiorstw 429
      13.2. Organizacja małych i średnich firm 435
      13.3. Duże związki gospodarcze 438
      13.4. Projekty rozwiązań strukturalnych zarządzania kontraktowego w praktyce przedsiębiorstw polskich 442
        13.4.1. Przesłanki zarządzania kontraktowego w polityce prywatyzacyjnej 442
        13.4.2. Zarządca w przedsiębiorstwach państwowych 444
        13.4.3. Grupy zarządzające (GZ) w koncepcji programu prywatyzacji z restrukturyzacją (kontrakt menedżerski z okresu do 1996 r.) 449
        13.4.4. Zarządzanie kontraktowe w przepisach Ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych 451
        13.4.5. Firmy zarządzające (FZ) majątkiem Narodowych Funduszy Inwestycyjnych w świetle Ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o Narodowych Funduszach Inwestycyjnych i ich prywatyzacji 452
      13.5. Projekty nowych rozwiązań strukturalnych dla dużych związków gospodarczych w Polsce 457
      13.6. Strategiczne jednostki gospodarcze 464
        13.6.1. Organizacja strategicznych jednostek gospodarczych 464
        13.6.2. Zasady funkcjonowania centrów biznesu 466
      Literatura zalecana 472
    Rozdział 14. Projektowanie organizacji systemów referencyjnych zarządzania 473
      14.1. Informacja menedżerska jako przedmiot metodologii procesu zarządzania 473
      14.2. Pojęcie systemu referencyjnego zarządzania (SRZ) 475
        14.2.1. Językowy obraz świata a rzeczywistość pozajęzykowa 475
        14.2.2. Referencja 477
        14.2.3. Postacie znaczenia 477
        14.2.4. System referencyjny 478
        14.2.5. System referencyjny zarządzania (SRZ) 480
      14.3. Typy i rodzaje systemów referencyjnych zarządzania (SRZ) 481
      14.4. Systemy informacji menedżerskiej (SIM) a systemy referencyjne zarządzania (SRZ) 483
      14.5. Organizacja procesów informacyjnych 486
      14.6. Założenia koncepcji projektowania systemów referencyjnych zarządzania 489
      14.7. Metodyka projektowania organizacji procesów informacyjnych 491
      14.8. Analiza funkcjonalna informacji menedżerskiej 495
        14.8.1. Podejście funkcjonalno-lingwistyczne w badaniu informacji menedżerskiej 495
        14.8.2. Zakres badań w analizie funkcjonalnej informacji menedżerskiej 497
      Literatura zalecana 499
  Bibliografia 500
  Indeks rzeczowy 507
Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron  

512

Kategoria

Zarządzanie projektami

ISBN-13

978-83-01-14846-1

Numer wydania

1

Język publikacji

polski

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

5.0 / 5 (1 głosów)
Wypożyczenie

Dostęp online przez aplikację myIBUK. Formaty plików: ibuk

X Format IBUK - ebook dostępny do wypożyczenia

- format książki elektronicznej
- bez instalowania oprogramowania, wystarczy przeglądarka internetowa oraz dostęp do Internetu,
- książka dostępna na Twojej półce w koncie myIBUK,
- dodatkowe funkcje: dodawanie notatek, tagów, zaznaczania fragmentów i cytatów,
- po pobraniu książka dostępna również bez dostępu do internetu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych IBUK »


od 4,92

Wypożycz teraz

Opis

Podstawowy podręcznik akademicki do przedmiotów Zarządzanie projektami i Metody i techniki projektowania, wykładanych na kierunkach zarządzania i marketingu. Stanowi kompleksowe ujęcie zagadnień związanych z zarządzaniem projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi w przedsiębiorstwie. W opracowaniu połączono podstawy teoretyczne i metodologiczne z praktyką gospodarczą.


Praca podzielona jest na 2 części.


W części pierwszej scharakteryzowano istotę zarządzania projektami, ich specyfikę, formy organizacyjne, metody projektowania, fazy procesu projektowania i ocenę projektu.


Część druga zawiera rozwiązania praktyczne, w tym instrumenty analityczno-decyzyjne, wykorzystywane w zarządzaniu projektami, oraz przegląd zastosowań projektowania w dziedzinie ekonomicznej i organizacyjnej.


Książka przeznaczona dla studentów, doktorantów i pracowników naukowych uczelni wyższych na kierunkach zarządzania i marketingu oraz praktyków zainteresowanych realizowaniem projektów w różnego rodzaju przedsiębiorstwach.


Sprawd? nowy abonament - to si? op?aca!
Ebook dost?pny w abonamencie
Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 1 )
1
0
0
0
0
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!