X

  Ze świata biznesu 13
  Przedmowa do wydania polskiego 15
  Wstęp 19
  Rozdział 1. Wprowadzenie 23
    1.1. Ryzyko a zwrot z inwestycji w przypadku inwestora 24
    1.2. Granica efektywna 28
    1.3. Model wyceny aktywów kapitałowych 31
    1.4. Teoria arbitrażu cenowego 36
    1.5. Ryzyko a zwrot w przypadku firm 37
    1.6. Zarządzanie ryzykiem w instytucjach finansowych 40
    Podsumowanie 42
    Dalsza lektura 43
    Pytania i ćwiczenia 43
    Dalsze pytania 44
  Rozdział 2. Banki 46
    2.1. Bankowość komercyjna 47
    2.2. Wymogi kapitałowe w przypadku małego banku komercyjnego 49
    2.3. Ubezpieczanie depozytów 52
    2.4. Bankowość inwestycyjna 54
    2.5. Handel papierami wartościowymi 60
    2.6. Potencjalne konflikty interesów w bankowości 61
    2.7. Dzisiejsze duże banki 62
    2.8. Rodzaje ryzyka ponoszonego przez banki 66
    Podsumowanie 67
    Dalsza lektura 68
    Pytania i ćwiczenia 68
    Dalsze pytania 69
  Rozdział 3. Firmy ubezpieczeniowe i plany emerytalne 71
    3.1. Ubezpieczenie na życie 72
    3.2. Ubezpieczenia rentowe 76
    3.3. Tabele umieralności 79
    3.4. Ryzyko długości życia i ryzyko umieralności 82
    3.5. Ubezpieczenia majątkowe i od odpowiedzialności cywilnej 83
    3.6. Ubezpieczenia zdrowotne 87
    3.7. Pokusa nadużycia i selekcja negatywna 88
    3.8. Reasekuracja 90
    3.9. Wymogi kapitałowe 90
    3.10. Rodzaje ryzyka podejmowanego przez firmy ubezpieczeniowe 92
    3.11. Regulacje 92
    3.12. Plany emerytalne 94
    Podsumowanie 98
    Dalsza lektura 100
    Pytania i ćwiczenia 100
    Dalsze pytania 101
  Rozdział 4. Fundusze powiernicze i fundusze hedgingowe 103
    4.1. Fundusze powiernicze 103
    4.2. Fundusze hedgingowe 113
    4.3. Strategie stosowane przez fundusze hedgingowe 119
    4.4. Zwroty uzyskiwane przez fundusze hedgingowe 125
    Podsumowanie 127
    Dalsza lektura 128
    Pytania i ćwiczenia 128
    Dalsze pytania 129
  Rozdział 5. Instrumenty finansowe 131
    5.1. Rynki 131
    5.2. Pozycje długie i krótkie na aktywach 133
    5.3. Rynki instrumentów pochodnych 135
    5.4. Standardowe instrumenty pochodne 136
    5.5. Depozyty zabezpieczające 149
    5.6. Nietradycyjne instrumenty pochodne 154
    5.7. Opcje egzotyczne i produkty zestrukturyzowane 158
    5.8. Zarządzanie ryzykiem – problemy 159
    Podsumowanie 162
    Dalsza lektura 163
    Pytania i ćwiczenia 163
    Dalsze pytania 166
  Rozdział 6. Jak instytucje finansowe radzą sobie z ponoszonym ryzykiem 168
    6.1. Delta 168
    6.2. Gamma 176
    6.3. Vega 178
    6.4. Theta 180
    6.5. Rho 182
    6.6. Obliczenia współczynników greckich 182
    6.7. Rozwinięcia w szereg Taylora 183
    6.8. Realia hedgingu 186
    6.9. Hedging opcji egzotycznych 186
    6.10. Analiza scenariusza 188
    Podsumowanie 188
    Dalsza lektura 189
    Pytania i ćwiczenia 189
    Dalsze pytania 190
  Rozdział 7. Ryzyko stopy procentowej 192
    7.1. Zarządzanie zyskiem netto z tytułu odsetek 193
    7.2. LIBOR i stopy swapowe 196
    7.3. Czas trwania 198
    7.4. Wypukłość 201
    7.5. Zastosowania ogólne 203
    7.6. Nierównoległe zmiany krzywej rentowności 205
    7.7. Współczynniki delta dla stóp procentowych w praktyce 209
    7.8. Analiza głównych składowych 211
    7.9. Współczynniki gamma i vega 215
    Podsumowanie 215
    Dalsza lektura 216
    Pytania i ćwiczenia 217
    Dalsze pytania 218
  Rozdział 8. Wartość narażona na ryzyko 219
    8.1. Definicja VaR 219
    8.2. Przykładowe obliczenia VaR 221
    8.3. VaR a niedobór oczekiwany 223
    8.4. VaR i kapitał 224
    8.5. Spójne wskaźniki ryzyka 227
    8.6. Dobór parametrów do VaR 229
    8.7. VaR krańcowy, dodatkowy i składnikowy 233
    8.8. Testy wsteczne 234
    Podsumowanie 238
    Dalsza lektura 239
    Pytania i ćwiczenia 239
    Dalsze pytania 240
  Rozdział 9. Zmienność 242
    9.1. Definicja zmienności 242
    9.2. Zmienność implikowana 244
    9.3. Szacowanie zmienności na podstawie danych historycznych 247
    9.4. Czy dzienne zmiany procentowe zmiennych finansowych podlegają rozkładowi normalnemu? 249
    9.5. Monitoring zmienności dziennej 254
    9.6. Wykładniczo ważona średnia ruchoma 256
    9.7. Model GARCH(1, 1) 258
    9.8. Wybór modeli 259
    9.9. Metody maksymalnego prawdopodobieństwa 260
    9.10. Posługiwanie się modelem GARCH(1, 1) w celu prognozowania przyszłej zmienności 266
    Podsumowanie 269
    Dalsza lektura 270
    Pytania i ćwiczenia 271
    Dalsze pytania 272
  Rozdział 10. Korelacje i kopuły 274
    10.1. Definicja korelacji 275
    10.2. Monitorowanie korelacji 277
    10.3. Wielowymiarowe rozkłady normalne 280
    10.4. Kopuły 283
    10.5. Zastosowania w przypadku portfeli kredytów 289
    Podsumowanie 291
    Dalsza lektura 292
    Pytania i ćwiczenia 292
    Dalsze pytania 294
  Rozdział 11. Regulacje, Bazylea II i Solvency II 295
    11.1. Powody regulacji działalności banków 295
    11.2. Regulacje działalności banków przed 1988 r. 297
    11.3. Bazylea I 298
    11.4. Rekomendacje G-30 302
    11.5. Bilansowanie 303
    11.6. Poprawka z 1996 r. 305
    11.7. Bazylea II 308
    11.8. Kapitał z tytułu ryzyka kredytowego na mocy postanowień Bazylei II 310
    11.9. Ryzyko operacyjne w Nowej Umowie Kapitałowej 320
    11.10. Filar drugi – sprawowanie nadzoru 321
    11.11. Filar trzeci – dyscyplina rynkowa 322
    11.12. Zmiany w Nowej Umowie Kapitałowej 322
    11.13. Solvency II 324
    Podsumowanie 326
    Dalsza lektura 327
    Pytania i ćwiczenia 328
    Dalsze pytania 329
  Rozdział 12. VaR ryzyka rynkowego – metoda symulacji historycznej 331
    12.1. Metodologia 331
    12.2. Precyzja 336
    12.3. Rozwinięcia 338
    12.4. Teoria wartości ekstremalnych 343
    12.5. Zastosowania 346
    Podsumowanie 349
    Dalsza lektura 349
    Pytania i ćwiczenia 350
    Dalsze pytania 351
  Rozdział 13. VaR ryzyka rynkowego – metoda wariancji-kowariancji 352
    13.1. Podstawowa metodologia 352
    13.2. Uogólnienie 355
    13.3. Macierze korelacji i kowariancji 356
    13.4. Stopy procentowe 360
    13.5. Zastosowania modelu liniowego 364
    13.6. Model liniowy a opcje 365
    13.7. Model kwadratowy 368
    13.8. Symulacja Monte Carlo 370
    13.9. Założenia o rozkładach innych niż rozkłady normalne 371
    13.10. Metoda wariancji-kowariancji a symulacja historyczna 372
    Podsumowanie 373
    Dalsza lektura 374
    Pytania i ćwiczenia 374
    Dalsze pytania 376
  Rozdział 14. Ryzyko kredytowe – szacowanie prawdopodobieństwa niewypłacalności 378
    14.1. Ratingi kredytowe 378
    14.2. Historyczne prawdopodobieństwa niewypłacalności 381
    14.3. Stopy odzysku 383
    14.4. Transakcje swapowe na zwłokę w spłacie kredytu 385
    14.5. Spready kredytowe 390
    14.6. Szacowanie prawdopodobieństw niewypłacalności na podstawie spreadów kredytowych 394
    14.7. Porównanie szacunków prawdopodobieństw niewypłacalności 397
    14.8. Szacowanie prawdopodobieństw niewypłacalności na podstawie cen kapitału własnego 403
    Podsumowanie 406
    Dalsza lektura 407
    Pytania i ćwiczenia 408
    Dalsze pytania 410
  Rozdział 15. Straty z tytułu ryzyka kredytowego i VaR kredytowy 411
    15.1. Szacowanie wysokości straty kredytowej 412
    15.2. Ograniczanie ryzyka kredytowego 419
    15.3. VaR kredytowy 422
    15.4. Modele Vasiceka i Mertona 424
    15.5. Model Credit Risk Plus 425
    15.6. Model CreditMetrics 427
    Podsumowanie 431
    Dalsza lektura 432
    Pytania i ćwiczenia 433
    Dalsze pytania 434
  Rozdział 16. ABS, CDO i kryzys kredytowy z 2007 r. 436
    16.1. Amerykański rynek nieruchomości 436
    16.2. Sekurytyzacja 440
    16.3. Błędy w wycenie 447
    16.4. Jak unikać kryzysów w przyszłości 448
    16.5. Syntetyczne instrumenty CDO 453
    Podsumowanie 457
    Dalsza lektura 458
    Pytania i ćwiczenia 458
    Dalsze pytania 459
  Rozdział 17. Analiza scenariuszowa i stress-testy 460
    17.1. Opracowywanie scenariuszy 460
    17.2. Regulacje 467
    17.3. Co zrobić z wynikami? 472
    Podsumowanie 475
    Dalsza lektura 475
    Pytania i ćwiczenia 476
    Dalsze pytania 477
  Rozdział 18. Ryzyko operacyjne 478
    18.1. Na czym polega ryzyko operacyjne? 480
    18.2. Obliczanie wysokości kapitału regulacyjnego 481
    18.3. Podział ryzyka operacyjnego 483
    18.4. Dotkliwość i częstotliwość strat 484
    18.5. Podejście aktywne 489
    18.6. Alokacja kapitału na poczet ryzyka operacyjnego 492
    18.7. Stosowanie prawa potęgowego 493
    18.8. Ubezpieczenia 494
    18.9. Ustawa Sarbanes–Oxley 496
    Podsumowanie 496
    Dalsza lektura 498
    Pytania i ćwiczenia 498
    Dalsze pytania 499
  Rozdział 19. Ryzyko płynności 500
    19.1. Ryzyko płynności w handlu 501
    19.2. Ryzyko płynności finansowania 508
    19.3. Czarne dziury płynności 517
    Podsumowanie 524
    Dalsza lektura 526
    Pytania i ćwiczenia 526
    Dalsze pytania 527
  Rozdział 20. Ryzyko modelu 528
    20.1. Wycena rynkowa 528
    20.2. Modele dla produktów liniowych 531
    20.3. Fizyka a finanse 532
    20.4. Stosowanie modeli w wycenie produktów standardowych 534
    20.5. Hedging 542
    20.6. Modele wyceny produktów niestandardowych 543
    20.7. Zagrożenia związane z tworzeniem modeli 544
    20.8. Identyfikacja problemów związanych z modelem 546
    Podsumowanie 546
    Dalsza lektura 547
    Pytania i ćwiczenia 547
    Dalsze pytania 548
  Rozdział 21. Kapitał ekonomiczny i RAROC 549
    21.1. Definicja kapitału ekonomicznego 550
    21.2. Elementy składowe kapitału ekonomicznego 552
    21.3. Kształty rozkładów straty 555
    21.4. Relatywne znaczenie rodzajów ryzyka 556
    21.5. Agregowanie kapitału ekonomicznego 558
    21.6. Alokacja kapitału ekonomicznego 561
    21.7. Kapitał ekonomiczny Deutsche Banku 563
    21.8. RAROC 564
    Podsumowanie 566
    Dalsza lektura 566
    Pytania i ćwiczenia 567
    Dalsze pytania 568
  Rozdział 22. Błędy w zarządzaniu ryzykiem, których należy unikać 569
    22.1. Limity ryzyka 569
    22.2. Zarządzanie pracownikami zawierającymi transakcje 574
    22.3. Ryzyko płynności 576
    22.4. Nauczki dla przedsiębiorstw spoza sektora finansowego 580
    Podsumowanie 582
    Dalsza lektura 582
  Aneks A. Częstotliwość składania stóp procentowych 583
  Aneks B. Stopy zerowe, stopy forward i zerokuponowe krzywe rentowności 586
  Aneks C. Wycena kontraktów terminowych typu forward i futures 591
  Aneks D. Wycena swapów 593
  Aneks E. Wycena opcji europejskich 596
  Aneks F. Wycena opcji amerykańskich 598
  Aneks G. Rozwinięcia w szereg Taylora 601
  Aneks H. Wartości i wektory własne 604
  Aneks I. Analiza głównych składowych 606
  Aneks J. Przekształcenia macierzy zmiany ratingów 607
  Odpowiedzi na pytania i ćwiczenia 609
  Słowniczek terminów 654
  Tablice dla skumulowanego rozkładu normalnego 675
    Tablica dla N(x), gdy x ? 0 676
    Tablica dla N(x), gdy x ‡ 0 677
  Indeks 678
Zarządzanie ryzykiem instytucji finansowych

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron  

688

Kategoria

Zarządzanie, organizacja, strategie

ISBN-13

978-83-01-16651-9

Numer wydania

1

Język publikacji

polski

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

5.0 / 5 (1 głosów)
Wypożyczenie

Dostęp online przez aplikację myIBUK. Formaty plików: ibuk

X Format IBUK - ebook dostępny do wypożyczenia

- format książki elektronicznej
- bez instalowania oprogramowania, wystarczy przeglądarka internetowa oraz dostęp do Internetu,
- książka dostępna na Twojej półce w koncie myIBUK,
- dodatkowe funkcje: dodawanie notatek, tagów, zaznaczania fragmentów i cytatów,
- po pobraniu książka dostępna również bez dostępu do internetu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych IBUK »


od 4,92

Wypożycz teraz

Opis

Książka stanowi nowoczesne kompendium wiedzy na temat zarządzania szeroko pojętym ryzykiem finansowym lub inaczej – występującym na rynku finansowym. Autor – światowej sławy specjalista z zakresu instrumentów finansowych oraz ryzyka finansowego – przedstawia praktyczne podejście do pomiaru i zarządzania ryzykiem przez banki i inne instytucje finansowe. Praca zawiera wiele przykładów oraz wykresów ilustrujących praktyczne stosowanie narzędzi analitycznych, a także ciekawy zestaw pytań i ćwiczeń do samodzielnego rozwiązania.


Na szczególną uwagę zasługuje aktualność poruszonych w książce zagadnień. Kryzys finansowy, który jak tornado przetoczył się w ostatnich latach przez świat i którego skutki odczuwamy do dziś, po raz kolejny pokazał, niestety, słabości w podejściu instytucji finansowych do zarządzania ryzykiem. John C. Hull sprawnie ilustruje poszczególne zagadnienia za pomocą znanych przykładów spektakularnych upadków lub kłopotów instytucji finansowych oraz kryzysów o skali globalnej. Jest to doskonała wizualizacja prawdziwego znaczenia zarządzania ryzykiem i dowód na to, że zarządzania ryzykiem nie można traktować jako jeszcze jednego wymogu formalnego ze strony regulatorów.


(Bożena Graczyk, Partner, Szef Zespołu ds. doradztwa księgowego i zarządzania ryzykiem finansowym, KPMG)


Książka jest przeznaczona dla pracowników instytucji finansowych, w tym przede wszystkim różnego rodzaju funduszy, banków, domów maklerskich, firm assets management, zakładów ubezpieczeniowych oraz wielu firm doradczych w zakresie finansów. Publikacja będzie także bardzo dobrym podręcznikiem dla studentów wyższych lat kierunków ekonomicznych.


Sprawd? nowy abonament - to si? op?aca!
Ebook dost?pny w abonamencie
Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 1 )
1
0
0
0
0
Oceń:  
Opinie użytkowników
Jest OK
Tolmin
Dobry podręcznik o działaniu instytucji finansowych, ich regulacjach oraz sposobach mierzenia ryzyka. Czyta się w miarę łatwo. Znajdą się także trochę cięższe do zrozumienia rozdziały.  Pokaż więcej