X

  Od redakcji 13
  Stanisława Bartosiewicz, Opowieść o skutkach subiektywizmu w analizie wielowymiarowej 17
  Eugeniusz Gatnar, Statystyka i prawda. Przykłady z kryzysu finansowego 21
  Dorota Witkowska, Próba oceny wpływu kapitału zagranicznego na efektywność chińskiego sektora bankowego za pomocą mierników syntetycznych 30
  Marek Walesiak, Odległość GDM2 w analizie skupień dla danych porządkowych z wykorzystaniem programu R 40
  Paweł Lula, Automatyczna analiza opinii konsumenckich 53
  Aleksandra Łuczak, Feliks Wysocki, Zastosowanie analitycznego procesu sieciowego (ANP) w analizie SWOT jednostek administracyjnych 63
  Elżbieta Gołata, Grażyna Dehnel, Hanna Gruchociak, Analiza przestrzenna w badaniu dojazdów do pracy w Polsce 76
  Jan Paradysz, Karolina Paradysz, Benchmarking w statystyce małych obszarów 86
  Andrzej Bąk, Tomasz Bartłomowicz, Implementacja klasycznej metody conjoint analysis w pakiecie conjoint programu R 94
  Tadeusz Kufel, Marcin Błażejowski, Paweł Kufel, Modelowanie zmiennych jakościowych i ograniczonych z wykorzystaniem oprogramowania GRETL 105
  Izabela Kurzawa, Feliks Wysocki, Zastosowanie modelu LA/AIDS do badania elastyczności cenowych popytu konsumpcyjnego 113
  Beata Bal-Domańska, Konwergencja w regionach Unii Europejskiej o różnym poziomie innowacyjności 120
  Andrzej Dudek, Analiza danych symbolicznych w środowisku R. Podstawy metodologiczne i przykłady zastosowań 129
  Katarzyna Kopczewska, Modelowanie interakcji przestrzennych z wykorzystaniem programu R 139
  Christian Lis, Analiza porównawcza poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego Polski na tle krajów Unii Europejskiej z uwzględnieniem paradygmatu gender equality 148
  Alicja Grześkowiak, Agnieszka Stanimir, Wielowymiarowa analiza wybranych aspektów postaw życiowych młodszych i starszych pokoleń Europejczyków 157
  Barbara Batóg, Magdalena Mojsiewicz, Katarzyna Wawrzyniak, Segmentacja gospodarstw domowych ze względu na popyt potencjalny i zrealizowany na rynku ubezpieczeń życiowych w Polsce 166
  Aleksandra Szlachcińska, Anna Witaszczyk, Małgorzata Misztal, O zastosowaniu metody wiązania modeli do poprawy dokładności klasyfikacji pacjentów z pojedynczym cieniem okrągłym płuca 176
  Iwona Bąk, Agnieszka Sompolska-Rzechuła, Wykorzystanie analizy log-liniowej do wyboru czynników determinujących wyjazdy turystyczne wybranej kategorii gospodarstw domowych 184
  Mirosława Sztemberg-Lewandowska, Poziom edukacji w Europie z wykorzystaniem modelu krzywych rozwojowych 193
  Ewa Witek, Wykorzystanie mieszanek rozkładów Poissona do oceny liczby przyznanych patentów w krajach UE 204
  Dorota Rozmus, Porównanie stabilności zagregowanych algorytmów taksonomicznych opartych na macierzy współwystąpień 212
  Aneta Rybicka, Modele klas ukrytych w metodach wyborów dyskretnych 221
  Tomasz Klimanek, Marcin Szymkowiak, Taksonomiczne aspekty estymacji pośredniej uwzględniającej korelację przestrzenną 228
  Anna Czapkiewicz, Beata Basiura, Grupowanie indeksów światowych z uwzględnieniem przesunięć czasowych na podstawie modeli Copula-GARCH 236
  Małgorzata Misztal, Próba oceny wpływu wybranych metod imputacji danych na wyniki klasyfikacji obiektów z wykorzystaniem drzew klasyfikacyjnych 246
  Aleksandra Witkowska, Marek Witkowski, Zmienna syntetyczna z medianą do oceny kondycji finansowej banków spółdzielczych 254
  Artur Zaborski, Zastosowanie algorytmu SMACOF do badań opartych na prostokątnej macierzy preferencji 262
  Kamila Migdał-Najman, Analiza porównawcza samouczących się sieci neuronowych typu SOM i GNG w poszukiwaniu reguł asocjacyjnych 272
  Krzysztof Najman, Propozycja algorytmu samouczenia się sieci neuronowych typu GNG ze zmiennym krokiem uczenia 282
  Justyna Wilk, Klasyfikacja urzędów gminnych w zakresie e-administracji 290
  Julita Stańczuk, Patrycja Trojczak-Golonka, Analiza jakości klasyfikacji obiektów z niekompletnymi danymi z wykorzystaniem sieci neuronowych 299
  Robert Kapłon, O dwóch sposobach uwzględnienia niejednorodności obserwacji w modelu częstości zakupów 306
  Bartłomiej Jefmański, Zastosowanie rozmytej funkcji regresji w ocenie poziomu satysfakcji klientów z usług 313
  Michał Trzęsiok, Gdzie jest trzeci świat? – analiza taksonomiczna 321
  Joanna Trzęsiok, Przegląd metod regularyzacji w zagadnieniach regresji nieparametrycznej 330
  Katarzyna Wójcik, Analiza porównawcza miar podobieństwa tekstów 340
  Małgorzata Gliwa, Wpływ metody dyskretyzacji na jakość klasyfikacji 349
  Jarosław Krajewski, Wpływ transformacji danych na wyniki estymacji dynamicznego modelu czynnikowego szacowanego metodą głównych składowych 358
  Małgorzata Machowska-Szewczyk, Podobieństwa i różnice miedzy obiektami symbolicznymi a obiektami rozmytymi 366
  Marcin Pełka, Podejście wielomodelowe w analizie danych symbolicznych – metoda bagging 375
  Ewa Wędrowska, Dywergencje Jensena-Shannona oraz Jensena-Rényiego jako miary rozbieżności struktur 383
  Justyna Brzezińska, Rozkład macierzy według wartości osobliwych (SVD) w analizie korespondencji 392
  Grzegorz Kowalewski, Zastosowanie metod porządkowania liniowego do budowy syntetycznego miernika koniunktury 401
  Mariusz Kubus, Analiza metody LARS w problemie selekcji zmiennych w regresji 408
  Agnieszka Sompolska-Rzechuła, Iwona Bak, Zastosowanie klasyfikacji dynamicznej do oceny poziomu atrakcyjności turystycznej powiatów województwa zachodniopomorskiego 417
  Joanna Małgorzata Landmesser, Mikroekonometryczne metody pomiaru skuteczności szkoleń dla bezrobotnych 426
  Iwona Foryś, Wielowymiarowa analiza cech mieszkań sprzedawanych na rynku warszawskim w badaniu czasu trwania oferty w systemie MLS 436
  Marcin Salamaga, Rozpoznanie struktur bezpośrednich inwestycji zagranicznych krajów UE z wykorzystaniem wielowymiarowej analizy statystycznej 446
  Adam P. Balcerzak, Taksonomiczna analiza jakości kapitału ludzkiego w Unii Europejskiej w latach 2002-2008 456
  Joanna Banaś, Małgorzata Machowska-Szewczyk, Zastosowanie uporządkowanego modelu probitowego do oceny połączenia Politechniki Szczecińskiej i Akademii Rolniczej w Szczecinie 468
  Aneta Becker, Ranking województw pod względem stopnia wykorzystania technologii IC w przedsiębiorstwach z zastosowaniem metody UTA 477
  Anna Domagała, Zastosowanie Data Envelopment Analysis do badania efektywności europejskich giełd papierów wartościowych: realizacja funkcji mobilizacji kapitału 486
  Iwona Staniec, Adam Depta, Preferencje transportowe studentów łódzkich uczelni 496
  Julia Koralun-Bereźnicka, Efekt sektorowy i efekt wielkości podmiotu w kształtowaniu kondycji finansowej przedsiębiorstw w Polsce 505
  Beata Bieszk-Stolorz, Iwona Markowicz, Ocena szansy wyjścia z bezrobocia ze względu na wiek i staż pracy bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Szczecinie 514
  Joanna Olbryś, Problem danych niesynchronicznych w modelach market timing 522
  Radosław Pietrzyk, Efektywność inwestycji funduszy inwestycyjnych – wykorzystanie modeli market timing 531
  Konstancja Poradowska, Modele dyfuzji innowacji w analizie danych subiektywnych 541
  Anna Rutkowska-Ziarko, Alternatywna metoda budowy fundamentalnego portfela papierów wartościowych 551
  Tomasz Stryjewski, Analiza podatności na kryzys 2008-2009 wśród przedsiębiorstw z branży budowlanej notowanych na GPW w Warszawie 560
  Beata Jackowska, Ewa Wycinka, Modelowanie ryzyka wystąpienia szkody ubezpieczeniowej: budowa i kryteria oceny modelu regresji logistycznej 568
  Alina Bojan, Wykorzystanie modeli warunkowej heteroskedastyczności do wyznaczania prawdopodobieństwa niewypłacalności spółek za pomocą ZPP oraz KMV 576
  Witold Hantke, Klasyfikacja branżowych rynków pracy województwa śląskiego w świetle integracji europejskiej i kryzysu ekonomicznego 585
  Monika Książek, Karolina Keler, Analiza oszczędności i kredytów polskich gospodarstw domowych z użyciem modelu ukrytego łańcucha Markowa 595
  Michał Kukliński, Studium porównawcze wybranych algorytmów analizy koszykowej 603
  Monika Osińska, Mierniki oceny jakości podziału w analizie skupień – porównanie ich efektywności 612
  Małgorzata Śniegocka-Łusiewicz, Analiza koszykowa w badaniu cykliczności reguł asocjacji w handlu detalicznym 621
  Summaries 20
    Stanisława Bartosiewicz, The story about consequences of subjectivism in multivariate analysis 20
    Eugeniusz Gatnar, Statistics and truth. Examples from financial crisis 29
    Dorota Witkowska, An attempt of evaluation of foreign capital influence on the efficiency of chinese banking sector with the use of synthetic measures 39
    Marek Walesiak, GDM2 distance in cluster analysis of ordinal data with application of R program 52
    Paweł Lula, Exploratory analysis of consumers’ opinions 62
    Aleksandra Łuczak, Feliks Wysocki, Application of the Analytic Network Process (ANP) in SWOT analysis of administrative units 75
    Elżbieta Gołata, Grażyna Dehnel, Hanna Gruchociak, Spatial analysis of employment-related population flows in Poland 85
    Jan Paradysz, Karolina Paradysz, Benchmarking in the statistics of small areas 93
    Andrzej Bąk, Tomasz Bartłomowicz, Implementation of the classical conjoint analysis method in conjoint R package 104
    Tadeusz Kufel, Marcin Błażejowski, Paweł Kufel, Modeling qualitative data and limited data using GRETL package 112
    Izabela Kurzawa, Feliks Wysocki, The application of LA/AIDS model to examine price elasticity of demand 119
    Beata Bal-Domańska, Convergence in the European Union regions of diversified innovation level 128
    Andrzej Dudek, Analysis of symbolic data in R environment. Methodological background and examples of usage 138
    Katarzyna Kopczewska, Spatial interaction modeling using R program 147
    Christian Lis, A comparative analysis of the socio-economic development of Poland in comparison with European Union countries including a gender equality paradigm 156
    Alicja Grześkowiak, Agnieszka Stanimir, Multivariate analysis of some aspects of attitudes to life presented by younger and older European generations 165
    Barbara Batóg, Magdalena Mojsiewicz, Katarzyna Wawrzyniak, The segmentation of households according to potential and actual demand on the life insurance market in Poland 175
    Aleksandra Szlachcińska, Anna Witaszczyk, Małgorzata Misztal, On the use of bundling to improve accuracy of classification of patients with solitary pulmonary nodules 183
    Iwona Bąk, Agnieszka Sompolska-Rzechuła, The use of log-linear analysis for the selection of factors determining the journeys of selected category of households 192
    Mirosława Sztemberg-Lewandowska, The level of education in Europe with the use of latent growth model 203
    Ewa Witek, The use of Poisson mixture models in the evaluation of the number of patents granted in the European Union countries 211
    Dorota Rozmus, Comparison of stability of cluster ensembles based on co-occurence data 220
    Aneta Rybicka, Latent class models in discrete choice methods 227
    Tomasz Klimanek, Marcin Szymkowiak, Taxonomic issues of indirect estimation with spatial autocorrelation 235
    Anna Czapkiewicz, Beata Basiura, World indexes clustering using the Copula-GARCH model including time differences 245
    Małgorzata Misztal, An attempt to assess the influence of selected imputation methods on the classification of objects based on classification trees 253
    Aleksandra Witkowska, Marek Witkowski, Synthetic variable with a median used to assess the financial standing of cooperative banks 261
    Artur Zaborski, The application of SMACOF algorithm in research based on rectangular preference matrix 271
    Kamila Migdał-Najman, A comparative analysis of self-learning SOM and GNG neural networks in search of association rules 281
    Krzysztof Najman, Proposition of self-learning algorithm of GNG neural network with changing learning step 289
    Justyna Wilk, Classification of municipal offices on e-government 298
    Julita Stańczuk, Patrycja Trojczak-Golonka, Analysis of the quality of economic object classification with incomplete data using neural networks 305
    Robert Kapłon, Two approaches for modelling data heterogeneity in a purchase frequency model 312
    Bartłomiej Jefmański, An application of fuzzy regression analysis in customer satisfaction estimation 320
    Michał Trzęsiok, Where is the third world? – cluster analysis 329
    Joanna Trzęsiok, Various regularization issues in nonparametric regression 339
    Katarzyna Wójcik, Comparative analysis of text documents similarity measures 348
    Małgorzata Gliwa, The influence of discretization metod on classification quality 357
    Jarosław Krajewski, Data transformation influence on dynamic factor model principal components estimation performance 365
    Małgorzata Machowska-Szewczyk, Similarities and differences between symbolic objects and fuzzy objects 374
    Marcin Pełka, Ensemble learning for symbolic data with application of bagging 382
    Ewa Wędrowska, Jensen-Shannon and Jensen-Rényi divergences as discrepancy measures of structures 31
    Justyna Brzezińska, Singular Value Decomposition (SVD) in correspondence analysis 400
    Grzegorz Kowalewski, Application of aggregate measures in the analysis of business fluctuations 407
    Mariusz Kubus, The analysis of LARS method in feature selection problem in regression 416
    Agnieszka Sompolska-Rzechuła, Iwona Bak, The use of dynamic classification in the assessment of changes in the level of tourist attractiveness of the districts of West Pomeranian voivodeship 425
    Joanna Małgorzata Landmesser, Microeconometric methods of the unemployed training effectiveness measurement 435
    Iwona Foryś, Multidimensional analysis of features of apartments sold on Warsaw real estate market in the research of duration offer in MLS system 445
    Marcin Salamaga, Recognition of foreign direct investment structures in EU countries with application of multivariate statistical analysis 455
    Adam P. Balcerzak, Taxonomic analysis of the quality of human capital in the European Union in 2002-2008 467
    Joanna Banaś, Małgorzata Machowska-Szewczyk, Using the ordered probit model for the evaluation of merging of Technical University of Szczecin and University of Agriculture in Szczecin 476
    Aneta Becker, Ranking of voivodeships with regard to the use of the IC technology in enterprises using the method of UTA 485
    Anna Domagała, Efficiency estimation of the European stock exchanges using Data Envelopment Analysis: efficiency of the capital mobilization 495
    Iwona Staniec, Adam Depta, Transport preferences of students from universities in Łódź 504
    Julia Koralun-Bereźnicka, Industry and size effect in Polish corporate performance 513
    Beata Bieszk-Stolorz, Iwona Markowicz, The evaluation of employment odds by age and seniority of the unemployed registered in the Local Labour Office in Szczecin 521
    Joanna Olbryś, Nonsynchronous trading problem in market timing models 530
    Radosław Pietrzyk, Market timing models in mutual fund performance measurement 540
    Konstancja Poradowska, Models of innovation diffusion in subjective data analysis 550
    Anna Rutkowska-Ziarko, The alternative method of building of the fundamental portfolio of securities 559
    Tomasz Stryjewski, The analysis of susceptibility to 2008-2009 crisis among the enterprises from the construction trade listed on the Warsaw Stock Exchange 567
    Beata Jackowska, Ewa Wycinka, Insurance risk modeling: construction and fitting criteria of logistic regression models 575
    Alina Bojan, The application of conditional heteroscedastic models to the estimation of companies default probability with the use of ZPP and KMV 584
    Witold Hantke, The classification of the trade labour markets in the upper Silesia voivodeship in the face of the European integration and the economic crisis 594
    Monika Książek, Karolina Keler, Analysis of Polish households savings and debts using latent Markov model 602
    Michał Kukliński, Comparative study of selected methods of market basket analysis 611
    Monika Osińska, The cluster validity indices – comparison of their efficiency 620
    Małgorzata Śniegocka-Łusiewicz, The use of basket analysis in the research of cyclical nature of association rules in retail trade 628
Taksonomia 18. Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron  

628

Kategoria

Metody ilościowe

ISBN-13

978-83-7695-196-6

Numer wydania

1

Język publikacji

polski

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

Redakcja: Krzysztof Jajuga, Marek Walesiak
0.0 / 5 (0 głosów)
Wypożyczenie

Dostęp online przez aplikację myIBUK. Formaty plików: ibuk

X Format IBUK - ebook dostępny do wypożyczenia

- format książki elektronicznej
- bez instalowania oprogramowania, wystarczy przeglądarka internetowa oraz dostęp do Internetu,
- książka dostępna na Twojej półce w koncie myIBUK,
- dodatkowe funkcje: dodawanie notatek, tagów, zaznaczania fragmentów i cytatów,
- po pobraniu książka dostępna również bez dostępu do internetu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych IBUK »


od 4,92

Wypożycz teraz

Opis

W dniach 15-17 września 2010 roku w Hotelu Filmar w Toruniu odbyła się XIX Konferencja Naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analizy Danych PTS (XXIV Konferencja Taksonomiczna) nt. Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania, organizowana przez Sekcję Klasyfikacji i Analizy Danych Polskiego Towarzystwa Statystycznego, Katedrę Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Katedrę Metod Ilościowych Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Konferencji był dr hab. Tadeusz Kufel, prof. nadzw. UMK, natomiast sekretarzami dr Marcin Błażejowski i mgr Paweł Kufel.


Zakres tematyczny konferencji obejmował zagadnienia:


a) teoria (taksonomia, analiza dyskryminacyjna, metody porządkowania liniowego, metody statystycznej analizy wielowymiarowej, metody analizy zmiennych ciągłych, metody analizy zmiennych dyskretnych, metody analizy danych symbolicznych, metody graficzne).


b) zastosowania (analiza danych finansowych, analiza danych marketingowych, analiza danych przestrzennych, inne zastosowania analizy danych – medycyna, psychologia, archeologia, itd., aplikacje komputerowe metod statystycznych). Zasadniczym celem konferencji SKAD była prezentacja osiągnięć i wymiana.


Sprawd? nowy abonament - to si? op?aca!
Ebook dost?pny w abonamencie
Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 0 )
0
0
0
0
0
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!