X

  Anna Niewiadomska, Bariery wzrostu zatrudnienia w Polsce 9
  Dionizy Niezgoda, Zmiany efektywności substytucji pracy ludzkiej kapitałem w towarowych gospodarstwach rolnych w Polsce 22
  Magdalena Olczyk, Znaczenie sektora usług w gospodarce polskiej – analiza z wykorzystaniem tablicy przepływów międzygałęziowych 33
  Luiza Ossowska, Zmiany poziomu uwarunkowań demograficznych obszarów wiejskich województwa pomorskiego 45
  Renata Pęciak, Prawo rynków w ujęciu Jeana-Baptiste’a Saya oraz polemika wokół autorstwa prawa 58
  Mieczysław Piechnik, Innowacyjność makroregionu Polski Wschodniej w latach 2000-2013. Problemy, tendencje, perspektywy 70
  Jakub Piecuch, Grecja w objęciach kryzysu. Przemiany społeczno-ekonomiczne na Półwyspie Peloponeskim 84
  Robert Pietrzykowski, Rynek nieruchomości rolniczych i jego makroekonomiczne uwarunkowania – ujęcie przestrzenne 94
  Elżbieta Pohulak-Żołędowska, Szkolnictwo wyższe w tworzeniu innowacji dla gospodarki wiedzy 107
  Adriana Politaj, Andrzej Koza, Efektywność zatrudnienia dotowanego osób niepełnosprawnych w Polsce w latach 2007-2010 119
  Bogusława Puzio-Wacławik, Telepraca jako elastyczna forma zatrudnienia 131
  Joanna Rakowska, Demografia MŚP w latach 2005-2009 w wybranych gminach na podstawie danych z ewidencji działalności gospodarczej 141
  Marcin Ratajczak, Odpowiedzialny biznes (CSR) w ramach obszaru „społeczeństwo” 154
  Magdalena Rękas, Efektywność aktywnej polityki rynku pracy (ALMP) w Polsce w latach 2005-2009 163
  Janusz Rosiek, Procesy konwergencji krajów Unii Europejskiej w latach 2000-2010 176
  Katarzyna Stabryła-Chudzio, Zmiany w nadzorze nad polityką budżetową w unii gospodarczej i walutowej 189
  Dariusz Eligiusz Staszczak, Wpływ zmian kursów walutowych na handel międzynarodowy w warunkach globalnej recesji 199
  Magdalena Stawicka, Wybrane aspekty kryzysu gospodarczego w strefie euro: przykład Grecji 213
  Stanisław Swadźba, Kryzys gospodarczy lat 2008-2009 a zmiany w sferze regulacyjnej gospodarki 223
  Alina Szepelska, Inwestycje przedsiębiorstw w rozwój kapitału ludzkiego 235
  Piotr Szkudlarek, Społeczeństwo informacyjne w Polsce w warunkach zmienności otoczenia makroekonomicznego 248
  Paweł Szudra, Znaczenie czynników lokalizacji w rozwoju przedsiębiorstw 259
  Urszula Szulczyńska, Beata Poszwa, Sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy w świetle badań ankietowych 270
  Anita Szymańska, Możliwości stosowania idei flexicurity w praktyce 282
  Anna Szymczak, Cena kapitału i pracy a inwestycje oraz zatrudnienie w gospodarce narodowej 295
  Arkadiusz Świadek, Marek Tomaszewski, Koniunktura a aktywność innowacyjna małych i średnich przedsiębiorstw w regionie zachodniopomorskim 304
  Katarzyna Tarnawska, Grupy nacisku a polityka pieniężna i proces wchodzenia do strefy euro 317
  Magdalena Tusińska, Polska w obliczu wyzwań Strategii Europa 2020 329
  Monika Utzig, Wpływ dochodu bieżącego i permanentnego na konsumpcję w krajach Unii Europejskiej 339
  Agnieszka Wałęga, Zróżnicowanie rozkładu dochodów grup społeczno-ekonomicznych gospodarstw domowych w Polsce w 2009 r. 350
  Grażyna Węgrzyn, Sektor usług – zmiany w zatrudnieniu i innowacyjności 363
  Artur Wilczyński, Znaczenie teorii złożoności w ekosystemie biznesowym 377
  Robert W. Włodarczyk, Kierunek i tendencje zmian zjawiska bezrobocia w strefie euro 389
  Renata Wojciechowska, Fundament współczesnej ekonomii 401
  Jarosław Wojciechowski, Ekonomiczna kwadratura koła, czyli o bezinflacyjnej inflacji 411
  Tomasz Wojewodzic, Wynagrodzenie za pracę w rolnictwie 422
  Iwona Wojtala, Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy w latach 2008-2010 434
  Gabriela Wronowska, Aktywizacja zawodowa wśród studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Badania ankietowe 445
  Joanna Wrzesińska, Rola handlu wewnętrznego w gospodarce narodowej 457
  Urszula Zagóra-Jonszta, Unifikacja pieniądza i walka z inflacją markową w pierwszych latach Drugiej Rzeczypospolitej 469
  Aneta Zakrzewska, Analiza transmisji cen na rynku zbóż i produktów zbożowych 481
  Marian Zalesko, Znaczenie ekonomii instytucjonalnej w badaniu zjawisk gospodarczych 492
  Sabina Ząbek, Joanna Kott, Zdzisław Szalbierz, Wskaźnikowa ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej EnergiiPro SA 503
  Anna Ziemińska, Zmiany produktywności pracy w polskim rolnictwie 514
  Dagmara Zuzek, Finansowanie przedsiębiorstw innowacyjnych – instrumenty wsparcia dla MŚP 525
  Summaries 21
    Anna Niewiadomska, The barriers in the growth of employment in Poland 21
    Dionizy Niezgoda, Changes of efficiency of capital for human labour substitution in production farms in Poland 32
    Magdalena Olczyk, Importance of service sector in Polish economy - the input output analysis 44
    Luiza Ossowska, Changes in the level of demographic conditions of the rural areas of Pomorskie voivodeship 57
    Renata Pęciak, The Market Law expressed by Jean-Baptiste Say and polemics connected with its authorship 69
    Mieczysław Piechnik, Innovation of the macro-region of Eastern Poland in the years 2000-2013. Problems, trends, perspectives 83
    Jakub Piecuch, Greece under the crisis. The socio-economic performance in the Peloponnesian Peninsula 93
    Robert Pietrzykowski, Agricultural land market and its macroeconomic conditions - spatial approach 106
    Elżbieta Pohulak-Żołędowska, The impact of higher education activities on knowledge creation in knowledge economies 118
    Adriana Politaj, Andrzej Koza, Effectiveness of subsidized employment of persons with disability in Poland in the years 2007-2010 130
    Bogusława Puzio-Wacławik, Telework as a flexible form of employment 140
    Joanna Rakowska, SME demography in 2005-2009 in selected communes, based on data from registers of economic activity 153
    Marcin Ratajczak, Corporate Social Responsibility within the confines of area of society 162
    Magdalena Rękas, Efficiency of the active labour market policy (ALMP) in Poland during the 2005-2009 period 175
    Janusz Rosiek, The convergence processes in the EU-countries in 2000-2010 188
    Katarzyna Stabryła-Chudzio, The changes in surveillance of the fiscal policy in the Economic and Monetary Union 198
    Dariusz Eligiusz Staszczak, Influence of exchange rates changes on the international trade in the global recession terms 212
    Magdalena Stawicka, Selected aspects of the economic crisis in the euro zone: the case of Greece 222
    Stanisław Swadźba, The economic crisis of 2008-2009 and the changes in the regulation aspect of economy 234
    Alina Szepelska, Business investments in human capital development 247
    Piotr Szkudlarek, Information society in Poland in the context of changes of macroeconomic surroundings 258
    Paweł Szudra, Importance of factors in the development of business location 269
    Urszula Szulczyńska, Beata Poszwa, The situation of handicapped workers on the labour market in the light of questionnaire survey 281
    Anita Szymańska, The concept of flexicurity in practice 294
    Anna Szymczak, The cost of capital and labour vs. investments and employment in national economy 303
    Arkadiusz Świadek, Marek Tomaszewski, Economic cycle and innovation activity of small and medium enterprises in West Pomeranian region 316
    Katarzyna Tarnawska, Pressure groups, monetary policy and accession to the euro zone 328
    Magdalena Tusińska, Poland and the challenges of Europe 2020 Strategy 338
    Monika Utzig, Impact of current and permanent income on the consumption level in the European Union states 349
    Agnieszka Wałęga, Differences of income distribution across socio-economic groups of households in Poland in 2009 362
    Grażyna Węgrzyn, Services sector – changes in employment and innovation 376
    Artur Wilczyński, Significance of complexity theory applied to business ecosystem 388
    Robert W. Włodarczyk, Direction and tendency for changes in unemployment in Eurozone 400
    Renata Wojciechowska, Basis of contemporary economics 410
    Jarosław Wojciechowski, Economic quadrature of the circle – about noninflationary inflation 421
    Tomasz Wojewodzic, Remuneration for work in agriculture 433
    Iwona Wojtala, Persons being in a special situation on the labour market in the period of 2008-2010 444
    Gabriela Wronowska, Professional activation among students of Cracow University of Economics. Research survey 456
    Joanna Wrzesińska, Role of the domestic trade in the national economy 468
    Urszula Zagóra-Jonszta, Money unification and the fight with brand inflation in the first years of the Second Republic of Poland 480
    Aneta Zakrzewska, The analysis of price transmission between cereal market and cereal products market 491
    Marian Zalesko, The importance of the institutional economics in the study of economic phenomena 502
    Sabina Ząbek, Joanna Kott, Zdzisław Szalbierz, Indicator assessment of economic and financial situation of EnergiaPro SA 513
    Anna Ziemińska, Changes of labour productivity in Polish agriculture
    Dagmara Zuzek, Financing of innovate enterprises – instruments for small and medium-sized enterprises support 533
Ekonomia, t. 2

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron  

533

Kategoria

Teoria ekonomii

ISBN-13

978-83-7695-113-3

Numer wydania

1

Język publikacji

polski

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

Redakcja: Grażyna Węgrzyn, Jerzy Sokołowski
0.0 / 5 (0 głosów)
Wypożyczenie

Dostęp online przez aplikację myIBUK. Formaty plików: ibuk

X Format IBUK - ebook dostępny do wypożyczenia

- format książki elektronicznej
- bez instalowania oprogramowania, wystarczy przeglądarka internetowa oraz dostęp do Internetu,
- książka dostępna na Twojej półce w koncie myIBUK,
- dodatkowe funkcje: dodawanie notatek, tagów, zaznaczania fragmentów i cytatów,
- po pobraniu książka dostępna również bez dostępu do internetu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych IBUK »


od 4,92

Wypożycz teraz

Opis

Mamy przyjemność oddać w Państwa ręce publikację pt. „Ekonomia” wydaną w ramach Prac Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Opracowanie składa się z 86 artykułów, których Autorzy prezentują wyniki badań dotyczących szerokiego spektrum zagadnień związanych z funkcjonowaniem gospodarki. Podjęta w opracowaniu problematyka mieści się w trzech głównych obszarach problemowych analizowanych na poziomie mikro- i makroekonomicznym. Pierwszy obszar przedstawia rozważania dotyczące rynku pracy. Wśród poruszonych problemów warto wymienić m.in.: zmiany demograficzne, bariery wzrostu zatrudnienia, bezrobocie, efektywność działań na rynku pracy, elastyczność rynku pracy. Drugi obszar dotyczy wpływu innowacji na pozycję konkurencyjną przedsiębiorstw i gospodarek. Kolejny, trzeci obszar problemowy rozważań zawartych w publikacji dotyczy światowego kryzysu finansowego oraz jego przebiegu w poszczególnych gospodarkach. Ponadto w publikacji są również opracowania dotyczące fundamentu współczesnej ekonomii, mitów wokół liberalnego państwa dobrobytu oraz znaczenia ekonomii instytucjonalnej w badaniu zjawisk gospodarczych. Książka przeznaczona jest dla pracowników naukowych szkół wyższych, specjalistów zajmujących się w praktyce poruszaną tu problematyką, studentów studiów ekonomicznych oraz słuchaczy studiów podyplomowych i doktoranckich.


Sprawd? nowy abonament - to si? op?aca!
Ebook dost?pny w abonamencie
Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 0 )
0
0
0
0
0
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!