Nauki o Finansach 2 (7)

Nauki o Finansach 2 (7)

1 opinia

Praca zbiorowa

Format:

ibuk

Niniejsza publikacja jest kolejnym zeszytem dziedzinowym poświęconym naukom o finansach. Składa się z dziewiętnastu tekstów ujętych w trzy bloki tematyczne poświęcone kolejno:


- finansom publicznym i rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych,


- pośrednictwu finansowemu i rynkom finansowym,


- finansom przedsiębiorstw, rachunkowości i analizie finansowej.


Cztery teksty pierwszego bloku tematycznego dotyczą zagadnień podatkowych, konsolidacji finansów publicznych w drodze likwidacji niektórych funduszy celowych (gminnych i powiatowych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej) oraz wyceny aktywów w jednostkach budżetowych. Drugi blok obejmujący pięć tekstów prezentuje różnorodną tematykę, odnoszącą się do wpływu zróżnicowania modeli ładu korporacyjnego na decyzje inwestorów na rynku kapitałowym, wpływu monotoniczności zmian zysków spółek na ich wycenę giełdową, wykluczeń finansowych, zasad wyceny bankowych rezerw na straty kredytowe oraz wybranych aspektów wyceny instrumentów finansowych. Trzeci najbardziej obszerny, liczący dziesięć tekstów blok zawiera po dwa teksty poświęcone odpowiednio zasobom niematerialnym i wykorzystaniu rachunku kosztów w procesie zarządzania przedsiębiorstwem oraz tekst o pomiarze historycznym i prospektywnym w świetle zasady wiernego obrazu. W bloku tym znajdują się również interesujące opracowania o czynnikach kształtujących zróżnicowanie krajowych modeli rachunkowości, cenie transferowej, nadzorze publicznym nad działalności biegłych rewidentów i firm audytorskich, sprawozdawczości finansowej i roli venture capital w kreowaniu wartości firmy.


Liczba stron239
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA


PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    9
  Część 1. Finanse publiczne i rachunkowość jednostek sektora publicznego    11
    Małgorzata Kamieniecka, Zmiany w regulacjach podatkowych praw majątkowych ze świadectw pochodzenia „zielonej energii”    13
    Alicja Brodzka, Zmiana miejsca rezydencji do celów podatkowych i jej wpływ na konkurencyjność niewielkich terytoriów – na przykładzie Andory i Monako    24
    Bartosz Bartniczak, Ocena działalności gminnych i powiatowych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kontekście ich likwidacji    33
    Bożena Rudnicka, Wycena aktywów w jednostkach budżetowych    45
  Część 2. Pośrednictwo finansowe i rynki finansowe    53
    Magdalena Broszkiewicz, Wpływ zróżnicowania modeli ładu korporacyjnego na decyzje inwestorów na globalnym rynku kapitałowym    55
    Jacek Welc, Wpływ monotoniczności zmian zysków spółek na ich wycenę giełdową    67
    Małgorzata Solarz, Wykluczenie finansowe jako przejaw nierówności społecznych    76
    Teresa Orzeszko, Zasady wyceny bankowych rezerw na straty kredytowe w Australii    90
    Edward Pielichaty, Przekwalifikowanie instrumentów finansowych – sposób na poprawę ich wyceny w świetle Międzynarodowych Standardów Rachunkowości    109
  Część 3. Finanse przedsiębiorstw, rachunkowość i analiza finansowa    117
    Barbara Rudnicka, Rola Venture Capital w kreowaniu wartości firmy    119
    Grzegorz Menet, Oprocentowanie pożyczki wewnątrzkorporacyjnej jako ocena transferowa    130
    Jacek Adamek, Czynniki kształtujące zróżnicowanie krajowych modeli rachunkowości w świetle badań literaturowych    143
    Joanna Kogut, Organizacja systemu nadzoru publicznego nad działalnością biegłych rewidentów i firm audytorskich    157
    Waldemar Dotkuś, Pomiar historyczny i prospektywny w świetle zasady wiernego obrazu    166
    Melania Bąk, Wycena zasobów niematerialnych z perspektywy rachunkowości a różnorodność metod wyceny    171
    Cyryl Kotyla, Zasoby niematerialne – ujawnianie informacji a koncepcja wiernego i rzetelnego obrazu    190
    Renata Gmińska, Rachunek kosztów cyklu życia produktu jako narzędzie rachunkowości zarządczej    198
    Teresa Mikulska, Rachunek kosztów w procesie zarządzania przedsiębiorstwem    207
    Sławomir Sojak, Wartości informacyjne sprawozdawczości według segmentów działalności na przykładzie grupy kapitałowej Orbis    219
  Summaries    23
    Part 1. Public finances and accountancy of public sector units    23
      Małgorzata Kamieniecka, Granting, turnover and redemption of property rights from the certificates of “green energy” origin in the light of tax regulations    23
      Alicja Brodzka, The change of the residence for tax purposes and its influence on competitiveness of small states – on the example of Andorra and Monaco    32
      Bartosz Bartniczak, The assessment of district and poviat funds of environmental protection and water management in the context of their liquidation    44
      Bożena Rudnicka, Valuation of fixed assets and receivables in budgetary units    52
    Part 2. Financial intermediation and financial markets    66
      Magdalena Broszkiewicz, The influence of diversified corporate governance models on the investors decisions on the global capital market    66
      Jacek Welc, Impact of monotonic changes of corporate earnings on stocks’ market valuation    75
      Małgorzata Solarz, Social exclusion as the new manifestation of social inequality    89
      Teresa Orzeszko, Valuation principles of bank reserves for credit losses in Australia    108
      Edward Pielechaty, The retraining of the derivatives – the method to improve the appraisal of them according to the International Accounting Standards    115
    Part 3. Companies finances, accountancy and financial analysis    129
      Barbara Rudnicka, The role of Venture Capital in the creation of goodwill    129
      Grzegorz Menet, Intra corporation loan interest as a transfer price     142
   Jacek Adamek, Factors influencing the diversity of national accounting models based on literature studies     156
   Joanna Kogut, Organization of public supervision system of independent auditors activity and audit companies     165
   Waldemar Dotkuś, Historical and prospective measurement in the light of fair view principle     170
   Melania Bąk, Diversity of valuation methods of intangible resources from the perspective of accounting     189
   Cyryl Kotyla, Intangible fixed assets – true and fair view in financial reports     197
   Renata Gmińska: Life cycle costing of a product as a method of management accounting     206
   Teresa Mikulska, Costing in the process of managing a company     218
   Sławomir Sojak: Informative values of IAS 14 segment reporting based on the example of Orbis Capital Group     239
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia