Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka

-20%

Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka

1 ocena

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

30,0037,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

W Polsce rozgorzały kontrowersje wokół budżetu, reformy służby zdrowia, funduszy emerytalnych – pojawia się przy tym problem odpowiedzialności za przyszłość. Czy obecnie pracujące pokolenie ma nadrabiać zaległości, pracować dla siebie i jeszcze dla przyszłych pokoleń, czy raczej tworzyć warunki (polityczne, prawne, społeczne), aby przyszłym pokoleniom żyło się dobrze? Ten problem pojawia się przede wszystkim w kontekście OFE.


Liczba stron1121
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
ISBN-13978-83-7695-128-7
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

POLECAMY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    15
  Część I. Finanse przedsiębiorstw    17
    Adam Adamczyk: Ryzyko biznesowe a poziom zadłużenia polskich przedsiębiorstw    19
    Monika Bolek, Rafał Wolski: Związek cyklu konwersji gotówki ze wskaźnikami płynności przedsiębiorstw notowanych na GPW w Warszawie    28
    Katarzyna Byrka-Kita: Istota i źródła prywatnych korzyści z tytułu kontroli – zarys problemu    38
    Katarzyna Byrka-Kita: Przegląd czynników kształtujących poziom premii z tytułu kontroli    47
    Joanna Duda: Wpływ funduszy strukturalnych na działalność małych i średnich przedsiębiorstw województwa małopolskiego    58
    Ewa Dziawgo: Analiza własności zmodyfikowanych opcji wstecznych o zmiennej cenie realizacji    71
    Józefa Famielec: Kondycja finansowa przedsiębiorstw w warunkach kryzysu gospodarczego    82
    Robert Golej: Kapitał pracujący w kalkulacji przepływów pieniężnych na potrzeby oceny efektywności inwestycji    94
    Michał Grudziński: Wartość firmy a wartość przedsiębiorstwa    105
    Katarzyna Gwóźdź, Zofia Wilimowska: Metody VaR i ekwiwalentu pewności w szacowaniu opłacalności iwnestycji rzeczowych    114
    Marcin Idzik: Contemporary problems of financing the micro-, small and medium-sized enterprises as well as their development    124
    Jolanta Iwin-Garzyńska: Opodatkowanie ubytku wartości kapitał amortyzacyjnego a nakłady na środki trwałe przedsiębiorstw polskich    137
    Izabela Jonek-Kowalska: The system of operational risk identification in mining company according to natural threats    147
    Izabela Jonek-Kowalska: Źródła efektów synergii w klasycznym współdziałaniu gospodarczym przedsiębiorstw    158
    Piotr Karaś: Dostępność kredytu dla przedsiębiorstw w czasie kryzysu gospodarczego    167
    Łukasz Kida: Faktoring w finansowaniu działalności przedsiębiorstw i jego rozwój w Polsce    180
    Jerzy Kitowski: Próba weryfikacji wiarygodności diagnostycznej metod oceny kondycji finansowej firmy (w świetle krajowej literatury przedmiotu)    192
    Jerzy Kitowski: Metodyczne aspekty kryteriów bankowej oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa    205
    Anna Kobiałka: Płynność finansowa w długim okresie i czynniki ją determinujące – studium przypadku    221
    Iwa Kuchciak: An evaluation of credit risk management in the Polish banking sector    230
    Grażyna Michalczuk: Aktywa własności intelektualnej – źródło tworzenia kapitału innowacyjnego przedsiębiorstwa    242
    Alicja Mikołajewicz-Woźniak: Możliwości wykorzystania struktur opcyjnych do redukcji ryzyka kursowego przez polskich eksporterów    251
    Edyta Mioduchowska-Jaroszewicz: Kapitał mniejszości w zarządzaniu przedsiębiorstwem złożonym    260
    Marek Pauka, Bogumiła Brycz: Wartość informacyjna rachunku przepływów pieniężnych w okresie kryzysu – badania empiryczne    276
    Błażej Prus: Ryzyko walutowe w przedsiębiorstwie – analiza przypadku na przykładzie PPH Vitbis sp. z o.o.    290
    Waldemar Rogowski, Mariusz Bidelski: Katalizatory upadłości przedsiębiorstw    304
    Anna Rosa: Rola banków w emisji obligacji komunalnych    317
    Jerzy Różański, Dorota Starzyńska: Operacyjne uwarunkowania strategii finansowania przedsiębiorstw regionu łódzkiego    327
    Elżbieta Rychłowska-Musiał: Koszty agencji długu i rozwodnienie roszczeń wierzycieli    337
    Piotr Saługa: Analiza projektu inwestycyjnego z opcją wycofania się z przedsięwzięcia wielofazowego oraz opcją likwidacji    347
    Karol Schneider: Zorganizowane oszustwa karuzelowe związane z podatkiem od towarów i usług (VAT)    357
    Michał Soliwoda: Rentowność i płynność finansowa przedsiębiorstw w Polsce    365
    Alina Szewc-Rogalska: Udział członków rady nadzorczej we własności a kreacja wartości dla akcjonariuszy    375
    Aleksandra Szpulak: Potrzeby prognostyczne w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa    385
    Piotr Szymański: Standardy wyceny biznesowej (wyceny przedsiębiorstw i kapitału własnego) na świecie a przyszły polski standard wyceny biznesowej    394
    Tomasz Śpiewak: Ocena efektywności modelu zarządzania środkami pieniężnymi wykorzystującego metodę Millera-Orra    404
    Magdalena Walczak: Zarządzanie ryzykiem walutowym w polskich przedsiębiorstwach w świetle najlepszych światowych praktyk    416
    Grzegorz Walenciak: Kształtowanie wartości przedsiębiorstwa przez zarządzanie relacjami z klientami    424
    Jerzy Węcławski: Zarządzanie ryzykiem inwestycji venture capital przez kształtowanie warunków kontraktu    432
    Robert Wolański: Znaczenie ubezpieczeń dla małych i średnich przedsiębiorstw w świetle wybranych badań empirycznych    440
    Robert Wolański: Uwarunkowania wykorzystania faktoringu przez małe i średnie przedsiębiorstwa    451
    Elżbieta Maria Wrońska: Polityka dywidend w świetle teorii finansów behawioralnych    460
    Joanna Wyrobek: Badania nad wpływem eksportu na sytuację finansową przedsiębiorstwa na przykładzie spółek GPW w Warszawie    468
    Serhiy Zabolotnyy: Strategia płynności finansowej w zależności od typu działalności przedsiębiorstw    480
    Adam Zaremba, Dariusz Zawadka: Źródła ryzyka systematycznego w kalkulacji kosztu kapitału w warunkach polskich    489
    Dariusz Zarzecki, Mateusz Czerwiński, Michał Grudziński: Wpływ kryzysu finansowego na działalność przedsiębiorstw w regionie zachodnio­pomorskim    503
    Dariusz Zarzecki: O kluczowych wyzwaniach wyceny przedsiębiorstw, wycenie zobowiązań warunkowych i wycenie aktywów nieoperacyjnych    514
    Danuta Zawadzka, Roman Ardan: Zastosowanie krzywych reakcji do oceny zmian prawdopodobieństwa skorzystania przez małe przedsiębiorstwa ze skonta w kredycie handlowym    525
    Beata Zyznarska-Dworczak: Zarządzanie kosztami w świetle realizowanych przez nie funkcji zarządzania    534
    Joanna Żurakowska-Sawa, Magdalena Hodun: Płynność finansowa spółek giełdowych z wybranych branż sektora przemysłu    543
  Część II. Finanse publiczne i międzynarodowe    551
    Grażyna Ancyparowicz: Następstwa reformy emerytalnej dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych    553
    Agnieszka Bem: Podstawowa opieka zdrowotna – rola w systemie ochrony zdrowia, mechanizmy wynagradzania świadczeniodawców    566
    Michał Buszko: Oddziały instytucji kredytowych – szansa czy zagrożenie sektora bankowego w Polsce?    576
    Magdalena Byczkowska: Kapitał zagraniczny w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem bezpośrednich inwestycji zagranicznych    585
    Krzysztof S. Cichocki: Analiza możliwości zadłużania się przez samorządy w świetle nowej ustawy o finansach publicznych    597
    Monika Foltyn-Zarychta: Inwestycje w ochronę zasobów wodnych w latach 1996-2008 – próba pomiaru efektywności    611
    Małgorzata Jaworek, Małgorzata Szałucka: Formy polskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych – wyniki badania    621
    Jacek Jaworski: Filing systems in Polish SME sector and information gaps reported by entrepreneurs    633
    Anetta Kadej: Jednostka samorządu terytorialnego jako strona postępowania kontrolnego prowadzonego przez organy kontroli skarbowej    643
    Marta Kluzek: Podział państw Unii Europejskiej według zróżnicowania czynników tworzących klimat inwestycyjny    652
    Tomasz Kołakowski: Inwestycje firm japońskich w Polsce – dynamika i kierunki rozwoju    662
    Aneta Kosztowniak: Zróżnicowanie regionalne zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce    673
    Paweł Kowalik: Podział kompetencji w zakresie dochodów podatkowych w federacji na przykładzie RFN    681
    Paweł Kowalik, Błażej Prus: Ewolucja i charakterystyka poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego w Indiach    692
    Grażyna Kozuń-Cieślak: Kapitał ludzki – ocena efektywności wydatków publicznych w krajach Unii Europejskiej    706
    Marcin Kuzel: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne polskich przedsiębiorstw – wybrane zagadnienia    719
    Aneta Michalak: Koncepcja kwantyfikacji ryzyka finansowania    730
    Sebastian Moskal: Ocena efektywności finansowej inwestycji rzeczowych współfinansowanych ze środków unijnych    741
    Radosław Pastusiak: Wykorzystanie SSE w polityce inwestycyjnej Polski po roku 2020    750
    Ewa Polak, Waldemar Polak: Wybrane koncepcje BIZ    760
    Jarosław Poteraj: Struktura przychodów powszechnych towarzystw emerytalnych    770
    Jarosław Poteraj: Efektywność pięciu powszechnych towarzystw emerytalnych z czołówki rynkowej    782
    Magdalena Raftowicz-Filipkiewicz: Inwestycje w markę narodową    793
    Rafał Rosiński: Istota i znaczenie fiskalne podatków majątkowych w Polsce    803
    Jerzy Rutkowski, Kamila Mataśka: Partnership with the private sector as a local development leverage    813
    Bożena Ryszawska-Grzeszczak: Globalny kryzys finansowy a wyzwania dla zrównoważonego rozwoju    822
    Mikhail Sherstnev, Dmitry Abramov, Stanislav Polezhaev: Moscow as international financial center: Ideas, plans and perspectives    834
    Agnieszka Strzelecka: Ocena zróżnicowania dochodów gospodarstw rolnych w Polsce w latach 2004-2008 – ujęcie regionalne    850
    Igor Styn: Wykorzystanie transakcji repo na rynku praw do emisji gazów cieplarnianych do arbitrażu międzyrynkowego    862
    Ewa Szafraniec-Siluta: Struktura finansowania inwestycji gospodarstw rolnych Pomorza i Mazur    873
    Elżbieta Izabela Szczepankiewicz: Proces doskonalenia kontroli finansów publicznych w Polsce w latach 2002-2010    884
  Część III. Rynek finansowy    895
    Abdul Nafea Al Zararee, Jasim Al Faris: The efficiency of liquidity management in Islamic banks (conservative vs. profit)    897
    Tomasz Berent: The base in the computation of DFL    904
    Leszek Borowiec: Zintegrowany model bancassurance na polskim rynku finansowym    920
    Leszek Czapiewski, Jarosław Kubiak: Wykorzystanie metody porządkowania liniowego do badania poziomu asymetrii informacji    929
    Józefa Monika Gryko: Determinanty zróżnicowania poziomu płynnych aktywów w przedsiębiorstwach notowanych na GPW    940
    Dagmara Hajdys: Obligacje komunalne na rynku regulowanym Catalyst    949
    Magdalena Hodun, Joanna Żurakowska-Sawa: Efektywność spółek giełdowych z wybranych branż sektora przemysłu    957
    Marcin Idzik: Building competitiveness through cooperation of enterprises with banks    966
    Bogna Kaźmierska-Jóźwiak, Jakub Marszałek: Właścicielskie uwarunkowania strategii finansowania – wybrane przykłady spółek notowanych na GPW w Warszawie    979
    Kamil Liberadzki: Swap walutowo-odsetkowy (CIRS) – definicja, zasady wyceny, czynniki ryzyka, zastosowanie w Polsce    988
    Marcin Liberadzki: Obligacje zamienne na akcje    999
    Monika Marcinkowska: Produkty strukturyzowane w ofertach banków    1009
    Jakub Marszałek: Uwarunkowania emisji warrantów subskrypcyjnych – kilka spostrzeżeń z Hong Kong Stock Exchange    1022
    Paweł Ożga: Kreowanie wyników finansowych z wykorzystaniem instrumentów pochodnych    1031
    Artur Paździor: Czynniki wpływające na kondycję finansową spółek giełdowych z branży medycznej    1041
    Józef Rudnicki: Do stock splits improve liquidity? Evidence from Vienna Stock Exchange    1050
    Paweł Sekuła: Analiza stóp zwrotu i ryzyka polskich funduszy akcji    1060
    Nina Siemieniuk, Joanna Gierałtowska: Wykorzystanie metod chaosu deterministycznego do oceny dynamiki wybranych spółek funkcjonujących na polskiej giełdzie na tle kryzysu gospodarczego    1068
    Alina Szewc-Rogalska: Całkowita stopa zwrotu z akcji w spółkach kontrolowanych przez inwestorów zagranicznych    1081
    Jacek Welc: Trwałość trendów spadków i wzrostów zysków spółek a empiryczne dyskonta i premie w ich wycenie    1089
    Piotr Wiśniewski: The hedge fund industry since the global economic crisis of 2007-2009. Have global hedge funds put their money where their mouth is?    1099
    Adam Zaremba: Teorie krzywych forward na rynku indeksowych kontraktów futures    1111
  Summaries    27
    Adam Adamczyk: Business risk and the level of leverage of Polish corporations    27
    Monika Bolek, Rafał Wolski: Cash convertion cycle and liquidity ratios relationship basing on companies listed on Warsaw Stock Exchange    37
    Katarzyna Byrka-Kita: Nature and sources of private benefits of control – outline of the problem    46
    Katarzyna Byrka-Kita: Private benefits of control – survey of determinants    57
    Joanna Duda: The influence of structural funds on small and medium enterprises activity in Małopolska voivodeship    70
    Ewa Dziawgo: Analysis of the properties of the modified floating strike lookback options    81
    Józefa Famielec: Financial situation of enterprises in times of economic crisis    93
    Robert Golej: Working capital for cash flows for the evaluation of effectiveness of investment    104
    Michał Grudziński: Goodwill and enterprise value    113
    Katarzyna Gwóźdź, Zofia Wilimowska: VaR and certainty equivalent (CE)in non-financial investment estimation    123
    Marcin Idzik: Współczesne problemy finansowania i rozwoju przedsiębiorstw mikro, małych i średnich    136
    Jolanta Iwin-Garzyńska: Taxation of the value loss of amortization capital and the expenses on fixed assets of Polish enterprises    146
    Izabela Jonek-Kowalska: System identyfikacji ryzyka operacyjnego w przedsiębiorstwie górniczym w kontekście zagrożeń naturalnych    157
    Izabela Jonek-Kowalska: Sources of synergy in classical companies’ cooperation    166
    Piotr Karaś: The availability of loans to enterprises during the economic crisis    179
    Łukasz Kida: Factoring in enterprises’ activity financing and its evolution in Poland    191
    Jerzy Kitowski: An attempt to verify diagnostic reliability of methods evaluating financial condition of a firm (in the light of domestic reference books)    203
    Jerzy Kitowski: Methodological aspects of criteria for bank assessment of financial standing of an enterprise    220
    Anna Kobiałka: Long term financial liquidity and its determining factors – case study    229
    Iwa Kuchciak: Efekty zarządzania ryzykiem kredytowym w polskim sektorze bankowym    241
    Grażyna Michalczuk: Intellectual property assets – source of creating innovation capital in enterprise    250
    Alicja Mikołajewicz-Woźniak: Possibilities of the use of option structures for currency risk reduction by Polish exporters    259
    Edyta Mioduchowska-Jaroszewicz: Minority capital in the management of capital group    275
    Marek Pauka, Bogumiła Brycz: Information value of cash flow statement in crisis period – empirical research    289
    Błażej Prus: Currency risk management - case study based on PPH Vitbis Limited Liability Company    303
    Waldemar Rogowski, Mariusz Bidelski: Catalysts of corporate bankruptcy    316
    Anna Rosa: The role of banks in municipal bond issue    326
    Jerzy Różański, Dorota Starzyńska: Operational factors of the financial strategy of enterprises from the Łódź region    336
    Elżbieta Rychłowska-Musiał: Debt agency costs and debtholders claims dilution    346
    Piotr Saługa: Economic evaluation of an investment project with the time-to-build & abandonment options    356
    Karol Schneider: Organized carousel fraud of VAT    364
    Michał Soliwoda: Profitability and liquidity of enterprises in Poland    374
    Alina Szewc-Rogalska: Supervisory board members ownership participation and value creation for shareholders    384
    Aleksandra Szpulak: Forecasting needs for financial management of an enterprise    393
    Piotr Szymański: Business valuation standards in the world and future Polish business valuation standard    403
    Tomasz Śpiewak: Estimation of the efficiency of the cash management model using Miller-Orr method    415
    Magdalena Walczak: Currency risk management in Polish enterprises in the light of best global practices    423
    Grzegorz Walenciak: Formation of company value by the management of relationships with customers    431
    Jerzy Węcławski: Venture capital investment risk management through shaping the conditions of contract    439
    Robert Wolański: The role of insurance for small and medium enterprises in the light of selected empirical studies    450
    Robert Wolański: Conditions for the use of factoring by SMEs    459
    Elżbieta Maria Wrońska: Behavioural finance explanation of dividend policy    467
    Joanna Wyrobek: Impact of export activities on financial situation of companies listed on the Warsaw Stock Exchange in Poland    479
    Serhiy Zabolotnyy: Strategy of financial liquidity in respect to the type of business    488
    Adam Zaremba, Dariusz Zawadka: Sources of systematic risk in estimation of cost of capital: evidence from the Polish market    502
    Dariusz Zarzecki, Mateusz Czerwiński, Michał Grudziński: Impact of financial crisis on business in West Pomeranian region    513
    Dariusz Zarzecki: On the key business valuation challenges, valuation of contingent liabilities, and non-operating assets    524
    Danuta Zawadzka, Roman Ardan: Application of probability response curves to the evaluation of changes in the probability of using trade credit discount by small enterprises    533
    Beata Zyznarska-Dworczak: Cost management in the light of management functions    542
    Joanna Żurakowska-Sawa, Magdalena Hodun: Financial liquidity of stock companies from selected branches of industry    550
    Grażyna Ancyparowicz: Consequences of pension reform for the Social Insurance Institution    565
    Agnieszka Bem: Primary health care – the role in the health care system, mechanisms of physicians’ remuneration    575
    Michał Buszko: Branches of credit institutions – chance or threat for the banking sector in Poland?    584
    Magdalena Byczkowska: Foreign capital in Poland including foreign direct investment    596
    Krzysztof S. Cichocki: Analysis of possibilities of indebtedness by local and regional authorities in the light of the new law on public finances    608
    Monika Foltyn-Zarychta: Investments in water protection in the period 1996-2008 – an attempt to measure effectiveness    620
    Małgorzata Jaworek, Małgorzata Szałucka: Entry modes of Polish foreign direct investment – research results    632
    Jacek Jaworski: Systemy ewidencyjne w polskim sektorze MŚP a luki informacyjne zgłaszane przez przedsiębiorców    642
    Anetta Kadej: Local government unit as a party of the control preceedings run by fiscal audit authorities    651
    Marta Kluzek: Division of the European Union countries by diversity of factors creating an investment climate    661
    Tomasz Kołakowski: Investments of Japanese companies in Poland – development dynamics and directions of development    672
    Aneta Kosztowniak: Regional differences of foreign direct investment in Poland    680
    Paweł Kowalik: Division of competence in the scope of tax income in the Federal Republic of Germany    691
    Paweł Kowalik, Błażej Prus: evolution and characteristic of variuos local government units in India    705
    Grażyna Kozuń-Cieślak: Human capital – efficiency of public expenditure on health and education in the European Union    718
    Marcin Kuzel: Foreign direct investment of Polish companies – some selected issues    729
    Aneta Michalak: The concept of quantification of risk funding    740
    Sebastian Moskal: Financial efficiency evaluation of tangible investments, co-financed from European Union funds    749
    Radosław Pastusiak: Special economic zones in Polish investment policy after 2020    759
    Ewa Polak, Waldemar Polak: Selected concepts of FDI    769
    Jarosław Poteraj: The incomes structure of public pension societies    781
    Jarosław Poteraj: Efficiency of the market top-five public pension societies    792
    Magdalena Raftowicz-Filipkiewicz: Investments in national brand    802
    Rafał Rosiński: Essence and meaning of fiscal property taxes in Poland    812
    Jerzy Rutkowski, Kamila Mataśka: Partnerstwo publiczno-prywatne jako czynnik rozwoju lokalnego    821
    Bożena Ryszawska-Grzeszczak: Global financial crisis and the challenges for sustainable development    833
    Mikhail Sherstnev, Dmitry Abramov, Stanislav Polezhaev: Moskwa jako międzynarodowe centrum finansowe: plany i perspektywy    849
    Agnieszka Strzelecka: The evaluation of diversification of farms income in Poland in the years 2004-2008 - regional approach    861
    Igor Styn: Use of repo type transactions on greenhouse gases emission allowances market for inter-market arbitrage    872
    Ewa Szafraniec-Siluta: Structure of financing investments of agricultural holdings in Pomerania and Masuria    883
    Elżbieta Izabela Szczepankiewicz: Process of improvement of public finances in Poland in 2002-2010    894
    Abdul Nafea Al Zararee, Jasim Al Faris: Efektywność zarządzania płynnością w bankowości islamskiej    903
    Tomasz Berent: Baza w obliczaniu DFL    919
    Leszek Borowiec: Integrated model of bancassurance on the Polish financial market    928
    Leszek Czapiewski, Jarosław Kubiak: Use of linear ordering methods for testing the level of information asymmetry    939
    Józefa Monika Gryko: Determinants of cash holdings in Warsaw Stock Exchange Companies    948
    Dagmara Hajdys: Municipal bonds on the Catalyst regulated bond market    956
    Magdalena Hodun, Joanna Żurakowska-Sawa: Industrial companies’ effectiveness from selected branches of industry    965
    Marcin Idzik: Budowanie konkurencyjności poprzez współpracę przedsiębiorstw z bankami    978
    Bogna Kaźmierska-Jóźwiak, Jakub Marszałek: Ownership conditioning of financing strategy – some examples from Warsaw Stock Exchange    987
    Kamil Liberadzki: Cross currency interest rate swap – definition, pricing, risk factors and its application in Poland    998
    Marcin Liberadzki: Convertible bonds    1008
    Monika Marcinkowska: Structured products in banks’ offers    1021
    Jakub Marszałek: Equity warrants issuing conditions – some observations from Hong Kong Stock Exchange    130
    Paweł Ożga: Creating financial results with derivative instruments    1040
    Artur Paździor: Factors which determine the financial standing of public companies from health care industry    1049
    Józef Rudnicki: Czy podział kapitału akcyjnego przyczynia się do zwiększenia płynności? Przykład spółek notowanych na Wiedeńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych    1059
    Paweł Sekuła: Analysis of returns and risk of Polish equity mutual funds    1067
    Nina Siemieniuk, Joanna Gierałtowska: Using methods of deterministic chaos in the dynamics assessment of selected companies on Polish Stock Exchange against a background of the economic crisis    1080
    Alin Szewc-Rogalska: Total shareholder return in companies controlled by foreign investors    1088
    Jacek Welc: Stability of decreasing and increasing trends of corporate earnings and empirical valuation discounts and premiums    1098
    Piotr Wiśniewski: Sektor funduszy zabezpieczających po globalnym kryzysie z lat 2007-2009. Czy fundusze zabezpieczające spełniły swoje zadanie?    1110
    Adam Zaremba: Theories of forward curves in index futures markets    1121
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia