X

  Wprowadzenie (JOLANTA BONAR) 5
  IRENA ADAMEK, Nauczyciel dziecka w kontekście zniewolenia i samostanowienia 11
  – A child’s teacher in context of enslavement and self-determination 22
  MAŁGORZATA KAMIŃSKA-JUCKIEWICZ, Blaski i cienie reformy programowej w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej – postawy nauczycieli 23
  – Lights and shadows of the curriculum reform in primary and early education – teachers’ attitudes 33
  BARBARA WALASEK-JAROSZ, Wybrane konteksty wizerunku nauczyciela wczesnej edukacji. Na podstawie badań nauczycieli i rodziców sześciolatków w Polsce 34
  – Chosen contexts of the image of an early education teacher. On the basis of the research of teachers and six-year-olds`s parents in Poland 51
  AGATA JACEWICZ, Kształcenie nauczycieli edukacji elementarnej w Polsce i w wybranych krajach europejskich 52
  – Training teachers of elementary education in chosen European countries 67
  DOROTA KŁODZIŃSKA, Prawodawstwo i oczekiwania społeczeństwa jako determinanty różnorodności zadań podejmowanych przez nauczycieli – czyli od wielkich słów do rzeczywistości 68
  – Legislation and social expectations as determinants of diversity of tasks taken on by teachers – that is from big words to reality 77
  ALEKSANDRA MAJ, Rozwój zawodowy nauczycieli żłobków i przedszkoli w Reggio Emilia we Włoszech 79
  – Professional development of teachers of infant-toddler centers and preschools in Reggio Emilia, Italy 89
  ANNA SZKOLAK, Kompetencje pedagogiczne nauczycieli wczesnej edukacji – relacja z badań własnych 90
  – The pedagogical competences of early childhood education teachers – an account of the research 103
  AGNIESZKA GŁOWALA, Diagnoza dziecka w kontekście przekraczania progu szkolnego 104
  – Diagnosis of a child in the view of crossing a school threshold 115
  ANNA BUŁA, Rozwijanie myślenia krytycznego przez filozofowanie z najmłodszymi uczniami 116
  – Developing the critical thinking by philosophizing with the youngest pupils 132
  JOLANTA BONAR, Rozpoznawanie i wspieranie kreatywności uczniów zadaniem nauczyciela wczesnej edukacji 133
  – Recognising and encouraging pupil’s creativity as a task for an early education teachers 148
  MONIKA WIŚNIEWSKA-KIN, Edukacyjny potencjał metody przekładu intersemiotycznego – propozycja dla nauczyciela 149
  – The potential educational of the translation method – proposition for teachers 165
  ANNA JAKUBOWICZ-BRYX, Poradniki metodyczne jako źródło wiedzy nauczycieli w edukacji wczesnoszkolnej 166
  – Methodological guides as a source of knowledge for teachers in early school education 184
  KRYSTYNA BARANOWICZ, Nauczyciele i ich niepełnosprawni uczniowie w szkołach ogólnodostępnych 185
  – Teachers and their disabled pupils at state schools 196
  MARTA WYSZYŃSKA, Modele wychowania dziecka we współczesnym świecie – komunikat z badań 197
  – Models of child’s upbringing in contemporary world – report from the research 207
  MIROSŁAWA CYLKOWSKA-NOWAK, Edukacja wczesnoszkolna w Japonii – przemiany programowe i organizacyjne 208
  – Early education in Japan – curricula and organization transformation 226
  JOANNA SOSNOWSKA, Wychowanie do samodzielności – rola nauczyciela wychowania przedszkolnego w kreowaniu otoczenia wokół dziecka 227
  – Educating for self-reliance – the role of a kindergarten teacher in creating environment for children 245
  BARBARA GÓRECKA-MOSTOWICZ, Kształtowanie rozumienia sfery życia uczuciowego u przedszkolaków – nowe rozwiązania 246
  – Creating the understanding of the emotional life sphere of infants – new solutions 263
  MAŁGORZATA GŁOSKOWSKA-SOŁDATOW, Sposoby motywowania uczniów do nauki stosowane przez rodziców i nauczycieli 265
  – Motivating students to learn – methods used by parents and teachers 280
  EWA ARCISZEWSKA, Wczesna edukacja dziecka z perspektywy wybranych doświadczeń i badań studenckich 281
  – Early education of child from the perspective of selected experiences and student research 296
Nauczyciel wczesnej edukacji. Oczekiwania społeczne i praktyka edukacyjna

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron  

296

Kategoria

Edukacja

ISBN-13

978-83-7525-559-1

Numer wydania

1

Język publikacji

polski

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

4.8 / 5 (6 głosów)
Wypożyczenie

Dostęp online przez aplikację myIBUK. Formaty plików: ibuk

X Format IBUK - ebook dostępny do wypożyczenia

- format książki elektronicznej
- bez instalowania oprogramowania, wystarczy przeglądarka internetowa oraz dostęp do Internetu,
- książka dostępna na Twojej półce w koncie myIBUK,
- dodatkowe funkcje: dodawanie notatek, tagów, zaznaczania fragmentów i cytatów,
- po pobraniu książka dostępna również bez dostępu do internetu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych IBUK »


od 4,92

Wypożycz teraz

Opis

Książka jest próbą włączenia się w dyskusję dotyczącą nauczycieli wczesnej edukacji oraz, wciąż zbyt wolno zmieniającego się, modelu ich kształcenia. Jest próbą przełamania, ciągle dominującego zdaniem Doroty Klus-Stańskiej, postrzegania nauczyciela jako rzemieślnika – wykonawcę zewnętrznych modeli, pytającego jedynie „ Jak to robić?”, zamiast „Po co?”, „Dlaczego?”, „Jaki to ma sens?” i zachętą do spojrzenia na nauczycieli jako twórczych autonomicznych profesjonalistów. Warto pamiętać, że z wizerunkiem tym walczył już Ryszard Więckowski, dla którego wprowadzenie terminu pedagogika wczesnoszkolna w miejsce obowiązującego wcześniej nauczania początkowego było zobowiązaniem do odejścia od formułowania zaleceń o charakterze instrumentalnym w miejsce, których powinny pojawić się teorie czy systemy teoretyczne, określające na podstawach naukowych racjonalne zasady działań pedagogicznych. Postulowana zmiana w myśleniu o nauczycielu pociąga za sobą konieczność stworzenia nowego modelu kształcenia zrywającego z tradycyjnym i krytykowanym sposobem polegającym głównie na wyposażaniu w instrukcje do nauczania. Książka jest efektem pracy kilkunastu autorów, reprezentujących różne środowiska naukowe, którzy przedstawiają w niej aktualne przemyślenia oraz wnioski z prowadzonych przez siebie badań.


Sprawd? nowy abonament - to si? op?aca!
Ebook dost?pny w abonamencie
Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 6 )
5
1
0
0
0
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!