Gospodarka przestrzenna XXI wieku - nowe wyzwania

-20%

Gospodarka przestrzenna XXI wieku - nowe wyzwania

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

12,0015,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Przedstawiamy Państwu zbiór interesujących i różnorodnych artykułów naukowych poświęconych tematyce związanej z wyzwaniami współczesnej gospodarki przestrzennej. Niniejsza publikacja jest efektem konferencji naukowej pt. Gospodarka przestrzenna XXI wieku - nowe wyzwania, zorganizowanej przez Katedrę Gospodarki Przestrzennej i Administracji Samorządowej oraz Katedry Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Miliczu, która odbyła się w dniach 7-9 czerwca 2010 r. w Miliczu. Zasadniczym celem konferencji była prezentacja dorobku naukowego, przegląd praktyk oraz dyskusja na temat przemian społecznych, gospodarczych, przestrzennych, środowiskowych i kulturowych zachodzących w regionach (ze szczególnym uwzględnieniem województwa dolnośląskiego), jak również stworzenie szerokiej platformy do dyskusji naukowców, samorządowców oraz służb publicznych nad determinantami kształtującymi rozwój społeczno-gospodarczy, z uwzględnieniem bezpieczeństwa w przestrzeni. Artykuły zawarte w niniejszej publikacji dotyczą zagadnienia rozwoju przestrzennego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia rozwoju lokalnego i regionalnego, metropolizacji w dobie gospodarki opartej na wiedzy, finansów jednostek samorządu terytorialnego, bezpieczeństwa w przestrzeni, jak również kreatywności i innowacyjności gospodarki.


Życzymy Czytelnikom interesującej i inspirującej lektury, jednoczenie składając podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tej publikacji. Prezentowana publikacja jest współfinansowana z budżetu Województwa Dolnośląskiego.


Liczba stron588
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
ISBN-13978-83-7695-075-4
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    11
  Emilia Bogacka: Współczesny dorobek światowych i polskich badań przestrzennych aspektów przestępczości    13
  Paweł Broszkiewicz: Odpływ kapitału inwestycyjnego ze specjalnych stref ekonomicznych zlokalizowanych w województwie dolnośląskim – implikacje społeczno-ekonomiczne    25
  Cezary Brzeziński: Proces suburbanizacji terenów podmiejskich Łodzi na przykładzie gmin powiatu zgierskiego    37
  Agata Bury: Zmiany dotyczące budżetów jednostek samorządu terytorialnego wprowadzone ustawą o finansach publicznych z 2009 roku    48
  Jacek Chądzyński: Współpraca gmin województwa łódzkiego z organizacjami wsparcia przedsiębiorczości    58
  Mariusz Chudak: Redagowanie ustaleń urbanistycznych wobec współczes-nych wyzwań cywilizacyjnych    67
  Niki Derlukiewicz: Realizacja regionalnej strategii innowacji w hiszpańskim regionie Castilla-Leon    77
  Marek Dylewski: Rola i znaczenie audytu w zakresie ochrony zasobów sektora publicznego    86
  Beata Filipiak: Poziom samorządowego długu publicznego w latach 2000--2009 na przykładzie jednostek województwa zachodniopomorskiego    95
  Dariusz Głuszczuk: Regionalna strategia innowacji województwa dolnośląskiego a idea podmiotów złotego trójkąta    107
  Eleonora Gonda-Soroczyńska: Obszary pokopalniane Wałbrzycha, przemiany bazy ekonomicznej i struktury przestrzennej miasta    118
  Piotr Hajduga: Istota i geneza specjalnych stref ekonomicznych    131
  Krystian Heffner: Lokalny potencjał sprzyjający inwestowaniu w regionie opolskim    142
  Marian Kachniarz: Kontrowersje wokół reformy powiatowej    167
  Magdalena Kalisiak-Mędelska: Znaczenie samorządu pomocniczego w realizacji zadań publicznych. Wprowadzenie do tematu    176
  Olgierd Kempa, Maria Hełdak: Opłata planistyczna jako źródło dochodu gminy    188
  Ewelina Kina: Wykluczenie cyfrowe jako bariera rozwoju lokalnego w dobie gospodarki opartej na wiedzy    197
  Brygida Klemens: Współpraca władz samorządowych z przedsiębiorcami – na przykładzie wybranych inicjatyw klastrowych    210
  Magdalena Kogut-Jaworska: Relacje między strategią rozwoju lokalnego a opracowaniami planistycznymi na poziomie regionalnym – zarys problemu    222
  Stanisław Korenik: Region a kształtowanie się nowych realiów gospodarczych    233
  Aleksandra Koźlak: Zrównoważony rozwój transportu w aglomeracjach miejskich    243
  Ewa Kraska: Rola kapitału ludzkiego w rozwoju regionu świętokrzyskiego    254
  Barbara Kutkowska, Mirosław Struś: Finansowanie rozwoju zrównoważonego z budżetów gmin o wysokich walorach przyrodniczych na Dolnym Śląsku    264
  Florian Kuźnik, Bogumił Szczupak, Jerzy Biniecki, Zygmunt Barczyk, Artur Ochojski, Marcin Baron: Efektywne świadczenie miejskich usług publicznych    279
  Andrzej Łuczyszyn: Uwarunkowania rozwoju lokalnego w kontekście działalności instytucji religijnych ze szczególnym uwzględnieniem Kościoła katolickiego    288
  Marian Maciejuk: Inwestycje samorządowe na Dolnym Śląsku w latach 2006-2008    303
  Krzysztof Małachowski: Efekty funkcjonowania Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej    311
  Urszula Markowska-Przybyła: Kapitał społeczny – wybrane aspekty    325
  Barbara Mastalska-Cetera: Praktyka gospodarowania przestrzenią na przykładzie gminy Sobótka    335
  Anna Mempel-Śnieżyk: Władze lokalne we wspieraniu sektora małych i średnich przedsiębiorstw    349
  Katarzyna Miszczak: Modernizacja i westernizacja w gospodarce przestrzennej XXI wieku    360
  Wacław Nelec: Porównanie absorpcji pomocy unijnej przez województwa podkarpackie i dolnośląskie oraz JST powiatu mieleckiego w latach 2004--2009    368
  Zbigniew Piepiora: Lokalna polityka przeciwdziałania skutkom katastrof naturalnych w powiecie kłodzkim    378
  Małgorzata Pięta-Kanurska: Proces gentryfikacji w miastach    395
  Aldona Podgórniak-Krzykacz: Problem kwantyfikacji rządzenia lokalnego: kryteria, komponenty, wskaźniki. Przegląd doświadczeń zagranicznych    406
  Andrzej Prusek: Metropolizacja w Polsce – szansa czy utopia?    416
  Katarzyna Przybyła: Relacje społeczno-ekonomiczne w podregionach Dolnego Śląska    429
  Joanna Przybyszewska, Michał Frycz: Działania samorządu województwa w celu podniesienia dostępności komunikacyjnej Dolnośląskiego Obszaru Metropolitalnego    438
  Andrzej Raszkowski: Obszary kształtowania konsensusu społeczności regionalnych na rzecz innowacji na przykładzie regionalnych strategii innowacji    447
  Ireneusz Ratuszniak: Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na przykładzie Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego nalata 2007-2013    458
  Joanna Rogalska: Rola subwencji w budżecie powiatów województwa świętokrzyskiego    467
  Małgorzata Rogowska: Miejsce infrastruktury w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020. Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie    475
  Dorota Rynio: Jakość zasobu ludzkiego a współczesna gospodarka regionu    486
  Monika Stachowicz: Dyrektywy unijne dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi    498
  Monika Stelmaszczyk: Różnice w postrzeganiu kultury biznesu w działalności gospodarczej chińskich i amerykańskich przedsiębiorców    508
  Krzysztof Szołek: Dylematy rozwoju Wrocławia w świetle koncepcji „klasy kreatywnej”    515
  Andrzej Sztando: Europejskie regionalne strategie innowacji jako źródło wzorców dla Polski    521
  Beata Warczewska: Jelcz-Laskowice – miasto w cieniu Wrocławia    533
  Magdalena Wartalska: Sekurytyzacja jako metoda pozyskania środków pieniężnych przez sektor publiczny    550
  Kazimiera Wilk: Finansowanie rozwoju regionalnego ze środków Unii Europejskiej w latach 2007-2013. Przykład województwa dolnośląskiego    558
  Marek Wojciechowski: Organizacja urzędów miejskich w miastach wojewódzkich    570
  Alicja Zakrzewska-Półtorak: Zasoby endogeniczne jako czynnik rozwoju lokalnego i regionalnego. Studium przypadków wybranych gmin województwa dolnośląskiego    579
  Summaries    24
    Emilia Bogacka: Contemporary achievements of the world and Polish research of the spatial aspects of crime    24
    Paweł Broszkiewicz: The outflow of the investment capital from special economic zones situated in Lower Silesian Voivodeship – socio-economic implications    36
    Cezary Brzeziński: The process of suburbanisation of Łódź suburbia areas on the example of the communities of Zgierz poviat    47
    Agata Bury: Changes in budget of local self-government units introduced by The New Act of 2009 on Public Finance    57
    Jacek Chądzyński: Co-operation of communities of Łódz Voivodeship with organizations supporting entrepreneurship    66
    Mariusz Chudak: Town planning decisions vs. contemporary civilisation challenges    76
    Niki Derlukiewicz: Implementation of regional innovation strategy in Spanish region of Castilla-Leon    85
    Marek Dylewski: Role and importance of audit for the protection of public sector resources    94
    Beata Filipiak: Local government level of public debt in 2000-2009 on the example of units of West Pomerania Voivodeship    106
    Dariusz Głuszczuk: Regional innovation strategy for Lower Silesia Voivodeship and the idea of golden triangle entities    117
    Eleonora Gonda-Soroczyńska: Post-mining areas of Wałbrzych, changes in the economic base and in the spatial structure of the town    130
    Piotr Hajduga: The essence and origin of special economic zones    141
    Krystian Heffner: The local potential conducive to investment in the Opole region    166
    Marian Kachniarz: The controversy over the districts reform    175
    Magdalena Kalisiak-Mędelska: The significance of auxiliary government in the realization of public tasks. Introduction to the subject    187
    Olgierd Kempa, Maria Hełdak: Planning fee as a source of income for a district    196
    Ewelina Kina: Digital divide as a barrier of local development in an era of knowledge-based economy    209
    Brygida Klemens: Cooperation between local governments and entrepreneurs on the example of chosen cluster initiatives    221
    Magdalena Kogut-Jaworska: Relationship between the local development strategy and the planning studies at the regional level – outline of the problem    232
    Stanisław Korenik: Region and a formation of new economic realities    242
    Aleksandra Koźlak: Sustainable development of transport in urban areas    253
    Ewa Kraska: Role of human capital for Świętokrzyskie Voivodeship development    263
    Barbara Kutkowska, Mirosław Struś: Financing sustainable development from the budgets of high natural value municipalities in Lower Silesia    278
    Florian Kuźnik, Bogumił Szczupak, Jerzy Biniecki, Zygmunt Barczyk, Artur Ochojski, Marcin Baron: Effective delivery of urban public services    287
    Andrzej Łuczyszyn: Conditions of local development in the context of religious institutions activity with particular emphasis on the Catholic Church    301
    Marian Maciejuk: Investments of local authorities in Lower Silesia in the period 2006-2008    310
    Krzysztof Małachowski: Effects of functioning of Slupsk Special Economic Zone    324
    Urszula Markowska-Przybyła: Social capital – some aspects    334
    Barbara Mastalska-Cetera: Practice of spatial planning on the example of Sobótka commune    348
    Anna Mempel-Śnieżyk: Local government in supporting small and medium enterprises    359
    Katarzyna Miszczak: Modernization and westernization in spatial economy of the XXIst century    367
    Wacław Nelec: Comparison of absorption of EU assistance by the Podkarpackie Voivodeship and the Lower Silesia Voivodeship and the local government district of Mielec in 2004-2009    377
    Zbigniew Piepiora: Local policy of counteracting the effects of natural disasters in Kłodzko district    394
    Małgorzata Pięta-Kanurska: Gentrification in the cities    405
    Aldona Podgórniak-Krzykacz: Local governance quantification issue: criteria, components, indicators. Foreign experiences review    415
    Andrzej Prusek: Metropolization in Poland – chance or utopia?    428
    Katarzyna Przybyła: Socio-economic relations in Lower Silesia subregions    437
    Joanna Przybyszewska, Michał Frycz: Actions of Voivodeship government in order to improve transport accessibility of the Lower Silesian Metropolitan Area    446
    Andrzej Raszkowski: Areas for creating innovation oriented regional community consensus based on the example of regional innovation strategies    457
    Ireneusz Ratuszniak: Revitalization of degraded urban areas based on the example of Regional Operational Programme (ROP) for Lower Silesia Voivodeship for 2007-2013    466
    Joanna Rogalska: The role of subsidy in the budget of districts of Święto-krzyskie Voivodeship    474
    Małgorzata Rogowska: The place of infrastructure in National Regional Development Strategy 2010-2020. Regions, Cities, Rural Areas    485
    Dorota Rynio: The quality of human resources and a contemporary region economy    497
    Monika Stachowicz: The European Union directives concerning the municipal waste economy    507
    Monika Stelmaszczyk: Differences in perception of business culture in business activities of American and Chinese entrepreneurs    514
    Krzysztof Szołek: Dilemmas of development of the city of Wroclaw and the light of the concept of creative class    520
    Andrzej Sztando: European regional innovation strategies as a pattern source for Poland    532
    Beata Warczewska: Jelcz-Laskowice – the city in the shadow of Wrocław    549
    Magdalena Wartalska: Securitization as a method of acquiring capital by local government    557
    Kazimiera Wilk: Funding of regional development from the European Union sources in years 2007-2013. The example of Lower Silesia Voivodeship    569
    Marek Wojciechowski: Organization of municipal administration in some voivodeship capitals    578
    Alicja Zakrzewska-Półtorak: Endogenous resources as a factor of local and regional development. Case study of chosen administrative districts of Lower Silesia Voivodeship    588
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia