Dokumentacja pracownicza. Wzory. Komentarze

Dokumentacja pracownicza. Wzory. Komentarze

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

142,88  152,00

Format: pdf

Cena początkowa: 152,00 zł (-6%)

Najniższa cena z 30 dni: 121,60 zł  


142,88

w tym VAT

Publikacja zawiera wzory pism dostępne w wersji elektronicznej do pobrania ze stronywww.dokumentacja-pracownicza-wzory.wolterskluwer.plpo wpisaniu zamieszczonego w książce kodu aktywacyjnego. Wzory można modyfikować i dostosowywać do indywidualnych potrzeb.

Książka zawiera ponad 220 wzorów pism z dziedziny indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Każdy wzór został opatrzony komentarzem przedstawiającym kwestie budzące największe wątpliwości w praktyce oraz stanowisko doktryny w zakresie problemów pojawiających się na tle tworzenia i wprowadzania w życie aktów wewnątrzzakładowych.
W publikacji znajdują się wzory dotyczące m.in.: – umów o pracę, – wykonywania pracy w warunkach telepracy, – wypowiadania lub rozwiązywania stosunku pracy, – regulaminów, – zakładowego układu zbiorowego pracy, – procedury nakładania kar porządkowych, – współpracy pracodawcy ze związkami zawodowymi, – dokumentacji z zakresu prawa pracy w administracji publicznej.
Zamieszczono także wzory odnoszące się do najnowszych zmian w prawie pracy, w tym wynikających z regulacji anytcovidowych, m.in.: polecenie pracy zdalnej, regulamin pracy zdalnej czy dokumenty związane z monitoringiem pracowników. Znalazły się tu również regulamin określający wewnętrzną procedurę zgłaszania naruszeń prawa oraz dokumentacja związana z kasą zapomogowo-pożyczkową. Wszystkie dokumenty zostały dostosowane do nowych obowiązków wynikających z wejścia w życie regulacji RODO.
Opracowanie jest przeznaczone dla radców prawnych, adwokatów, sędziów, aplikantów tych zawodów prawniczych, pracowników działów HR oraz pracodawców.


Rok wydania2022
Liczba stron914
KategoriaInne
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8286-349-9
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  O Autorach  | str.    5
   
  Wykaz skrótów  | str.    21
   
  Wprowadzenie  | str.    25
  
  Pojęcie dokumentacji pracowniczej | str.    25
  Forma dokumentacji pracowniczej | str.    26
  Szczegółowe zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej | str.    29
  Prowadzenie dokumentacji pracowniczej | str.    32
  
  4.1. Uwagi wprowadzające  | str.    32
  4.2. Zakres przedmiotowy obowiązku prowadzenia dokumentacji pracowniczej  | str.    33
  4.3. Udostępnianie dokumentacji pracowniczej  | str.    37
  4.4. Konsekwencje nieprowadzenia dokumentacji pracowniczej w zakresie ciężaru dowodu w postępowaniu sądowym  | str.    41
  4.5. Ochrona danych osobowych przy prowadzeniu dokumentacji pracowniczej  | str.    42
  4.6. Odpowiedzialność za wadliwe prowadzenie dokumentacji  pracowniczej  | str.    44
  
  Przechowywanie dokumentacji pracowniczej | str.    45
  
  5.1. Uwagi wprowadzające  | str.    45
  5.2. Outsourcing przechowywania dokumentacji pracowniczej  | str.    46
  5.3. Warunki przechowywania dokumentacji pracowniczej  | str.    48
  5.4. Okres przechowywania dokumentacji pracowniczej i obowiązek jej zniszczenia  | str.    48
  5.5. Odpowiedzialność za wadliwe przechowywanie dokumentacji pracowniczej  | str.    51
    
   I  Umowy o pracę
  
  Przedwstępna umowa o pracę | str.    55
  Umowa o pracę na czas nieokreślony | str.    59
  Umowa o pracę na czas określony | str.    68
  Umowa o pracę na czas określony zawarta w celu zastępstwa | str.    77
  Aneks do umowy o pracę zawartej na czas określony | str.    80
  Informacja o zawarciu umowy na czas określony, do której nie mają zastosowania limity określone w art. 251 § 1 k.p., z powodu wystąpienia obiektywnych przyczyn | str.    82
  Umowa o pracę na okres próbny | str.    84
  
   
   II  Umowy zawierane w ramach stosunku pracy
  
  Umowa o odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie | str.    89
  Umowa o wspólnej odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie | str.    93
  Umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania umowy o pracę (art. 1011 § 1 k.p.) | str.    99
  Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy (art. 1012 § 1 k.p.) | str.    103
  Umowa o zachowaniu w tajemnicy informacji stanowiących tajemnicę pracodawcy | str.    109
  Umowa o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych (art. 1034 k.p.) | str.    114
  Umowa o udzielenie świadczenia pracownikowi zdobywającemu lub uzupełniającemu wiedzę i umiejętności (art. 1036 k.p.) | str.    120
  Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu stworzonego przez pracownika, niezwiązanego z wykonywaniem obowiązków ze stosunku pracy | str.    124
  Oświadczenie pracownika w zakresie przejścia majątkowych praw autorskich na pracodawcę | str.    129
  Umowa dotycząca oddelegowania pracownika | str.    132
  Porozumienie o wypłacie dodatku relokacyjnego | str.    137
  Umowa pożyczki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych | str.    140
  Umowa o praktykę studencką | str.    143
  List intencyjny zawarcia umowy o pracę | str.    148
  Umowa o używanie samochodu prywatnego do celów służbowych | str.    150
  
   
  III  Wzory dotyczące wykonywania pracy w warunkach telepracy
  
  Oświadczenie pracownika w sprawie wykonywania pracy w formie telepracy | str.    155
  Regulamin telepracy | str.    157
  Umowa o telepracę | str.    164
  Porozumienie między stronami umowy o pracę, że praca będzie wykonywana w warunkach określonych w art. 675 k.p. (telepraca) | str.    175
  Porozumienie pracodawcy z zakładową organizacją związkową/zakładowymi organizacjami związkowymi w sprawie warunków stosowania telepracy przez pracodawcę (art. 676 § 1 k.p.) | str.    178
  
   
  IV  Praca zdalna
  
  Polecenie wykonywania pracy zdalnej  | str.    185
  Regulamin pracy zdalnej  | str.    187
  
   
   V  Porozumienia i ugody podpisywane w ramach stosunku pracy
  
  Porozumienie w sprawie zmiany warunków pracy i płacy | str.    199
  Porozumienie w sprawie rozwiązania umowy o pracę | str.    201
  Ugoda pomiędzy pracownikiem i pracodawcą w sprawie naprawienia szkody wyrządzonej przez pracownika (art. 121 § 1k.p.)  | str.    203
  Ugoda pozasądowa w sprawie naprawienia szkody wyrządzonej przez pracownika | str.    206
  Porozumienie pomiędzy pracownikiem i pracodawcą w sprawie ustalenia czasu niezbędnego do wykonania powierzonych zadań w ramach zadaniowego systemu czasu pracy (art. 140 k.p.) | str.    209
  Porozumienie pracodawców w sprawie wykonywania przez pracownika pracy u innego pracodawcy w okresie urlopu bezpłatnego (art. 1741 § 1 k.p.) | str.    211
  Ugoda pozasądowa | str.    214
  
   
  VI  Wzory związane z uprawnieniami rodzicielskimi w stosunku pracy
  
  Oświadczenie w sprawie cofnięcia oświadczenia w sprawie wypowiedzenia umowy o pracę | str.    221
  Wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego przed przewidywaną datą porodu | str.    223
  Wniosek w sprawie rezygnacji z korzystania z części urlopu macierzyńskiego po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 14 tygodni takiego urlopu | str.    225
  Wniosek o udzielenie pozostałej części urlopu macierzyńskiego (art. 180 § 9 k.p.) | str.    227
  Wniosek o udzielenie pozostałej części urlopu macierzyńskiego (art. 180 § 16 k.p.) | str.    229
  Wniosek o udzielenie pracownicy bezpośrednio po urlopie macierzyńskim urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze | str.    232
  Wniosek o udzielenie pracownikowi – ojcu wychowującemu dziecko urlopu rodzicielskiego | str.    235
  Wniosek w sprawie rezygnacji z korzystania z części urlopu macierzyńskiego z powodu legitymowania się orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji | str.    237
  Wniosek w sprawie rezygnacji z korzystania z urlopu rodzicielskiego | str.    239
  Wniosek pracownika – ojca o udzielenie części urlopu rodzicielskiego w związku z podjęciem zatrudnienia przez matkę dziecka | str.    241
  Wniosek w sprawie łączenia korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy | str.    243
  Wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego | str.    245
  Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego | str.    247
  Wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego | str.    249
  Oświadczenie pracownika opiekującego się dzieckiem | str.    252
  
   
  VII  Oświadczenia związane z wypowiedzeniem lub rozwiązaniem stosunku pracy
  
  Oświadczenie o rozwiązaniu za wypowiedzeniem umowy o pracę zawartej na czas określony | str.    257
  Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę zawartej na czas określony | str.    259
  Oświadczenie o rozwiązaniu za wypowiedzeniem umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony | str.    262
  Oświadczenie pracodawcy o zwolnieniu pracownika z obowiązku świadczenia pracy | str.    266
  Oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika z powodu ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych | str.    269
  Oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika z powodu popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste | str.    273
  Oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika z powodu popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem | str.    277
  Oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika z powodu zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku | str.    279
  Oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia z powodu niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby | str.    282
  Oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia z powodu innej niż niezdolność pracownika do pracy wskutek choroby, usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, trwającej dłużej niż 1 miesiąc | str.    284
  Oświadczenie w sprawie wypowiedzenia warunków pracy i płacy | str.    286
  Oświadczenie w sprawie skrócenia okresu wypowiedzenia (art. 361 k.p.) | str.    290
  Oświadczenie w sprawie wycofania oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę w przypadku późniejszego ustalenia przez pracodawcę, że pracownik korzystał w dacie wręczenia oświadczenia z ochrony przed rozwiązaniem stosunku pracy (np. z powodu ciąży lub na podstawie art. 39 k.p. bądź z innych przyczyn) | str.    292
  
   
   VIII  Wzory informacji przekazywanych pracownikom w toku stosunku pracy
  
  Informacja o warunkach zatrudnienia (art. 29 § 3 k.p.) | str.    297
  Informacja o warunkach zatrudnienia (art. 29 § 3 k.p.) | str.    298
  Informacja o przejęciu zakładu pracy w trybie art. 231 k.p. | str.    300
  Informacja pracodawcy o odmowie ponownego zatrudnienia pracownika (art. 48 § 1 k.p.) | str.    303
  Informacja dla pracowników o wprowadzeniu nowego regulaminu pracy | str.    305
  Informacja (zawiadomienie) dla pracownika o przyznaniu nagrody/wyróżnienia (art. 105 k.p.) | str.    307
  Informacja dla pracownika o udzieleniu mu czasu wolnego w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych (art. 1512 § 2 k.p.) | str.    309
  Informacja dla pracownika, który ze względu na okoliczności przewidziane w art. 151 § 1 k.p. wykonywał pracę w dniu wolnym od pracy wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, o przysługującym mu w zamian innym dniu wolnym od pracy – wraz z propozycją pracodawcy dotyczącą terminu udzielania tego dnia wolnego (art. 1513 k.p.) | str.    311
  Informacja dla pracownika w sprawie zobowiązania go do pozostawania poza normalnymi godzinami pracy w gotowości do wykonywania pracy wynikającej z umowy o pracę w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę – dyżur (art. 1515 § 1 k.p.) | str.    313
  Informacja dla pracownika w sprawie obowiązku wykorzystania przez pracownika przysługującego mu urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia (art. 1671 k.p.) | str.    315
  Informacja dla pracowników o zagrożeniach w miejscu pracy (art. 2071 k.p.) | str.    317
  
   
   IX  Oświadczenia i wnioski pracowników składane w toku stosunku pracy
  
  Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z obowiązującymi u pracodawcy regulaminami i procedurami | str.    321
  Oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę w trybie art. 55 § 1 k.p. (w przypadku szkodliwego wpływu wykonywanej pracy na zdrowie pracownika) | str.    323
  Oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę w trybie art. 55 § 11 k.p. (w przypadku ciężkiego naruszenia przez pracodawcę podstawowych obowiązków wobec pracownika) | str.    325
  Wniosek pracownika o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych (art. 86 § 3 k.p.) | str.    328
  Zgoda pracownika na potrącenie z jego wynagrodzenia innych należności niż wymienione w art. 87 § 1 i 7 k.p. (art. 91 § 1 k.p.) | str.    330
  Wniosek pracownika w sprawie indywidualnego rozkładu czasu pracy (art. 142 k.p.) | str.    332
  Wniosek pracownika w sprawie skróconego tygodnia pracy (art. 143 k.p.) | str.    334
  Wniosek pracownika w sprawie wprowadzenia systemu pracy weekendowej (art. 144 k.p.) | str.    336
  Wniosek pracownika o udzielenie czasu wolnego w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych (art. 1512 § 2 k.p.) | str.    338
  Wniosek pracownika o udzielenie urlopu wypoczynkowego | str.    340
  Wniosek pracownika o przesunięcie terminu urlopu wypoczynkowego (art. 164 k.p.) | str.    342
  Wniosek pracownika o udzielenie urlopu bezpłatnego (art. 174 k.p.) | str.    344
  Zgoda pracownika na udzielenie mu urlopu bezpłatnego w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy (art. 1741 § 1 k.p.) | str.    346
  Oświadczenie pracownika (w ciąży/opiekującego się dzieckiem do lat 4) w sprawie zamiaru skorzystania z uprawnień przewidzianych w art. 178 k.p. | str.    348
  
   
  X  Wzory regulaminów obowiązujących w stosunkach pracy
  
  Regulamin pracy | str.    353
  Zasady monitoringu i kontroli pracowników oraz miejsca pracy – załącznik do regulaminu pracy | str.    374
  Aneks do regulaminu pracy | str.    382
  Obwieszczenie w sprawie systemu i rozkładu czasu pracy oraz okresu rozliczeniowego | str.    385
  Regulamin wynagradzania | str.    387
  Załącznik do regulaminu wynagradzania | str.    393
  Regulamin premiowania | str.    397
  Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych | str.    402
  Załącznik nr 1 do regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych | str.    413
  Załącznik nr 2 do regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych | str.    414
  Załącznik nr 3 do regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych | str.    416
  Załącznik nr 4 do regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych | str.    420
  Załącznik nr 5 do regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych | str.    421
  
   
   XI  Wzory procedur stosowanych w stosunkach pracy
  
  Kodeks etyki | str.    429
  Regulamin zgłoszeń wewnętrznych określający wewnętrzną procedurę zgłaszania naruszeń prawa | str.    438
  Procedura przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji | str.    447
  Regulamin odbywania i rozliczania podróży służbowych | str.    460
  Regulamin korzystania z samochodów służbowych u pracodawcy | str.    469
  Regulamin programu dofinansowania nauki dla pracowników | str.    478
  
   
  XII  Wzory pism w toku procedury nakładania kar porządkowych
  
  Pismo pracodawcy wzywające pracownika do złożenia wyjaśnień w sprawie naruszenia przez pracownika obowiązków pracowniczych | str.    485
  Zawiadomienie o zastosowaniu kary porządkowej | str.    487
  Sprzeciw pracownika od nałożonej kary porządkowej | str.    490
  Uwzględnienie przez pracodawcę sprzeciwu pracownika od nałożonej kary porządkowej | str.    492
  Odrzucenie przez pracodawcę sprzeciwu pracownika od nałożonej kary porządkowej | str.    494
  
   
   XIII  Wzory dokumentów związanych z przebiegiem i ustaniem stosunku pracy
  
  Świadectwo pracy | str.    499
  Świadectwo pracy w warunkach szczególnych | str.    504
  Wniosek o sprostowanie świadectwa pracy | str.    506
  Odpowiedź na wniosek o sprostowanie świadectwa pracy | str.    508
  
   
  XIV  Wzory pism dotyczące współpracy pracodawcy ze związkami zawodowymi
  
  Wniosek pracodawcy do organizacji związkowej w sprawie udzielenia informacji o pracownikach korzystających z jej obrony (art. 30 ust. 3 ustawy o związkach zawodowych) | str.    513
  Konsultacja wypowiedzenia z zakładową organizacją związkową (art. 38 k.p.) | str.    515
  Konsultacja oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia z zakładową organizacją związkową (art. 52 § 3 k.p.) | str.    517
  Wniosek pracodawcy do organizacji związkowej w sprawie uzgodnienia treści regulaminu wynagradzania/nagród/premiowania/zakładowego funduszu świadczeń socjalnych/planu urlopów/pracy/innych (art. 30 ust. 6 ustawy o związkach zawodowych) | str.    520
  Wniosek pracodawcy do organizacji związkowej w sprawie wyrażenia zgody na wypowiedzenie/rozwiązanie stosunku pracy/wypowiedzenie warunków umowy o pracę z imiennie wskazanym uchwałą zarządu jego członkiem lub z innym pracownikiem będącym członkiem danej zakładowej organizacji związkowej (art. 32 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych) | str.    522
  Pismo pracodawcy do zakładowej organizacji związkowej w sprawie przejścia zakładu pracy lub jego części na nowego pracodawcę (art. 261 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych) | str.    525
  Porozumienie pracodawcy z zakładową organizacją związkową dotyczące warunków zatrudnienia pracowników w związku z przejściem zakładu pracy lub jego części na nowego pracodawcę (art. 261 ust. 3 ustawy o związkach zawodowych) | str.    528
  Porozumienie o zawieszeniu stosowania zakładowych przepisów prawa pracy (art. 91 § 1 k.p.) | str.    532
  Umowa pracodawcy z organizacją związkową w sprawie udostępnienia zakładowej organizacji związkowej pomieszczenia i urządzeń technicznych niezbędnych do wykonywania działalności związkowej w zakładzie pracy | str.    535
  Odpowiedź pracodawcy na wniosek organizacji związkowej w sprawie udzielenia informacji w trybie art. 28 ustawy o związkach zawodowych | str.    538
  Odpowiedź pracodawcy na wniosek organizacji związkowej w sprawie zwolnienia pracownika od pracy zawodowej z zachowaniem prawa do wynagrodzenia na czas niezbędny do wykonania doraźnej czynności wynikającej z jego funkcji związkowej – w przypadku gdy wniosek ten nie spełnia wymogów określonych w art. 31 ust. 3 ustawy o związkach zawodowych | str.    540
  
   
   XV  Wzory pism dotyczące zakładowego układu zbiorowego pracy
  
  Wniosek o wszczęcie rokowań w sprawie zawarcia zakładowego układu zbiorowego pracy | str.    545
  Zakładowy układ zbiorowy pracy | str.    547
  Wniosek o rejestrację zakładowego układu zbiorowego pracy | str.    572
  Protokół dodatkowy do zakładowego układu zbiorowego pracy | str.    576
  Oświadczenie o wypowiedzeniu zakładowego układu zbiorowego pracy przez jedną ze stron układu | str.    579
  Oświadczenie o częściowym wypowiedzeniu zakładowego układu zbiorowego pracy przez jedną ze stron układu | str.    580
  Porozumienie stron uprawnionych do zawarcia układu o stosowaniu w całości lub w części układu, którego nie są stronami | str.    582
  
   
  XVI  Wzory pism związane z funkcjonowaniem kas zapomogowo-pożyczkowych
  
  Statut kasy zapomogowo-pożyczkowej | str.    587
  Umowa z kasą zapomogowo-pożyczkową | str.    607
  
   
   XVII  Wzory pism w toku procedury zwolnień grupowych
  
  Zawiadomienie zakładowych organizacji związkowych o zamierzonych zwolnieniach grupowych (art. 2 ust. 3 ustawy o zwolnieniach grupowych) | str.    617
  Porozumienie pracodawcy z zakładowymi organizacjami związkowymi w sprawie zwolnień grupowych (art. 3 ustawy o zwolnieniach grupowych) | str.    621
  Regulamin postępowania w sprawie zwolnień grupowych (art. 3 ustawy o zwolnieniach grupowych) | str.    627
  Zawiadomienie powiatowego urzędu pracy o zamierzonych zwolnieniach grupowych (art. 2 ust. 6 ustawy o zwolnieniach grupowych) | str.    632
  Zawiadomienie powiatowego urzędu pracy o przyjętych ustaleniach dotyczących zwolnień grupowych (art. 4 ustawy o zwolnieniach grupowych) | str.    635
  Zawiadomienie związków zawodowych o przyjętych ustaleniach dotyczących zwolnień grupowych (art. 4 ustawy o zwolnieniach grupowych) | str.    638
  
   
   XVIII  Wzory pism w toku postępowania przed komisją pojednawczą
  
  Wniosek pracownika o przeprowadzenie postępowania pojednawczego przed komisją pojednawczą | str.    643
  Protokół z posiedzenia komisji pojednawczej obejmujący ugodę zawartą pomiędzy pracodawcą a pracownikiem | str.    646
  Protokół z posiedzenia komisji pojednawczej, w czasie którego nie doszło do zawarcia ugody pomiędzy pracodawcą a pracownikiem | str.    649
  Wniosek pracownika o przekazanie sprawy z zakładowej komisji pojednawczej do sądu pracy | str.    652
  
   
  XIX  Wzory dotyczące treści stosunku pracy
  
  Porozumienie w sprawie skrócenia okresu wypowiedzenia (art. 36 § 6 k.p.) | str.    657
  Czasowe powierzenie pracownikowi innej pracy (art. 42 § 4 k.p.) | str.    660
  Informacja dla pracowników dotycząca równego traktowania w zatrudnieniu | str.    663
  Obwieszczenie w sprawie systemu i rozkładu czasu pracy oraz okresu rozliczeniowego | str.    668
  Polecenie wykorzystania urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia umowy o pracę | str.    670
  Porozumienie w sprawie współpracy pracodawców | str.    673
  Porozumienie w sprawie wykorzystania urlopu wypoczynkowego w czasie kolejnego zatrudnienia | str.    677
  Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych pracowników | str.    679
  Upoważnienie do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy za pracodawcę będącego jednostką organizacyjną | str.    683
  Zarządzenie pracodawcy | str.    687
  Zawiadomienie o przyznaniu odprawy pieniężnej | str.    690
  Zawiadomienie o przyznaniu odprawy pośmiertnej | str.    693
  Odpowiedź na wystąpienie Państwowej Inspekcji Pracy | str.    695
  Zastrzeżenia do protokołu kontroli Państwowej Inspekcji Pracy | str.    699
  
   
   XX   Wzory dokumentów z zakresu prawa pracy w administracji publicznej
  
  Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze | str.    705
  Protokół z naboru na wolne stanowisko urzędnicze | str.    712
  Informacja o wynikach naboru na stanowisko specjalisty | str.    714
  Umowa o pracę na czas nieokreślony | str.    716
  Umowa o pracę na czas określony | str.    720
  Umowa o pracę na czas zastępstwa | str.    723
  Akt powołania | str.    727
  Akt mianowania | str.    730
  Pismo w sprawie zawieszenia obowiązku świadczenia stosunku pracy przez pracownika samorządowego w przypadku jego tymczasowego aresztowania | str.    733
  Przeniesienie pracownika samorządowego na wyższe stanowisko | str.    735
  Przeniesienie członka korpusu służby cywilnej poza korpus służby cywilnej | str.    737
  Powierzenie wykonywania innej pracy niż określona w umowie o pracę | str.    740
  Porozumienie w sprawie przeniesienia pracownika samorządowego | str.    742
  Przeniesienie pracownika samorządowego zatrudnionego w przypadku reorganizacji jednostki | str.    746
  Zasady przeprowadzania służby przygotowawczej | str.    748
  Program służby przygotowawczej | str.    754
  Opinia z przebiegu części praktycznej służby przygotowawczej | str.    757
  Decyzja wójta gminy w sprawie skierowania do służby przygotowawczej w urzędzie gminy | str.    759
  Protokół z przebiegu służby przygotowawczej | str.    761
  Protokół z przeprowadzonego egzaminu ze służby przygotowawczej | str.    763
  Wniosek o zwolnienie z obowiązku odbywania służby przygotowawczej | str.    765
  Decyzja wójta gminy zwalniająca z obowiązku odbywania służby przygotowawczej z części teoretycznej | str.    767
  Zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej | str.    769
  Ślubowanie | str.    771
  Zarządzenie w sprawie przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych | str.    773
  Regulamin przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników | str.    776
  Arkusz okresowej oceny kwalifikacyjnej pracownika samorządowego | str.    782
  Odwołanie od oceny okresowej | str.    788
  Rozstrzygnięcie odwołania od oceny okresowej | str.    790
  Ustalenie wynagrodzenia wójta | str.    792
  Zasady przyznania dodatku za wieloletnią pracę | str.    794
  Zasady przyznawania nagród jubileuszowych | str.    796
  Zasady przyznawania jednorazowej odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy | str.    798
  Rozwiązanie stosunku pracy z urzędnikiem służby cywilnej po dwukrotnej, następującej po sobie, negatywnej ocenie | str.    800
  Rozwiązanie stosunku pracy z urzędnikiem służby cywilnej w razie orzeczenia o trwałej niezdolności do pracy uniemożliwiającego wykonywanie obowiązków | str.    802
  Rozwiązanie stosunku pracy z urzędnikiem służby cywilnej w razie utraty nieposzlakowanej opinii | str.    804
  Rozwiązanie stosunku pracy z urzędnikiem służby cywilnej w razie likwidacji urzędu, jeżeli nie jest możliwe jego przeniesienie do innego urzędu w tej samej lub innej miejscowości | str.    806
  Rozwiązanie stosunku pracy z urzędnikiem służby cywilnej w razie odmowy poddania się badaniu przez lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych | str.    808
  Rozwiązanie stosunku pracy z urzędnikiem służby cywilnej w drodze porozumienia stron | str.    810
  Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z powodu ciężkiego naruszenia przez urzędnika podstawowych obowiązków członka korpusu służby cywilnej, jeżeli wina urzędnika jest oczywista | str.    812
  Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z powodu popełnienia przez urzędnika w czasie trwania stosunku pracy przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnienie, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem | str.    814
  Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z powodu zawinionej przez urzędnika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku | str.    817
  Oświadczenie majątkowe o prowadzeniu działalności gospodarczej | str.    819
  Wezwanie pracownika samorządowego do złożenia oświadczenia o stanie majątkowym | str.    821
  Akt odwołania zastępcy wójta z powodu niezłożenia oświadczenia majątkowego | str.    823
  Wygaśnięcie mandatu wójta z powodu naruszenia zakazu łączenia funkcji wójta z członkostwem w radzie nadzorczej spółki prawa handlowego | str.    825
  Świadectwo pracy | str.    827
  
   
   XXI  Wzory dokumentów z zakresu stosunków pracy w szkolnictwie wyższym
  
  Statut uczelni | str.    833
  Regulamin pracy i wynagradzania nauczycieli akademickich | str.    840
  Regulamin zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji | str.    849
  Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej uczelni | str.    856
  Oświadczenie o spełnieniu wymagań niezbędnych do zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego | str.    860
  Umowa o pracę nauczyciela akademickiego | str.    862
  Oświadczenie pracodawcy w sprawie pensum dydaktycznego na dany rok akademicki (indywidualna karta obciążeń dydaktycznych) | str.    869
  Oświadczenie pracodawcy w sprawie powierzenia nauczycielowi akademickiemu zajęć dydaktycznych przekraczających wymiar pensum | str.    871
  Wniosek nauczyciela akademickiego o udzielenie urlopu naukowego | str.    873
  Decyzja pracodawcy w sprawie udzielenia nauczycielowi akademickiemu urlopu naukowego | str.    875
  Wniosek nauczyciela akademickiego o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia | str.    877
  Decyzja pracodawcy w sprawie udzielenia nauczycielowi akademickiemu urlopu dla poratowania zdrowia | str.    880
  Wniosek nauczyciela akademickiego o wyrażenie zgody na podjęcie/kontynuowanie zatrudnienia w dodatkowym miejscu pracy | str.    882
  Decyzja rektora o wyrażeniu zgody na podjęcie zatrudnienia w dodatkowym miejscu pracy | str.    884
  Arkusz oceny nauczyciela akademickiego | str.    886
  
   
  Wykaz literatury  | str.    895
   
  INDEKS RZECZOWY  | str.    899
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia