Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji. W kierunku respektowania interesów pracowników

Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji. W kierunku respektowania interesów pracowników

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

22,00

cena referencyjna

cena zawiera podatek VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

W prezentowanym tutaj zbiorze artykułów, opatrzonych podtytułem „W kierunku respektowania interesów pracobiorców”, podjęto kwestię realizacji oczekiwań dwóch podstawowych grup interesariuszy wewnętrznych, tj. pracodawców i pracobiorców. Na tle zmieniającej się organizacji ukazano rosnące znaczenie interesów pracowniczych oraz zasadność ich uwzględniania, także w kontekście przeobrażeń w aksjologicznych aspektach pracy. Opracowanie anglojęzyczne odnosi się głównie do przebiegu procesu zarządzania uwarunkowanego podejściem do interesów pracowniczych, co znalazło odzwierciedlenie w jego podtytule.


W oglądzie rozpatrywanego obszaru badawczego główne znaczenie nadano wiedzy o rzeczywistości, a zatem i aktywnemu poznawaniu realiów zarządzania. Ukierunkowaniu na potrzeby praktyki gospodarczej towarzyszy chęć rozwoju myśli naukowej z zakresu zarządzania. Za swoistą wytyczną poszukiwań badawczych przyjęliśmy słowa naszego mentora Profesora Bera Hausa, że „…kształtowaniu się tendencji do wzrostu siłowego i administracyjnego kierowania przedsiębiorstwami przeciwstawiać się będzie tendencja do demokratyzacji życia przedsiębiorstwa w związku z dwoma faktami: wzrostem roli demokracji w zarządzaniu państwem i gminami oraz wzrostem poczucia swojej wartości młodszych pokoleń, wstępujących w wiek produkcyjny”. Nadzieję na pozytywne zmiany w obszarze respektowania interesów pracobiorców należy także łączyć z zaznaczającym się w literaturze przedmiotu – także i tutaj – trendem popularyzującym potrzebę wzrostu zaufania w organizacji; zaufanie stanowi bowiem zarówno warunek, jak i następstwo zmniejszania rozziewu interesów.


Przedstawiony tutaj zbiór artykułów został ujęty w ramach pięciu części dotyczących:


1) różnorodności i zmienności interesów pracobiorców,


2) postaw pracodawców wobec zasadności respektowania interesów pracowniczych,


3) równowagi praca – życie jako ważnego interesu współczesnego pracobiorcy,


4) narzędziowego i podmiotowego aspektu harmonizowania interesów pracodawcy i pracobiorców,


5) poszukiwania możliwości kreowania wspólnoty interesów w organizacji.


Wyrażamy nadzieję, że niniejsza publikacja stanie się zaczynem szerokiej dyskusji nad budowaniem organizacji raczej na ludziach niż na technice, a zatem skłonnej rozpatrywać i uwzględniać ich często zmienne pragnienia i oczekiwania. Wydaje się, iż będzie temu sprzyjać – zaznaczająca się wyraźnie w prezentowanym cyklu – ludzka strona organizacji, z występującą w jej obrębie grą interesów, a zarazem konfliktów. Ludzie różnie myślą i różnie chcą działać, co wymaga odpowiedniej polityki ukierunkowanej na budowanie koalicji i wzajemnych wpływów, istotnie oddziałujących na życie organizacji.


Rok wydania2011
Liczba stron366
KategoriaZarządzanie zasobami ludzkimi (HR)
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
ISBN-13978-83-7695-155-3
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    11
  Część 1. Interesy pracobiorców – ich różnorodność i zmienność    13
    Stefan Lachiewicz: Oddziaływanie zmian w polskim systemie gospodarczym na relacje: kadra kierownicza – pracownicy przedsiębiorstw    15
    Adam Dzidowski: Podejście antropologiczne w rozpoznawaniu interesów pracobiorców    22
    Małgorzata Striker: Współczesny rynek pracy a oczekiwania pokolenia Y wobec zatrudnienia – wyniki badań empirycznych    30
    Magdalena Dunikowska: Pracownicy jako interesariusze w procesach fuzji i przejęć przedsiębiorstw    39
    Bernadette Jonda: Sytuacja pracowników administracji gminnych wobec zmieniających się wymagań. Wybrane wyniki z badań porównawczych w polskich i niemieckich urzędach gminnych    48
    Agnieszka Bera: Dysfunkcje partycypacji w środowisku contact center    58
    Monika Król-Stępień: Wizerunek przedsiębiorców świadczących usługi publiczne – w świetle ustawy o przejrzystości    66
    Danuta Kunecka: Interesy pracowników medycznych na tle restrukturyzacji zatrudnienia w sektorze zdrowia    73
  Część 2. Pracodawcy wobec respektowania interesów pracobiorców    81
    Jacek Bendkowski: Przesłanki rozwoju zaufania w środowisku wirtualnym    83
    Łukasz Skowron: Indeks ISMP jako nowoczesna metoda pomiaru poziomu satysfakcji i motywacji pracowników    90
    Barbara Chomątowska: Promocja zdrowia w miejscu pracy    99
    Izabela Kołodziejczyk-Olczak: Szkolenie jako element wspierający pracowników w wieku powyżej 50 lat w świetle projektu Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+    107
    Anna Lipka: Jakość działań stymulujących zaangażowanie pracobiorców    117
    Katarzyna Wojtaszczyk: Respektowanie interesów pracowników warunkiem budowania silnej marki pracodawcy    126
    Anna Rogozińska-Pawełczyk: Kontrakt psychologiczny w organizacji – w poszukiwaniu nowej równowagi    135
    Joanna Cewińska: Pracodawcy wobec badań opinii zatrudnionych    147
    Agata Borowska-Pietrzak: Rola motywacji niematerialnej w kształtowaniu zaangażowania pracowników    154
    Michał Kapias: Odpowiedzialność społeczna jako sposób realizacji personalistycznej koncepcji pracy ludzkiej    163
  Część 3. Równowaga praca – życie interesem współczesnego pracobiorcy    171
    Grażyna Gruszczyńska-Malec, Kinga Hoffmann: Praca zawodowa w systemie wartości jednostki w kontekście kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa    173
    Wanda Kopertyńska: Równowaga praca zawodowa a życie prywatne pracowników – doświadczenia badawcze z przedsiębiorstw    183
    Alicja Smolbik-Jęczmień: Wpływ rozwoju kariery zawodowej pracownika na zachowanie równowagi między pracą a życiem    191
    Grażyna Bartkowiak: Dobrostan pracowników, poziom „zdrowia organizacji” a ich zadowolenie z pracy i zaangażowanie w osiąganie celów organizacji    199
    Paweł Łukasik, Arkadiusz Potocki: Wybrane aspekty wypalenia zawodowego w pracy menedżera    211
  Część 4. Harmonizowanie interesów pracodawcy i pracobiorców – aspekt narzędziowy i podmiotowy    219
    Janusz Strużyna: Miopia zarządzania zasobami ludzkimi na tle ewolucji polskich organizacji    221
    Tomasz Kawka: Rola funkcji personalnej w kontekście zmieniającej się organizacji    234
    Urszula Skurzyńska-Sikora: Kompetencje organizacji w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi    244
    Agnieszka Izabela Baruk: Budowanie organizacji sprzyjającej ludziom w kontekście oczekiwań potencjalnych pracowników    252
    Henryk Bieniok: Inteligencja emocjonalna menedżera    261
    Anna Balcerek-Wieszala: Badanie opinii pracowników jako narzędzie doskonalenia zarządzania zasobami ludzkimi    271
    Magdalena Czupryńska: Kultura organizacyjna i polityka personalna w kontekście realizacji interesów pracowników hotelu    282
    Liliana Mierzwińska: Kształtowanie zaangażowania pracowników IT w strategii personalnej przedsiębiorstwa X    291
    Stanisław Nowosielski: Orientacja na pracownika jako klienta wewnętrznego w organizacji    298
  Część 5. W poszukiwaniu wspólnoty interesów w organizacji    311
    Monika Rogozińska, Katarzyna Susabowska, Janusz Strużyna: Analiza i ocena wykorzystania technik manipulacji i indoktrynacji w szkoleniach wprowadzających do pracy    313
    Dagmara Lewicka: Wkład funkcji personalnej we wspieranie innowacyjności przedsiębiorstwa – analiza czynnikowa    322
    Anna Sitko-Lutek, Dorota Chmielewska-Muciek: Kultura organizacyjna przedsiębiorstw informatycznych w Polsce    334
    Małorzata Król: Samoocena zaangażowania pracowników tymczasowych    341
    Anna Pietruszka-Ortyl: Dzielenie się wiedzą wśród profesjonalistów jako determinanta ich kreatywności    350
    Małgorzata Trenkner: Kształtowanie środowiska sprzyjającego kreatywności pracowników w przedsiębiorstwach zorientowanych projakościowo    359
  Summaries    21
    Stefan Lachiewicz: Influence of changes in Polish economic system on relationships between managers and workers of enterprises    21
    Adam Dzidowski: Anthropological approach in recognising the employers’ interests    29
    Małgorzata Striker: Modern labour market and expectations of Generation Y to employment – the results of research    38
    Magdalena Dunikowska: Employees as stakeholders in mergers and acquisitions    47
    Bernadette Jonda: The situation of administrative staff in communes in the light of changing terms and conditions: selected results of comparison studies in Polish and German communes    57
    Agnieszka Bera: Dysfunction of participation in the Contact Center environment    65
    Monika Król-Stępień: The image of public service companies - in view of the law on transparency    72
    Danuta Kunecka: Medical professionals’ interests in relation to structural changes in the health care sector    79
    Jacek Bendkowski: Conditions for development of trust in virtual environment    89
    Skowron Łukasz: ISMP index as the modern method of employee satisfaction and motivation measurement    98
    Barbara Chomątowska: Health promotion in workplace    106
    Izabela Kołodziejczyk-Olczak: Training as a support for workers aged over 50 years in the light of the project Equalising Opportunities on the Labour Market for People Aged 50+    116
    Anna Lipka: Quality of actions stimulating employees’ commitment    125
    Katarzyna Wojtaszczyk: Meeting the employees' needs in the process of strengthening employer brand image    134
    Anna Rogozińska-Pawełczyk: Psychological contract in the organization – to find a new balance    146
    Joanna Cewińska: Employers towards employees' opinions – the results of empirical research    153
    Agata Borowska-Pietrzak: Importance of nonmaterial motivation in creating employees commitment    162
    Michał Kapias: Social responsibility as a way of realization of the personalistic conception of human work    170
    Grażyna Gruszczyńska-Malec, Kinga Hoffmann: Work in an individual system of values in organizational culture context    182
    Wanda Kopertyńska: Employees’ work-life balance – practice experiences    190
    Alicja Smolbik-Jęczmień: The impact of development of professional on the maintenance of work-life balance    198
    Grażyna Bartkowiak: Employees well-being, job satisfaction, “organizational health” and workers’ engagement in organizational goals    210
    Paweł Łukasik, Arkadiusz Potocki: Selected burnout aspects in manager’s work    217
    Janusz Strużyna: Myopia human resource management on the background of the evolution of polish organizations    233
    Tomasz Kawka: Significance of HRM in a context of organizational changes    243
    Urszula Skurzyńska-Sikora: Organization competences in the human resources management    251
    Agnieszka Izabela Baruk: Building an organization favourable for people in the context of potential employees’ expectations    260
    Henryk Bieniok: Emotional intelligence of a manager    270
    Anna Balcerek-Wieszala: Employees opinion survey as a tool of human resources management improvement    281
    Magdalena Czupryńska: Organizational culture and personnel policy in the context of hotel employees’ interests    290
    Liliana Mierzwińska: Shaping the organizational commitment of the IT employees in the personnel strategy of “X” enterprise    297
    Stanisław Nowosielski: Internal customer relationship in the company    309
    Monika Rogozińska, Katarzyna Susabowska, Janusz Strużyna: Analysis and evaluation of manipulation and indoctrination processes during induction courses    321
    Dagmara Lewicka: Influence of personnel function in supporting innovative enterprise – analysis of factors    333
    Agnieszka Sitko-Lutek, Dorota Chmielewska-Muciek: Organizational culture of information technology companies in Poland    340
    Małgorzata Król: Self-evaluation of the temporary workers’ commitment    349
    Anna Pietruszka-Ortyl: Knowledge sharing among professionals as a determinant of their creativity    358
    Małgorzata Trenkner: Developing an environment conducive to creativity of employees in quality-oriented enterprises    366
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia