Polityka ekonomiczna

RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa:

Najniższa cena z 30 dni: 6,92 zł  


6,92

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Publikacja „Polityka ekonomiczna” została wydana w ramach Prac Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Stanowi dorobek studiów teoretycznych i empirycznych pracowników naukowych najważniejszych ośrodków naukowych działających w Polsce. Problematyka podjęta w poszczególnych opracowaniach w sposób dość kompleksowy prezentuje aktualny stan wiedzy i szerokie spektrum badań w zakresie polityki gospodarczej i polityki finansowania różnych sfer życia gospodarczego.


Część publikacji poświęcono prezentacji wyników badań w zakresie konkurencyjności gospodarki i regionów, integracji europejskiej oraz globalizacji. Wiele miejsca w publikacji poświęcono różnym aspektom polityki rolnej państwa i rozwoju obszarów wiejskich, a także dochodowości produkcji rolnej. W książce tej Autorzy poruszają również kwestie dotyczące efektywności wykorzystania potencjału gospodarczego samorządów terytorialnych w Polsce oraz problematykę z zakresu polityki społecznej, efektywności kształcenia, rozwoju regionów oraz polityki inwestycyjnej w kontekście warunków funkcjonowania przedsiębiorstw. Przedmiotem kilku opracowań jest ponadto polityka energetyczna oraz zagadnienia odnoszące się do zrównoważonego rozwoju.


Zaprezentowane w tej publikacji artykuły posiadają walor zarówno poznawczy, jak i aplikacyjny, zatem mogą stanowić pomoc w rozwiązywaniu problemów praktycznych. Książka adresowana jest w głównej mierze do środowisk naukowych, studentów, jak i do praktyków gospodarczych. Tę publikację polecamy także pracownikom administracji publicznej szczebla centralnego i samorządowego.


Rok wydania2011
Liczba stron833
KategoriaTeoria ekonomii
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
ISBN-13978-83-7695-180-5
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    13
  Karolina Babuchowska, Piotr Więcek: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013 jako źródło finansowania innowacji w regionie    15
  Agnieszka Baer-Nawrocka: Ewolucja Wspólnej Polityki Rolnej a kwestia parytetu dochodów rolniczych    26
  Maciej Bałtowski, Grzegorz Kwiatkowski: Zmiany strukturalne największych polskich przedsiębiorstw w latach 2004-2009    37
  Stanisław Bielski: Polityka dotycząca biokomponentów paliw płynnych w Polsce w kontekście uwarunkowań prawnych    48
  Przemysław Borkowski: Zasady transferu i przejmowania ryzyka w realizacji inwestycji infrastrukturalnych    59
  Jan Borowiec: Zadania europejskiego systemu nadzoru finansowego    71
  Anna Budzyńska: Wpływ procesów globalizacyjnych na rynek cukru w Unii Europejskiej    81
  Dorota Burzyńska: Wydatki ekoinwestycyjne gmin jako instrumenty rozwoju lokalnego    93
  Mariusz Chądrzyński: Outsourcing – rola i perspektywy rozwoju    107
  Patrycja Chodnicka: Zastosowanie teorii „Crying Wolf” w procesie wykrywania prania brudnych pieniędzy    120
  Wiesława Cieślewicz: Wpływ polityki regionalnej państwa na lokalizację inwestycji – przypadek specjalnych stref ekonomicznych w Polsce    131
  Anna Czech: Wyzwania polskiego rynku energii elektrycznej i gazu na podstawie procesu unbundlingu    142
  Katarzyna Domańska: Czynniki kształtujące przewagę konkurencyjną grup strategicznych przedsiębiorstw mleczarskich na Lubelszczyźnie    152
  Marcin Gospodarowicz: Analiza efektywności wykorzystania potencjału inwestycyjnego w jednostkach samorządu terytorialnego – gminach w Polsce    164
  Jerzy Grabowiecki: Przyczyny regresu japońskich grup kapitałowo-przemysłowych keiretsu    176
  Mariola Grzebyk: Analiza porównawcza poziomu rozwoju wspólnot terytorialnych na przykładzie wybranych gmin miejskich województwa podkarpackiego    189
  Aleksander Grzelak, Agnieszka Brelik: Procesy konwergencji czy dywergencji w zakresie dochodów gospodarstw rolnych w Polsce w regionach FADN po integracji z UE?    201
  Robert Huterski, Agnieszka Huterska: Ocena potencjalnych skutków rządowego projektu zmian w polskich uregulowaniach outsourcingu bankowego dla zachowania tajemnicy bankowej    212
  Elżbieta Jantoń-Drozdowska: Polityka wspierania konkurencyjności w Unii Europejskiej    223
  Paweł Janulewicz: Konkurencyjność gmin na przykładzie województwa lubelskiego    234
  Aneta Kargol-Wasiluk: Public governance jako wyzwanie dla współczesnegopaństwa    246
  Armand Kasztelan: Ocena środowiskowej konkurencyjności regionów w Polsce    258
  Dariusz Kiełczewski: Polityka państwa w sferze konsumpcji a problem zrównoważonego rozwoju    269
  Ewa Kiryluk-Dryjska: Ocena alokacji międzyregionalnej środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Polsce w latach 2007-2013 Przy wykorzystaniu optymalizacji wielokryterialnej    281
  Katarzyna Kokoszka: Renacjonalizacja polskiej polityki rolnej – możliwość czy konieczność    291
  Danuta Kołodziejczyk: Spójność terytorialna gmin w Polsce w aspekciegospodarczym    300
  Dorota Komorowska: Porównanie gospodarstw ekologicznych z gospodarstwami konwencjonalnymi w obrębie grup obszarowych    312
  Jolanta Kondratowicz-Pozorska: Wsparcie finansowe działalności ekologicznych gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej – ujęcie makroekonomiczne    323
  Sylwester Kozak: Zmiany poziomu konkurencji w sektorze ubezpieczeń nażycie w Polsce w okresie integracji europejskiej    336
  Aleksandra Koźlak: Transport w teoriach rozwoju regionalnego    349
  Hanna Kruk: Konkurencyjność regionów w świetle założeń polityki regionalnej Polski    361
  Barbara Kryk: Wzrost efektywności energetycznej – istotne wyzwanie polskiej polityki energetycznej    372
  Anna Krzysztofek: Parki technologiczne jako instrument dla rozwoju regionu    384
  Wiesława Lizińska: Interwencje władz lokalnych jako systemu kształtującego klimat inwestycyjny    395
  Magdalena Majchrzak: Rola Unii Europejskiej w światowym wzroście gospodarczym    405
  Maria Majewska-Bator: Rola polityki społecznej w zwalczaniu ubóstwa wśród dzieci    414
  Janusz Majewski: Wartość zapylania roślin uprawnych w Polsce    426
  Renata Marks-Bielska: Bariery i możliwości dzierżawy ziemi rolniczej w opiniach dzierżawców    436
  Renata Marks-Bielska, Joanna Zielińska-Szczepkowska: Dotychczasowe wykorzystanie środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (2007-2013) na rozwój agroturystyki w woj. warmińsko-mazurskim    446
  Anna Matuszczak: W sprawie edukacji przedszkolnej na polskiej wsi po 1990 r. – przyczynek do polityki społecznej    458
  Antoni Mickiewicz, Bogdan M. Wawrzyniak: Znaczenie infrastruktury technicznej dla kształtowania obszarów wiejskich    470
  Aneta Mikuła: Poziom wydatków na pomoc społeczną w Polsce w latach 2004-2009    483
  Danuta Miłaszewicz: Dylematy polityki ekonomicznej w świetle ustaleń ekonomii eksperymentalnej i neuroekonomii    494
  Iwona Pawlas: Charakter przewag uzyskiwanych przez polskie towary na jednolitym rynku europejskim    503
  Grzegorz Pawłowski: Analiza strategicznych priorytetów rozwoju gospodarczego Polski    515
  Czesława Pilarska: Instrumenty wspierania rozwoju klastrów w Polsce    525
  Piotr Podsiadło: Pomoc publiczna dla sektora górnictwa węgla w Unii Europejskiej – nowe wyzwania?    544
  Henryk Ponikowski: Polityka regionalna w Polsce w ujęciu teorii agencji    558
  Lucyna Przezbórska, Jarosław Lira: Walory środowiska przyrodniczego jako czynnik rozwoju turystyki wiejskiej w Polsce    568
  Adam Przybyłowski: Zrównoważony rozwój transportu w UE ze szczególnym uwzględnieniem aspektów finansowych    580
  Jacek Puchała, Agnieszka Piotrowska: Specyfika stylu zarządzania w organizacjach pozarządowych na przykładzie lokalnych grup działania    593
  Daniel Puciato: Rola Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007-2013 w tworzeniu produktu turystycznego Opolszczyzny    605
  Andrzej Radwan, Łukasz Paluch: Typologia powiatów ziemskich województwa małopolskiego ze względu na poziom rozwoju społeczno-gospodarczego i środowiskowego    615
  Joanna Rogalska: Czynniki rozwoju regionalnego a polityka regionalna Polski – na przykładzie ZPORR    625
  Tomasz Rokicki, Ludwik Wicki: Organizacja zaopatrzenia i koszty działań logistycznych w przedsiębiorstwach agrobiznesu    634
  Anna Rytko: Wpływ Wspólnej Polityki Handlowej na konkurencyjność polskiego handlu    647
  Arkadiusz Sadowski: Znaczenie roślin modyfikowanych genetycznie we współczesnym rolnictwie    658
  Agnieszka Sompolska-Rzechuła, Michał Świtłyk: Klasyfikacja uczelni wyższych w Polsce pod względem efektywności kształcenia – ujęcie dynamiczne    668
  Ewa Stawicka: Komunikowanie społecznej odpowiedzialności w przedsiębiorstwach    680
  Alicja Stolarska: Wybrane aspekty rozwoju działalności gospodarczej w Polsce po akcesji do UE    691
  Agnieszka Strzelecka: Zmiany w strukturze majątkowo-kapitałowej przedsiębiorstw rolniczych w Polsce w latach 2004-2009    702
  Ewa Szafraniec-Siluta: Wpływ typu rolniczego na strukturę majątku gospodarstw rolnych w Polsce    716
  Michał Świtłyk, Agnieszka Sompolska-Rzechuła: Zastosowanie indeksu produktywności całkowitej Malmquista i stochastycznej funkcji granicznej do oceny efektywności uczelni    726
  Blanka Tundys: Indeks wydajności logistycznej (LPI) jako miernik rozwoju regionów w gospodarce światowej    736
  Alina Walenia: Kontrakty wojewódzkie jako instrument rozwoju regionalnego ze szczególnym uwzględnieniem województwa podkarpackiego    750
  Iwona Wasiak, Grażyna Karmowska: Efektywne zarządzanie i racjonalność podejmowania decyzji strategicznych w systemach opartych na controllingu    762
  Adam Wasilewski: Unijna polityka wspierania małych i średnich przedsiębiorstw w aspekcie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce    774
  Dariusz Wielgórka: Problemy funkcjonowania zakładów pracy chronionej a koncepcja zintegrowanego rozwoju    786
  Krzysztof Wiktorowski: Rozwój obszarów wiejskich regionu zachodniopomorskiego na tle założeń KSRR 2010-2020    798
  Dariusz Zając: Towarowość gospodarstw rolnych z działalnością pozarolniczą    811
  Anna Zielińska-Chmielewska: Pomiar ryzyka działalności gospodarczej na przykładzie giełdowych spółek mięsnych z wykorzystaniem finansowej analizy wskaźnikowej    822
  Summaries    25
    Karolina Babuchowska, Piotr Więcek: Regional Operational Programme “Warmia and Mazury 2007-2013” as a funding source for innovation in the region    25
    Agnieszka Baer-Nawrocka: Farmer’s income parity issue in the evolution of the Common Agricultural Policy    36
    Maciej Bałtowski, Grzegorz Kwiatkowski: Structural changes in the largest Polish companies 2004-2009    47
    Stanisław Bielski: Policy concerning biocomponents of liquid fuels in Poland in the context of legal conditions    57
    Przemysław Borkowski: Rules for risk transfer and acceptance in infrastructure investments    70
    Jan Borowiec: Tasks of the European System of Financial Supervision    80
    Anna Budzyńska: European Union sugar market under the influence of the globalization process    92
    Dorota Burzyńska: Ecoinvestment expenditure of local communities as an instrument of local development    106
    Mariusz Chądrzyński: Outsourcing – role and prospects of the development    119
    Patrycja Chodnicka: Applying a theory of “Crying Wolf” in the detection process of money laundering    130
    Wiesława Cieślewicz: The impact of regional policy for investment’s location– the case of Special Economic Zones in Poland    141
    Anna Czech: The challenges of Polish gas and electricity market and the process of unbundling    151
    Katarzyna Domańska: The factors influencing competitive advantage of strategic groups of milk enterprises in Lublin region    163
    Marcin Gospodarowicz: Empirical analysis of the effectiveness of investment potential in local government units – municipalities in Poland    175
    Jerzy Grabowiecki: Japanese keiretsu groups: why the decline?    188
    Mariola Grzebyk: Comparative analysis of the level of development of local communities on the basis of selected municipalities in Podkarpackie voivodeship    200
    Aleksander Grzelak, Agnieszka Brelik: The processes of convergence, or the divergence in range of income of agricultural farms in Poland in FADN regions after the integration with the UE?    211
    Robert Huterski, Agnieszka Huterska: Evaluation of potential effects of governmental proposal of changes in Polish regulations concerning outsourcing in banking for bank secrecy    222
    Elżbieta Jantoń-Drozdowska: The policy of supporting competitiveness in the European Union    233
    Paweł Janulewicz: The communes competitiveness basing on the example of Lublin voivodeship    245
    Aneta Kargol-Wasiluk: Public governance – the challenge for the contemporary state    257
    Armand Kasztelan: The assessment of environmental competitiveness of regions in Poland    268
    Dariusz Kiełczewski: State policy in the sphere of consumption vs. the problem of sustainable development    280
    Ewa Kiryluk-Dryjska: The assessment of the interregional allocation of Polish Rural Development Programme 2007-2013 funds using multiple criteria decision making analysis    290
    Katarzyna Kokoszka: Renationalisation of Polish agriculture policy – possibility or necessity    299
    Danuta Kołodziejczyk: Territorial cohesion of Polish communes from the economic point of view    311
    Dorota Komorowska: Comparison of ecological farms with conventional ones within area groups    322
    Jolanta Kondratowicz-Pozorska: Financial support of organic farms in the European Union – macroeconomic approach    335
    Sylwester Kozak: Changes of the competition level in the Polish life insurance sector in the period of integration with the European financial markets    348
    Aleksandra Koźlak: Transport in the theories of regional development    360
    Hanna Kruk: Regions’ competitiveness in the light of Polish regional policy principles    371
    Barbara Kryk: Increase energy efficiency – a significant challenge for the Polish energy policy    383
    Anna Krzysztofek: Technological parks as an instrument for regional development    394
    Wiesława Lizińska: Local authorities intervention as the system shaping the investment climate    404
    Magdalena Majchrzak: The European Union in global economic growth    413
    Maria Majewska-Bator: The role of social policy in reducing child poverty    425
    Janusz Majewski: The value of crops pollination in Poland    435
    Renata Marks-Bielska: Barriers and possibilities of agricultural properties leasing in leasholder opinions    445
    Renata Marks-Bielska, Joanna Zielińska-Szczepkowska: Current utilization of funds within the Rural Development Programme 2007-2013 for agritourism development in Warmia-Mazuria voivodeship    457
    Anna Matuszczak: Preschool education at Polish rural areas after 1990 – a contribution to the social policy    469
    Antoni Mickiewicz, Bogdan M. Wawrzyniak: The importance of technical infrastructure for the development of rural areas    481
    Aneta Mikuła: Level of social assistance expenditure in Poland in the years 2004-2009    493
    Danuta Miłaszewicz: Economic policy dilemmas from the viewpoint of experimental economics and neuroeconomics    502
    Iwona Pawlas: The character of advantages achieved by Polish goods on Single European Market    514
    Grzegorz Pawłowski: Analysis of the strategic priorities of the economic development of Poland    524
    Czesława Pilarska: Instruments of cluster development support in Poland    543
    Piotr Podsiadło: State aid to the coal sector in the European Union – New challenges?    556
    Henryk Ponikowski: Regional policy in Poland in agency theory approach    567
    Lucyna Przezbórska, Jarosław Lira: Natural environment values as a determinant of rural tourism development in Poland    579
    Adam Przybyłowski: Sustainable transport development in the EU with a special emphasis on the financial aspects    592
    Jacek Puchała, Agnieszka Piotrowska: Specificity of management style in non-governmental organizations on the example of Local Action Groups    604
    Daniel Puciato: Role of the Regional Operational Program of Opole voivodeship in 2007-2013 in the tourist product creation of the region    614
    Andrzej Radwan, Łukasz Paluch: Typology of country districts in Małopolska voivodeship as regards the level of socio-economic and environment al development    624
    Joanna Rogalska: Factors of regional development vs. regional policy of Poland – on the example ZPORR    633
    Tomasz Rokicki, Ludwik Wicki: Organization of procurement and logistics activity costs in food processing companies    646
    Anna Rytko: The impact of common trade policy on the competitiveness of Polish trade    657
    Arkadiusz Sadowski: The significance of genetically modified plants in contemporary agriculture    667
    Agnieszka Sompolska-Rzechuła, Michał Świtłyk: Classification of university education in Poland in terms of the effectiveness of education – adynamic approach    679
    Ewa Stawicka: Communication of social responsibility in enterprises    690
    Alicja Stolarska: Selected aspects of development of economic activity in Poland after its accession to the European Union    701
    Agnieszka Strzelecka: Changes in the capital and asset structure of agricultural enterprises in Poland in the years 2004-2009    715
    Ewa Szafraniec-Siluta: Agricultural type effect on the assets structure of farms in Poland    725
    Michał Świtłyk, Agnieszka Sompolska-Rzechuła: Application of the Total Malmquist Productivity Index and Stochastic Frontier Analysis to evaluatethe effectiveness of university    735
    Blanka Tundys: Logistics Performance Index (LPI) as a measure of development of regions in the world economy    749
    Alina Walenia: Voivodeship contracts as an instrument of regional development with special emphasis of Podkarpackie voivodeship    761
    Iwona Wasiak, Grażyna Karmowska: Efficient management and strategic decision-making rationality in systems based on controlling    773
    Adam Wasilewski: EU policy of public support for small and medium enterprises in the aspect of rural development in Poland    785
    Dariusz Wielgórka: Problems of functioning of supported-employment enterprises vs. the concept of integrated development    797
    Krzysztof Wiktorowski: Development of rural areas of West Pomeranian region against the background of NRDS 2010-2020 assumptions    809
    Dariusz Zając: Marketability of non farming agricultural holdings    821
    Anna Zielińska-Chmielewska: Measurement of the economic risk level onthe example of chosen stock meat enterprises with the use of financial indicatory analysis    833
RozwińZwiń