Nauki o Zarządzaniu 8

Nauki o Zarządzaniu 8

1 opinia

Praca zbiorowa

Format:

ibuk

Istnieje wiele czynników sprawiających, iż zarządzanie współczesną instytucją, postrzegane w różnych przedziałach czasowych i przestrzennych, nie jest w stanie zapobiec swoiście rozumianej spirali chaosu, którego następstwa są brzemienne dla oczekiwanej sprawności. Współczesne nauki, w tym nauka o zarządzaniu, przyjmują postawę badawczą zakładającą probabilistyczną wizję świata, czego następstwem jest wszechobecność niepewności i zmienności. Można zatem suponować, iż podejścia metodologiczne, metody i techniki zarządzania nie mają charakteru uniwersalnego w czasie i przestrzeni, zapewne ewoluują, ale w jakim kierunku? O wypowiedź w tych kwestiach poprosiłem, trzech wybitnych przedstawicieli nauki o zarządzaniu, mianowicie profesorów: Jerzego Rokitę, Adama Stabryłę i Kazimierza Zimniewicza.


Liczba stron411
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA


PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  O co warto pytać wiedzących?    9
    Mieczysław Przybyła: O co warto pytać wiedzących?    9
    Jerzy Rokita: Uwarunkowania metodologiczne we współczesnym zarządzaniu    12
    Adam Stabryła: Problemy doskonalenia i rozwoju struktur organizacyjnych    20
    Kazimierz Zimniewicz: Kilka uwag na temat koncepcji zarządzania czyli o receptach na sukces    32
  Część 1. Zarządzanie z perspektywy metodycznej    43
    Krzysztof Ćwik: Efektywność nadzoru właścicielskiego a funkcjonowanie grupy kapitałowej    45
    Marek Ćwiklicki: Mechanizmy ewolucji metod zarządzania jako ontologiczna podstawa badań    57
    Marcin Gałuszka: Modele dojrzałości procesów biznesowych – analiza porównawcza    66
    Piotr Karwacki: Koncepcje controllingu w niemieckim obszarze językowym – wybrane aspekty badań literaturowych    75
    Marek Krasiński: Koncepcja kaizen w jednostce samorządu terytorialnego    89
    Grzegorz Krzos: Struktury organizacyjne wewnętrznych zespołów zarządzających projektami europejskimi – identyfikacja zalet i wad    99
    Jerzy Niemczyk, Ewa Stańczyk-Hugiet: Perspektywy poznawcze w postrzeganiu sieci międzyorganizacyjnych    111
    Hubert Obora: Geneza i rozwój koncepcji kompleksowego zarządzania jakością TQM    121
    Aleksandra Sus: Przeobrażenia współczesnego zarządzania strategicznego    130
    Angelika Wodecka-Hyjek: Zarys metodyczny systemu best value    138
  Część 2. Społeczne aspekty zarządzania    149
    Adela Barabasz: Patrząc głębiej – psychoanalityczne spojrzenie na organizację    151
    Barbara Chomątowska: Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy    160
    Ewa Głuszek: Strategiczne motywy społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w świetle podejścia zasobowego    171
    Katarzyna Grzesik: Konceptualizacja przywództwa w organizacji – zmiany w postrzeganiu przywództwa    182
    Iwona Janiak-Rejno: Wieloaspektowy kontekst kształcenia ustawicznego    195
    Jolanta Jasińska: Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa w naukach o zarządzaniu    208
    Joanna Mróz: Dylematy ekspatów w kontekście odmiennych warunków nowego otoczenia    217
    Katarzyna Półtoraczyk: Systemy motywowania w naukach o zarządzaniu oraz w polskich organizacjach    225
    Sylwia Przytuła: Praktyka doboru ekspatriantów w świetle wyników badań międzynarodowych    232
    Katarzyna Snopkiewicz: Istota metodyki procesów rekrutacji i selekcji w agencjach pracy tymczasowej    242
    Agnieszka Sokołowska: Rozważania o potrzebie porządkowania terminologii z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu    254
    Witold Szumowski: Sytuacyjny sposób realizacji funkcji HR    264
    Ewa Tracz: Profesjonalizm motywacyjny – wybrane problemy    277
    Agnieszka Żarczyńska-Dobiesz: Rola i umiejętności kadry kierowniczej w obliczu spowolnienia gospodarczego    288
  Część 3. Uwarunkowania sprawności zarządzania    299
    Zbigniew Antczak: Scenariusz, strategia a foresight (rozważania epistemologiczno-normatywne)    301
    Piotr Stanisław Chłopek: Kierunki rozwoju offshoringu ze szczególnym uwzględnieniem Polski    311
    Marta Domagalska-Grędys: Źródła efektów synergicznych gospodarstw zrzeszonych w grupach producentów rolnych    322
    Jakub Drzewiecki: Model biznesu a strategia organizacji: podobieństwa, różnice    335
    Lidia Kaliszczak: Schumpeterowska teoria przedsiębiorczości i jej współczesne implikacje    345
    Mariola Końska: Wpływ kapitału intelektualnego na kreowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw    356
    Alicja Karasek: Wewnętrzne uwarunkowania aktywności innowacyjnej przedsiębiorstwa    370
    Krzysztof Łobos, Mirosława Szewczyk: Wartość jako uniwersalna miara sukcesu w zarządzaniu przedsiębiorstwem    379
    Maciej Walczak: Klasyfikacja przedsiębiorstw w kontekście masowej indywidualizacji    389
    Arkadiusz Wierzbic: Wzrost i rozwój przedsiębiorstwa – przegląd koncepcji teoretycznych     399
  Summaries     56
   Krzysztof Ćwik: Efficiency of corporate governance and business group functioning     56
   Marek Ćwiklicki: Mechanisms of management tools’ evolution as an ontological basis for research     65
   Marcin Gałuszka: Business processes maturity models – comparative analysis     74
   Piotr Karwacki: Concepts of controlling in German-speaking area – selected aspects of literature research     88
   Marek Krasiński: Kaizen concept in a local government unit     98
   Grzegorz Krzos: Organizational structures of internal management teams of European Projects – advantages and disadvantages identification     110
   Jerzy Niemczyk, Ewa Stańczyk-Hugiet: Cognitive perspective in the perception of the interorganizational network     120
   Hubert Obora: Origin and development of Total Quality Management concept     129
   Aleksandra Sus: Transformations in the contemporary strategic management     137
   Angelika Wodecka-Hyjek: Methodical outline of Best Value system     148
   Adela Barabasz: Looking deeper – psychoanalytic approach to organization     159
   Barbara Chomątowska: Occupational safety and health management     169
   Ewa Głuszek: Strategic motives of corporate social responsibility in the light of natural resource-based view of the firm     181
   Katarzyna Grzesik: Conceptualization of the leadership – changes in the leadership understanding     194
   Iwona Janiak-Rejno: Multifaceted context of lifelong learning     207
   Jolanta Jasińska: Corporate Social Responsibility and schools of management     216
   Joanna Mróz: Dilemmas of expatriates in the context of different conditions of new environment     224
   Katarzyna Półtoraczyk: Motivation systems in the sciences of management and in Polish organizations     231
   Sylwia Przytuła: Staffing practices of expatriates in the light of international research     241
   Katarzyna Snopkiewicz: Methodological framework of the recruitment and selection process in temporary employment agencies     253
   Agnieszka Sokołowska: Considerations on the necessity of arrangement of corporate social responsibility terminology     263
   Witold Szumowski: Situational approach to the realization of HR function     276
   Ewa Tracz: Motivational professionalism – selected problems     287
   Agnieszka Żarczyńska-Dobiesz: Role and skills of management team at the time of economical downturn     297
   Zbigniew Antczak: Scenarios, strategy and foresight (epistemological and normative consideration)     310
   Piotr Stanisław Chłopek: Offshoring trends with particular emphasis on the Republic of Poland     321
   Marta Domagalska-Grędys: Sources of synergy effects in the farms which collaborate in the agricultural producers groups     334
   Jakub Drzewiecki: Business model and strategy of organization: similarities, differences     344
   Lidia Kaliszczak: Schumpeterian theory of entrepreneurship and its contemporary implications     355
   Mariola Końska: Influence of intellectual capital on the creation of competitive advantage of enetrprises     369
   Alicja Karasek: Enterprise’s internal imperatives of innovation activity     378
   Krzysztof Łobos, Mirosława Szewczyk: Value as universal measure of success in enterprise’s management     388
   Maciej Walczak: Enterprises classification from the point of view of mass customization     398
   Arkadiusz Wierzbic: Growth and development of an organization – the review of theoretical concepts     411
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia