Chemia organiczna t. 2

1 opinia

Format:

epub, mobi, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

119,40  199,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

119,40199,00

cena referencyjna

cena zawiera podatek VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Jest to tłumaczenie dwunastego wydania bardzo popularnego w świecie podręcznika chemii organicznej, który w niezwykle przystępny sposób pozwala dobrze poznać tę dziedzinę wiedzy i dostrzec w jaki cudowny sposób chemia organiczna wpływa na nasze codzienne życie.
Chemia organiczna pomaga studentom rozwijać ich umiejętności krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów i analizy obserwowanych zjawisk, a są to umiejętności ważne w dzisiejszym świecie, bez względu na to, jakie ścieżki kariery wybiorą. Bogactwo chemii organicznej nadaje się do rozwiązywania problemów naszych czasów, od dziedzin opieki zdrowotnej, po problemy energetyczne, zrównoważony rozwój i środowisko.


Wydanie polskie podzielone jest na 2 tomy.


W tomie 1 omówione zostały m.in.: wiązania chemiczne i budowa cząsteczek, rodziny związków węgla, grupy funkcyjne, oddziaływania międzycząsteczkowe i spektroskopia w podczerwieni, kwasy i zasady, reakcje organiczne i ich mechanizmy, cząsteczki chiralne, reakcje nukleofilowe, alkeny i alkiny, reakcje addycji, magnetyczny rezonans jądrowy i spektrometria mas, narzędzia do ustalania struktury związków, reakcje rodnikowe, alkohole i etery, reakcje utleniania–redukcji a także sprzężone układy nienasycone.


W części 2 omówione zostały m. in.: związki aromatyczne, aldehydy i ketony, kwasy karboksylowe i ich pochodne, nukleofilowa addycja–eliminacja do acylowego atomu węgla, reakcje atomów węgla α w związkach karbonylowych,enole i enolany, reakcje kondensacji i addycji sprzężonej do związków karbonylowych, aminy, kompleksy metali przejściowych, węglowodany, lipidy, aminokwasy i białka oraz kwasy nukleinowe a synteza białek.


Rok wydania2022
Liczba stron650
KategoriaChemia organiczna
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
TłumaczenieHenryk Koroniak, Katarzyna Koroniak-Szejn, Jan Milecki, Paweł Skowronek, Jakub Grajewski
ISBN-13978-83-01-22594-0
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  14. Związki aromatyczne 647
    14.1 Odkrycie benzenu    648
    14.2 Nazewnictwo pochodnych benzenu    649
    14.3 Reakcje benzenu    651
    14.4 Struktura benzenu według Kekulégo    652
    14.5 Termodynamiczna trwałość benzenu    653
    14.6 Współczesne teorie struktury benzenu    655
      14.6A Wyjaśnienie struktury benzenu na podstawie rezonansu    655
      14.6B Wyjaśnienie struktury benzenu na podstawie teorii orbitali molekularnych    656
    14.7 Reguła Hückla. Reguła 4n + 2 elektronów π     658
      14.7A Jak stworzyć diagram względnych energii orbitali molekularnych π w układzie jednopierścieniowym w oparciu o regułę Hückla    658
      14.7B Annuleny     659
      14.7C Spektroskopia NMR. Dowód na delokalizację elektronów w związkach aromatycznych    660
      14.7D Jony aromatyczne    661
      14.7E Związki aromatyczne, niearomatyczne i antyaromatyczne    664
    14.8 Inne związki aromatyczne    666
      14.8A Benzenoidowe związki aromatyczne    666
      14.8B Niebenzenoidowe związki aromatyczne    668
      14.8C Fullereny    668
    14.9 Heterocykliczne związki aromatyczne    669
    14.10 Związki aromatyczne w biochemii    671
    14.11 Spektroskopia związków aromatycznych    674
      14.11A Widma 1H NMR    674
      14.11B Widma 13C NMR    675
      14.11C Widma podstawionych benzenów w podczerwieni    677
      14.11D Widma związków aromatycznych w nadfi olecie-świetle widzialnym    678
      14.11E Spektrometria mas związków aromatycznych    679
  Podsumowanie    681
  15. Reakcje związków aromatycznych    691
    15.1 Reakcja aromatycznej substytucji elektrofi lowej    692
    15.2 Ogólny mechanizm aromatycznej substytucji elektrofi lowej    693
    15.3 Halogenowanie benzenu    695
    15.4 Nitrowanie benzenu    696
    15.5 Sulfonowanie benzenu    697
    15.6 Reakcja Friedela–Craftsa    699
      15.6A Alkilowanie Friedela–Craftsa    699
      15.6B Acylowanie Friedela–Craftsa    700
      15.6C Ograniczenia reakcji Friedela–Craftsa    702
    15.7 Zastosowanie reakcji acylowania Friedela–Craftsa w syntezie. Redukcja Clemmensena i Wolffa–Kiżnera     704
      15.7A Redukcja Clemmensena    705
      15.7B Redukcja Wolffa–Kiżnera    706
    15.8 Podstawnik przyłączony do pierścienia ma wpływ na miejsce kolejnego podstawienia w reakcji elektrofilowej substytucji aromatycznej    708
      15.8A Grupy kierujące orto-para    708
      15.8B Grupy kierujące meta    712
    15.9 Aktywacja i dezaktywacja. Jak grupy elektronodonorowe i elektronoakceptorowe wpływają na szybkość reakcji SEAr    715
    15.10 Efekt kierujący w dipodstawionych pochodnych benzenu    716
    15.11 Reakcje łańcuchów bocznych przyłączonych do pierścienia benzenowego    717
      15.11A Benzylowe halogenowanie łańcuchów bocznych    717
      15.11B Skłonność do tworzenia układów sprzężonych w alkenylobenzenach powstających w reakcjach eliminacji    718
      15.11C Addycja do wiązania podwójnego alkenylobenzenów    718
      15.11D Utlenianie łańcucha bocznego    719
      15.11E Utlenianie pierścienia benzenowego    719
    15.12 Strategie syntezy     720
      15.12A Właściwa kolejność reakcji    720
      15.12B Grupy zabezpieczające i blokujące    721
    15.13 Mechanizm SNAr. Nukleofi lowa substytucja aromatyczna przez addycję-eliminację    722
    15.14 Benzyn. Nukleofi lowa substytucja aromatyczna przez eliminację-addycję    725
    15.15 Redukcja związków aromatycznych    728
      15.15A Redukcja Bircha    729
  Podsumowanie    731
  16. Aldehydy i ketony. Addycja nukleofilowa do grupy karbonylowej    743
    16.1 Wstęp    744
    16.2 Nazewnictwo aldehydów i ketonów    744
    16.3 Właściwości fi zyczne    746
    16.4 Synteza aldehydów    747
      16.4A Synteza aldehydów przez utlenianie 1° alkoholi    747
      16.4B Synteza aldehydów w wyniku ozonolizy alkenów    748
      16.4C Synteza aldehydów w wyniku redukcji chlorków acylu, estrów i nitryli    748
    16.5 Synteza ketonów    752
      16.5A Synteza ketonów z alkenów, arenów i alkoholi 2°    752
      16.5B Synteza ketonów z nitryli    753
    16.6 Addycia nukleofi lowa do wiązania podwójnego węgiel–tlen. Podłoże mechanistyczne    755
      16.6A Odwracalność addycji nukleofi lowych do podwójnego wiązania węgiel–tlen    757
      16.6B Reaktywność względna. Aldehydy w porównaniu z ketonami    757
      16.6C Produkty addycji – możliwość dalszych reakcji    757
    16.7 Addycja alkoholi. Hemiacetale (półacetale) i acetale    758
      16.7A Hemiacetale    758
      16.7B Acetale    760
      16.7C Acetale jako grupy ochronne    761
      16.7D Tioacetale    763
    16.8 Addycja amin pierwszorzędowych i drugorzędowych    763
      16.8A Iminy    764
      16.8B Oksymy i hydrazony    765
      16.8C Redukcja Wolffa–Kiżnera    765
      16.8D Enaminy    765
    16.9 Addycja cyjanowodoru. Cyjanohydryny     768
    16.10 Addycja ylidów. Reakcja Wittiga    769
      16.10A Jak planować reakcję Wittiga    771
      16.10B Reakcja Hornera–Wadswortha–Emmonsa. Modyfi kacja reakcji Wittiga    772
    16.11 Utlenianie aldehydów    773
    16.12 Utlenianie Baeyera–Villigera     773
    16.13 Wykrywanie aldehydów i ketonów    775
      16.13A Pochodne aldehydów i ketonów    775
      16.13B Test Tollensa (test lustra srebrowego)    775
    16.14 Właściwości spektroskopowe aldehydów i ketonów     775
      16.14A Widma IR aldehydów i ketonów    775
      16.14B Widma NMR aldehydów i ketonów     776
      16.14C Widma masowe aldehydów i ketonów    777
      16.14D Widma UV    778
    16.15 Podsumowanie reakcji addycji aldehydów i ketonów    778
  Podsumowanie    781
  17. Kwasy karboksylowe i ich pochodne. Nukleofilowa addycja–eliminacja do acylowego atomu węgla     793
    17.1 Wstęp    794
    17.2 Nazewnictwo i właściwości fizyczne    794
      17.2A Kwasy karboksylowe    794
      17.2B Sole karboksylanowe    795
      17.2C Kwasowość kwasów karboksylowych    795
      17.2D Kwasy dikarboksylowe    797
      17.2E Estry    798
      17.2F Bezwodniki kwasowe     798
      17.2G Chlorki acylu    798
      17.2H Amidy    799
      17.2I Nitryle    800
      17.2J Właściwości spektroskopowe związków acylowych    800
    17.3 Synteza kwasów karboksylowych    802
    17.4 Substytucja acylowa. Nukleofi lowa addycja–eliminacja do acylowego atomu węgla    805
      17.4A Reaktywność względna związków acylowych    806
      17.4B Synteza pochodnych kwasowych    807
    17.5 Chlorki acylowe     807
      17.5A Synteza chlorków acylowych    807
      17.5B Reakcje chlorków acylowych    808
    17.6 Bezwodniki kwasów karboksylowych    809
      17.6A Synteza bezwodników kwasów karboksylowych    809
      17.6B Reakcje bezwodników kwasów karboksylowych    810
    17.7 Estry    810
      17.7A Synteza estrów. Estryfi kacja    810
      17.7B Zasadowa hydroliza estrów. Saponifi kacja (zmydlanie)    813
      17.7C Laktony    815
    17.8 Amidy     816
      17.8A Synteza amidów    816
      17.8B Synteza amidów z chlorków acylowych    816
      17.8C Synteza amidow z bezwodników kwasów karboksylowych     817
      17.8D Synteza amidów z estrów    818
      17.8E Synteza amidów z kwasów karboksylowych    818
      17.8F Hydroliza amidów    820
      17.8G Otrzymywane nitryli w wyniku odwodnienia amidów    822
      17.8H Hydroliza nitryli    822
      17.8I Laktamy    823
    17.9 Pochodne kwasu węglowego    824
      17.9A Chloromrówczany i karbaminiany alkilu (uretany)    825
    17.10 Dekarboksylacja kwasów karboksylowych    827
      17.10A Dekarboksylacja rodników karboksylowych    828
    17.11 Poliestry i poliamidy. Produkty polimeryzacji stopniowego wzrostu    829
    17.12 Podsumowanie reakcji kwasów karboksylowych i ich pochodnych    830
  Podsumowanie    834
  Zagadnienie dodatkowe E Polimery kondensacyjne    843
    E.1 Poliamidy    843
    E.2 Poliestry    846
    E.3 Poliuretany    849
    E.4 Polimery fenolowo-formaldehydowe    849
  18. Reakcje atomów węgla α w związkach karbonylowych. Enole i enolany    851
    18.1 Kwasowość wodorów α związków karbonylowych. Aniony enolanowe    852
    18.2 Tautomery ketonowe i enolowe     853
    18.3 Reakcje przebiegające poprzez enole i enolany    855
      18.3A Racemizacja    855
      18.3B Halogenowanie atomu węgla α    857
      18.3C Reakcja haloformowa    858
      18.3D Kwasy α-halogenokarboksylowe. Reakcja Hella, Volharda i Zielinskiego    860
    18.4 Enolany litu    861
      18.4A Regioselektywne tworzenie enolanów    862
      18.4B Bezpośrednie alkilowanie ketonów poprzez enolany litu    863
      18.4C Bezpośrednie alkilowanie estrów    863
    18.5 Enolany związków β-dikarbonylowych    864
    18.6 Synteza ketonów metylowych. Synteza z acetylooctanu etylu    865
      18.6A Acylowanie     869
    18.7 Synteza podstawionych kwasów octowych. Synteza z estrów malonowych    870
    18.8 Kolejne reakcje związków z aktywnymi atomami wodoru    873
    18.9 Synteza enamin. Reakcja enaminowa Storka    874
    18.10 Podsumowanie chemii enolanów     877
  Podsumowanie    880
  19. Reakcje kondensacji i addycji sprzężonej do związków karbonylowych. Więcej o enolanach 889
    19.1 Wprowadzenie    890
    19.2 Kondensacja Claisena. Synteza β-ketoestrów     890
      19.2A Wewnątrzcząsteczkowe kondensacje Claisena. Kondensacja Dieckmanna    893
      19.2B Krzyżowe kondensacje Claisena     893
    19.3 Synteza związków β-dikarbonylowych przez acylowanie enolanów ketonowych    895
    19.4 Reakcje aldolowe. Addycja enolanów i enoli do aldehydów i ketonów    896
      19.4A Reakcje aldolowe    896
      19.4B Reakcja retro-aldolowa    897
      19.4C Reakcje kondensacji aldolowej. Odwodnienie produktu reakcji aldolowej    898
      19.4D Kondensacje aldolowe katalizowane kwasem    898
      19.4E Reakcje aldolowe w syntezie    899
    19.5 Krzyżowe (mieszane) kondensacje aldolowe    901
      19.5A Krzyżowe kondensacje aldolowe przy użyciu słabych zasad    902
      19.5B Krzyżowe kondensacje aldolowe z użyciem silnych zasad. Enolany litu i reakcje aldolowe     905
    19.6 Cyklizacja przez kondensacje aldolowe    907
    19.7 Addycje do α,β-nienasyconych aldehydów i ketonów     909
      19.7A Addycja sprzężona enolanów. Addycja Michaela    911
      19.7B Anulacja Robinsona    912
    19.8 Reakcja Mannicha    914
    19.9 Zestawienie ważnych reakcji    916
  Podsumowanie    918
  Zagadnienie dodatkowe F Tiole, ylidy siarkowe i disiarczki    930
    F.1 Synteza tioli    932
    F.2 Właściwości fi zyczne tioli    932
    F.3 Addycja ylidów siarkowych do aldehydów i ketonów    933
    F.4 Tiole i disiarczki w biochemii    933
  Zagadnienie dodatkowe G Estry tiolowe i biosynteza lipidów    935
    G.1 Tioestry    935
    G.2 Biosynteza kwasów tłuszczowych    937
    G.3 Biosynteza związków izoprenoidowych    941
    G.4 Biosynteza steroidów    943
    G.5 Cholesterol i choroby serca    946
  20. Aminy     949
    20.1 Nazewnictwo    950
      20.1A Aryloaminy    951
      20.1B Aminy heterocykliczne    951
    20.2 Właściwości fi zyczne i struktura amin    951
      20.2A Właściwości fi zyczne    951
      20.2B Struktura amin    952
    20.3 Zasadowość amin. Sole amoniowe    953
      20.3A Zasadowość aryloamin    954
      20.3B Zasadowość amin heterocyklicznych    954
      20.3C Aminy a amidy     955
      20.3D Sole amoniowe i czwartorzędowe sole amoniowe    956
      20.3E Rozpuszczalność amin w wodnych roztworach kwasów     956
      20.3F Aminy jako czynniki rozdzielające (enancjodyskryminujące)    957
    20.4 Otrzymywanie amin     960
      20.4A Otrzymywanie amin poprzez reakcje podstawienia nukleofilowego    960
      20.4B Otrzymywanie amin aromatycznych poprzez redukcję związków nitro    962
      20.4C Otrzymywanie amin pierwszorzędowych, drugorzędowych i trzeciorzędowych przez aminowanie redukcyjne    963
      20.4D Otrzymywanie amin pierwszorzędowych, drugorzędowych lub trzeciorzędowych poprzez redukcję nitryli, oksymów i amidów     965
      20.4E Otrzymywanie amin pierwszorzędowych poprzez przegrupowania Hofmanna i Curtiusa    966
    20.5 Reakcje amin    968
      20.5A Utlenianie amin    969
    20.6 Reakcje amin z kwasem azotawym    970
      20.6A Reakcje pierwszorzędowych amin alifatycznych z kwasem azotowym(III)    970
      20.6B Reakcje pierwszorzędowych aryloamin z kwasem azotowym(III)    970
      20.6C Reakcje amin drugorzędowych z kwasem azotowym(III)    971
      20.6D Reakcje trzeciorzędowych amin z kwasem azotowym(III)    972
    20.7 Reakcje wymiany soli arylodiazoniowych     972
      20.7A Syntezy z użyciem soli diazoniowych     972
      20.7B Reakcja Sandmeyera. Zastąpienie grupy diazoniowej przez —Cl, —Br lub —CN    973
      20.7C Zastąpienie grupy diazoniowej przez —I    973
      20.7D Zastąpienie grupy diazoniowej przez —F    973
      20.7E Zastąpienie grupy diazoniowej przez —OH. Synteza fenoli    974
      20.7F Zastąpienie grupy diazoniowej wodorem. Deaminacja przez diazowanie    974
    20.8 Reakcje sprzęgania soli arylodiazoniowych    976
    20.9 Reakcje amin z chlorkami sulfonylu    978
      20.9A Sulfonamidy zawierające proton przy atomie azotu mogą być alkilowane    978
    20.10 Synteza leków sulfa    980
    20.11 Analiza amin    980
      20.11A Analiza chemiczna    980
      20.11B Analiza spektroskopowa    981
    20.12 Eliminacje z udziałem związków zawierających atom azotu     982
      20.12A Eliminacja Hofmanna    982
      20.12B Eliminacja Cope’a    983
    20.13 Podsumowanie otrzymywania i reakcji amin    983
  Podsumowanie    987
  Zagadnienie dodatkowe H Alkaloidy    997
    H.1 Alkaloidy zawierające pierścień pirydynowy lub zredukowany pierścień pirydynowy    998
    H.2 Alkaloidy zawierające pierścień izochinolinowy lub zredukowany pierścień izochinolinowy    1000
    H.3 Alkaloidy zawierające pierścienie indolowe lub zredukowane pierścienie indolowe    1002
  21. Kompleksy metali przejściowych. Promotory kluczowych reakcji tworzenia wiązań 1003
    21.1 Związki metaloorganiczne omawiane w poprzednich rozdziałach    1004
    21.2 Pierwiastki grup metali przejściowych i ich kompleksy     1004
    21.3 Jak liczyć elektrony w kompleksie metalu    1005
    21.4 Etapy mechanizmów reakcji niektórych kompleksów metali przejściowych    1007
    21.5 Uwodornienie w fazie homogennej. Katalizator Wilkinsona    1009
    21.6 Reakcje sprzęgania krzyżowego    1012
      21.6A Reakcja Hecka–Mizoroki    1012
      21.6B Reakcja Suzuki–Miyaura    1014
      21.6C Sprzęganie Stillego i karbonylowanie     1015
      21.6D Sprzęganie Snogashiry    1016
      21.6E Sprzęganie wspomagane reagentem Gilmana    1019
    21.7 Metateza olefin    1020
    21.8 Metale przejściowe w przyrodzie. Witamina B12 i haloperoksydazy wanadowe    1023
  Podsumowanie    1025
  Drugi zestaw zadań powtórkowych    1030
  22. Węglowodany    1039
    22.1 Wstęp     1040
      22.1A Klasyfi kacja węglowodanów    1040
      22.1B Fotosynteza i metabolizm węglowodanów    1041
    22.2 Monosacharydy    1042
      22.2A Klasyfi kacja monosacharydów    1042
      22.2B Oznaczenia D oraz L w odniesieniu do monosacharydów    1043
      22.2C Wzory strukturalne monosacharydów    1044
    22.3 Mutarotacja    1047
    22.4 Tworzenie glikozydu    1048
    22.5 Pozostałe reakcje monosacharydów    1050
      22.5A Enolizacja, tautomeryzacja i izomeryzacja    1050
      22.5B Stosowanie grup ochronnych w syntezie węglowodanów    1051
      22.5C Tworzenie eterów    1051
      22.5D Przekształcenie w estry    1052
      22.5E Przekształcenie w cykliczne acetale    1053
    22.6 Reakcje utleniania monosacharydów    1053
      22.6A Odczynniki Benedicta i Tollensa. Cukry redukujące    1053
      22.6B Woda bromowa. Synteza kwasów aldonowych    1054
      22.6C Utlenianie kwasem azotowym. Kwasy aldarowe    1055
      22.6D Utlenianie perjodanem. Utleniające rozszczepienie związków polihydroksylowych    1056
    22.7 Redukcje monosacharydów. Alditole    1058
    22.8 Reakcje monosacharydów z fenylohydrazyną. Osazony    1058
    22.9 Synteza i degradacja monosacharydów    1060
      22.9A Synteza Kilianiego–Fischera    1060
      22.9B Degradacja Ruffa    1061
    22.10 Rodzina aldoz    1062
    22.11 Dowód Fischera na konfi gurację D-(+)-glukozy    1062
    22.12 Disacharydy    1064
      22.12A Sacharoza    1064
      22.12B Maltoza    1065
      22.12C Celobioza     1067
      22.12D Laktoza    1068
    22.13 Polisacharydy    1068
      22.13A Skrobia    1069
      22.13B Glikogen    1070
      22.13C Celuloza    1071
      22.13D Pochodne celulozy    1072
    22.14 Inne biologicznie ważne cukry    1072
    22.15 Cukry zawierające azot    1073
      22.15A Glikozyloaminy    1073
      22.15B Aminocukry    1074
    22.16 Glikolipidy i glikoproteiny powierzchni komórki. Rozpoznawanie komórek i układ immunologiczny    1075
    22.17 Antybiotyki aminoglikozydowe    1077
    22.18 Podsumowanie reakcji węglowodanów    1078
  Podsumowanie    1079
  23. Lipidy     1085
    23.1 Wstęp    1086
    23.2 Kwasy tłuszczowe i triacyloglicerole    1086
      23.2A Uwodornienie triacylogliceroli    1090
      23.2B Funkcje biologiczne triacylogliceroli    1090
      23.2C Zmydlanie triacylogliceroli    1091
      23.2D Reakcje grupy karboksylowej kwasów tłuszczowych     1093
      23.2E Reakcje alkenylowego łańcucha nienasyconych kwasów tłuszczowych    1094
    23.3 Terpeny i terpenoidy    1095
      23.3A Kauczuk naturalny    1098
      23.3B Ubichinony. Chinony i fenole podstawione terpenami jako biochemiczny środek transportu elektronów     1098
    23.4 Steroidy     1100
      23.4A Steroidy. Budowa i nomenklatura systematyczna    1100
      23.4B Cholesterol    1102
      23.4C Hormony płciowe    1104
      23.4D Hormony kory nadnerczy    1106
      23.4E Witaminy D    1106
      23.4F Pozostałe steroidy    1107
      23.4G Reakcje steroidów    1108
    23.5 Prostaglandyny    1109
    23.6 Fosfolipidy i błony komórkowe    1110
      23.6A Fosfatydy    1111
      23.6B Pochodne sfi ngozyny    1113
    23.7 Woski    1114
  Podsumowanie    1115
  24. Aminokwasy i białka 1119
    24.1 Wstęp    1120
    24.2 Aminokwasy    1121
      24.2A Struktury i nazwy    1121
      24.2B Aminokwasy podstawowe    1124
      24.2C Aminokwasy jako jony dipolarne     1124
    24.3 Synteza aminokwasów    1127
      24.3A Z ftalimidku potasu    1127
      24.3B Synteza Streckera    1128
      24.3C Rozdzielanie DL-aminokwasów    1128
    24.4 Polipeptydy i białka     1129
      24.4A Hydroliza    1130
    24.5 Struktura pierwszorzędowa polipeptydów i białek    1132
      24.5A Degradacja Edmana    1132
      24.5B Analiza Sangera N-terminalnych reszt aminokwasowych    1133
      24.5C Analiza jednostek C-końcowych    1134
      24.5D Pełna analiza sekwencji    1134
      24.5E Sekwencjonowanie peptydów z użyciem spektrometrii mas i baz danych sekwencji    1135
    24.6 Przykłady struktur pierwszorzędowych polipeptydów i białek    1136
      24.6A Oksytocyna i wazopresyna    1136
      24.6B Insulina    1137
      24.6C Inne polipeptydy i białka    1138
    24.7 Synteza białek i polipeptydów    1139
      24.7A Grupy ochronne    1140
      24.7B Aktywacja grupy karboksylowej    1141
      24.7C Synteza peptydów    1142
      24.7D Zautomatyzowana synteza peptydów    1143
    24.8 Drugorzędowe, trzeciorzędowe oraz czwartorzędowe struktury białek    1145
      24.8A Struktura drugorzędowa    1145
      24.8B Struktura trzeciorzędowa    1148
      24.8C Struktura czwartorzędowa    1149
    24.9 Wstęp do enzymów    1149
    24.10 Lizozym. Sposób działania enzymu    1151
    24.11 Proteazy serynowe    1153
    24.12 Hemoglobina. Białko złożone    1155
    24.13 Oczyszczanie i analiza polipeptydów oraz białek    1157
      24.13A Oczyszczanie    1157
      24.13B Analiza    1157
    24.14 Proteomika    1159
  Podsumowanie    1162
  25. Kwasy nukleinowe a synteza białek    1165
    25.1 Wstęp    1166
    25.2 Nukleotydy i nukleozydy    1167
    25.3 Laboratoryjna synteza nukleozydów i nukleotydów    1170
      25.3A Zastosowania w medycynie    1173
    25.4 Kwas deoksyrybonukleinowy DNA    1173
      25.4A Struktura pierwszorzędowa    1173
      25.4B Struktura drugorzędowa    1174
      25.4C Replikacja DNA    1178
    25.5 RNA i synteza białka    1180
      25.5A Synteza matrycowego RNA – transkrypcja    1181
      25.5B Rybosomy – rRNA    1182
      25.5C Transferowe RNA     1183
      25.5D Kod genetyczny    1184
      25.5E Translacja    1186
    25.6 Oznaczanie sekwencji zasad w DNA. Metoda przerywania łańcucha (dideoksynukleotydowa)    1188
      25.6A Sekwencjonowanie DNA za pomocą metody terminacji łańcucha (dideoksynukleotydowej)    1189
    25.7 Laboratoryjna synteza oligonukleotydów     1191
    25.8 Łańcuchowa reakcja polimerazy    1193
    25.9 Sekwencjonowanie genomu człowieka. Instrukcja obsługi cząsteczek życia    1195
  Podsumowanie    1197
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia