Środki obrony pozwanego w postępowaniu przed sądem I instancji

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

158,86  169,00

Format: pdf

Cena początkowa: 169,00 zł (-6%)

Najniższa cena z 30 dni: 126,75 zł  


158,86

w tym VAT

Zagadnienie prawem dozwolonych form obrony pozwanego jest niezwykle doniosłe praktycznie, ponieważ od przyjętej in concreto linii obrony procesowej zależeć będzie nie tylko czas trwania i przebieg postępowania, ale także efekt finalny w postaci rozstrzygnięcia sądowego kończącego postępowanie w sprawie.
W publikacji omówiono różnego rodzaju zarzuty: materialne, procesowe i mieszane; zaprzeczenie procesowe i powództwo wzajemne, a także przedstawiono konsekwencje prawne biernej postawy pozwanego i uznanie przez niego powództwa. Przytoczono również orzecznictwo sądów powszechnych, Sądu Najwyższego, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i zaprezentowano dorobek nauki postępowania cywilnego.
Uwzględniono ostatnią dużą nowelizację Kodeksu postępowania cywilnego z 4 lipca 2019 r., a także inne zmiany wynikające m.in. z tzw. tarcz antykryzysowych.
Książka zainteresuje przede wszystkim prawników praktyków: sędziów, adwokatów, radców prawnych. Może również posłużyć jako literatura uzupełniająca na potrzeby przygotowania do egzaminu z postępowania cywilnego nie tylko dla studentów prawa, lecz także aplikantów wszystkich zawodów prawniczych.


Rok wydania2022
Liczba stron512
KategoriaInne
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8286-912-5
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    13
  Wprowadzenie | str.    17
  Rozdział I
  Brak obrony | str.    21
  Magdalena Skibińska
  
  | str. Uwagi wprowadzające | str.    21
  | str. Klasyfikacja skutków procesowych niepodjęcia obrony przez pozwanego | str.    23
  | str. Skutki procesowe niepodjęcia obrony przez pozwanego | str.    25
  
  3.1. | str. Sporządzenie planu rozprawy bez udziału pozwanego i obciążenie pozwanego kosztami | str.    25
  3.2. | str. Uznanie faktów za przyznane | str.    27
  3.3. | str. Zawieszenie postępowania | str.    29
  3.4. | str. Zwrot odpowiedzi na pozew i wydanie wyroku zaocznego | str.    31
  3.5. | str. Obciążenie pozwanego obowiązkiem zwrotu kosztów procesu | str.    39
  3.6. | str. Skazanie pozwanego na grzywnę | str.    41
  
  | str. Podsumowanie | str.    43
  
  Rozdział II
  Uznanie powództwa | str.    45
  Andrzej Olaś
  
  | str. Uwagi wprowadzające | str.    45
  | str. Charakter prawny uznania powództwa | str.    46
  
  2.1. | str. Uznanie powództwa jako oświadczenie woli i wiedzy | str.    46
  2.2. | str. Uznanie powództwa jako czynność procesowa | str.    48
  2.2.1. | str. Uznanie powództwa a uznanie długu (roszczenia) | str.    48
  2.2.2. | str. Uznanie powództwa a zrzeczenie się korzystania z zarzutu przedawnienia | str.    50
  2.2.3. | str. Uznanie powództwa a spełnienie świadczenia | str.    50
  
  | str. Legitymacja do uznania powództwa i zakres podmiotowy uznania powództwa | str.    51
  | str. Zakres przedmiotowy uznania powództwa | str.    53
  | str. Forma i treść oświadczenia o uznaniu powództwa | str.    54
  | str. Uznanie powództwa przez pełnomocnika procesowego | str.    55
  | str. Granice czasowe uznania powództwa | str.    56
  | str. Związanie sądu uznaniem powództwa i jego granice | str.    56
  | str. Skutki uznania powództwa | str.    59
  | str. Odwołalność uznania powództwa | str.    60
  | str. Uznanie powództwa a inne środki obrony pozwanego w procesie | str.    62
  | str. Uznanie powództwa a koszty procesu | str.    63
  | str. Podsumowanie | str.    66
  
  Rozdział III
  Zaprzeczenie procesowe | str.    67
  Maciej Rzewuski
  
  | str. Uwagi wprowadzające | str.    67
  | str. Istota i przedmiot zaprzeczenia procesowego | str.    67
  | str. Rodzaje zaprzeczenia procesowego | str.    69
  | str. Skutki procesowe zaprzeczenia i braku zaprzeczenia | str.    73
  | str. Zaprzeczenie w świetle nowelizacji k.p.c. z 4.07.2019 r. | str.    75
  
  5.1. | str. Stan prawny sprzed nowelizacji | str.    75
  5.2. | str. Cel nowelizacji | str.    76
  5.3. | str. Ocena wprowadzonych zmian | str.    77
  5.4. | str. Wątpliwości praktyczne | str.    78
  
  | str. Podsumowanie | str.    81
  
  Rozdział IV
  Zarzut niedopuszczalności drogi sądowej w sprawach cywilnych | str.    83
  Ireneusz Wolwiak
  
  | str. Uwagi wprowadzające | str.    83
  | str. Zarzut niedopuszczalności drogi sądowej jako przesłanki procesowej | str.    87
  | str. Bezwzględna niedopuszczalność drogi sądowej | str.    92
  | str. Pojęcie sprawy cywilnej | str.    93
  | str. Względna niedopuszczalność drogi sądowej | str.    97
  | str. Zarzut niedopuszczalności drogi sądowej jako następstwo porozumienia | str.    105
  | str. Podsumowanie | str.    105
  
  Rozdział V
  Zarzut braku zdolności sądowej lub zdolności procesowej | str.    107
  Magdalena Rzewuska
  
  | str. Uwagi wprowadzające | str.    107
  | str. Pojęcia zdolności sądowej i zdolności procesowej | str.    107
  | str. Skutki braku zdolności sądowej lub zdolności procesowej | str.    112
  4. | str. Istota zarzutu braku zdolności sądowej lub braku zdolności procesowej | str.    121
  | str. Podsumowanie | str.    122
  
  Rozdział VI
  Zarzut niewłaściwości sądu | str.    125
  Magdalena Skibińska
  
  | str. Uwagi wprowadzające | str.    125
  | str. Niewłaściwość usuwalna i nieusuwalna a stwierdzenie niewłaściwości sądu | str.    128
  | str. Klasyfikacja zarzutu niewłaściwości sądu | str.    130
  | str. Zgłoszenie przez pozwanego zarzutu niewłaściwości sądu | str.    132
  | str. Konsekwencje podniesienia zarzutu niewłaściwości sądu | str.    138
  | str. Dopuszczalność odwołania zarzutu niewłaściwości sądu | str.    141
  | str. Podsumowanie | str.    143
  
  Rozdział VII
  Zarzut niewłaściwego określenia wartości przedmiotu sporu | str.    145
  Andrzej Zielony
  
  | str. Uwagi wprowadzające | str.    145
  | str. Sądowa weryfikacja wartości przedmiotu sporu | str.    146
  | str. Chwila podniesienia zarzutu | str.    147
  | str. Charakter i treść zarzutu | str.    149
  | str. Postępowanie wywołane zgłoszeniem zarzutu | str.    149
  | str. Skutki sprawdzenia wartości przedmiotu sporu | str.    151
  | str. Podsumowanie | str.    152
  
  Rozdział VIII
  Zarzut niewłaściwego trybu postępowania | str.    153
  Joanna Derlatka
  
  | str. Uwagi wprowadzające | str.    153
  | str. Niejednolitość pojęcia trybu postępowania | str.    154
  | str. Niewłaściwość trybu postępowania w świetle art. 202 k.p.c. | str.    156
  | str. Istota i skutki zarzutu niewłaściwości trybu postępowania | str.    158
  5. | str. Niewłaściwość trybu jako okoliczność uwzględniana przez sąd z urzędu | str.    163
  | str. Niewłaściwość trybu postępowania a kontrola instancyjna | str.    165
  | str. Podsumowanie | str.    169
  
  Rozdział IX
  Zarzut stanu zawisłości sprawy | str.    171
  Joanna May
  
  | str. Uwagi wprowadzające | str.    171
  | str. Istota i charakter prawny zawisłości sprawy | str.    172
  | str. Granice zawisłości sprawy | str.    175
  | str. Zarzut zawisłości sprawy jako środek obrony | str.    178
  | str. Skutki prawne podniesienia zarzutu zawisłości sprawy | str.    180
  | str. Podsumowanie | str.    180
  
  Rozdział X
  Zarzut powagi rzeczy osądzonej | str.    183
  Magdalena Rzewuska
  
  | str. Uwagi wprowadzające | str.    183
  | str. Pojęcie i istota powagi rzeczy osądzonej | str.    184
  | str. Exceptio rei iudicatae | str.    186
  | str. Granice powagi rzeczy osądzonej | str.    188
  | str. Skutki res iudicata | str.    192
  | str. Podsumowanie | str.    197
  
  Rozdział XI
  Zarzut rzeczy ugodzonej | str.    199
  Aleksandra Partyk
  
  | str. Uwagi wprowadzające | str.    199
  
  1.1. | str. Ugodowe zakończenie sporu | str.    199
  1.2. | str. Ugoda sądowa | str.    201
  1.3. | str. Ugoda zawarta przed mediatorem | str.    203
  1.4. | str. Ugoda pozasądowa | str.    204
  
  | str. Powołanie się na rem transactam w toku postępowania sądowego | str.    205
  | str. Skutki stwierdzenia stanu powagi rzeczy ugodzonej | str.    207
  | str. Res transacta ares iudicata | str.    211
  | str. Podsumowanie | str.    212
  
  Rozdział XII
  Zarzut zawarcia umowy o mediację | str.    213
  Arkadiusz Bieliński
  
  | str. Uwagi wprowadzające | str.    213
  | str. Umowa o mediację i skutki jej zawarcia | str.    215
  | str. Zarzut zawarcia umowy o mediację – moment zgłoszenia i skutki jego podniesienia | str.    217
  | str. Podsumowanie | str.    220
  
  Rozdział XIII
  Zarzut naruszenia reguł prekluzji dowodowej | str.    223
  Maciej Rzewuski
  
  | str. Uwagi wprowadzające | str.    223
  | str. Istota prekluzji dowodowej | str.    224
  | str. Podstawy prekluzji dowodowej | str.    226
  
  3.1. | str. Przepis art. 2053 k.p.c. | str.    226
  3.2. | str. Przepis art. 20512 k.p.c. | str.    230
  3.3. | str. Przepis art. 4585 k.p.c. | str.    231
  
  | str. Następstwa naruszenia reguł prekluzji dowodowej | str.    237
  | str. Reakcja pozwanego na wadliwe (nie)zastosowanie reguł prekluzyjnych przez sąd pierwszej instancji | str.    241
  | str. Podsumowanie | str.    244
  
  Rozdział XIV
  Zarzuty zawarcia, ważności i skuteczności umowy dowodowej | str.    247
  Joanna Derlatka
  
  | str. Uwagi wprowadzające | str.    247
  | str. Zarzut nieważności i bezskuteczności umowy dowodowej | str.    251
  | str. Zawarcie umowy w sprawie z określonego stosunku prawnego – uwagi szczegółowe | str.    260
  4. | str. Cezura czasowa zarzutów wynikających z zawarcia umowy dowodowej | str.    263
  | str. Skutek podniesienia zarzutu zawarcia umowy dowodowej | str.    264
  | str. Zgłoszenie zarzutu na etapie instancyjnej kontroli orzeczenia | str.    267
  | str. Podsumowanie | str.    271
  
  Rozdział XV
  Zarzut nadużycia prawa procesowego | str.    273
  Bartłomiej Kowalczyk
  
  | str. Uwagi wprowadzające | str.    273
  | str. Kodeksowa regulacja nadużycia prawa procesowego | str.    274
  
  2.1. | str. Klauzula generalna | str.    274
  2.2. | str. Stypizowane w Kodeksie postępowania cywilnego przypadki nadużycia prawa procesowego | str.    278
  
  | str. Zarzut nadużycia prawa procesowego | str.    279
  | str. Podsumowanie | str.    282
  
  Rozdział XVI
  Zarzut braku jurysdykcji krajowej | str.    283
  Ireneusz Wolwiak
  
  | str. Uwagi wprowadzające | str.    283
  | str. Jurysdykcja krajowa jako przesłanka procesowa | str.    284
  | str. Badanie jurysdykcji krajowej | str.    289
  | str. Umowy jurysdykcyjne | str.    296
  | str. Wdanie się w spór | str.    300
  | str. Środki obrony pozwanego wobec podziału jurysdykcji | str.    302
  | str. Środki zaskarżenia | str.    305
  | str. Podsumowanie | str.    307
  
  Rozdział XVII
  Zarzut istnienia zapisu na sąd polubowny | str.    309
  Arkadiusz Bieliński
  
  | str. Uwagi wprowadzające | str.    309
  | str. Moment podniesienia zarzutu istnienia zapisu na sąd polubowny | str.    310
  | str. Zakres kognicji sądu przy ocenie zarzutu istnienia zapisu na sąd polubowny | str.    313
  | str. Przesłanki skutkujące nieuwzględnieniem zarzutu istnienia zapisu na sąd polubowny | str.    314
  | str. Podsumowanie | str.    318
  
  Rozdział XVIII
  Zarzut przedwczesności powództwa | str.    319
  Bartosz Trocha
  
  | str. Uwagi wprowadzające | str.    319
  | str. Uwagi pojęciowe | str.    319
  | str. Istota zarzutu przedwczesności powództwa | str.    324
  
  3.1. | str. Założenia ogólne | str.    324
  3.2. | str. Zagadnienie wymagalności | str.    325
  3.3. | str. Dopuszczalność zarzutu przedwczesności powództwa w kontekście rodzaju powództwa | str.    327
  3.4. | str. Przedwczesność powództwa a inne przypadki wytoczenia powództwa w niewłaściwym czasie | str.    329
  
  | str. Charakter zarzutu przedwczesności powództwa | str.    335
  | str. Zgłoszenie zarzutu przedwczesności powództwa | str.    340
  | str. Kontekst kolizyjny | str.    346
  | str. Podsumowanie | str.    346
  
  Rozdział XIX
  Zarzut przedawnienia roszczenia | str.    347
  Bartłomiej Kowalczyk
  
  | str. Uwagi wprowadzające | str.    347
  | str. Ogólna charakterystyka instytucji przedawnienia | str.    347
  | str. Bezpośredni skutek upływu terminu przedawnienia | str.    352
  | str. Zarzut przedawnienia i jego podniesienie w procesie | str.    354
  | str. Skutki podniesienia skutecznego zarzutu przedawnienia | str.    362
  | str. Obrona powoda przed zarzutem przedawnienia | str.    363
  | str. Przedawnienie roszczeń przeciwko konsumentom | str.    364
  | str. Podsumowanie | str.    367
  
  Rozdział XX
  Zarzut wygaśnięcia roszczenia | str.    369
  Bartosz Trocha
  
  | str. Uwagi wprowadzające | str.    369
  | str. Uwagi pojęciowe | str.    369
  | str. Istota zarzutu wygaśnięcia roszczenia | str.    375
  | str. Charakter zarzutu wygaśnięcia roszczenia | str.    382
  | str. Zgłoszenie zarzutu wygaśnięcia roszczenia | str.    385
  | str. Kontekst kolizyjny i egzekucyjny | str.    391
  | str. Podsumowanie | str.    392
  
  Rozdział XXI
  Zarzut potrącenia | str.    393
  Andrzej Olaś
  
  | str. Uwagi wprowadzające | str.    393
  | str. Podstawa zarzutu potrącenia | str.    394
  
  2.1. | str. Potrącenie ustawowe | str.    394
  2.2. | str. Potrącenie umowne | str.    397
  
  | str. Charakter prawny zarzutu potrącenia | str.    399
  
  3.1. | str. Relacja pomiędzy zarzutem potrącenia w procesie a potrąceniem jako czynnością prawa materialnego | str.    399
  3.2. | str. Zarzut potrącenia jako czysty środek obronny | str.    402
  
  | str. Postacie zarzutu potrącenia | str.    403
  | str. Podstawa faktyczna i dowodowa zarzutu potrącenia | str.    405
  
  5.1. | str. Istota oraz cel ograniczeń zawartych w art. 2031 § 1 k.p.c. | str.    405
  5.2. | str. Wymogi dotyczące wierzytelności | str.    405
  5.3. | str. Podstawa faktyczna i dowodowa zarzutu potrącenia w wybranych postępowaniach odrębnych | str.    408
  5.4. | str. Skutki uchybienia wymogom co do podstawy faktycznej i dowodowej potrącenia | str.    411
  
  | str. Granice temporalne zgłoszenia zarzutu potrącenia | str.    412
  | str. Forma i treść zarzutu potrącenia | str.    415
  | str. Zarzut potrącenia a ciężar przytoczenia i ciężar dowodu | str.    418
  | str. Podsumowanie | str.    418
  
  Rozdział XXII
  Zarzut braku interesu prawnego | str.    421
  Joanna May
  
  | str. Uwagi wprowadzające | str.    421
  | str. Pojęcie interesu prawnego | str.    422
  | str. Zarzut braku interesu prawnego w powództwie o świadczenie | str.    424
  | str. Zarzut braku interesu prawnego w powództwie o ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa | str.    426
  | str. Zarzut braku interesu prawnego w powództwie o ukształtowanie stosunku prawnego lub prawa | str.    429
  | str. Skutki prawne podniesienia zarzutu braku interesu prawnego | str.    430
  | str. Podsumowanie | str.    432
  
  Rozdział XXIII
  Zarzut nadużycia prawa podmiotowego | str.    435
  Aleksandra Partyk
  
  | str. Uwagi wprowadzające | str.    435
  | str. Domniemanie korzystania z praw podmiotowych zgodnie z prawem | str.    437
  | str. Próba definicji pojęcia „zasady współżycia społecznego” | str.    439
  | str. Specyfika zarzutu nadużycia prawa podmiotowego | str.    441
  | str. Uwzględnienie stanu nadużycia prawa podmiotowego z urzędu | str.    443
  | str. Formułowanie konkretnej zasady współżycia społecznego | str.    443
  | str. Zasada czystych rąk | str.    445
  | str. Zarzut przedawnienia jako nadużycie prawa podmiotowego | str.    446
  | str. Sądowa ocena zarzutu nadużycia prawa podmiotowego | str.    447
  | str. Podsumowanie | str.    449
  
  Rozdział XXIV
  Powództwo wzajemne | str.    451
  Andrzej Zielony
  
  | str. Uwagi wprowadzające | str.    451
  | str. Charakter prawny powództwa wzajemnego | str.    455
  | str. Warunki dopuszczalności powództwa wzajemnego | str.    458
  
  3.1. | str. Uwagi wstępne | str.    458
  3.2. | str. Stan sprawy w toku | str.    460
  3.3. | str. Identyczność (tożsamość) stron | str.    461
  3.4. | str. Wystąpienie z powództwem wzajemnym na odpowiednim etapie postępowania | str.    463
  3.5. | str. Związek z powództwem głównym albo zdatność roszczenia wzajemnego do potrącenia z roszczeniem głównym | str.    466
  3.5.1. | str. Związek z powództwem głównym | str.    466
  3.5.2. | str. Zdatność roszczenia wzajemnego do potrącenia z roszczeniem głównym | str.    469
  
  | str. Właściwość sądu | str.    472
  | str. Wniesienie i rozpoznanie powództwa wzajemnego | str.    473
  | str. Przekazanie sprawy na podstawie art. 205 k.p.c. | str.    478
  | str. Podsumowanie | str.    480
  
  Bibliografia | str.    483
  O autorach | str.    511
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia