Polityka spójności w okresie 2014-2020 a rozwój regionów Europy

-20%

Polityka spójności w okresie 2014-2020 a rozwój regionów Europy

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

12,0015,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Wiodący temat obecnego zbioru nawiązuje do aktualnych dylematów polityki spójności związanych ze zbliżającym się zakończeniem obecnej perspektywy programowej 2007–2013 oraz koniecznością finalizowania prac nad ustaleniami na lata 2014–2020. Jak zawsze w takim momencie jest zasadne formułowanie kierunków rozwoju na nowy okres oraz dokonywanie ocen i podsumowań dotychczasowych efektów polityki spójności. Ta problematyka jest podejmowana przez autorów niniejszego zbioru z zastosowaniem różnych kryteriów i perspektyw badawczych, potwierdzając jej wielowątkowość i złożoność oraz interdyscyplinarny charakter. Stworzenie struktury tego tomu nie było zatem łatwe.


Za właściwe uznano wyodrębnienie dwóch zasadniczych części opracowania: pierwsza to Polityka spójności w Polsce w kontekście wyzwań rozwojowych, druga – Polityka spójności w doświadczeniach polskich regionów. Ten podział artykułów pozwala na uwypuklenie głównych celów badawczych sformułowanych przez autorów, należy jednak podkreślić, że nie są to cele jedyne. Wśród artykułów można znaleźć odniesienia do głównych wątków zaproponowanych do dyskusji przez organizatorów konferencji, np. strategiczny wymiar polityki spójności, uwarunkowania i efekty jej realizacji w Polsce i w regionach, wymiar przestrzenny polityki rozwoju, wzmocnienie współpracy i partnerstwa między polityką spójności a politykami sektorowymi na poziomie regionu czy zintegrowane podejście do rozwoju regionów w świetle wyzwań rozwojowych.


Liczba stron241
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
ISBN-13978-83-7695-151-5
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    9
  Część 1. Polityka spójności w Polsce w kontekście wyzwań rozwojowych    11
    Marek W. Kozak: Polska polityka spójności – wyzwania    13
    Stanisław Korenik: Region ekonomiczny wobec nowych wyzwań    25
    Krystian Heffner, Piotr Gibas: Regiony słabiej rozwinięte a efekty polityki spójności w Polsce    36
    Magdalena Pronobis: Polityka regionalna Unii Europejskiej: źródła nieefektywności    53
    Urszula Kalina-Prasznic: Systemy emerytalne a spójność społeczna    65
    Małgorzata Rogowska: Znaczenie kultury w polityce spójności UE    75
    Danuta Legucka: Determinanty rozwoju obszarów wiejskich a polityka spójności Unii Europejskiej    84
    Monika Słupińska: Regiony w europejskiej polityce spójności w okresie 2014–2020    96
    Alicja Zakrzewska-Półtorak: Możliwości poprawy skuteczności administracji publicznej w kontekście założeń polityki spójności Unii Europejskiej na lata 2014–2020    107
    Ewa Szostak: Polityka innowacyjna w Polsce wobec wyzwań strategii Europa 2020    117
  Część 2. Polityka spójności w doświadczeniach polskich regionów    129
    Barbara Kryk, Beata Skubiak: Współczesny paradygmat rozwoju i realizacja polityki strukturalnej w regionie zachodniopomorskim w latach 2004–2008    131
    Joanna Kenc: Rozwój współpracy partnerskiej miast Dolnego Śląska    143
    Iwona Kukulak-Dolata: Analiza potencjału integracji cyfrowej mazowieckich instytucji samorządowych    154
    Wioletta Czemiel-Grzybowska: Wsparcie rozwoju eksportu przedsiębiorstw w województwie podlaskim w ramach polityki spójności    163
    Alicja Małgorzata Graczyk: Realizacja celów polityki spójności na przykładzie rozwoju morskich farm wiatrowych w Polsce    174
    Andrzej Graczyk: Ekonomiczne problemy wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej    182
    Dorota Rynio: Polityka spójności a nowy paradygmat polityki regionalnej w Polsce    192
    Agnieszka Wojewódzka-Wiewiórska: Zróżnicowanie powiatów w Polsce w zakresie poziomu rozwoju społeczno-ekonomicznego    202
    Anna Nowak: Rola rolnictwa jako integralnego elementu rozwoju polskich regionów    212
    Wiesława Lizińska, Roman Kisiel, Lucyna Szczebiot-Knoblauch: Uwarunkowania rozwoju Specjalnych Stref Ekonomicznych w Polsce i jego perspektywy    223
    Maria Bucka: Funkcjonowanie polskich przedsiębiorstw w okresie spowolnienia gospodarczego w Polsce    233
  Summaries    24
    Part 1. Cohesion Policy in Poland in the context of development challenges    24
      Marek W. Kozak: Polish cohesion policy – challenges ahead    24
      Stanisław Korenik: Economic region towards new challenges    35
      Krystian Heffner, Piotr Gibas: Lesser developed regions and cohesion policy effects in Poland    52
      Magdalena Pronobis: Regional Policy of the European Union: sources of ineffectiveness    64
      Urszula Kalina-Prasznic: Pension systems and social cohesion    74
      Małgorzata Rogowska: The importance of culture in the EU cohesion policy    83
      Danuta Legucka: Determinants of rural development and the European Union cohesion policy    95
      Monika Słupińska: Regions in European cohesion policy during the period 2014-2020    106
      Alicja Zakrzewska-Półtorak: Opportunities to improve the effectiveness of public administration in the context of EU cohesion policy 2014-2020    116
      Ewa Szostak: Innovation policy in Poland towards the challenge of Europe 2020 Strategy    127
    Part 2. Cohesion Policy in Polish regions experience    142
      Barbara Kryk, Beata Skubiak: Modern paradigm of development and implementation of structural policies in the West Pomeranian region in the years 2004–2008    142
      Joanna Kenc: The development of town twinning cooperation in Lower Silesia    153
      Iwona Kukulak-Dolata: Analysis of the digital integration potential of the Mazowieckie local government institutions    162
      Wioletta Czemiel-Grzybowska: Support of export development of businesses in Podlaskie voivodeship in the cohesion policy    173
      Alicja Małgorzata Graczyk: Cohesion policy accomplishment based on offshore wind farms development in Poland    181
      Andrzej Graczyk: Economic problems of energy use in public service buildings    191
      Dorota Rynio: Cohesion Policy and a new paradigm of regional policy in Poland    201
      Anna Wojewódzka-Wiewiórska: Districts division in Poland in terms of the socio-economic development level    211
      Anna Nowak: The role of agriculture as an integral element of Polish regions development    222
      Wiesława Lizińska, Roman Kisiel, Lucyna Szczebiot-Knoblauch: Conditions for the development of special economic zones in Poland and its perspective    232
      Maria Bucka: Behavior of Polish enterprises during economic slowdown in Poland    241
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia